PATAK FESZTIVÁL

Városi Galéria

Meg­hí­vá­sos pályá­zat kiál­lí­tás megnyitó- és díj­át­adó ünnep­sé­ge

Meg­nyitja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész, művé­sze­ti író, az Új Művé­szet veze­tő szer­kesz­tő­je
A zsű­ri elnö­ke: Kováts Albert, a Magyar Fes­tők Tár­sa­sá­gá­nak elnö­ke

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 24. szom­bat 11.00
Infor­má­ció: 20/99–35-955
szentm_varosigaleria

2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.