október 18. | csütörtök

| 0 comments

11.00

Szent István Bazilika Érseki Társszékesegyház Lovagterem
/lifttel a ki­lá­tó felé/
1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.

Jelen-lét

A Magyar Kárpitművészek Egyesületének ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Kontsek Ildikó, mű­vé­szet­tör­té­nész, a Keresztény Múzeum igaz­ga­tó­ja

Nyitva tar­tás: 10.00 – 16.30

ok­tó­ber 28-ig

17.00

Magyar Nemzeti Galéria
Budavári Palota C épü­let, I. eme­let.
1014 Budapest, Szent György tér 2.

Élő ma­gyar fes­té­szet

A „Doyenek, Középgeneráció és Fiatalok” cí­mű ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­ja, va­la­mint az Életműdíj és a Maticska-díj át­adá­sa

Kurátor: Atlasz Gábor, Bukta Norbert, is­ki Kocsis Tibor, Szentgyörgyi József és Véssey Gábor

Megnyitja: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész

Háziasszony: Cserháti Ágnes

Köszöntőt mond:
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zon­go­ra­mű­vész, a ki­ál­lí­tás fő­véd­nö­ke
Jávor Anna, Magyar Nemzeti Galéria gyűj­te­mé­nyi igaz­ga­tó

A Festészet na­pi ki­ál­lí­tás a vá­lasz­tott hely­szín ko­lon­nád­sze­rű, szim­bo­li­kus jel­le­gé­nek kö­szön­he­tő­en is az össze­fo­gást jel­ké­pe­zi. A ku­rá­to­rok leg­főbb cél­ja
a ma­gyar fes­té­szet le­he­tő leg­ob­jek­tí­vebb ke­reszt­met­sze­té­nek be­mu­ta­tá­sa, há­rom ge­ne­rá­ci­ó­ra bont­va.

A szer­ve­zők nem szub­jek­tív szem­pon­tok sze­rint vá­lo­gat­tak, ha­nem egye­dül az szá­mí­tott, hogy a vá­lasz­tott mű­vész professzionális/hivatásszerű fes­tő le­gyen, és ki­ál­lí­tó mű­vész­ként fo­lya­ma­tos, ak­tív szak­mai éle­tet él­jen.

Nyitva tar­tás: K-V: 10-18 órá­ig

no­vem­ber 4-ig

13.00

Scheffer Galéria
1113 Budapest, Kosztolányi D. tér 4.

Matzon Frigyes szob­rász­mű­vész Bartók Concerto cí­mű szob­rá­nak ava­tá­sa

a Kosztolányi Dezső té­ren, a Galéria előtt, utá­na

Matzon Ákos fes­tő­mű­vész és Matzon Frigyes szob­rász­mű­vész al­ko­tá­sa­i­ból nyí­lik tár­lat a ga­lé­ri­á­ban  

Megnyitja: Wehner Tibor mű­vé­szet­tör­té­nész

Fővédnök: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes  és dr. Hoffmann Tamás Újbuda pol­gár­mes­te­re

14.00

A Honvédelmi Minisztérium Protokoll, Rekreációs és Kulturális Főigazgatósága
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 29.

Hotel Hadik szál­ló föld­szin­ti fo­ga­dó­te­re Magyar Katonafestők Emlékfalának to­váb­bi em­lék­táb­lá­i­nak ava­tá­sa és ko­szo­rú­zá­sa.

Avatóbeszédet mond: dr. Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író

Az em­lék­táb­lák ké­szí­tői a Bükkösdi Gábor Katonai Képzőművészeti Stúdió tag­jai.

17.00

Kirakat tár­lat
XII. ker. Csaba u. 7. sz. előtt.

A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Lázár Zsuzsa ipar­mű­vész, a Budai Rajziskola igaz­ga­tó­ja

A Hegyvidék Galéria az el­múlt évek­hez ha­son­ló­an 2012-ben is meg­ren­de­zi a Magyar Festészet Napjához kap­cso­ló­dó­an a Kirakat tár­la­totmely­nek so­rán 15 ke­rü­let­ben élő fes­tő­mű­vész ké­pét ki­ál­lít­ják ki a Városmajor ut­ca és kör­nyé­ke ki­ra­ka­ta­i­ban. Az ak­ció cél­ja, hogy a hét­köz­na­pi em­be­rek éle­té­be kö­ze­lebb vi­gye a mű­vé­sze­tet és így rá­irá­nyít­sa a fi­gyel­met.

A tár­lat meg­te­kint­he­tő ok­tó­ber 31-ig a Városmajor ut­ca ki­ra­ka­ta­i­ban.

18.00

Semmelweis Egyetem sza­lon­ja
Budapest, VIII. Üllői út 26.

Festmények 2009–2012
Végh András Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Konok Tamás Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész

Közreműködik: Binder Károly jazz-zongorista

Nyitva tar­tás: hét­köz­nap 9-től 16-ig.

2013. már­ci­us 1-ig

18.00

Kondor Béla Közösségi Ház
1181 Budapest, Kondor Béla sé­tány 8.

Szentjeink: Szt. Lőrinc – Szt. Imre

Emlékezés ke­rü­le­tünk név­adó szent­je­i­re. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 21 meg­hí­vott kép­ző­mű­vé­szé­nek ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Muladi Brigitta mű­vé­szet­tör­té­nész

Köszöntőt mond: Ughy Attila pol­gár­mes­ter

Nyitva tar­tás: na­pon­ta 8–20 órá­ig

ok­tó­ber 31-ig

18.00

Ybl Egyesület

Németh Géza mű­te­rem­lá­to­ga­tás

Megnyitja: Szmodits Julia

Közreműködők: Horváth Mária énekművész,MR kó­rus­tag, Ybl Kvartett

Németh Géza fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus, fo­tós, épí­tész, mint ex „yblis” be­mu­tat­ja a mű­ter­mét, a mű­ve­it, s a sa­ját ter­ve­zé­sű há­zát.

A ta­lál­ko­zás hely­szí­ne: Budapest, III. ke­rü­let Szentlélek tér

ok­tó­ber 18. 18-20h

18.00

Közösségi Ház Sződliget
Sződliget, Szent István u. 29.

Ecsetvarázs

Benk Katalin, Válint Ingrid, Kovács Jenő, Kollár László

Megnyitja: Juhász Béla pol­gár­mes­ter

Közreműködik: Bóta Nóra akusz­ti­kus gi­tár

Nyitva tar­tás: hét­fő 13–17 órá­ig, kedd 9–13 órá­ig, csü­tör­tök 8–13 órá­ig, igény sze­rint elő­ze­tes egyez­te­tés­sel hét­vé­gén is.

no­vem­ber 18-ig

19.00

VILTIN ga­lé­ria
1054, Budapest, Széchenyi ut­ca 3. T: +36 1 787 58 66
hello@viltin.hu, info@viltin.hu 

Krízis gyü­möl­csök 

Szabó Dorottya fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Perenyei Mónika mű­vé­szet­tör­té­nész

Nyitva tar­tás: K-P 12–18 | Szo 11–17

no­vem­ber 24-ig

Vélemény, hozzászólás?