október 19. | péntek

| 0 comments

Koszo­rú­zá­sok:

10.00  

Kelen­he­gyi úti művész­ház
1118 Buda­pest, Kelen­he­gyi u. 11.

Köszöntőt mond: dr. Kup­per And­rás alpolgármester

11.00  

Gár­do­nyi tér
1114 Buda­pest, Gár­do­nyi tér

Csont­váry emléktábla 

Köszöntőt mond: dr. Kup­per And­rás alpolgármester

12.00

Gel­lért Szálló
1111 Buda­pest  Szent Gel­lért tér 1.

Szent­györ­gyi József festőmű­vész kamara-kiállítása 

Beszél­ge­tés Szent­györ­gyi József­fel, a 2011. évi MFN életműdíjassal.

Vezeti: Vin­cze Angéla festőművész

13.30–16.00

Ferenc­vá­rosi Hely­tör­té­neti Gyűj­te­mény
1092 Buda­pest, Ráday u. 18.
(bejá­rat az Erkel u. 15. felől)

Festőnők ma – szimpózium

A beszél­ge­tés­sel egy idő­ben a témá­hoz kap­cso­lódva kiál­lí­tás nyílik

„Női vonal” címmel

Szim­pó­zi­umra meg­hí­vott előa­dók:
Keserű Kata­lin, Feledy Balázs, Szabó Noémi, Sza­kol­czay Lajos

Mode­rá­tor: Cser­háti Ágnes

Kurá­tor: Vin­cze Angéla

Nyitva tar­tás: K-P 12.00–18.00-ig, Szo 10.00–14.00-ig

októ­ber 29-ig

16.30

Újbuda Galé­ria
1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai utca 5. I. em. Újbuda Önkor­mány­za­tá­nak Pol­gár­mes­teri Hivatala

5 éves az Újbuda Galé­ria Veszely Ferenc festőmű­vész kiállítása                                            

Köszöntőt mond: dr. Kup­per And­rás alpolgármester

Meg­nyitja: Józsa Kitty művészettörténész

Meg­te­kint­hető: hiva­tali időben

novem­ber 9-ig

19.00

Moha Kul­tur­tér és Kávé­ház
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 11.

„Kor­társ válogatás”

Meg­nyitja: Vin­cze Angéla festőművész

20.00

Sens­aria Nyi­tott műte­rem
Bar­tók Béla út 1. szám, üres üzlethelyiség

Finisszázs

Kiál­lí­tók: Hor­váth Krisz­tián, Hor­váth Roland, Kovács Lehel, László Dániel, Szabó Ábel, Lőrincz Tamás, Rolik Ádám

Meg­nyitja: A Sens­aria Egye­sü­let már­cius 1. óta hasz­nálja ezt a XI. Kerü­leti Önkor­mány­zat tulaj­do­ná­ban álló, jelen­leg üres üzlet­he­lyi­sé­get, ahol nyi­tott műter­met hozott létre októ­ber 31-ig, a Magyar Fes­té­szet Napja ese­mény­so­ro­zat végéig. A záró-kiállításon az elmúlt fél évben itt készült képek kerül­nek bemutatásra.

Nyitva tar­tás: K-Szo 10.00–18.00-ig

októ­ber 30-ig

17.00

Móra Ferenc Művelő­dési Ház
Alber­tirsa, Pesti u. 85.

Magyar Mozgó Kép­tár és Rovás /Felvidék/ „Együtt” c. kiállítása

A kiál­lító művé­szek: Almásy Otti­lia, Babos Zsili Ber­ta­lan, Bor­nem­issza József, Bódis Bar­na­bás, Bul­let Shih, Katona György, Kele­men Dénes Lehel, Őry Anna­má­ria, Szabó Ottó, Szász Tünde

Meg­nyitja: Nya­kas Ilona /K.A.S. Galéria/

Nyitva tar­tás: H-P 9–17 óra és Szo 9–12 óra.

novem­ber 2-ig

17.00

Túr­ke­vei Városi Művelő­dési Intéz­mény és Könyv­tár
Túr­keve, Tán­csics M. u. 16. (Jász– Nagy­kun– Szol­nok megye)

Túr­ke­vén Élő Alko­tók — képzőmű­vé­szeti cso­port kiállítása

Meg­nyitja: dr. Szabó Zol­tán pol­gár­mes­ter, a Magyar és Egye­te­mes Kul­túra Lovagja

A kiál­lí­tás a Túr­ke­vén Élő Alko­tók — képzőmű­vé­szeti cso­port már 5. éve folya­ma­to­san meg­ren­de­zésre kerülő  tárlata.

Nyitva tar­tás: mun­ka­na­po­kon 9–16 óráig

novem­ber 24-ig

Vélemény, hozzászólás?