Kiál­lí­tás hely­színe: Pető­fi Sán­dor Emlék­mú­ze­um és Bazsonyi-Vecsési Kép­tár, Döm­söd

Kiál­lí­tás címe: Szü­lő­föl­dem szép hatá­ra
Kiál­lító művé­sz: Szur­csik János
Meg­nyitja: Dr.Feledy Balázs

Köz­re­mű­kö­dők:
Dezső Lajos AMI növen­dé­kei

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
„Szü­lő­föl­dem szép hatá­ra”
Az alföl­di táj sze­re­te­te, tisz­te­le­te érző­dik Szur­csik János fest­mé­nye­in. Fon­tos és meg­ha­tá­ro­zó szá­má­ra szü­lő­he­lye Her­ceg­szán­tó, ahon­nan indult. A szü­lő­föld nem­csak föld­raj­zi­lag meg­ha­tá­roz­ha­tó hely­sé­get vagy táj­egy­sé­get jelent szá­má­ra, hanem jelen­ti az ott élő embe­re­ket, min­den­na­pi gond­ja­ik­kal, örö­me­ik­kel.
Ezek az apró, ám annál nyo­ma­té­ko­sabb jele­ne­tek kel­tik élet­re a vász­non lát­ha­tó figu­rá­kat. Az alföl­di nép jel­leg­ze­tes arcai, a kocsi s az elé fogott ökrök-lovak, a havas táj­ban fel-felröppenő var­jak, a folyó, a mezők, az ember­ala­kok s az oly jel­leg­ze­te­sen magá­ban álló tanyák a szü­lő­föld édes sze­re­te­tét enge­dik lát­tat­ni.
Így tárul a láto­ga­tó elé Szur­csik János fest­mé­nye­in keresz­tül a szü­lő­föld és lakó­i­nak rea­lisz­ti­kus ábrá­zo­lá­sa.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015 szep­tem­ber 19. 11.30
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015 novem­ber 17.

Nyit­va tar­tás:
Kedd: 10.00–16.00
Pén­tek: 10.00–16.00
Szom­bat: 10.00–16.00
Ettől elté­rő idő­szak­ban beje­lent­ke­zés­sel fogad­juk láto­ga­tó­in­kat.

Döm­söd 2344 Bajcsy Zs. u. 6.