október 20. vasárnap

11.00–13.00 
Karin­thy Sza­lon
1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes utca 22. 

Csont­váry puzzle

inter­ak­tív művé­sze­ti játék gyer­me­kek­nek

16.00 
KULTI Sza­lon
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért  tér 1–3. 

Láto­más­tól az alko­tá­sig” 

Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar mun­kás­sá­ga
a pszi­cho­bi­og­rá­fia tük­ré­ben
Köz­re­mű­kö­dik: Dr. Kőváry Zol­tán
kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus

16.00 
REÖK Palo­ta
6720 Sze­ged, Tisza Lajos krt. 56.

Doye­nek és fia­ta­lok fes­té­sze­ti kiál­lí­tá­sa

Szak­mai díj­át­adó ünnep­ség.
Meg­nyit­ja: Nagy Imre, a Tor­nyai János Múze­um és Köz­mű­ve­lő­dé­si Köz­pont igaz­ga­tó­ja
Köz­re­mű­kö­dik:
Lőrinsz­ky Atti­la nagy­bő­gő­mű­vész

19.00 
Bartók’29 Kiál­lí­tó tér
1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29. 

Muszorg­szkij: Egy kiál­lí­tás képei
Ora­vecz György zon­go­ra­mű­vész kon­cert­je

Külön­le­ges lát­vá­nyos kon­cert a
KÉVE Művé­sze­ti Tár­su­lás köz­re­mű­kö­dé­sé­vel
Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes
12.00 óra­kor 2db busz indul a Nagy­vá­rad tér Szt. Ist­ván Kór­ház par­klo­ló­já­ból.
2013. novem­ber 3-ig