október 17. csütörtök

17.00 
KULTI Sza­lon
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1–3.   

Psze­u­do Csont­váryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – kiál­lí­tás 

Az Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet és Dr. Gege­si Kiss József bemu­tat­ja a „pszeudo-Csontváry” műve­ket.

18.00 
Gra­phi­soft Park | 58. sz. épü­let
1031 Buda­pest, Záhony utca 7.

A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb fes­tő­mű­vé­szek közös kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Son­ja Kos­tić a Szer­bi­ai Kép­ző­mű­vé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te Igaz­ga­tó Taná­csá­nak tag­ja
Köszön­tőt mond: Kocsány János a Gra­phi­Soft Park vezér­igaz­ga­tó­ja
Zene: Con­cer­to alla pri­ma
Miros­lav Jovančić hege­dű
Vere­bes György zon­go­ra
Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes
Nyit­va tar­tás: 10–18h-ig
2013. novem­ber 3-ig

18.30 
KULTI Sza­lon
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1–3.   
Val­ló Péter: Csont­váry – avagy a világ­hó­dí­tó hun – játék­film

Comments are closed.