október 19. szombat

10.00–16.00 

Nyi­tott festőműhely

Művé­szek, amatőr festők rész­vé­te­lé­vel – kor­osz­tá­lyi meg­kö­tés nélkül

11.00–13.00 
Karin­thy Sza­lon
1111 Karin­thy Fri­gyes u. 22. 

Csont­váry puzzle

Inter­ak­tív művé­szeti játék  gyermekeknek.

12.00 
Sarok Pont’10 
1111 Buda­pest, Ber­csé­nyi utca 10–12. 

Kiál­lí­tás pszi­chi­át­riai bete­gek munkáiból

16.00
Szol­noki Galé­ria
Szol­nok, Temp­lom út 2.

„ŐRZŐK”

a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiál­lí­tása 2013
Meg­nyitja: Dr. Szi­lá­gyi B. And­rás
Nyitva tar­tás: K-V:9–17 h
Decem­ber 15-ig

18.00
Szol­noki Művész­te­lep
Kert Galé­ria

Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.

Biká­csi Daniela

Munkácsy-díjas festőmű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Takács Ferenc iro­da­lom­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: K-V:10–16 h vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint
Novem­ber 18-ig

19.00 
Bartók’29 Kiál­lí­tó­tér
1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29.

„In memo­riam Csont­váry”
láto­má­sok brá­csára és emberi testekre

Díszelőa­dást meg­nyitja:
Dr. Kup­per And­rás alpol­gár­mes­ter
Papp Sán­dor: Rek­viem egy „fény­hintő pró­fé­tá­ért” – dísz­be­mu­tató
Köz­remű­kö­dik:  Papp Sán­dor brá­csamű­vész, vala­mint a PR-EVOLUTION DANCE COMPANY.

19.00–21.00 
Gár­do­nyi tér

A „Napút-festő” műterme

Lát­vá­nyos vizu­á­lis show a Bar­tók Béla
út 36. sz. épü­let tel­jes hom­lok­za­tán.
Köz­remű­kö­dik: Kiégő Izzók

Comments are closed.