PIK

Meg­nyitó helye: Pest­szent­im­rei Közös­ségi Ház
Kál­la­iné Veres Éva, “KÉK című emlékkiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Garam­völ­gyi Béla festőmű­vész
Köz­remű­ködők:
Kucsák László országgyű­lési kép­vi­selő
Macsó Lenke ny. igazgató

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 17. 16 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. novem­ber 3.

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A Pest­szent­im­rei Közös­ségi Ház — beval­lot­tan hagyo­mány­te­remtő cél­lal — sze­retne kap­cso­lódni a Magyar Fes­té­szet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz, olyan alko­tók kiál­lí­tá­sá­nak szer­ve­zé­sé­vel, akik erő­sen kötődtek/nek Pest­szent­im­ré­hez mun­kás­sá­guk révén. Első­ként Kál­la­iné Veres Éva (1964 — 2010) képzőmű­vész, rajz­ta­nár emlék­ki­ál­lí­tá­sát ren­dez­nénk meg, ezzel tisz­te­legve emléke, fáj­dal­ma­san rövid alko­tói mun­kás­sága előtt. Kál­la­iné Veres Éva 2012-ben –posz­tu­musz– meg­kapta a „Pest­szent­im­ré­ért” díjat. Túl azon, hogy képei erő­sen expresszív alko­tói attitű­döt kép­vi­sel­nek, tele­pü­lési szin­ten külö­nö­sen sike­res a tehetségkutató-gondozó tanár­egyé­ni­ség volt.

Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tás:
2014. októ­ber 17 – novem­ber 3-ig, hét­köz­na­po­kon 8–20 óráig, szom­ba­ton és vasár­nap 9–14 óráig.
pik logo
A Közös­ségi Ház meg­kö­ze­lít­hető: Határ úttól 84E, 89E, 94E, 294E, Kőbánya-Kispestről a 184-es és a 284E (a Kis­fa­ludy utcáig), a Nép­li­gettől (a volt Alacska busz) 254E, Borá­ros tértől 54-es és 55-ös, Béke tértől a 166-os, a 166/A és a 266-os buszokkal.

1188 Buda­pest, Vasút u. 48.