Petőfi Sándor Emlékmúzeum

Kiál­lí­tás hely­színe: Petőfi Sándor Emlékmúzeum és Bazsonyi-Vecsési Képtár, Dömsöd

Kiál­lí­tás cí­me: Szülőföldem szép ha­tá­ra
Kiál­lító művé­sz: Szurcsik János
Meg­nyitja: Dr.Feledy Balázs

Közreműködők:
Dezső Lajos AMI nö­ven­dé­kei

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
„Szülőföldem szép ha­tá­ra”
Az al­föl­di táj sze­re­te­te, tisz­te­le­te ér­ző­dik Szurcsik János fest­mé­nye­in. Fontos és meg­ha­tá­ro­zó szá­má­ra szü­lő­he­lye Hercegszántó, ahon­nan in­dult. A szü­lő­föld nem­csak föld­raj­zi­lag meg­ha­tá­roz­ha­tó hely­sé­get vagy táj­egy­sé­get je­lent szá­má­ra, ha­nem je­len­ti az ott élő em­be­re­ket, min­den­na­pi gond­ja­ik­kal, örö­me­ik­kel.
Ezek az ap­ró, ám an­nál nyo­ma­té­ko­sabb je­le­ne­tek kel­tik élet­re a vász­non lát­ha­tó fi­gu­rá­kat. Az al­föl­di nép jel­leg­ze­tes ar­cai, a ko­csi s az elé fo­gott ökrök-lovak, a ha­vas táj­ban fel-felröppenő var­jak, a fo­lyó, a me­zők, az em­ber­ala­kok s az oly jel­leg­ze­te­sen ma­gá­ban ál­ló ta­nyák a szü­lő­föld édes sze­re­te­tét en­ge­dik lát­tat­ni.
Így tá­rul a lá­to­ga­tó elé Szurcsik János fest­mé­nye­in ke­resz­tül a szü­lő­föld és la­kó­i­nak re­a­lisz­ti­kus áb­rá­zo­lá­sa.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015 szep­tem­ber 19. 11.30
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015 no­vem­ber 17.

Nyitva tar­tás:
Kedd: 10.00-16.00
Péntek: 10.00-16.00
Szombat: 10.00-16.00
Ettől el­té­rő idő­szak­ban be­je­lent­ke­zés­sel fo­gad­juk lá­to­ga­tó­in­kat.

Dömsöd 2344 Bajcsy Zs. u. 6.