Patak fesztivál

PATAK FESZTIVÁL

Városi Galé­ria

Meg­hí­vá­sos pályá­zat kiál­lí­tás meg­nyitó– és díj­át­adó ünnepsége

Meg­nyitja: P. Szabó Ernő művé­szet­tör­té­nész, művé­szeti író, az Új Művé­szet vezető szer­kesztője
A zsűri elnöke: Kováts Albert, a Magyar Festők Tár­sa­sá­gá­nak elnöke

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 24. szom­bat 11.00
Infor­má­ció: 20/99–35-955
szentm_varosigaleria

2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tököli u. 19.