Pesti Vigadó

Salz­burgi ANZIX | DOYENEK
OSZTRÁK KORTÁRS FESTŐK BEMUTATKOZÁSA, FESTŐMESTEREK KIÁLLÍTÁSA

vigado_02
Meg­nyitó: októ­ber 18. vasár­nap 17.00

Fővéd­nök: Kroó Nor­bert fizi­kus, kuta­tó­pro­fesszor,
a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia ren­des tagja.
Házi­asszony: Cser­háti Ágnes a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány szó­vivője
Köz­remű­kö­dik: Lőrinszky Attila nagybőgő

Salz­burgi ANZIX

Köszöntőt mond: Dr. Ralph Scheide, Auszt­ria nagy­kö­vete
Kiál­lí­tást meg­nyitja: Frau Susanne Bach­fi­scher, Oszt­rák Kul­tu­rá­lis Fórum igazgatója

DOYENEK

Meg­nyitja: Sturcz János művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködik: Blaskó Péter szinművész

A Magyar Fes­té­szet Nap­ját immár XIV. alka­lom­mal ren­de­zik meg orszá­go­san és Buda­pes­ten egy­aránt. A Szent Lukács nap­hoz (októ­ber 18.) szo­ro­san kötődő prog­ram­so­ro­zat célja a magyar kor­társ fes­té­szet alko­tó­i­nak és külön­böző irány­za­ta­i­nak bemu­ta­tása és minél szé­le­sebb közön­ség­hez való eljut­ta­tása. A Fes­té­szet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat kiál­lí­tói között immár évek óta egy-egy meg­hí­vott ország ven­dégmű­vé­szei is helyet kap­nak. Idén a buda­pesti Oszt­rák Kul­tu­rá­lis Fórum­mal és Salz­burg Tar­to­mány Művé­szeti Szö­vet­sé­gé­vel tizen­egy oszt­rák festő önálló kiál­lí­tá­son mutat­ko­zik be a Viga­dó­ban. A Fes­té­szet Napja kiemelt kiál­lí­tá­sai gene­rá­ciós bon­tás­ban, külön­böző hely­szí­ne­ken lát­ha­tók. A Vigadó ad ott­hont a Doye­nek kiál­lí­tá­sá­nak, azaz a 70 év fölötti hazai festőmű­vé­szek­nek. A kiál­lí­tá­sán bemu­ta­tott alko­tók mar­káns hatást gya­ko­rol­tak az elkö­vet­kező gene­rá­ciók képzőmű­vé­sze­ire és egy­fajta isko­la­te­remtő, köve­tendő pél­da­ként jár­nak elől.

Kiál­lí­tás kurá­to­rai: Sza­kács Imre festőmű­vész és Bukta Nor­bert festőmű­vész
A kiál­lí­tás a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia Képzőmű­vé­szeti Tago­za­tá­nak támo­ga­tá­sá­val való­sult meg.
vigado
Kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 19.–november 15.
1051 Buda­pest, Vigadó tér 2.