Próféta Galéria 2017

Magyar Fes­té­szet Napja civil kez­de­mé­nye­zés­ként – Bráda Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilona, Szent­györ­gyi József, Fabók Gyula köz­remű­kö­dé­sé­vel – 2002-ben jött létre. Ám, hogy a kez­de­mé­nye­zés hosszan­tartó, élet­ké­pes legyen, Ala­pít­vá­nyi szer­ve­zetté kel­lett vál­nia 2005-ben.
Bráda Tibor és Szent­györ­gyi József festőmű­vész ötlet­gaz­dák­hoz az ala­pít­vá­nyi forma kiala­kí­tása érde­ké­ben ala­pí­tó­ként csat­la­ko­zott még ef Zámbó Ist­ván, Tölg-Molnár Zol­tán, Vés­sey Gábor festőmű­vé­szek. Az ő mun­kás­sá­guk jele­sebb képeit mutat­juk be és egy­ben véle­mény nyil­vá­ní­tásra is sor kerül az ala­pít­vány mun­kás­sá­gá­nak ered­mé­nyes­sé­géről az elmúlt 15 év tekintetében.