október 19. | péntek

| 0 comments

Koszorúzások:

10.00  

Kelenhegyi úti mű­vész­ház
1118 Budapest, Kelenhegyi u. 11.

Köszöntőt mond: dr. Kupper András al­pol­gár­mes­ter

11.00  

Gárdonyi tér
1114 Budapest, Gárdonyi tér

Csontváry em­lék­táb­la 

Köszöntőt mond: dr. Kupper András al­pol­gár­mes­ter

12.00

Gellért Szálló
1111 Budapest  Szent Gellért tér 1.

Szentgyörgyi József fes­tő­mű­vész kamara-kiállítása 

Beszélgetés Szentgyörgyi Józseffel, a 2011. évi MFN élet­mű­dí­jas­sal.

Vezeti: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész

13.30-16.00

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
1092 Budapest, Ráday u. 18.
(be­já­rat az Erkel u. 15. fe­lől)

Festőnők ma – szim­pó­zi­um

A be­szél­ge­tés­sel egy idő­ben a té­má­hoz kap­cso­lód­va ki­ál­lí­tás nyí­lik

„Női vo­nal” cím­mel

Szimpóziumra meg­hí­vott elő­adók:
Keserű Katalin, Feledy Balázs, Szabó Noémi, Szakolczay Lajos

Moderátor: Cserháti Ágnes

Kurátor: Vincze Angéla

Nyitva tar­tás: K-P 12.00-18.00-ig, Szo 10.00-14.00-ig

ok­tó­ber 29-ig

16.30

Újbuda Galéria
1113 Budapest, Zsombolyai ut­ca 5. I. em. Újbuda Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

5 éves az Újbuda Galéria Veszely Ferenc fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa                                            

Köszöntőt mond: dr. Kupper András al­pol­gár­mes­ter

Megnyitja: Józsa Kitty mű­vé­szet­tör­té­nész

Megtekinthető: hi­va­ta­li idő­ben

no­vem­ber 9-ig

19.00

Moha Kulturtér és Kávéház
1114 Budapest, Bartók Béla út 11.

„Kortárs vá­lo­ga­tás”

Megnyitja: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész

20.00

Sensaria Nyitott mű­te­rem
Bartók Béla út 1. szám, üres üz­let­he­lyi­ség

Finisszázs

Kiállítók: Horváth Krisztián, Horváth Roland, Kovács Lehel, László Dániel, Szabó Ábel, Lőrincz Tamás, Rolik Ádám

Megnyitja: A Sensaria Egyesület már­ci­us 1. óta hasz­nál­ja ezt a XI. Kerületi Önkormányzat tu­laj­do­ná­ban ál­ló, je­len­leg üres üz­let­he­lyi­sé­get, ahol nyi­tott mű­ter­met ho­zott lét­re ok­tó­ber 31-ig, a Magyar Festészet Napja ese­mény­so­ro­zat vé­gé­ig. A záró-kiállításon az el­múlt fél év­ben itt ké­szült ké­pek ke­rül­nek be­mu­ta­tás­ra.

Nyitva tar­tás: K-Szo 10.00–18.00-ig

ok­tó­ber 30-ig

17.00

Móra Ferenc Művelődési Ház
Albertirsa, Pesti u. 85.

Magyar Mozgó Képtár és Rovás /Felvidék/ „Együtt” c. ki­ál­lí­tá­sa

A ki­ál­lí­tó mű­vé­szek: Almásy Ottilia, Babos Zsili Bertalan, Bornemissza József, Bódis Barnabás, Bullet Shih, Katona György, Kelemen Dénes Lehel, Őry Annamária, Szabó Ottó, Szász Tünde

Megnyitja: Nyakas Ilona /K.A.S. Galéria/

Nyitva tar­tás: H-P 9–17 óra és Szo 9–12 óra.

no­vem­ber 2-ig

17.00

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár
Túrkeve, Táncsics M. u. 16. (Jász- Nagykun- Szolnok me­gye)

Túrkevén Élő Alkotók – kép­ző­mű­vé­sze­ti cso­port ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: dr. Szabó Zoltán pol­gár­mes­ter, a Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja

A ki­ál­lí­tás a Túrkevén Élő Alkotók – kép­ző­mű­vé­sze­ti cso­port már 5. éve fo­lya­ma­to­san meg­ren­de­zés­re ke­rü­lő  tár­la­ta.

Nyitva tar­tás: mun­ka­na­po­kon 9–16 órá­ig

no­vem­ber 24-ig

Vélemény, hozzászólás?