október 19. szombat

10.00-16.00 

Nyitott fes­tő­mű­hely

Művészek, ama­tőr fes­tők rész­vé­te­lé­vel – kor­osz­tá­lyi meg­kö­tés nél­kül

11.00-13.00 
Karinthy Szalon
1111 Karinthy Frigyes u. 22. 

Csontváry puzzle

Interaktív mű­vé­sze­ti já­ték  gyer­me­kek­nek.

12.00 
Sarok Pont’10 
1111 Budapest, Bercsényi ut­ca 10-12. 

Kiállítás pszi­chi­át­ri­ai be­te­gek mun­ká­i­ból

16.00
Szolnoki Galéria
Szolnok, Templom út 2.

„ŐRZŐK”

a Szolnoki Képzőművészeti Társaság ki­ál­lí­tá­sa 2013
Megnyitja: Dr. Szilágyi B. András
Nyitva tar­tás: K-V:9-17 h
December 15-ig

18.00
Szolnoki Művésztelep
Kert Galéria

Szolnok, Gutenberg tér 12/12.

Bikácsi Daniela

Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Takács Ferenc iro­da­lom­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: K-V:10-16 h vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint
November 18-ig

19.00 
Bartók’29 Kiállítótér
1111 Budapest, Bartók Béla út 29.

„In me­mo­riam Csontváry”
lá­to­má­sok brá­csá­ra és em­be­ri tes­tek­re

Díszelőadást meg­nyit­ja:
Dr. Kupper András al­pol­gár­mes­ter
Papp Sándor: Rekviem egy „fény­hin­tő pró­fé­tá­ért” – dísz­be­mu­ta­tó
Közreműködik:  Papp Sándor brá­csa­mű­vész, va­la­mint a PR-EVOLUTION DANCE COMPANY.

19.00-21.00 
Gárdonyi tér

A „Napút-festő” mű­ter­me

Látványos vi­zu­á­lis show a Bartók Béla
út 36. sz. épü­let tel­jes hom­lok­za­tán.
Közreműködik: Kiégő Izzók

Comments are closed.