október 16. | kedd

| 0 comments

17.00

Pintér pa­lace
1056 Budapest Váci u. 69. | Váci u. és Pintér u. sa­rok

„Egy osz­tály vissza­néz”

Kiállító mű­vé­szek: Somogyi Győző, †Kovács Tamás, Szentgyörgyi József, Zöld Anikó, Bráda Tibor és osz­tály­tár­sa­ik

Megnyitja: Tölg Molnár Zoltán fes­tő­mű­vész

A Képző és Iparművészeti Gimnáziumban 1956-60-ban vég­zett mű­vé­szek ki­ál­lí­tá­sa.

Nyitva tar­tás: na­pon­ta 14–19 órá­ig.

ok­tó­ber 30-ig

18.00

Erdei Éva Galéria
1213 Budapest,  Királyerdő,
Kondor ut­ca  29.  T: 420-1728

Krajcsovics Éva Munkácsy-díjasfestőművész ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Winkler Barnabás Ybl-díjas épí­tész

18.00

Karinthy Szalon
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.

Vadarany tá­ja­kon

Varga Patrícia Minerva ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Uhl Gabriella

Varga Patrícia Minerva ki­ál­lí­tá­sa rész­össze­fog­la­ló­ja mun­kás­sá­gá­nak. A va­darany táj lá­to­má­sá­nak pon­tos fel­tér­ké­pe­zé­sé­vel ve­zet át a transz­cen­dens, ra­gyo­gó vi­lág­ba, új­ra­ér­tel­mez­ve táj­ké­pe­in a ba­rokk misz­ti­ka fény­el­mé­le­tét. A kül­ső és bel­ső ra­gyo­gás­ban egy­szer­re jár­juk be a lé­lek stá­ci­ó­it, mi­köz­ben a be­lül­ről iz­zó fény­kö­vek a táj rész­le­te­it, se­be­it is meg­vi­lá­gít­ják. A rö­gös fes­tői út irá­nya és cél­ja a fény ál­tal ki­je­löl­te­tett.

Nyitva tar­tás: H-P 11–18 órá­ig, Szo 10–14 órá­ig

ok­tó­ber 30-ig

Vélemény, hozzászólás?