Pestszentimrei Közösségi Ház

Kiál­lí­tás cí­me: Emberi ál­la­pot
Kiál­lító művé­sz: Garamvölgyi Béla
Meg­nyitja: Feledy Balázs mű­vé­szet­tör­té­nész, mű­vé­sze­ti író
Közreműködők:
Kucsák László or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő
Draskóczy Zoltán gi­tár­mű­vész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A Pestszentimrei Közösségi Ház — im­már má­so­dik al­ka­lom­mal — sze­ret­ne kap­cso­lód­ni a Magyar Festészet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz, olyan al­ko­tók ki­ál­lí­tá­sá­nak szer­ve­zé­sé­vel, akik erő­sen kötődtek/nek Pestszentimréhez mun­kás­sá­guk ré­vén.
Garamvölgyi Béla fes­tő­mű­vész már több al­ka­lom­mal mu­tat­ta be mun­ká­it Galériánkban. Jelen ki­ál­lí­tás kép­anya­gá­nak egy ré­szét a vol­ter­rai Etruszk Múzeumban lát­ha­tó szo­bor cí­me ins­pi­rál­ta (Ombra del­la Sera — Az est ár­nyé­ka), e mun­ká­i­ban az em­be­ri lé­lek fi­nom rez­dü­lé­se­it vizs­gál­ja. Először ke­rül tel­jes ter­je­del­mé­ben ki­ál­lí­tás­ra a „Kis tör­té­ne­tek” és a „Moodboard” so­ro­zat, me­lyek egy­faj­ta valóságtöredék-felmutatásként ér­tel­mez­he­tők. A ké­pek fi­nom tar­tal­mi uta­lá­sok­kal kap­cso­lód­nak egy­más­hoz, a né­ző­re bíz­va ezek meglelését-megfejtését.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 19. 18:00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 31.

Nyitva tar­tás:
hét­fő: 09:00-21:00
kedd: 09:00-21:00
szer­da: 09:00-21:00
csü­tör­tök: 09:00-21:00
pén­tek: 09:00-21:00
szom­bat: 09:00-14:00
va­sár­nap: 09:00-14:00
pik_logo
Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Határ út­ról: 84E, 89E, 94E, 294E au­tó­bu­szok­kal Pestszentimre vas­út­ál­lo­más (Nagykőrösi út) meg­ál­ló­ig. Népligettől: 254E au­tó­busszal Pestszentimre vas­út­ál­lo­más (Nemes ut­ca) meg­ál­ló­ig. Béke tér­ről: 166, 166A, 266 au­tó­bu­szok­kal Pestszentimre- vas­út­ál­lo­más meg­ál­ló­ig.
Pesterzsébetről: 166-os au­tó­busszal Pestszentimre vas­út­ál­lo­más (Nemes ut­ca) meg­ál­ló­ig.
Boráros tér­ről: 54, 55 au­tó­bu­szok­kal Pestszentimre vas­út­ál­lo­más meg­ál­ló­ig.
Nyugati Pályaudvarról: Lajosmizse fe­lé köz­le­ke­dő vo­nat­tal Pestszentimre ál­lo­má­sig.
Lajosmizse fe­lől: Nyugati pá­lya­ud­var fe­le köz­le­ke­dő vo­nat­tal Pestszentimre ál­lo­má­sig.

Megközelítés au­tó­val a Nagykőrösi út, il­let­ve Nemes ut­ca és Dózsa György ut­ca fe­lől. Parkolóhelyek ren­del­ke­zés­re áll­nak a Vasút ut­cá­ban és pest­szent­im­rei Hősök te­rén és az­zal szem­ben el­he­lyez­ke­dő par­ko­lók­ban, to­váb­bá kor­lá­to­zott szám­ban, moz­gás­kor­lá­to­zott iga­zol­vánnyal ren­del­ke­zők szá­má­ra a Pestszentimrei Közösségi Ház ud­va­rán.

1188 Budapest, Vasút ut­ca 48.