október 14. | vasárnap

| 0 comments

10.00

T-Art Alapítvány és a Békásmegyeri Szent József Plébánia
Szent József Ház, 1038 Budapest, Templom u. 20.

Credo – Kárpáti Tamás ki­ál­lí­tás

Tárlatvezető: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész

A Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból a T-Art Alapítvány Garami Gréta és Kárpáti Tamás rész­vé­te­lé­vel tár­lat­ve­ze­tés­re és művész-közönség ta­lál­ko­zó­ra vár­ja az ér­dek­lő­dő­ket az Óbékásmegyeri Szent József Házba. A tár­lat­ve­ze­tés alatt a gye­re­kek mű­vé­sze­ti fog­lal­ko­zá­son ve­het­nek részt. A prog­ram in­gye­nes.

Nyitva tar­tás: a ki­ál­lí­tás elő­ze­tes be­je­lent­ke­zés­sel lá­to­gat­ha­tó: tenk@tartalapitvany.hu e-mail cí­men, vagy a 06 1 240 92 72-es te­le­fon­szá­mon.

ok­tó­ber 21-ig

14.00-19.00

Nyitott Műtermek Délutánja 30 mű­vész rész­vé­te­lé­vel

Kollektív mű­ter­mek / Collective stu­dios

AMA HÁZ:
Bárdosi Katinka fes­tő­mű­vész
Békési Ervin szob­rász
Hack Ferenc szob­rász
Horváth Csaba Árpád szob­rász
Kárpáthegyi István fes­tő­mű­vész
Kusnyar Eveline fes­tő­mű­vész
Pánya Zoé fes­tő­mű­vész
Rabóczky Judit szob­rász
Sipos Eszter fes­tő­mű­vész
Szabó Franciska fes­tő­mű­vész

ATELIERS PRO ARTS:
Brezina Zoltán
G. Szabó Beáta szob­rász
Szabó Ágnes fes­tő­mű­vész
Verebics Ágnes fes­tő­mű­vész

ÁTJÁROK CSOPORT:
Gesztelyi Nagy Zsuzsa fes­tő­mű­vész
Osgyányi Sára fes­tő­mű­vész
Schnedarek Réka fes­tő­mű­vész

BUDAPEST ART FACTORY:
Herman Levente fes­tő­mű­vész
Juhász Dorka fes­tő­mű­vész
Kucsora Márta fes­tő­mű­vész
Szász Sándor fes­tő­mű­vész

LEHEL ÚTI Kollektív Műterem:
Bács Emese fes­tő­mű­vész
Holló István fes­tő­mű­vész
Fekete László szob­rász – ke­ra­mi­kus
Varga Patricia Minerva fes­tő­mű­vész

MARBLEHOUSE:
Osgyányi Ranvig Róza fes­tő­mű­vész
Richter Zsuzsi fes­tő­mű­vész
Süveges Rita fes­tő­mű­vész

Egyéni mű­ter­mek / Individual stu­dios:
Kontra Ágnes fes­tő­mű­vész
Kiss Márta fes­tő­mű­vész
Szanyi Péter szob­rász

A Nyitott Műtermek Délutánja új­sze­rű kez­de­mé­nye­zés­ként, elő­ször ke­rül meg­ren­de­zés­re ok­tó­ber 14-én, va­sár­nap dél­után. Az ese­mény so­rán mint­egy 30 is­mert ma­gyar kor­társ mű­vész nyit­ja meg mű­ter­mé­nek aj­ta­ja­it a nagy­kö­zön­ség előtt, töb­bek kö­zött a Budapest Art Factory és az Amadeus Ház al­ko­tói. Az ér­dek­lő­dők be­pil­lan­tást nyer­het­nek e rej­tett vi­lág­ba, meg­is­mer­ked­het­nek a mű­vé­szek­kel, al­ko­tá­sa­ik­kal és az al­ko­tó el­me ha­tár­ta­lan va­ló­já­val.

A Nyitott Műtermek Délutánja az­zal a cél­lal va­ló­sul meg, hogy a nagy­kö­zön­sé­get kö­ze­lebb hoz­za a kor­társ kép­ző­mű­vé­szet­hez, kü­lön­le­ges él­ményt nyújt­va ez­zel az ér­dek­lő­dők­nek, hi­szen a mű­vészt és al­ko­tá­sa­it sa­ját al­ko­tó te­ré­ben is­mer­he­tik meg, mint­egy a mű­al­ko­tás szü­le­té­sé­nek szem­ta­núi le­het­nek.

Helyszínek:
AMADEUS HÁZ
1035 Budapest, Veder u. 20.

BUDAPEST ART FACTORY
gya­lo­go­san: H-1138 Budapest, Váci út 152-156. M3 (Forgách ut­ca), be­já­rat az ABB iro­da­épü­let por­tá­ján. gép­jár­mű­vel: H-1138 Budapest, Vizafogó ut­ca 2. (ALSTOM te­her­por­ta)

ATELIERS PRO ARTS
1085 Budapest, Horánszky ut­ca 5.

ÁTJÁROK CSOPORT
1064 Budapest, Vörösmarty u. 58/a

LEHEL ÚTI KOLLEKTÍV MŰTEREM
1134 Budapest, Taksony ut­ca 1.

MARBLE HOUSE
1126 Budapest, Márvány u. 23.

Hervé Lóránth Ervin
1136 Budapest, Pannónia u. 9.

Kiss Márta
1067 Budapest, Eötvös ut­ca 45. II. em

Kontra Ágnes
1062 Budapest, Szondi ut­ca 63.

Szanyi Péter
1122 Budapest, Ráth György ut­ca 30.

www.nyitottmutermek.hu/helyszinek

Vélemény, hozzászólás?