Pesti Vigadó

Salzburgi ANZIX | DOYENEK
OSZTRÁK KORTÁRS FESTŐK BEMUTATKOZÁSA, FESTŐMESTEREK KIÁLLÍTÁSA

vigado_02
Megnyitó: ok­tó­ber 18. va­sár­nap 17.00

Fővédnök: Kroó Norbert fi­zi­kus, ku­ta­tó­pro­fesszor,
a Magyar Tudományos Akadémia ren­des tag­ja.
Háziasszony: Cserháti Ágnes a Magyar Festészet Napja Alapítvány szó­vi­vő­je
Közreműködik: Lőrinszky Attila nagy­bő­gő

Salzburgi ANZIX

Köszöntőt mond: Dr. Ralph Scheide, Ausztria nagy­kö­ve­te
Kiállítást meg­nyit­ja: Frau Susanne Bachfischer, Osztrák Kulturális Fórum igaz­ga­tó­ja

DOYENEK

Meg­nyitja: Sturcz János mű­vé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködik: Blaskó Péter szin­mű­vész

A Magyar Festészet Napját im­már XIV. al­ka­lom­mal ren­de­zik meg or­szá­go­san és Budapesten egy­aránt. A Szent Lukács nap­hoz (ok­tó­ber 18.) szo­ro­san kö­tő­dő prog­ram­so­ro­zat cél­ja a ma­gyar kor­társ fes­té­szet al­ko­tó­i­nak és kü­lön­bö­ző irány­za­ta­i­nak be­mu­ta­tá­sa és mi­nél szé­le­sebb kö­zön­ség­hez va­ló el­jut­ta­tá­sa. A Festészet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat ki­ál­lí­tói kö­zött im­már évek óta egy-egy meg­hí­vott or­szág ven­dég­mű­vé­szei is he­lyet kap­nak. Idén a bu­da­pes­ti Osztrák Kulturális Fórummal és Salzburg Tartomány Művészeti Szövetségével ti­zen­egy oszt­rák fes­tő ön­ál­ló ki­ál­lí­tá­son mu­tat­ko­zik be a Vigadóban. A Festészet Napja ki­emelt ki­ál­lí­tá­sai ge­ne­rá­ci­ós bon­tás­ban, kü­lön­bö­ző hely­szí­ne­ken lát­ha­tók. A Vigadó ad ott­hont a Doyenek ki­ál­lí­tá­sá­nak, az­az a 70 év fö­löt­ti ha­zai fes­tő­mű­vé­szek­nek. A ki­ál­lí­tá­sán be­mu­ta­tott al­ko­tók mar­káns ha­tást gya­ko­rol­tak az el­kö­vet­ke­ző ge­ne­rá­ci­ók kép­ző­mű­vé­sze­i­re és egy­faj­ta is­ko­la­te­rem­tő, kö­ve­ten­dő pél­da­ként jár­nak elől.

Kiállítás ku­rá­to­rai: Szakács Imre fes­tő­mű­vész és Bukta Norbert fes­tő­mű­vész
A ki­ál­lí­tás a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának tá­mo­ga­tá­sá­val va­ló­sult meg.
vigado
Kiállítás meg­te­kint­he­tő: 2015. ok­tó­ber 19.–november 15.
1051 Budapest, Vigadó tér 2.