október 18. | csütörtök

| 0 comments

11.00

Szent Ist­ván Bazi­lika Érseki Társ­szé­kes­egy­ház Lovag­te­rem
/lifttel a kilátó felé/
1051 Buda­pest, Her­ceg­prí­más u. 7.

Jelen-lét

A Magyar Kár­pitmű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek kiállítása

Meg­nyitja: Kont­sek Ildikó, művé­szet­tör­té­nész, a Keresz­tény Múzeum igazgatója

Nyitva tar­tás: 10.00 – 16.30

októ­ber 28-ig

17.00

Magyar Nem­zeti Galé­ria
Buda­vári Palota C épü­let, I. eme­let.
1014 Buda­pest, Szent György tér 2.

Élő magyar festészet

A „Doye­nek, Közép­ge­ne­rá­ció és Fia­ta­lok” című kiál­lí­tás meg­nyi­tója, vala­mint az Életmű­díj és a Maticska-díj átadása

Kurá­tor: Atlasz Gábor, Bukta Nor­bert, iski Kocsis Tibor, Szent­györ­gyi József és Vés­sey Gábor

Meg­nyitja: Garami Gréta művészettörténész

Házi­asszony: Cser­háti Ágnes

Köszöntőt mond:
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zon­go­ramű­vész, a kiál­lí­tás fővéd­nöke
Jávor Anna, Magyar Nem­zeti Galé­ria gyűj­te­mé­nyi igazgató

A Fes­té­szet napi kiál­lí­tás a válasz­tott hely­szín kolon­nád­szerű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek köszön­hetően is az össze­fo­gást jel­ké­pezi. A kurá­to­rok leg­főbb célja
a magyar fes­té­szet lehető leg­ob­jek­tí­vebb kereszt­met­sze­té­nek bemu­ta­tása, három gene­rá­ci­óra bontva.

A szer­vezők nem szub­jek­tív szem­pon­tok sze­rint válo­gat­tak, hanem egye­dül az szá­mí­tott, hogy a válasz­tott művész professzionális/hivatásszerű festő legyen, és kiál­lító művész­ként folya­ma­tos, aktív szak­mai éle­tet éljen.

Nyitva tar­tás: K-V: 10–18 óráig

novem­ber 4-ig

13.00

Schef­fer Galé­ria
1113 Buda­pest, Kosz­to­lá­nyi D. tér 4.

Mat­zon Fri­gyes szob­rászmű­vész Bar­tók Con­certo című szob­rá­nak avatása

a Kosz­to­lá­nyi Dezső téren, a Galé­ria előtt, utána

Mat­zon Ákos festőmű­vész és Mat­zon Fri­gyes szob­rászmű­vész alko­tá­sa­i­ból nyí­lik tár­lat a galériában  

Meg­nyitja: Weh­ner Tibor művészettörténész

Fővéd­nök: Sem­jén Zsolt miniszterelnök-helyettes  és dr. Hoff­mann Tamás Újbuda polgármestere

14.00

A Hon­vé­delmi Minisz­té­rium Pro­to­koll, Rek­re­á­ciós és Kul­tu­rá­lis Főigaz­ga­tó­sága
1146 Buda­pest, Ajtósi Dürer sor 29.

Hotel Hadik szálló föld­szinti foga­dó­tere Magyar Kato­na­festők Emlék­fa­lá­nak további emlék­táb­lá­i­nak ava­tása és koszorúzása.

Ava­tó­be­szé­det mond: dr. Feledy Balázs művé­szeti író

Az emlék­táb­lák készítői a Bük­kösdi Gábor Kato­nai Képzőmű­vé­szeti Stú­dió tagjai.

17.00

Kira­kat tár­lat
XII. ker. Csaba u. 7. sz. előtt.

A kiál­lí­tást meg­nyitja: Lázár Zsu­zsa iparmű­vész, a Budai Rajz­is­kola igazgatója

A Hegy­vi­dék Galé­ria az elmúlt évek­hez hason­lóan 2012-ben is meg­ren­dezi a Magyar Fes­té­szet Nap­já­hoz kap­cso­ló­dóan a Kira­kat tár­la­totmely­nek során 15 kerü­let­ben élő festőmű­vész képét kiál­lít­ják ki a Város­ma­jor utca és kör­nyéke kira­ka­ta­i­ban. Az akció célja, hogy a hét­köz­napi embe­rek éle­tébe köze­lebb vigye a művé­sze­tet és így ráirá­nyítsa a figyelmet.

A tár­lat meg­te­kint­hető októ­ber 31-ig a Város­ma­jor utca kirakataiban.

18.00

Sem­mel­weis Egye­tem sza­lonja
Buda­pest, VIII. Üllői út 26.

Fest­mé­nyek 2009–2012
Végh And­rás Munkácsy-díjas festőmű­vész kiállítása

Meg­nyitja: Konok Tamás Kossuth-díjas festőművész

Köz­remű­kö­dik: Bin­der Károly jazz-zongorista

Nyitva tar­tás: hét­köz­nap 9-től 16-ig.

2013. már­cius 1-ig

18.00

Kon­dor Béla Közös­ségi Ház
1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.

Szent­je­ink: Szt. Lőrinc – Szt. Imre

Emlé­ke­zés kerü­le­tünk név­adó szent­je­ire. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 21 meg­hí­vott képzőmű­vé­szé­nek kiállítása

Meg­nyitja: Muladi Bri­gitta művészettörténész

Köszöntőt mond: Ughy Attila polgármester

Nyitva tar­tás: naponta 8–20 óráig

októ­ber 31-ig

18.00

Ybl Egye­sü­let

Németh Géza műteremlátogatás

Meg­nyitja: Szmo­dits Julia

Köz­remű­ködők: Hor­váth Mária énekművész,MR kórus­tag, Ybl Kvartett

Németh Géza festőmű­vész, gra­fi­kus, fotós, épí­tész, mint ex „yblis” bemu­tatja a műter­mét, a műveit, s a saját ter­ve­zésű házát.

A talál­ko­zás hely­színe: Buda­pest, III. kerü­let Szent­lé­lek tér

októ­ber 18. 18-20h

18.00

Közös­ségi Ház Sződ­li­get
Sződ­li­get, Szent Ist­ván u. 29.

Ecset­va­rázs

Benk Kata­lin, Válint Ing­rid, Kovács Jenő, Kol­lár László

Meg­nyitja: Juhász Béla polgármester

Köz­remű­kö­dik: Bóta Nóra akusz­ti­kus gitár

Nyitva tar­tás: hétfő 13–17 óráig, kedd 9–13 óráig, csü­tör­tök 8–13 óráig, igény sze­rint elő­ze­tes egyez­te­tés­sel hét­vé­gén is.

novem­ber 18-ig

19.00

VILTIN galé­ria
1054, Buda­pest, Szé­che­nyi utca 3. T: +36 1 787 58 66
hello@viltin.hu, info@viltin.hu 

Krí­zis gyümölcsök 

Szabó Dorottya festőmű­vész kiállítása

Meg­nyitja: Pere­nyei Mónika művészettörténész

Nyitva tar­tás: K-P 12–18 | Szo 11–17

novem­ber 24-ig

Vélemény, hozzászólás?