október 18. péntek

10.00 
Kelen­he­gyi Művész­ház
1114 Buda­pest, Kelen­he­gyi út 12–14.

Koszo­rú­zás, Mat­zon Fri­gyes
emlék­táb­lá­já­nak ünne­pé­lyes avatása

12.00 
1111 Buda­pest, Gár­do­nyi tér

Koszo­rú­zás a Csont­váry emléktáblánál

Köszöntőt mond:
Kiss Zol­tán László, Jan­ko­vics Marcell

11.00–12.00 
Gel­lért Hotel, Zene terem
1114 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1.

Veres Sán­dor László kamara kiállítása

Vin­cze Angéla beszél­get a tava­lyi életmű­dí­jas művésszel és tanít­vá­nya­i­val: Atlasz Gábor­ral, Bukta Nor­bert­tel és Vés­sey Gáborral.

15.00 
Pró­féta Galé­ria 
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 2.

„Női vonal II.” – kor­társ festőmű­vésznők kiállítása

Meg­nyitja: Keserü Kata­lin művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­kö­dik: SZP-SZF
Mode­rá­tor: Cser­háti Ágnes
októ­ber 25-ig

18.00 
Bartók’29 – Kiál­lí­tó­tér
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29.

Csont­váry 160 Kor­társ fes­té­szeti kiállítás

Ünnepi köszöntő: Dr. Hoff­mann Tamás pol­gár­mes­ter
Meg­nyitja: Bel­lák Gábor művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­kö­dik: Har­mó­nia Kvar­tet
20.00 óra — Egy Kiss Erzsi Zene
októ­ber 31-ig

19.00 
 Art IX-XI Galé­ria
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 1. 

A 60. vásár­he­lyi őszi tár­lat díja­zott­ja­i­nak kiállítása

Tár­lat­ve­ze­tést tart: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: H-P: 15–18 óráig
októ­ber 22-ig

13.00 
Újbuda Galé­ria
1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai utca 4.

Ada (Szer­bia) XI. kerü­let test­vér városa művé­sze­i­nek kiállítása

Meg­nyitja: Gyu­rity Milán a Szerb Kul­tu­rá­lis Köz­pont vezetője
Köszöntőt mond: dr. Kup­per And­rás Újbuda alpol­gár­mes­tere
novem­ber 30-ig

Egész nap 

Újbuda Fes­té­szeti Ünnepe Óriás fest­mény rep­ro­duk­ciók a Bar­tók Béla úton

Comments are closed.