október 16. | kedd

| 0 comments

17.00

Pin­tér palace
1056 Buda­pest Váci u. 69. | Váci u. és Pin­tér u. sarok

„Egy osz­tály visszanéz”

Kiál­lító művé­szek: Somo­gyi Győző, †Kovács Tamás, Szent­györ­gyi József, Zöld Anikó, Bráda Tibor és osztálytársaik

Meg­nyitja: Tölg Mol­nár Zol­tán festőművész

A Képző és Iparmű­vé­szeti Gim­ná­zi­um­ban 1956–60-ban vég­zett művé­szek kiállítása.

Nyitva tar­tás: naponta 14–19 óráig.

októ­ber 30-ig

18.00

Erdei Éva Galé­ria
1213 Buda­pest,  Király­erdő,
Kon­dor utca  29.  T: 420‑1728

Kraj­cso­vics Éva Munkácsy-díjasfestőművész kiállítása

Meg­nyitja: Wink­ler Bar­na­bás Ybl-díjas építész

18.00

Karin­thy Sza­lon
1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.

Vada­rany tájakon

Varga Pat­rí­cia Minerva kiállítása

Meg­nyitja: Uhl Gabriella

Varga Pat­rí­cia Minerva kiál­lí­tása rész­össze­fog­la­lója mun­kás­sá­gá­nak. A vada­rany táj láto­má­sá­nak pon­tos fel­tér­ké­pe­zé­sé­vel vezet át a transz­cen­dens, ragyogó világba, újra­ér­tel­mezve táj­ké­pein a barokk misz­tika fény­el­mé­le­tét. A külső és belső ragyo­gás­ban egy­szerre jár­juk be a lélek stá­ci­óit, miköz­ben a belülről izzó fény­kö­vek a táj rész­le­teit, sebeit is meg­vi­lá­gít­ják. A rögös festői út irá­nya és célja a fény által kijelöltetett.

Nyitva tar­tás: H-P 11–18 óráig, Szo 10–14 óráig

októ­ber 30-ig

Vélemény, hozzászólás?