október 12. | péntek

16:00

Sik­ló­si Vár­szín­ház Kul­tu­rá­lis és Ide­gen­for­gal­mi Köz­pont Non­pro­fit Köz­hasz­nú Kft.
Sik­ló­si Vár 1. eme­le­ti kiál­lí­tó helyi­ség

Med­nyánsz­ky Tár­sa­ság | „Ember és vilá­ga”

Meg­nyit­ja: Sza­bó Gábor szob­rász­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dők: A sik­ló­si vár­ud­var­ban 2012. októ­ber 12-én 14:00 óra­kor a kiál­lí­tó művé­szek együtt alkot­nak egy óri­ás vász­non a művé­sze­ti isko­la tanu­ló­i­val és az ide láto­ga­tó ven­dé­gek­kel. Az akci­ó­ban több száz részt­ve­vő átéli az alko­tás örö­mét és a közös gon­dol­ko­dás hoza­dé­ka­it. Több gene­rá­ció tud együtt dol­goz­ni, akár hat éves kor­tól kilenc­ven éves korig. A prog­ram­ban részt­ve­vők kipró­bál­hat­ják a szá­mí­tó­gé­pes gra­fi­ka adta lehe­tő­sé­ge­ket is.
Kurá­tor: Kovács Ferenc fes­tő­mű­vész

Nyit­va tar­tás: H-V 9–16 órá­ig

2013. feb­ru­ár 25-ig

16.00

Szol­no­ki Művész­te­lep
Szol­no­ki Galé­ria, 5000 Szol­nok, Temp­lom u. 2.

Itt” — ARTi­cum Szol­no­ki Bien­ná­lé a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész

Köszön­tőt mond dr. Kál­lai Mária, Szol­nok megyei jogú város alpol­gár­mes­te­re

Köz­re­mű­kö­dők: Quar­tet­ta vonós­né­gyes

Az ese­mény társ­ren­dez­vé­nye a Szol­no­ki Nem­zet­kö­zi Kép­ző­mű­vé­sze­ti Film­fesz­ti­vál

Tisza Mozi, 2012. októ­ber 11–14.
(rész­le­tes prog­ram: www.tiszamozi.hu, www.szolnokimuvesztelep.com).

2012. decem­ber 15-ig

Az új médi­u­mok vizu­á­lis vilá­ga
a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tago­za­ta, vala­mint a Film és Fotó Tago­zat kon­fe­ren­ci­á­ja a Szol­no­ki Galé­ri­á­ban, októ­ber 12-én 14–16h és 13-án 10–12h.

Beve­ze­tő elő­adást tart: Csá­ji Atti­la, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia alel­nö­ke

Mode­rá­tor: Sze­ma­dám György, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tago­za­tá­nak veze­tő­je

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő a Szol­no­ki Galé­ri­á­ban (5000 Szol­nok, Temp­lom u. 2.), hét­fő kivé­te­lé­vel napon­ta 9-től 17 órá­ig, 2012. decem­ber 15-éig.
A kiál­lí­tás­meg­nyi­tó­ra ingye­nes buszt indí­tunk Buda­pest­ről, a Nagy­vá­rad tér­ről, a Szent Ist­ván kór­ház előt­ti par­ko­ló­ból a meg­nyi­tó nap­ján 12 óra­kor, esti vissza­té­rés­sel.

18.00

Szol­no­ki Művész­te­lep
Kert Galé­ria 5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.

KAPCSOLÓDÁSOK

Lóránt János Deme­ter kép­ző­mű­vész (Munkácsy-díjas, érde­mes művész) és Lous Stu­ijf­zand kép­ző­mű­vész (NL/H)

Meg­nyit­ja: Gara­i­né Lóránt And­rea

Köz­re­mű­kö­dők: Vere­bes György – zon­go­ra

Nyit­va tar­tás: K-V 10–16 óra
vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint

2012. novem­ber 15-ig

 

18.00

Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont San Mar­co Galé­ria
1032 Buda­pest, San Mar­co u. 81. T: 3887370

A kiál­lí­tás címe: T-Art Ala­pít­vány fes­tő támo­ga­tó­i­nak kiál­lí­tá­sa
és a Sup­ka Magdolna-díj átadá­sa

Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész

Köz­re­mű­kö­dők: Sipos Mihály, a Muzsi­kás együt­tes prí­má­sa

A T-Art Ala­pít­vány kez­de­tek­től része­se a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­nek. A kiál­lí­tá­son az ala­pít­vány fes­tő támo­ga­tói és két új meg­hí­vott művész vesz­nek részt 1–1 új mun­ká­val. A meg­nyi­tón átadás­ra kerül Sup­ka Mag­dol­na emlé­ké­re ala­pí­tott díj (Csi­kai Már­ta szob­rász­mű­vész érme).

Nyit­va tar­tás: H-P: 9–16.00-ig

2012. októ­ber 26-ig

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.