október 18. | csütörtök

11.00

Szent Ist­ván Bazi­li­ka Érse­ki Társ­szé­kes­egy­ház Lovag­te­rem
/lifttel a kilá­tó felé/
1051 Buda­pest, Her­ceg­prí­más u. 7.

Jelen-lét

A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Kont­sek Ildi­kó, művé­szet­tör­té­nész, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja

Nyit­va tar­tás: 10.00 – 16.30

2012. októ­ber 28-ig

17.00

Magyar Nem­ze­ti Galé­ria
Buda­vá­ri Palo­ta C épü­let, I. eme­let.
1014 Buda­pest, Szent György tér 2.

Élő magyar fes­té­szet

A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, vala­mint az Élet­mű­díj és a Maticska-díj átadá­sa

Kurá­tor: Atlasz Gábor, Buk­ta Nor­bert, iski Kocsis Tibor, Szent­györ­gyi József és Vés­sey Gábor

Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész

Házi­asszony: Cser­há­ti Ágnes

Köszön­tőt mond:
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zon­go­ra­mű­vész, a kiál­lí­tás fővéd­nö­ke
Jávor Anna, Magyar Nem­ze­ti Galé­ria gyűj­te­mé­nyi igaz­ga­tó

A Fes­té­szet napi kiál­lí­tás a válasz­tott hely­szín kolon­nád­sze­rű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek köszön­he­tő­en is az össze­fo­gást jel­ké­pe­zi. A kurá­to­rok leg­főbb cél­ja
a magyar fes­té­szet lehe­tő leg­ob­jek­tí­vebb kereszt­met­sze­té­nek bemu­ta­tá­sa, három gene­rá­ci­ó­ra bont­va.

A szer­ve­zők nem szub­jek­tív szem­pon­tok sze­rint válo­gat­tak, hanem egye­dül az szá­mí­tott, hogy a válasz­tott művész professzionális/hivatásszerű fes­tő legyen, és kiál­lí­tó művész­ként folya­ma­tos, aktív szak­mai éle­tet éljen.

Nyit­va tar­tás: K-V: 10–18 órá­ig

2012. novem­ber 4-ig

13.00

Schef­fer Galé­ria
1113 Buda­pest, Kosz­to­lá­nyi D. tér 4.

Mat­zon Fri­gyes szob­rász­mű­vész Bar­tók Con­cer­to című szob­rá­nak ava­tá­sa

a Kosz­to­lá­nyi Dezső téren, a Galé­ria előtt, utá­na

Mat­zon Ákos fes­tő­mű­vész és Mat­zon Fri­gyes szob­rász­mű­vész alko­tá­sa­i­ból nyí­lik tár­lat a galé­ri­á­ban  

Meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész

Fővéd­nök: Sem­jén Zsolt miniszterelnök-helyettes  és dr. Hoff­mann Tamás Újbu­da pol­gár­mes­te­re

14.00

A Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um Pro­to­koll, Rekre­á­ci­ós és Kul­tu­rá­lis Főigaz­ga­tó­sá­ga
1146 Buda­pest, Ajtó­si Dürer sor 29.

Hotel Hadik szál­ló föld­szin­ti foga­dó­te­re Magyar Kato­na­fes­tők Emlék­fa­lá­nak továb­bi emlék­táb­lá­i­nak ava­tá­sa és koszo­rú­zá­sa.

Ava­tó­be­szé­det mond: dr. Feledy Balázs művé­sze­ti író

Az emlék­táb­lák készí­tői a Bük­kös­di Gábor Kato­nai Kép­ző­mű­vé­sze­ti Stú­dió tag­jai.

17.00

Kira­kat tár­lat
XII. ker. Csa­ba u. 7. sz. előtt.

A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Lázár Zsu­zsa ipar­mű­vész, a Budai Rajz­is­ko­la igaz­ga­tó­ja

A Hegy­vi­dék Galé­ria az elmúlt évek­hez hason­ló­an 2012-ben is meg­ren­de­zi a Magyar Fes­té­szet Nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an a Kira­kat tár­la­totmely­nek során 15 kerü­let­ben élő fes­tő­mű­vész képét kiál­lít­ják ki a Város­ma­jor utca és kör­nyé­ke kira­ka­ta­i­ban. Az akció cél­ja, hogy a hét­köz­na­pi embe­rek éle­té­be köze­lebb vigye a művé­sze­tet és így ráirá­nyít­sa a figyel­met.

A tár­lat meg­te­kint­he­tő októ­ber 31-ig a Város­ma­jor utca kira­ka­ta­i­ban.

18.00

Sem­mel­weis Egye­tem sza­lon­ja
Buda­pest, VIII. Üllői út 26.

Fest­mé­nyek 2009–2012
Végh And­rás Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Konok Tamás Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész

Köz­re­mű­kö­dik: Bin­der Károly jazz-zongorista

Nyit­va tar­tás: hét­köz­nap 9-től 16-ig.

2013. már­ci­us 1-ig

18.00

Kon­dor Béla Közös­sé­gi Ház
1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.

Szent­je­ink: Szt. Lőrinc – Szt. Imre

Emlé­ke­zés kerü­le­tünk név­adó szent­je­i­re. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 21 meg­hí­vott kép­ző­mű­vé­szé­nek kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Mula­di Bri­git­ta művé­szet­tör­té­nész

Köszön­tőt mond: Ughy Atti­la pol­gár­mes­ter

Nyit­va tar­tás: napon­ta 8–20 órá­ig

2012. októ­ber 31-ig

18.00

Ybl Egye­sü­let

Németh Géza műte­rem­lá­to­ga­tás

Meg­nyit­ja: Szmo­dits Julia

Köz­re­mű­kö­dők: Hor­váth Mária énekművész,MR kórus­tag, Ybl Kvar­tett

Németh Géza fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus, fotós, épí­tész, mint ex „yblis” bemu­tat­ja a műter­mét, a műve­it, s a saját ter­ve­zé­sű házát.

A talál­ko­zás hely­szí­ne: Buda­pest, III. kerü­let Szent­lé­lek tér

2012. októ­ber 18. 18–20h

18.00

Közös­sé­gi Ház Sződ­li­get
Sződ­li­get, Szent Ist­ván u. 29.

Ecset­va­rázs

Benk Kata­lin, Válint Ing­rid, Kovács Jenő, Kol­lár Lász­ló

Meg­nyit­ja: Juhász Béla pol­gár­mes­ter

Köz­re­mű­kö­dik: Bóta Nóra akusz­ti­kus gitár

Nyit­va tar­tás: hét­fő 13–17 órá­ig, kedd 9–13 órá­ig, csü­tör­tök 8–13 órá­ig, igény sze­rint elő­ze­tes egyez­te­tés­sel hét­vé­gén is.

2012. novem­ber 18-ig

19.00

VILTIN galé­ria
1054, Buda­pest, Szé­che­nyi utca 3. T: +36 1 787 58 66
hello@viltin.hu, info@viltin.hu 

Krí­zis gyü­möl­csök 

Sza­bó Dorottya fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Pere­nyei Móni­ka művé­szet­tör­té­nész

Nyit­va tar­tás: K-P 12–18 | Szo 11–17

2012. novem­ber 24-ig

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.