október 20. | szombat

| 0 comments

10.00

Heming­way étte­rem
1118 Buda­pest, Kosz­to­lá­nyi Dezső tér 2. Feneketlen-tó

Alkoss a szerzőkkel!

Bráda Tibor – Sipos Endre
Kis műte­rem soro­zat: Táj­kép­fes­tés akva­rel­lel
Cser Kiadó és Magyar Művészellátó

Meg­nyitja: Bráda Tibor festőművész

Közös alko­tási lehető­ség A Kis Műte­rem soro­zat Táj­kép­fes­té­szet akva­rel­lel című köte­té­nek szerzői­vel a Heming­way étte­rem­ben. A belé­pés 500 Ft (az összeg hely­ben fogyasz­tásra fel­hasz­nál­ható). Az anya­go­kat és az esz­kö­zö­ket a Magyar Művé­sz­el­látó biz­to­sítja. Az alkotni vágyó részt­vevők­nek elő­ze­te­sen regiszt­rálni kell. Min­den fes­teni vágyót és érdeklődőt sze­re­tet­tel várunk!

Cser Kiadó (www.cserkiado.hu)

októ­ber 20. 14.00 óráig

18.00

Horánszky utca Jezsu­ita temp­lom
1085 Buda­pest, Horánszky u. 18–22. 

„Bib­lia Pauperum”

Szak­rá­lis fes­té­szet ma

Meg­nyitja: Somo­gyi György művészettörténész

20.00

Róth Miksa Emlék­ház
1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26.

Üvegmű­vé­sze­tünk

Meg­nyitja: dr. Mészá­ros Balázs

Októ­ber 27-én, novem­ber 3-án és novem­ber 10-én dél­után 15 óra­kor tárlatvezetés.

Nyitva tar­tás: H-P 14–18 óráig, H szünnap

novem­ber 11-ig

15.00

Art Ért
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tököli út 19.

Így fes­tet­tem Szent Mik­lós oltárképét

előadó: Puha Ferenc festőművész

Kiál­lí­tás: Válo­ga­tás az elmúlt évek akció fes­té­sze­té­nek anyagából.

Akció fes­té­szet!

Vélemény, hozzászólás?