Pestszentimrei Közösségi Ház

Kiál­lí­tás címe: Emberi álla­pot
Kiál­lító művé­sz: Garam­völ­gyi Béla
Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész, művé­szeti író
Köz­remű­ködők:
Kucsák László országgyű­lési kép­vi­selő
Dras­kó­czy Zol­tán gitárművész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A Pest­szent­im­rei Közös­ségi Ház — immár máso­dik alka­lom­mal — sze­retne kap­cso­lódni a Magyar Fes­té­szet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz, olyan alko­tók kiál­lí­tá­sá­nak szer­ve­zé­sé­vel, akik erő­sen kötődtek/nek Pest­szent­im­ré­hez mun­kás­sá­guk révén.
Garam­völ­gyi Béla festőmű­vész már több alka­lom­mal mutatta be mun­káit Galé­ri­ánk­ban. Jelen kiál­lí­tás kép­anya­gá­nak egy részét a vol­ter­rai Etruszk Múze­um­ban lát­ható szo­bor címe ins­pi­rálta (Ombra della Sera — Az est árnyéka), e mun­ká­i­ban az emberi lélek finom rez­dü­lé­seit vizs­gálja. Elő­ször kerül tel­jes ter­je­del­mé­ben kiál­lí­tásra a „Kis tör­té­ne­tek” és a „Mood­bo­ard” soro­zat, melyek egy­fajta valóságtöredék-felmutatásként értel­mez­hetők. A képek finom tar­talmi uta­lá­sok­kal kap­cso­lód­nak egy­más­hoz, a nézőre bízva ezek meglelését-megfejtését.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 19. 18:00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyitva tar­tás:
hétfő: 09:00–21:00
kedd: 09:00–21:00
szerda: 09:00–21:00
csü­tör­tök: 09:00–21:00
pén­tek: 09:00–21:00
szom­bat: 09:00–14:00
vasár­nap: 09:00–14:00
pik_logo
Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­hető­sége:
Határ útról: 84E, 89E, 94E, 294E autó­bu­szok­kal Pest­szent­imre vas­út­ál­lo­más (Nagy­kő­rösi út) meg­ál­lóig. Nép­li­gettől: 254E autó­busszal Pest­szent­imre vas­út­ál­lo­más (Nemes utca) meg­ál­lóig. Béke térről: 166, 166A, 266 autó­bu­szok­kal Pest­szent­imre– vas­út­ál­lo­más meg­ál­lóig.
Pes­ter­zsé­betről: 166-os autó­busszal Pest­szent­imre vas­út­ál­lo­más (Nemes utca) meg­ál­lóig.
Borá­ros térről: 54, 55 autó­bu­szok­kal Pest­szent­imre vas­út­ál­lo­más meg­ál­lóig.
Nyu­gati Pálya­ud­var­ról: Lajos­mi­zse felé köz­le­kedő vonat­tal Pest­szent­imre állo­má­sig.
Lajos­mi­zse felől: Nyu­gati pálya­ud­var fele köz­le­kedő vonat­tal Pest­szent­imre állomásig.

Meg­kö­ze­lí­tés autó­val a Nagy­kő­rösi út, illetve Nemes utca és Dózsa György utca felől. Par­ko­ló­he­lyek ren­del­ke­zésre áll­nak a Vasút utcá­ban és pest­szent­im­rei Hősök terén és azzal szem­ben elhe­lyez­kedő par­ko­lók­ban, továbbá kor­lá­to­zott szám­ban, moz­gás­kor­lá­to­zott iga­zol­vánnyal ren­del­kezők szá­mára a Pest­szent­im­rei Közös­ségi Ház udvarán.

1188 Buda­pest, Vasút utca 48.