10.12. | szerda

17.00 | KÉPCSARNOK Prest­ige Galéria

Mini­ké­pek 100 Művész 100 Kép

1055 Bp. Falk Miksa u. 7.
Tel.: 283‑4453
www.prestigegaleria.hu
info@prestigegaleria.hu, mednyanszky@kepcsarnok.hu
Nyitva tar­tás: H-P:10-18h, Sz:10-13h
Kiál­lító művé­szek: 100 Művész
Kurá­tor: Zöld Anikó festőmű­vész
Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­szeti író

A Magyar Fes­té­szet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat immár hagyo­má­nyo­san egyik leg­nép­szerűbb tárlata.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető októ­ber 12– 26-ig

18.00 | Faur Zsófi Ráday Galéria

Nem várt történések

1114 Bp., Bar­tók Béla út 25.
Tel: 1 209 36 35
www.raday-galeria.hu
Nyitva tar­tás: h-p: 12–18-ig, szo:10–13-ig
Kiál­lító művé­szek: Gábor Áron , G. Hel­ler Zsu­zsa
Meg­nyitja: Szká­rosi Endre költő

Folya­ma­tos szem­lélő­dés és medi­tá­ció ered­mé­nye­kép­pen a táj és a ter­mé­szet állandó vál­to­zá­sait pró­bálja képi egy­séggé for­málni, ami a ter­mé­szet ere­jét, dina­mi­ká­ját, fizi­kai vál­to­zá­sait tük­rözi. A szinte átlát­szó, légies hát­tér előtti mini­má­lis tör­té­né­sek terem­tik meg a képi ese­mény dra­ma­tur­gi­á­ját. Nem táj­ké­pek ezek, hanem a lég­tér modulációi.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető novem­ber 6-ig.

18.00 | Árká­dia Galéria

Tra­dí­ció és mesterség”

1052 Buda­pest, Pia­rista köz (Váci u. 31.)
Nyitva tar­tás: 10–20.00-ig
Kiál­lító művé­szek:
Decsi Ilona Luca, Deim Pál, Csík­szent­mi­há­lyi Róbert, Kéri Imre, Orosz Ist­ván
Kurá­tor: Decsi Ilona Luca
Meg­nyitja: Koós Ágnes
Köszöntőt mond: Nav­ra­sits Tibor, Vas Péter

Figu­rá­lis és elvont fest­mé­nyek, pasz­te­lek és mez­zo­tinto nyomatok

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető októ­ber 18-ig.

Vélemény, hozzászólás?