Kiál­lí­tás címe: Embe­ri álla­pot
Kiál­lító művé­sz: Garam­völ­gyi Béla
Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész, művé­sze­ti író
Köz­re­mű­kö­dők:
Kucsák Lász­ló ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő
Dras­kó­czy Zol­tán gitár­mű­vész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A Pest­szent­im­rei Közös­sé­gi Ház — immár máso­dik alka­lom­mal — sze­ret­ne kap­cso­lód­ni a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz, olyan alko­tók kiál­lí­tá­sá­nak szer­ve­zé­sé­vel, akik erő­sen kötődtek/nek Pest­szent­im­ré­hez mun­kás­sá­guk révén.
Garam­völ­gyi Béla fes­tő­mű­vész már több alka­lom­mal mutat­ta be mun­ká­it Galé­ri­ánk­ban. Jelen kiál­lí­tás kép­anya­gá­nak egy részét a vol­ter­rai Etruszk Múze­um­ban lát­ha­tó szo­bor címe ins­pi­rál­ta (Omb­ra del­la Sera — Az est árnyé­ka), e mun­ká­i­ban az embe­ri lélek finom rez­dü­lé­se­it vizs­gál­ja. Elő­ször kerül tel­jes ter­je­del­mé­ben kiál­lí­tás­ra a „Kis tör­té­ne­tek” és a „Mood­board” soro­zat, melyek egy­faj­ta valóságtöredék-felmutatásként értel­mez­he­tők. A képek finom tar­tal­mi uta­lá­sok­kal kap­cso­lód­nak egy­más­hoz, a néző­re bíz­va ezek meglelését-megfejtését.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 19. 18:00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyit­va tar­tás:
hét­fő: 09:00–21:00
kedd: 09:00–21:00
szer­da: 09:00–21:00
csü­tör­tök: 09:00–21:00
pén­tek: 09:00–21:00
szom­bat: 09:00–14:00
vasár­nap: 09:00–14:00
pik_logo
Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Határ útról: 84E, 89E, 94E, 294E autó­bu­szok­kal Pest­szent­im­re vas­út­ál­lo­más (Nagy­kő­rö­si út) meg­ál­ló­ig. Nép­li­get­től: 254E autó­busszal Pest­szent­im­re vas­út­ál­lo­más (Nemes utca) meg­ál­ló­ig. Béke tér­ről: 166, 166A, 266 autó­bu­szok­kal Pestszentimre- vas­út­ál­lo­más meg­ál­ló­ig.
Pest­er­zsé­bet­ről: 166-os autó­busszal Pest­szent­im­re vas­út­ál­lo­más (Nemes utca) meg­ál­ló­ig.
Bor­áros tér­ről: 54, 55 autó­bu­szok­kal Pest­szent­im­re vas­út­ál­lo­más meg­ál­ló­ig.
Nyu­ga­ti Pálya­ud­var­ról: Lajos­mi­zse felé köz­le­ke­dő vonat­tal Pest­szent­im­re állo­má­sig.
Lajos­mi­zse felől: Nyu­ga­ti pálya­ud­var fele köz­le­ke­dő vonat­tal Pest­szent­im­re állo­má­sig.

Meg­kö­ze­lí­tés autó­val a Nagy­kő­rö­si út, illet­ve Nemes utca és Dózsa György utca felől. Par­ko­ló­he­lyek ren­del­ke­zés­re áll­nak a Vas­út utcá­ban és pest­szent­im­rei Hősök terén és azzal szem­ben elhe­lyez­ke­dő par­ko­lók­ban, továb­bá kor­lá­to­zott szám­ban, moz­gás­kor­lá­to­zott iga­zol­vánnyal ren­del­ke­zők szá­má­ra a Pest­szent­im­rei Közös­sé­gi Ház udva­rán.

1188 Buda­pest, Vas­út utca 48.