október 12. | péntek

| 0 comments

16:00

Sik­lósi Vár­szín­ház Kul­tu­rá­lis és Ide­gen­for­galmi Köz­pont Non­pro­fit Köz­hasznú Kft.
Sik­lósi Vár 1. eme­leti kiál­lító helyiség

Med­nyánszky Tár­sa­ság | „Ember és világa”

Meg­nyitja: Szabó Gábor szob­rászmű­vész
Köz­remű­ködők: A sik­lósi vár­ud­var­ban 2012. októ­ber 12-én 14:00 óra­kor a kiál­lító művé­szek együtt alkot­nak egy óriás vász­non a művé­szeti iskola tanu­ló­i­val és az ide láto­gató ven­dé­gek­kel. Az akci­ó­ban több száz részt­vevő átéli az alko­tás örö­mét és a közös gon­dol­ko­dás hoza­dé­kait. Több gene­rá­ció tud együtt dol­gozni, akár hat éves kor­tól kilenc­ven éves korig. A prog­ram­ban részt­vevők kipró­bál­hat­ják a szá­mí­tó­gé­pes gra­fika adta lehető­sé­ge­ket is.
Kurá­tor: Kovács Ferenc festőművész

Nyitva tar­tás: H-V 9–16 óráig

2013. feb­ruár 25-ig

16.00

Szol­noki Művész­te­lep
Szol­noki Galé­ria, 5000 Szol­nok, Temp­lom u. 2.

„Itt” — ARTi­cum Szol­noki Bien­nálé a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiállítása

Meg­nyitja: P. Szabó Ernő művészettörténész

Köszöntőt mond dr. Kál­lai Mária, Szol­nok megyei jogú város alpolgármestere

Köz­remű­ködők: Quar­tetta vonósnégyes

Az ese­mény társ­ren­dez­vé­nye a Szol­noki Nem­zet­közi Képzőmű­vé­szeti Filmfesztivál

Tisza Mozi, 2012. októ­ber 11–14.
(rész­le­tes prog­ram: www.tiszamozi.hu, www.szolnokimuvesztelep.com).

decem­ber 15-ig

Az új médi­u­mok vizu­á­lis világa
a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia Képzőmű­vé­szeti Tago­zata, vala­mint a Film és Fotó Tago­zat kon­fe­ren­ci­ája a Szol­noki Galé­ri­á­ban, októ­ber 12-én 14–16h és 13-án 10–12h.

Beve­zető előa­dást tart: Csáji Attila, a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia alelnöke

Mode­rá­tor: Szema­dám György, a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia Képzőmű­vé­szeti Tago­za­tá­nak vezetője

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető a Szol­noki Galé­ri­á­ban (5000 Szol­nok, Temp­lom u. 2.), hétfő kivé­te­lé­vel naponta 9-től 17 óráig, 2012. decem­ber 15-éig.
A kiál­lí­tás­meg­nyi­tóra ingye­nes buszt indí­tunk Buda­pestről, a Nagy­vá­rad térről, a Szent Ist­ván kór­ház előtti par­ko­ló­ból a meg­nyitó nap­ján 12 óra­kor, esti visszatéréssel.

18.00

Szol­noki Művész­te­lep
Kert Galé­ria 5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.

KAPCSOLÓDÁSOK

Lóránt János Deme­ter képzőmű­vész (Munkácsy-díjas, érde­mes művész) és Lous Stu­ijf­zand képzőmű­vész (NL/H)

Meg­nyitja: Gara­iné Lóránt Andrea

Köz­remű­ködők: Vere­bes György – zongora

Nyitva tar­tás: K-V 10–16 óra
vagy elő­ze­tes egyez­te­tés szerint

novem­ber 15-ig

 

18.00

Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont San Marco Galé­ria
1032 Buda­pest, San Marco u. 81. T: 3887370

A kiál­lí­tás címe: T-Art Ala­pít­vány festő támo­ga­tó­i­nak kiál­lí­tása
és a Supka Magdolna-díj átadása

Meg­nyitja: Garami Gréta művészettörténész

Köz­remű­ködők: Sipos Mihály, a Muzsi­kás együt­tes prímása

A T-Art Ala­pít­vány kez­de­tektől részese a Magyar Fes­té­szet Napja ren­dez­vény­nek. A kiál­lí­tá­son az ala­pít­vány festő támo­ga­tói és két új meg­hí­vott művész vesz­nek részt 1–1 új mun­ká­val. A meg­nyi­tón átadásra kerül Supka Mag­dolna emlé­kére ala­pí­tott díj (Csi­kai Márta szob­rászmű­vész érme).

Nyitva tar­tás: H-P: 9–16.00-ig

októ­ber 26-ig

 

Vélemény, hozzászólás?