október 18. péntek

10.00 
Kelen­he­gyi Művész­ház
1114 Buda­pest, Kelen­he­gyi út 12–14.

Koszo­rú­zás, Mat­zon Fri­gyes
emlék­táb­lá­já­nak ünne­pé­lyes ava­tá­sa

12.00 
1111 Buda­pest, Gár­do­nyi tér

Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál

Köszön­tőt mond:
Kiss Zol­tán Lász­ló, Jan­ko­vics Mar­cell

11.00–12.00 
Gel­lért Hotel, Zene terem
1114 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1.

Veres Sán­dor Lász­ló kama­ra kiál­lí­tá­sa

Vin­c­ze Angé­la beszél­get a tava­lyi élet­mű­dí­jas művésszel és tanít­vá­nya­i­val: Atlasz Gábor­ral, Buk­ta Nor­bert­tel és Vés­sey Gábor­ral.

15.00 
Pró­fé­ta Galé­ria 
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 2.

Női vonal II.” – kor­társ fes­tő­mű­vész­nők kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Kese­rü Kata­lin művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: SZP-SZF
Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes
2013. októ­ber 25-ig

18.00 
Bartók’29 – Kiál­lí­tó­tér
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29.

Csont­váry 160 Kor­társ fes­té­sze­ti kiál­lí­tás

Ünne­pi köszön­tő: Dr. Hoff­mann Tamás pol­gár­mes­ter
Meg­nyit­ja: Bel­lák Gábor művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: Har­mó­nia Kvar­tet
20.00 óra — Egy Kiss Erzsi Zene
2013. októ­ber 31-ig

19.00 
 Art IX-XI Galé­ria
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 1. 

A 60. vásár­he­lyi őszi tár­lat díja­zott­ja­i­nak kiál­lí­tá­sa

Tár­lat­ve­ze­tést tart: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész
Nyit­va tar­tás: H-P: 15–18 órá­ig
2013. októ­ber 22-ig

13.00 
Újbu­da Galé­ria
1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai utca 4.

Ada (Szer­bia) XI. kerü­let test­vér váro­sa művé­sze­i­nek kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Gyu­rity Milán a Szerb Kul­tu­rá­lis Köz­pont veze­tő­je
Köszön­tőt mond: dr. Kup­per And­rás Újbu­da alpol­gár­mes­te­re
2013. novem­ber 30-ig­­

Egész nap 

Újbu­da Fes­té­sze­ti Ünne­pe Óri­ás fest­mény repro­duk­ci­ók a Bar­tók Béla úton