Magyar Fes­té­szet Nap­ja civil kez­de­mé­nye­zés­ként – Brá­da Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilo­na, Szent­györ­gyi József, Fabók Gyu­la köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – 2002-ben jött lét­re. Ám, hogy a kez­de­mé­nye­zés hosszan­tar­tó, élet­ké­pes legyen, Ala­pít­vá­nyi szer­ve­zet­té kel­lett vál­nia 2005-ben.
Brá­da Tibor és Szent­györ­gyi József fes­tő­mű­vész ötlet­gaz­dák­hoz az ala­pít­vá­nyi for­ma kiala­kí­tá­sa érde­ké­ben ala­pí­tó­ként csat­la­ko­zott még ef Zám­bó Ist­ván, Tölg-Molnár Zol­tán, Vés­sey Gábor fes­tő­mű­vé­szek. Az ő mun­kás­sá­guk jele­sebb képe­it mutat­juk be és egy­ben véle­mény nyil­vá­ní­tás­ra is sor kerül az ala­pít­vány mun­kás­sá­gá­nak ered­mé­nyes­sé­gé­ről az elmúlt 15 év tekin­te­té­ben.