október 20. | szombat

10.00

Heming­way étte­rem
1118 Buda­pest, Kosz­to­lá­nyi Dezső tér 2. Feneketlen-tó

Alkoss a szer­zők­kel!

Brá­da Tibor – Sipos End­re
Kis műte­rem soro­zat: Táj­kép­fes­tés akva­rel­lel
Cser Kiadó és Magyar Művész­el­lá­tó

Meg­nyit­ja: Brá­da Tibor fes­tő­mű­vész

Közös alko­tá­si lehe­tő­ség A Kis Műte­rem soro­zat Táj­kép­fes­té­szet akva­rel­lel című köte­té­nek szer­ző­i­vel a Heming­way étte­rem­ben. A belé­pés 500 Ft (az összeg hely­ben fogyasz­tás­ra fel­hasz­nál­ha­tó). Az anya­go­kat és az esz­kö­zö­ket a Magyar Művész­el­lá­tó biz­to­sít­ja. Az alkot­ni vágyó részt­ve­vők­nek elő­ze­te­sen regiszt­rál­ni kell. Min­den fes­te­ni vágyót és érdek­lő­dőt sze­re­tet­tel várunk!

Cser Kiadó (www.cserkiado.hu)

októ­ber 20. 14.00 órá­ig

18.00

Horánsz­ky utca Jezsu­i­ta temp­lom
1085 Buda­pest, Horánsz­ky u. 18–22. 

Bib­lia Pau­pe­rum”

Szak­rá­lis fes­té­szet ma

Meg­nyit­ja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész

20.00

Róth Mik­sa Emlék­ház
1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26.

Üveg­mű­vé­sze­tünk

Meg­nyit­ja: dr. Mészá­ros Balázs

Októ­ber 27-én, novem­ber 3-án és novem­ber 10-én dél­után 15 óra­kor tár­lat­ve­ze­tés.

Nyit­va tar­tás: H-P 14–18 órá­ig, H szün­nap

novem­ber 11-ig

15.00

Art Ért
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li út 19.

Így fes­tet­tem Szent Mik­lós oltár­ké­pét

elő­adó: Puha Ferenc fes­tő­mű­vész

Kiál­lí­tás: Válo­ga­tás az elmúlt évek akció fes­té­sze­té­nek anya­gá­ból.

Akció fes­té­szet!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.