október 20. | szombat

| 0 comments

10.00

Hemingway ét­te­rem
1118 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 2. Feneketlen-tó

Alkoss a szer­zők­kel!

Bráda Tibor – Sipos Endre
Kis mű­te­rem so­ro­zat: Tájképfestés ak­va­rel­lel
Cser Kiadó és Magyar Művészellátó

Megnyitja: Bráda Tibor fes­tő­mű­vész

Közös al­ko­tá­si le­he­tő­ség A Kis Műterem so­ro­zat Tájképfestészet ak­va­rel­lel cí­mű kö­te­té­nek szer­ző­i­vel a Hemingway ét­te­rem­ben. A be­lé­pés 500 Ft (az összeg hely­ben fo­gyasz­tás­ra fel­hasz­nál­ha­tó). Az anya­go­kat és az esz­kö­zö­ket a Magyar Művészellátó biz­to­sít­ja. Az al­kot­ni vá­gyó részt­ve­vők­nek elő­ze­te­sen re­giszt­rál­ni kell. Minden fes­te­ni vá­gyót és ér­dek­lő­dőt sze­re­tet­tel vá­runk!

Cser Kiadó (www.cserkiado.hu)

ok­tó­ber 20. 14.00 órá­ig

18.00

Horánszky ut­ca Jezsuita temp­lom
1085 Budapest, Horánszky u. 18-22. 

„Biblia Pauperum”

Szakrális fes­té­szet ma

Megnyitja: Somogyi György mű­vé­szet­tör­té­nész

20.00

Róth Miksa Emlékház
1078 Budapest, Nefelejcs ut­ca 26.

Üvegművészetünk

Megnyitja: dr. Mészáros Balázs

Október 27-én, no­vem­ber 3-án és no­vem­ber 10-én dél­után 15 óra­kor tár­lat­ve­ze­tés.

Nyitva tar­tás: H-P 14–18 órá­ig, H szün­nap

no­vem­ber 11-ig

15.00

Art Ért
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.

Így fes­tet­tem Szent Miklós ol­tár­ké­pét

elő­adó: Puha Ferenc fes­tő­mű­vész

Kiállítás: Válogatás az el­múlt évek ak­ció fes­té­sze­té­nek anya­gá­ból.

Akció fes­té­szet!

Vélemény, hozzászólás?