október 14. | vasárnap

10.00

T-Art Ala­pít­vány és a Békás­me­gye­ri Szent József Plé­bá­nia
Szent József Ház, 1038 Buda­pest, Temp­lom u. 20.

Cre­do – Kár­pá­ti Tamás kiál­lí­tás

Tár­lat­ve­ze­tő: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból a T-Art Ala­pít­vány Gara­mi Gré­ta és Kár­pá­ti Tamás rész­vé­te­lé­vel tár­lat­ve­ze­tés­re és művész-közönség talál­ko­zó­ra vár­ja az érdek­lő­dő­ket az Óbé­kás­me­gye­ri Szent József Ház­ba. A tár­lat­ve­ze­tés alatt a gye­re­kek művé­sze­ti fog­lal­ko­zá­son vehet­nek részt. A prog­ram ingye­nes.

Nyit­va tar­tás: a kiál­lí­tás elő­ze­tes beje­lent­ke­zés­sel láto­gat­ha­tó: tenk@tartalapitvany.hu e-mail címen, vagy a 06 1 240 92 72-es tele­fon­szá­mon.

2012. októ­ber 21-ig

14.00–19.00

Nyi­tott Műter­mek Dél­után­ja 30 művész rész­vé­te­lé­vel

Kol­lek­tív műter­mek / Coll­ec­tive stu­dios

AMA HÁZ:
Bár­do­si Katin­ka fes­tő­mű­vész
Béké­si Ervin szob­rász
Hack Ferenc szob­rász
Hor­váth Csa­ba Árpád szob­rász
Kár­pát­he­gyi Ist­ván fes­tő­mű­vész
Kus­nyar Eve­line fes­tő­mű­vész
Pánya Zoé fes­tő­mű­vész
Rabócz­ky Judit szob­rász
Sipos Esz­ter fes­tő­mű­vész
Sza­bó Fran­cis­ka fes­tő­mű­vész

ATELIERS PRO ARTS:
Bre­zi­na Zol­tán
G. Sza­bó Beá­ta szob­rász
Sza­bó Ágnes fes­tő­mű­vész
Vere­bics Ágnes fes­tő­mű­vész

ÁTJÁROK CSOPORT:
Gesz­te­lyi Nagy Zsu­zsa fes­tő­mű­vész
Osgyá­nyi Sára fes­tő­mű­vész
Sch­ne­da­rek Réka fes­tő­mű­vész

BUDAPEST ART FACTORY:
Her­man Leven­te fes­tő­mű­vész
Juhász Dor­ka fes­tő­mű­vész
Kucso­ra Már­ta fes­tő­mű­vész
Szász Sán­dor fes­tő­mű­vész

LEHEL ÚTI Kol­lek­tív Műte­rem:
Bács Eme­se fes­tő­mű­vész
Hol­ló Ist­ván fes­tő­mű­vész
Feke­te Lász­ló szob­rász — kera­mi­kus
Var­ga Pat­ri­cia Miner­va fes­tő­mű­vész

MARBLEHOUSE:
Osgyá­nyi Ran­vig Róza fes­tő­mű­vész
Rich­ter Zsu­zsi fes­tő­mű­vész
Süve­ges Rita fes­tő­mű­vész

Egyé­ni műter­mek / Indi­vi­du­al stu­dios:
Kont­ra Ágnes fes­tő­mű­vész
Kiss Már­ta fes­tő­mű­vész
Sza­nyi Péter szob­rász

A Nyi­tott Műter­mek Dél­után­ja újsze­rű kez­de­mé­nye­zés­ként, elő­ször kerül meg­ren­de­zés­re októ­ber 14-én, vasár­nap dél­után. Az ese­mény során mint­egy 30 ismert magyar kor­társ művész nyit­ja meg műter­mé­nek ajta­ja­it a nagy­kö­zön­ség előtt, töb­bek között a Buda­pest Art Fac­to­ry és az Amade­us Ház alko­tói. Az érdek­lő­dők bepil­lan­tást nyer­het­nek e rej­tett világ­ba, meg­is­mer­ked­het­nek a művé­szek­kel, alko­tá­sa­ik­kal és az alko­tó elme határ­ta­lan való­já­val.

A Nyi­tott Műter­mek Dél­után­ja azzal a cél­lal való­sul meg, hogy a nagy­kö­zön­sé­get köze­lebb hoz­za a kor­társ kép­ző­mű­vé­szet­hez, külön­le­ges élményt nyújt­va ezzel az érdek­lő­dők­nek, hiszen a művészt és alko­tá­sa­it saját alko­tó teré­ben ismer­he­tik meg, mint­egy a műal­ko­tás szü­le­té­sé­nek szem­ta­núi lehet­nek.

Hely­szí­nek:
AMADEUS HÁZ
1035 Buda­pest, Veder u. 20.

BUDAPEST ART FACTORY
gya­lo­go­san: H-1138 Buda­pest, Váci út 152–156. M3 (For­gách utca), bejá­rat az ABB iro­da­épü­let por­tá­ján. gép­jár­mű­vel: H-1138 Buda­pest, Viza­fo­gó utca 2. (ALSTOM teher­por­ta)

ATELIERS PRO ARTS
1085 Buda­pest, Horánsz­ky utca 5.

ÁTJÁROK CSOPORT
1064 Buda­pest, Vörös­mar­ty u. 58/a

LEHEL ÚTI KOLLEKTÍV MŰTEREM
1134 Buda­pest, Tak­sony utca 1.

MARBLE HOUSE
1126 Buda­pest, Már­vány u. 23.

Her­vé Lóránth Ervin
1136 Buda­pest, Pan­nó­nia u. 9.

Kiss Már­ta
1067 Buda­pest, Eöt­vös utca 45. II. em

Kont­ra Ágnes
1062 Buda­pest, Szon­di utca 63.

Sza­nyi Péter
1122 Buda­pest, Ráth György utca 30.

www.nyitottmutermek.hu/helyszinek

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.