október 14. | vasárnap

| 0 comments

10.00

T-Art Ala­pít­vány és a Békás­me­gyeri Szent József Plé­bá­nia
Szent József Ház, 1038 Buda­pest, Temp­lom u. 20.

Credo – Kár­páti Tamás kiállítás

Tár­lat­ve­zető: Garami Gréta művészettörténész

A Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból a T-Art Ala­pít­vány Garami Gréta és Kár­páti Tamás rész­vé­te­lé­vel tár­lat­ve­ze­tésre és művész-közönség talál­ko­zóra várja az érdeklődő­ket az Óbé­kás­me­gyeri Szent József Házba. A tár­lat­ve­ze­tés alatt a gye­re­kek művé­szeti fog­lal­ko­zá­son vehet­nek részt. A prog­ram ingyenes.

Nyitva tar­tás: a kiál­lí­tás elő­ze­tes beje­lent­ke­zés­sel láto­gat­ható: tenk@tartalapitvany.hu e-mail címen, vagy a 06 1 240 92 72-es telefonszámon.

októ­ber 21-ig

14.00–19.00

Nyi­tott Műter­mek Dél­utánja 30 művész részvételével

Kol­lek­tív műter­mek / Col­lec­tive studios

AMA HÁZ:
Bár­dosi Katinka festőmű­vész
Békési Ervin szob­rász
Hack Ferenc szob­rász
Hor­váth Csaba Árpád szob­rász
Kár­pát­he­gyi Ist­ván festőmű­vész
Kus­nyar Eve­line festőmű­vész
Pánya Zoé festőmű­vész
Rabóczky Judit szob­rász
Sipos Esz­ter festőmű­vész
Szabó Fran­ciska festőművész

ATELIERS PRO ARTS:
Bre­zina Zol­tán
G. Szabó Beáta szob­rász
Szabó Ágnes festőmű­vész
Vere­bics Ágnes festőművész

ÁTJÁROK CSOPORT:
Gesz­te­lyi Nagy Zsu­zsa festőmű­vész
Osgyá­nyi Sára festőmű­vész
Sch­ne­da­rek Réka festőművész

BUDAPEST ART FACTORY:
Her­man Levente festőmű­vész
Juhász Dorka festőmű­vész
Kucsora Márta festőmű­vész
Szász Sán­dor festőművész

LEHEL ÚTI Kol­lek­tív Műte­rem:
Bács Emese festőmű­vész
Holló Ist­ván festőmű­vész
Fekete László szob­rász — kera­mi­kus
Varga Pat­ri­cia Minerva festőművész

MARBLEHOUSE:
Osgyá­nyi Ran­vig Róza festőmű­vész
Rich­ter Zsu­zsi festőmű­vész
Süve­ges Rita festőművész

Egyéni műter­mek / Indi­vi­dual stu­dios:
Kontra Ágnes festőmű­vész
Kiss Márta festőmű­vész
Sza­nyi Péter szobrász

A Nyi­tott Műter­mek Dél­utánja újszerű kez­de­mé­nye­zés­ként, elő­ször kerül meg­ren­de­zésre októ­ber 14-én, vasár­nap dél­után. Az ese­mény során mint­egy 30 ismert magyar kor­társ művész nyitja meg műter­mé­nek ajta­jait a nagy­kö­zön­ség előtt, töb­bek között a Buda­pest Art Fac­tory és az Ama­deus Ház alko­tói. Az érdeklődők bepil­lan­tást nyer­het­nek e rej­tett világba, meg­is­mer­ked­het­nek a művé­szek­kel, alko­tá­sa­ik­kal és az alkotó elme határ­ta­lan valójával.

A Nyi­tott Műter­mek Dél­utánja azzal a cél­lal való­sul meg, hogy a nagy­kö­zön­sé­get köze­lebb hozza a kor­társ képzőmű­vé­szet­hez, külön­le­ges élményt nyújtva ezzel az érdeklődők­nek, hiszen a művészt és alko­tá­sait saját alkotó teré­ben ismer­he­tik meg, mint­egy a műal­ko­tás szü­le­té­sé­nek szem­ta­núi lehetnek.

Hely­szí­nek:
AMADEUS HÁZ
1035 Buda­pest, Veder u. 20.

BUDAPEST ART FACTORY
gya­lo­go­san: H-1138 Buda­pest, Váci út 152–156. M3 (For­gách utca), bejá­rat az ABB iro­da­épü­let por­tá­ján. gép­jármű­vel: H-1138 Buda­pest, Viza­fogó utca 2. (ALSTOM teherporta)

ATELIERS PRO ARTS
1085 Buda­pest, Horánszky utca 5.

ÁTJÁROK CSOPORT
1064 Buda­pest, Vörös­marty u. 58/a

LEHEL ÚTI KOLLEKTÍV MŰTEREM
1134 Buda­pest, Tak­sony utca 1.

MARBLE HOUSE
1126 Buda­pest, Már­vány u. 23.

Hervé Lóránth Ervin
1136 Buda­pest, Pan­nó­nia u. 9.

Kiss Márta
1067 Buda­pest, Eöt­vös utca 45. II. em

Kontra Ágnes
1062 Buda­pest, Szondi utca 63.

Sza­nyi Péter
1122 Buda­pest, Ráth György utca 30.

www.nyitottmutermek.hu/helyszinek

Vélemény, hozzászólás?