PIK

Meg­nyitó he­lye: Pestszentimrei Közösségi Ház
Kállainé Veres Éva, “KÉK” cí­mű emlékkiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Garamvölgyi Béla fes­tő­mű­vész
Közreműködők:
Kucsák László or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő
Macsó Lenke ny. igaz­ga­tó

Megnyitó idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 17. 16 óra
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. no­vem­ber 3.

Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
A Pestszentimrei Közösségi Ház – be­val­lot­tan ha­gyo­mány­te­rem­tő cél­lal – sze­ret­ne kap­cso­lód­ni a Magyar Festészet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz, olyan al­ko­tók ki­ál­lí­tá­sá­nak szer­ve­zé­sé­vel, akik erő­sen kötődtek/nek Pestszentimréhez mun­kás­sá­guk ré­vén. Elsőként Kállainé Veres Éva (1964 – 2010) kép­ző­mű­vész, rajz­ta­nár em­lék­ki­ál­lí­tá­sát ren­dez­nénk meg, ez­zel tisz­te­leg­ve em­lé­ke, fáj­dal­ma­san rö­vid al­ko­tói mun­kás­sá­ga előtt. Kállainé Veres Éva 2012-ben –posztumusz- meg­kap­ta a „Pestszentimréért” dí­jat. Túl azon, hogy ké­pei erő­sen exp­resszív al­ko­tói at­ti­tű­döt kép­vi­sel­nek, te­le­pü­lé­si szin­ten kü­lö­nö­sen si­ke­res a tehetségkutató-gondozó ta­nár­egyé­ni­ség volt.

Kiállítás nyit­va­tar­tás:
2014. ok­tó­ber 17 – no­vem­ber 3-ig, hét­köz­na­po­kon 8-20 órá­ig, szom­ba­ton és va­sár­nap 9-14 órá­ig.
pik logo
A Közösségi Ház meg­kö­ze­lít­he­tő: Határ út­tól 84E, 89E, 94E, 294E, Kőbánya-Kispestről a 184-es és a 284E (a Kisfaludy ut­cá­ig), a Népligettől (a volt Alacska busz) 254E, Boráros tér­től 54-es és 55-ös, Béke tér­től a 166-os, a 166/A és a 266-os bu­szok­kal.

1188 Budapest, Vasút u. 48.