október 20. vasárnap

11.00–13.00 
Karin­thy Sza­lon
1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes utca 22. 

Csont­váry puzzle

inter­ak­tív művé­szeti játék gyermekeknek

16.00 
KULTI Sza­lon
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért  tér 1–3. 

„Láto­más­tól az alkotásig” 

Csont­váry Kosztka Tiva­dar mun­kás­sága
a pszi­cho­bio­grá­fia tük­ré­ben
Köz­remű­kö­dik: Dr. Kőváry Zol­tán
kli­ni­kai szakpszichológus

16.00 
REÖK Palota
6720 Sze­ged, Tisza Lajos krt. 56.

Doye­nek és fia­ta­lok fes­té­szeti kiállítása

Szak­mai díj­át­adó ünnep­ség.
Meg­nyitja: Nagy Imre, a Tor­nyai János Múzeum és Közmű­velő­dési Köz­pont igaz­ga­tója
Köz­remű­kö­dik:
Lőrinszky Attila nagybőgőművész

19.00 
Bartók’29 Kiál­lító tér
1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29. 

Muszorgsz­kij: Egy kiál­lí­tás képei
Ora­vecz György zon­go­ramű­vész koncertje

Külön­le­ges lát­vá­nyos kon­cert a
KÉVE Művé­szeti Tár­su­lás köz­remű­kö­dé­sé­vel
Mode­rá­tor: Cser­háti Ágnes
12.00 óra­kor 2db busz indul a Nagy­vá­rad tér Szt. Ist­ván Kór­ház park­lo­ló­já­ból.
novem­ber 3-ig

Comments are closed.