Meg­nyitó helye: Pest­szent­im­rei Közös­sé­gi Ház
Kál­la­i­né Veres Éva, “KÉK című emlékkiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Garam­völ­gyi Béla fes­tő­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dők:
Kucsák Lász­ló ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő
Macsó Len­ke ny. igaz­ga­tó

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. októ­ber 17. 16 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. novem­ber 3.

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A Pest­szent­im­rei Közös­sé­gi Ház — beval­lot­tan hagyo­mány­te­rem­tő cél­lal — sze­ret­ne kap­cso­lód­ni a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz, olyan alko­tók kiál­lí­tá­sá­nak szer­ve­zé­sé­vel, akik erő­sen kötődtek/nek Pest­szent­im­ré­hez mun­kás­sá­guk révén. Első­ként Kál­la­i­né Veres Éva (1964 — 2010) kép­ző­mű­vész, rajz­ta­nár emlék­ki­ál­lí­tá­sát ren­dez­nénk meg, ezzel tisz­te­leg­ve emlé­ke, fáj­dal­ma­san rövid alko­tói mun­kás­sá­ga előtt. Kál­la­i­né Veres Éva 2012-ben –posztumusz- meg­kap­ta a „Pest­szent­im­ré­ért” díjat. Túl azon, hogy képei erő­sen exp­resszív alko­tói atti­tű­döt kép­vi­sel­nek, tele­pü­lé­si szin­ten külö­nö­sen sike­res a tehetségkutató-gondozó tanár­egyé­ni­ség volt.

Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tás:
2014. októ­ber 17 – novem­ber 3-ig, hét­köz­na­po­kon 8–20 órá­ig, szom­ba­ton és vasár­nap 9–14 órá­ig.
pik logo
A Közös­sé­gi Ház meg­kö­ze­lít­he­tő: Határ úttól 84E, 89E, 94E, 294E, Kőbánya-Kispestről a 184-es és a 284E (a Kis­fa­lu­dy utcá­ig), a Nép­li­get­től (a volt Alacs­ka busz) 254E, Bor­áros tér­től 54-es és 55-ös, Béke tér­től a 166-os, a 166/A és a 266-os buszok­kal.

1188 Buda­pest, Vas­út u. 48.