október 20. vasárnap

11.00-13.00 
Karinthy Szalon
1111 Budapest, Karinthy Frigyes ut­ca 22. 

Csontváry puzzle

in­ter­ak­tív mű­vé­sze­ti já­ték gyer­me­kek­nek

16.00 
KULTI Szalon
1111 Budapest, Szent Gellért  tér 1-3. 

„Látomástól az al­ko­tá­sig” 

Csontváry Kosztka Tivadar mun­kás­sá­ga
a pszi­cho­bi­og­rá­fia tük­ré­ben
Közreműködik: Dr. Kőváry Zoltán
kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus

16.00 
REÖK Palota
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 56.

Doyenek és fi­a­ta­lok fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tá­sa

Szakmai díj­át­adó ün­nep­ség.
Megnyitja: Nagy Imre, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igaz­ga­tó­ja
Közreműködik:
Lőrinszky Attila nagy­bő­gő­mű­vész

19.00 
Bartók’29 Kiállító tér
1111 Budapest, Bartók Béla út 29. 

Muszorgszkij: Egy ki­ál­lí­tás ké­pei
Oravecz György zon­go­ra­mű­vész kon­cert­je

Különleges lát­vá­nyos kon­cert a
KÉVE Művészeti Társulás köz­re­mű­kö­dé­sé­vel
Moderátor: Cserháti Ágnes
12.00 óra­kor 2db busz in­dul a Nagyvárad tér Szt. István Kórház par­klo­ló­já­ból.
no­vem­ber 3-ig

Comments are closed.