10.11. | kedd

17.00 | Galé­ria 18

HÁROMFÉLE

1183 Buda­pest, Thö­köly út 5.
Tel.: 1/291‑2575
www.fszek.hu
fszek1803@fszek.hu
Nyitva tar­tás: H, Sze, Cs, P: 9–19, K, Szo: 9–14
Kiál­lító művé­szek: Kőrösi Vik­tó­ria, Vető Orsolya,Merényi Dávid, a MKE festő sza­kos hall­ga­tói
Mes­ter: Kósa János
Kurá­tor: Hul­ler Ágos­ton
Meg­nyitja: Kósa János

Három növen­dék, három­féle köze­lí­tés a szak­mai prob­lé­máik megoldáskeresésében.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2011.11.04-ig a könyv­tár nyit­va­tar­tási idejében

17.00 | Bod László Művelő­dési Ház

Haza-Táj-Kép” — Táj­ké­pek a Kárpát-medencéből

5309 Berek­fürdő Fürdő utca 2.
Tel: 59/519–059
bodlaszlo.muvhaz@gmail.com
Nyitva tar­tás: Hétfő-péntek: 8–16 óráig

Kiál­lí­tás a Berek­fürdői Nem­zet­közi Nagy­kun Művész­te­lep festőmű­vé­sze­i­nek alko­tá­sa­i­ból
Kiál­lító művé­szek:
Bod László, Borosné Jakab Anna, Botár Edit, Ilku Marion József, Mada­rász Gyula, Pet­kes József, Simon Endre, Sz. Kovács Géza, Tamus Ist­ván, Torok Melinda, Vass Csaba
Kurá­tor: Tóth Attila ide­gen­for­galmi refe­rens
Meg­nyitja: Hézső Ferenc festőmű­vész
Köszöntőt mond: Dr. Hajdu Lajos polgármester

Egy haza, sok ország, ren­ge­teg táj, mil­li­ó­nyi kép. A Berek­fürdői Nem­zet­közi Nagy­kun Művész­te­lep 1995. évi ala­pí­tása óta sok művész, sok­fé­le­kép­pen látta és örö­kí­tette meg szülő­ha­zá­ját, anyaországát.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2011.10.31.

17.00 | József­vá­rosi Galéria

Művész­ta­nár Tár­sa­ság kiállítása

1085 Buda­pest, József krt. 70.
Tel: 313‑9883
www.orczypark.hu
jozsefvarosi.galeria@chello.hu
Nyitva tar­tása: hét­köz­nap 10–18-ig
Kiál­lító művé­szek: A Művész­ta­nár Tár­sa­ság tag­jai és meg­hí­vott művé­szek
Meg­nyitja: Sipos Endre művé­szeti író, festőművész

Mun­ká­in­kon bemu­tat­juk a leg­újabb művé­szi törek­vé­se­in­ket és tech­ni­kai meg­ol­dá­sa­in­kat. A vizu­á­lis neve­lés elő­se­gí­tése érde­ké­ben műalkotás-elemzés kere­té­ben a tanu­lók­kal sze­ret­nénk fel­fe­dez­tetni a műve­ken lát­ható kép kifejezőeszközöket.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: októ­ber 24.

18.00 | Bolt­íves Galéria

Biká­csi Dani­ela festőmű­vész kiállítása

1067 Buda­pest, Pod­ma­niczky u. 41.
Tel: 474 02 14
www.boltivesgaleria.hu
boltives@tcont.hu
Nyitva tar­tása: kedd-szerda-csütörtök 10–18 óráig
Meg­nyitja: Kovács Péter festőmű­vész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2011. novem­ber 10.

18.00 | Bárka Színház

CAPRICES

1082 Buda­pest, Üllői út 82.
Tel: 303‑6506
www.barka.hu
noe@barka.hu
Nyitva tar­tás: 10–23.00-ig
Kiál­lító művé­szek: Kle­in­heincz Mag­dolna, Rádoczi Gyar­ma­thy Gábor
Meg­nyitja: Szabó László művé­szet­tör­té­nész
Köszöntőt mond: Petri Zsolt

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: októ­ber 18-ig

18.00 | Hegy­vi­dék Galéria

Csa­ládi műhely – A Véghseő-család kiállítása

1122 Bp. Város­ma­jor u. 16
Tel: 201‑6607
www.hegytörtenet.hu/galeria
info@hegyvidekgaleria.hu
Nyitva tar­tás: kedd,csütörtök, pén­tek 10–18 óra
Kiál­lító művé­szek: Végh­seő Klára, Osgyáni Vil­mos, Osgyáni Sára, Osgyáni Róza
Kurá­tor: Mol­nár Tamás

A Hegy­vi­dék Galé­ri­á­ban már hagyo­mány a kerü­let művész­csa­lád­ja­i­nak bemu­ta­tása. Ebbe a soro­zatba illesz­ke­dik ez a kiál­lí­tá­sunk is, mely a Véghseő-család fest­mé­nyeit mutatja be.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető 2011 októ­ber 13 – novem­ber 8.

Vélemény, hozzászólás?