Petőfi Sándor Emlékmúzeum

Kiál­lí­tás hely­színe: Petőfi Sán­dor Emlék­mú­zeum és Bazsonyi-Vecsési Kép­tár, Döm­söd

Kiál­lí­tás címe: Szülő­föl­dem szép határa
Kiál­lító művé­sz: Szur­csik János
Meg­nyitja: Dr.Feledy Balázs

Köz­remű­ködők:
Dezső Lajos AMI növendékei

Kiál­lí­tás rövid leírása:
„Szülő­föl­dem szép határa”
Az alföldi táj sze­re­tete, tisz­te­lete érző­dik Szur­csik János fest­mé­nyein. Fon­tos és meg­ha­tá­rozó szá­mára szülő­he­lye Her­ceg­szántó, ahon­nan indult. A szülő­föld nem­csak föld­raj­zi­lag meg­ha­tá­roz­ható hely­sé­get vagy táj­egy­sé­get jelent szá­mára, hanem jelenti az ott élő embe­re­ket, min­den­napi gond­ja­ik­kal, örö­me­ik­kel.
Ezek az apró, ám annál nyo­ma­té­ko­sabb jele­ne­tek kel­tik életre a vász­non lát­ható figu­rá­kat. Az alföldi nép jel­leg­ze­tes arcai, a kocsi s az elé fogott ökrök-lovak, a havas táj­ban fel-felröppenő var­jak, a folyó, a mezők, az ember­ala­kok s az oly jel­leg­ze­te­sen magá­ban álló tanyák a szülő­föld édes sze­re­te­tét enge­dik lát­tatni.
Így tárul a láto­gató elé Szur­csik János fest­mé­nyein keresz­tül a szülő­föld és lakó­i­nak rea­lisz­ti­kus ábrázolása.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015 szep­tem­ber 19. 11.30
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015 novem­ber 17.

Nyitva tar­tás:
Kedd: 10.00–16.00
Pén­tek: 10.00–16.00
Szom­bat: 10.00–16.00
Ettől eltérő idő­szak­ban beje­lent­ke­zés­sel fogad­juk látogatóinkat.

Döm­söd 2344 Bajcsy Zs. u. 6.