Próféta Galéria 2017

Magyar Fes­té­szet Napja ci­vil kez­de­mé­nye­zés­ként – Bráda Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilona, Szent­györ­gyi József, Fabók Gyula köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – 2002-ben jött lét­re. Ám, hogy a kez­de­mé­nye­zés hosszan­tar­tó, élet­ké­pes le­gyen, Alapítványi szer­ve­zet­té kel­lett vál­nia 2005-ben.
Bráda Tibor és Szentgyörgyi József fes­tő­mű­vész öt­let­gaz­dák­hoz az ala­pít­vá­nyi for­ma ki­ala­kí­tá­sa ér­de­ké­ben ala­pí­tó­ként csat­la­ko­zott még ef Zámbó István, Tölg-Molnár Zoltán, Véssey Gábor fes­tő­mű­vé­szek. Az ő mun­kás­sá­guk je­le­sebb ké­pe­it mu­tat­juk be és egy­ben vé­le­mény nyil­vá­ní­tás­ra is sor ke­rül az ala­pít­vány mun­kás­sá­gá­nak ered­mé­nyes­sé­gé­ről az el­múlt 15 év te­kin­te­té­ben.