október 19. szombat

10.00–16.00 

Nyi­tott fes­tő­mű­hely

Művé­szek, ama­tőr fes­tők rész­vé­te­lé­vel – kor­osz­tá­lyi meg­kö­tés nél­kül

11.00–13.00 
Karin­thy Sza­lon
1111 Karin­thy Fri­gyes u. 22. 

Csont­váry puzzle

Inter­ak­tív művé­sze­ti játék  gyer­me­kek­nek.

12.00 
Sarok Pont’10 
1111 Buda­pest, Ber­csé­nyi utca 10–12. 

Kiál­lí­tás pszi­chi­át­ri­ai bete­gek mun­ká­i­ból

16.00
Szol­no­ki Galé­ria
Szol­nok, Temp­lom út 2.

ŐRZŐK”

a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2013
Meg­nyit­ja: Dr. Szi­lá­gyi B. And­rás
Nyit­va tar­tás: K-V:9–17 h
2013. decem­ber 15-ig

18.00
Szol­no­ki Művész­te­lep
Kert Galé­ria

Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.

Biká­csi Dani­e­la

Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Takács Ferenc iro­da­lom­tör­té­nész
Nyit­va tar­tás: K-V:10–16 h vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint
2013. novem­ber 18-ig

19.00 
Bartók’29 Kiál­lí­tó­tér
1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29.

In memo­riam Csont­váry”
láto­má­sok brá­csá­ra és embe­ri tes­tek­re

Dísz­elő­adást meg­nyit­ja:
Dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter
Papp Sán­dor: Rek­vi­em egy „fény­hin­tő pró­fé­tá­ért” – dísz­be­mu­ta­tó
Köz­re­mű­kö­dik:  Papp Sán­dor brá­csa­mű­vész, vala­mint a PR-EVOLUTION DANCE COMPANY.

19.00–21.00 
Gár­do­nyi tér

A „Napút-festő” műter­me

Lát­vá­nyos vizu­á­lis show a Bar­tók Béla
út 36. sz. épü­let tel­jes hom­lok­za­tán.
Köz­re­mű­kö­dik: Kiégő Izzók