október 16. | kedd

17.00

Pin­tér palace
1056 Buda­pest Váci u. 69. | Váci u. és Pin­tér u. sarok

Egy osz­tály vissza­néz”

Kiál­lí­tó művé­szek: Somo­gyi Győ­ző, †Kovács Tamás, Szent­györ­gyi József, Zöld Ani­kó, Brá­da Tibor és osz­tály­tár­sa­ik

Meg­nyit­ja: Tölg Mol­nár Zol­tán fes­tő­mű­vész

A Kép­ző és Ipar­mű­vé­sze­ti Gim­ná­zi­um­ban 1956–60-ban vég­zett művé­szek kiál­lí­tá­sa.

Nyit­va tar­tás: napon­ta 14–19 órá­ig.

2012. októ­ber 30-ig

18.00

Erdei Éva Galé­ria
1213 Buda­pest,  Király­er­dő,
Kon­dor utca  29.  T: 420‑1728

Kraj­cso­vics Éva Munkácsy-díjasfestőművész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Wink­ler Bar­na­bás Ybl-díjas épí­tész

18.00

Karin­thy Sza­lon
1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.

Vadarany tája­kon

Var­ga Pat­rí­cia Miner­va kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Uhl Gab­ri­el­la

Var­ga Pat­rí­cia Miner­va kiál­lí­tá­sa rész­össze­fog­la­ló­ja mun­kás­sá­gá­nak. A vadarany táj láto­má­sá­nak pon­tos fel­tér­ké­pe­zé­sé­vel vezet át a transz­cen­dens, ragyo­gó világ­ba, újra­ér­tel­mez­ve táj­ké­pe­in a barokk misz­ti­ka fény­el­mé­le­tét. A kül­ső és bel­ső ragyo­gás­ban egy­szer­re jár­juk be a lélek stá­ci­ó­it, miköz­ben a belül­ről izzó fény­kö­vek a táj rész­le­te­it, sebe­it is meg­vi­lá­gít­ják. A rögös fes­tői út irá­nya és cél­ja a fény által kije­löl­te­tett.

Nyit­va tar­tás: H-P 11–18 órá­ig, Szo 10–14 órá­ig

2012. októ­ber 30-ig

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.