DOYENEK - FESTŐMESTEREK KIÁLLÍTÁSA
és
SALZBURGI ANZIXOSZTRÁK KORTÁRS FESTŐK BEMUTATKOZÁSA 

 

Meg­nyi­tó: októ­ber 18. vasár­nap 17.00
Fővéd­nök: Kroó Nor­bert fizi­kus, kuta­tó­pro­fesszor, a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia ren­des tag­ja
Házi­asszony: Cser­há­ti Ágnes a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány szó­vi­vő­je
Köz­re­mű­kö­dik: Lőrinsz­ky Atti­la nagy­bő­gőn

Salz­bur­gi ANZIX
Köszön­tőt mond: Dr. Ralph Sche­i­de, Auszt­ria nagy­kö­ve­te
Kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Frau Susanne Bach­fis­cher, Oszt­rák Kul­tu­rá­lis Fórum igaz­ga­tó­ja

DOYENEK
Meg­nyitja: Sturcz János művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködik: Blas­kó Péter szín­mű­vész

A Magyar Fes­té­szet Nap­ját immár XIV. alka­lom­mal ren­de­zik meg orszá­go­san és Buda­pes­ten egy­aránt. A Szent Lukács nap­hoz (októ­ber 18.) szo­ro­san kötő­dő prog­ram­so­ro­zat cél­ja a magyar kor­társ fes­té­szet alko­tó­i­nak és külön­bö­ző irány­za­ta­i­nak bemu­ta­tá­sa és minél szé­le­sebb közön­ség­hez való eljut­ta­tá­sa. A Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat kiál­lí­tói között immár évek óta egy-egy meg­hí­vott ország ven­dég­mű­vé­szei is helyet kap­nak. Idén a buda­pes­ti Oszt­rák Kul­tu­rá­lis Fórum­mal és Salz­burg Tar­to­mány Művé­sze­ti Szö­vet­sé­gé­vel tizen­egy oszt­rák fes­tő önál­ló kiál­lí­tá­son mutat­ko­zik be a Viga­dó­ban. A Fes­té­szet Nap­ja kiemelt kiál­lí­tá­sai gene­rá­ci­ós bon­tás­ban, külön­bö­ző hely­szí­ne­ken lát­ha­tók. A Viga­dó ad ott­hont a Doye­nek kiál­lí­tá­sá­nak, azaz a 70 év fölöt­ti hazai fes­tő­mű­vé­szek­nek. A kiál­lí­tá­sán bemu­ta­tott alko­tók mar­káns hatást gya­ko­rol­tak az elkö­vet­ke­ző gene­rá­ci­ók kép­ző­mű­vé­sze­i­re és egy­faj­ta isko­la­te­rem­tő, köve­ten­dő pél­da­ként jár­nak elől.

Kiál­lí­tás kurá­to­rai: Sza­kács Imre fes­tő­mű­vész és Buk­ta Nor­bert fes­tő­mű­vész
A kiál­lí­tás a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tago­za­tá­nak támo­ga­tá­sá­val való­sult meg.

vigado
Kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2015. októ­ber 19.–november 15.
1051 Buda­pest, Viga­dó tér 2.