10.11. | kedd

17.00 | Galéria 18

HÁROMFÉLE

1183 Budapest, Thököly út 5.
Tel.: 1/291-2575
www.fszek.hu
fszek1803@fszek.hu
Nyitva tar­tás: H, Sze, Cs, P: 9-19, K, Szo: 9-14
Kiállító mű­vé­szek: Kőrösi Viktória, Vető Orsolya,Merényi Dávid, a MKE fes­tő sza­kos hall­ga­tói
Mester: Kósa János
Kurátor: Huller Ágoston
Megnyitja: Kósa János

Három nö­ven­dék, há­rom­fé­le kö­ze­lí­tés a szak­mai prob­lé­má­ik meg­ol­dás­ke­re­sé­sé­ben.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2011.11.04-ig a könyv­tár nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben

17.00 | Bod László Művelődési Ház

„Haza-Táj-Kép” – Tájképek a Kárpát-medencéből

5309 Berekfürdő Fürdő ut­ca 2.
Tel: 59/519-059
bodlaszlo.muvhaz@gmail.com
Nyitva tar­tás: Hétfő-péntek: 8-16 órá­ig

Kiállítás a Berekfürdői Nemzetközi Nagykun Művésztelep fes­tő­mű­vé­sze­i­nek al­ko­tá­sa­i­ból
Kiállító mű­vé­szek:
Bod László, Borosné Jakab Anna, Botár Edit, Ilku Marion József, Madarász Gyula, Petkes József, Simon Endre, Sz. Kovács Géza, Tamus István, Torok Melinda, Vass Csaba
Kurátor: Tóth Attila ide­gen­for­gal­mi re­fe­rens
Megnyitja: Hézső Ferenc fes­tő­mű­vész
Köszöntőt mond: Dr. Hajdu Lajos pol­gár­mes­ter

Egy ha­za, sok or­szág, ren­ge­teg táj, mil­li­ó­nyi kép. A Berekfürdői Nemzetközi Nagykun Művésztelep 1995. évi ala­pí­tá­sa óta sok mű­vész, sok­fé­le­kép­pen lát­ta és örö­kí­tet­te meg szü­lő­ha­zá­ját, anya­or­szá­gát.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2011.10.31.

17.00 | Józsefvárosi Galéria

Művésztanár Társaság kiállítása

1085 Budapest, József krt. 70.
Tel: 313-9883
www.orczypark.hu
jozsefvarosi.galeria@chello.hu
Nyitva tar­tá­sa: hét­köz­nap 10-18-ig
Kiállító mű­vé­szek: A Művésztanár Társaság tag­jai és meg­hí­vott mű­vé­szek
Megnyitja: Sipos Endre mű­vé­sze­ti író, fes­tő­mű­vész

Munkáinkon be­mu­tat­juk a leg­újabb mű­vé­szi tö­rek­vé­se­in­ket és tech­ni­kai meg­ol­dá­sa­in­kat. A vi­zu­á­lis ne­ve­lés elő­se­gí­té­se ér­de­ké­ben műalkotás-elemzés ke­re­té­ben a ta­nu­lók­kal sze­ret­nénk fel­fe­dez­tet­ni a mű­ve­ken lát­ha­tó kép ki­fe­je­ző­esz­kö­zö­ket.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: ok­tó­ber 24.

18.00 | Boltíves Galéria

Bikácsi Daniela festőművész kiállítása

1067 Budapest, Podmaniczky u. 41.
Tel: 474 02 14
www.boltivesgaleria.hu
boltives@tcont.hu
Nyitva tar­tá­sa: kedd-szerda-csütörtök 10-18 órá­ig
Megnyitja: Kovács Péter fes­tő­mű­vész
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2011. no­vem­ber 10.

18.00 | Bárka Színház

„CAPRICES”

1082 Budapest, Üllői út 82.
Tel: 303-6506
www.barka.hu
noe@barka.hu
Nyitva tar­tás: 10-23.00-ig
Kiállító mű­vé­szek: Kleinheincz Magdolna, Rádoczi Gyarmathy Gábor
Megnyitja: Szabó László mű­vé­szet­tör­té­nész
Köszöntőt mond: Petri Zsolt

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: ok­tó­ber 18-ig

18.00 | Hegyvidék Galéria

Családi műhely – A Véghseő-család kiállítása

1122 Bp. Városmajor u. 16
Tel: 201-6607
www.hegytörtenet.hu/galeria
info@hegyvidekgaleria.hu
Nyitva tar­tás: kedd,csütörtök, pén­tek 10-18 óra
Kiállító mű­vé­szek: Véghseő Klára, Osgyáni Vilmos, Osgyáni Sára, Osgyáni Róza
Kurátor: Molnár Tamás

A Hegyvidék Galériában már ha­gyo­mány a ke­rü­let mű­vész­csa­lád­ja­i­nak be­mu­ta­tá­sa. Ebbe a so­ro­zat­ba il­lesz­ke­dik ez a ki­ál­lí­tá­sunk is, mely a Véghseő-család fest­mé­nye­it mu­tat­ja be.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő 2011 ok­tó­ber 13 – no­vem­ber 8.

Vélemény, hozzászólás?