17.00 | Galéria 18

HÁROMFÉLE

1183 Buda­pest, Thö­kö­ly út 5.
Tel.: 1/291‑2575
www.fszek.hu
fszek1803@fszek.hu
Nyit­va tar­tás: H, Sze, Cs, P: 9–19, K, Szo: 9–14
Kiál­lí­tó művé­szek: Kőrö­si Vik­tó­ria, Vető Orsolya,Merényi Dávid, a MKE fes­tő sza­kos hall­ga­tói
Mes­ter: Kósa János
Kurá­tor: Hul­ler Ágos­ton
Meg­nyit­ja: Kósa János

Három növen­dék, három­fé­le köze­lí­tés a szak­mai prob­lé­má­ik meg­ol­dás­ke­re­sé­sé­ben.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2011.11.04-ig a könyv­tár nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben

17.00 | Bod László Művelődési Ház

Haza-Táj-Kép” — Tájképek a Kárpát-medencéből

5309 Berek­für­dő Für­dő utca 2.
Tel: 59/519–059
bodlaszlo.muvhaz@gmail.com
Nyit­va tar­tás: Hétfő-péntek: 8–16 órá­ig

Kiál­lí­tás a Berek­für­dői Nem­zet­kö­zi Nagy­kun Művész­te­lep fes­tő­mű­vé­sze­i­nek alko­tá­sa­i­ból
Kiál­lí­tó művé­szek:
Bod Lász­ló, Boros­né Jakab Anna, Botár Edit, Ilku Mari­on József, Mada­rász Gyu­la, Pet­kes József, Simon End­re, Sz. Kovács Géza, Tamus Ist­ván, Torok Melin­da, Vass Csa­ba
Kurá­tor: Tóth Atti­la ide­gen­for­gal­mi refe­rens
Meg­nyit­ja: Héz­ső Ferenc fes­tő­mű­vész
Köszön­tőt mond: Dr. Haj­du Lajos pol­gár­mes­ter

Egy haza, sok ország, ren­ge­teg táj, mil­li­ó­nyi kép. A Berek­für­dői Nem­zet­kö­zi Nagy­kun Művész­te­lep 1995. évi ala­pí­tá­sa óta sok művész, sok­fé­le­kép­pen lát­ta és örö­kí­tet­te meg szü­lő­ha­zá­ját, anya­or­szá­gát.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2011.10.31.

17.00 | Józsefvárosi Galéria

Művésztanár Társaság kiállítása

1085 Buda­pest, József krt. 70.
Tel: 313‑9883
www.orczypark.hu
jozsefvarosi.galeria@chello.hu
Nyit­va tar­tá­sa: hét­köz­nap 10–18-ig
Kiál­lí­tó művé­szek: A Művész­ta­nár Tár­sa­ság tag­jai és meg­hí­vott művé­szek
Meg­nyit­ja: Sipos End­re művé­sze­ti író, fes­tő­mű­vész

Mun­ká­in­kon bemu­tat­juk a leg­újabb művé­szi törek­vé­se­in­ket és tech­ni­kai meg­ol­dá­sa­in­kat. A vizu­á­lis neve­lés elő­se­gí­té­se érde­ké­ben műalkotás-elemzés kere­té­ben a tanu­lók­kal sze­ret­nénk fel­fe­dez­tet­ni a műve­ken lát­ha­tó kép kife­je­ző­esz­kö­zö­ket.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: októ­ber 24.

18.00 | Boltíves Galéria

Bikácsi Daniela festőművész kiállítása

1067 Buda­pest, Pod­ma­nicz­ky u. 41.
Tel: 474 02 14
www.boltivesgaleria.hu
boltives@tcont.hu
Nyit­va tar­tá­sa: kedd-szerda-csütörtök 10–18 órá­ig
Meg­nyit­ja: Kovács Péter fes­tő­mű­vész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2011. novem­ber 10.

18.00 | Bárka Színház

CAPRICES

1082 Buda­pest, Üllői út 82.
Tel: 303‑6506
www.barka.hu
noe@barka.hu
Nyit­va tar­tás: 10–23.00-ig
Kiál­lí­tó művé­szek: Klein­heincz Mag­dol­na, Rádo­czi Gyar­ma­thy Gábor
Meg­nyit­ja: Sza­bó Lász­ló művé­szet­tör­té­nész
Köszön­tőt mond: Pet­ri Zsolt

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: októ­ber 18-ig

18.00 | Hegyvidék Galéria

Családi műhely – A Véghseő-család kiállítása

1122 Bp. Város­ma­jor u. 16
Tel: 201‑6607
www.hegytörtenet.hu/galeria
info@hegyvidekgaleria.hu
Nyit­va tar­tás: kedd,csütörtök, pén­tek 10–18 óra
Kiál­lí­tó művé­szek: Végh­seő Klá­ra, Osgyá­ni Vil­mos, Osgyá­ni Sára, Osgyá­ni Róza
Kurá­tor: Mol­nár Tamás

A Hegy­vi­dék Galé­ri­á­ban már hagyo­mány a kerü­let művész­csa­lád­ja­i­nak bemu­ta­tá­sa. Ebbe a soro­zat­ba illesz­ke­dik ez a kiál­lí­tá­sunk is, mely a Véghseő-család fest­mé­nye­it mutat­ja be.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő 2011 októ­ber 13 – novem­ber 8.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.