október 12. | péntek

| 0 comments

16:00

Siklósi Várszínház Kulturális és Idegenforgalmi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
Siklósi Vár 1. eme­le­ti ki­ál­lí­tó he­lyi­ség

Mednyánszky Társaság | „Ember és vi­lá­ga”

Megnyitja: Szabó Gábor szob­rász­mű­vész
Közreműködők: A sik­ló­si vár­ud­var­ban 2012. ok­tó­ber 12-én 14:00 óra­kor a ki­ál­lí­tó mű­vé­szek együtt al­kot­nak egy óri­ás vász­non a mű­vé­sze­ti is­ko­la ta­nu­ló­i­val és az ide lá­to­ga­tó ven­dé­gek­kel. Az ak­ci­ó­ban több száz részt­ve­vő át­éli az al­ko­tás örö­mét és a kö­zös gon­dol­ko­dás ho­za­dé­ka­it. Több ge­ne­rá­ció tud együtt dol­goz­ni, akár hat éves kor­tól ki­lenc­ven éves ko­rig. A prog­ram­ban részt­ve­vők ki­pró­bál­hat­ják a szá­mí­tó­gé­pes gra­fi­ka ad­ta le­he­tő­sé­ge­ket is.
Kurátor: Kovács Ferenc fes­tő­mű­vész

Nyitva tar­tás: H-V 9–16 órá­ig

2013. feb­ru­ár 25-ig

16.00

Szolnoki Művésztelep
Szolnoki Galéria, 5000 Szolnok, Templom u. 2.

„Itt” – ARTicum Szolnoki Biennálé a Szolnoki Képzőművészeti Társaság ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: P. Szabó Ernő mű­vé­szet­tör­té­nész

Köszöntőt mond dr. Kállai Mária, Szolnok me­gyei jo­gú vá­ros al­pol­gár­mes­te­re

Közreműködők: Quartetta vo­nós­né­gyes

Az ese­mény társ­ren­dez­vé­nye a Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál

Tisza Mozi, 2012. ok­tó­ber 11–14.
(rész­le­tes prog­ram: www.tiszamozi.hu, www.szolnokimuvesztelep.com).

de­cem­ber 15-ig

Az új mé­di­u­mok vi­zu­á­lis vi­lá­ga
a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata, va­la­mint a Film és Fotó Tagozat kon­fe­ren­ci­á­ja a Szolnoki Galériában, ok­tó­ber 12-én 14–16h és 13-án 10–12h.

Bevezető elő­adást tart: Csáji Attila, a Magyar Művészeti Akadémia al­el­nö­ke

Moderátor: Szemadám György, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának ve­ze­tő­je

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő a Szolnoki Galériában (5000 Szolnok, Templom u. 2.), hét­fő ki­vé­te­lé­vel na­pon­ta 9-től 17 órá­ig, 2012. de­cem­ber 15-éig.
A ki­ál­lí­tás­meg­nyi­tó­ra in­gye­nes buszt in­dí­tunk Budapestről, a Nagyvárad tér­ről, a Szent István kór­ház előt­ti par­ko­ló­ból a meg­nyi­tó nap­ján 12 óra­kor, es­ti vissza­té­rés­sel.

18.00

Szolnoki Művésztelep
Kert Galéria 5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.

„KAPCSOLÓDÁSOK”

Lóránt János Demeter kép­ző­mű­vész (Munkácsy-díjas, ér­de­mes mű­vész) és Lous Stuijfzand kép­ző­mű­vész (NL/H)

Megnyitja: Garainé Lóránt Andrea

Közreműködők: Verebes György – zon­go­ra

Nyitva tar­tás: K-V 10–16 óra
vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint

no­vem­ber 15-ig

 

18.00

Óbudai Kulturális Központ San Marco Galéria
1032 Budapest, San Marco u. 81. T: 3887370

A ki­ál­lí­tás cí­me: T-Art Alapítvány fes­tő tá­mo­ga­tó­i­nak ki­ál­lí­tá­sa
és a Supka Magdolna-díj át­adá­sa

Megnyitja: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész

Közreműködők: Sipos Mihály, a Muzsikás együt­tes prí­má­sa

A T-Art Alapítvány kez­de­tek­től ré­sze­se a Magyar Festészet Napja ren­dez­vény­nek. A ki­ál­lí­tá­son az ala­pít­vány fes­tő tá­mo­ga­tói és két új meg­hí­vott mű­vész vesz­nek részt 1-1 új mun­ká­val. A meg­nyi­tón át­adás­ra ke­rül Supka Magdolna em­lé­ké­re ala­pí­tott díj (Csikai Márta szob­rász­mű­vész ér­me).

Nyitva tar­tás: H-P: 9–16.00-ig

ok­tó­ber 26-ig

 

Vélemény, hozzászólás?