17.00 | KÉPCSARNOK Prestige Galéria

Miniképek 100 Művész 100 Kép

1055 Bp. Falk Mik­sa u. 7.
Tel.: 283‑4453
www.prestigegaleria.hu
info@prestigegaleria.hu, mednyanszky@kepcsarnok.hu
Nyit­va tar­tás: H-P:10–18h, Sz:10–13h
Kiál­lí­tó művé­szek: 100 Művész
Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész
Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti író

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat immár hagyo­má­nyo­san egyik leg­nép­sze­rűbb tár­la­ta.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő októ­ber 12- 26-ig

18.00 | Faur Zsófi Ráday Galéria

Nem várt történések

1114 Bp., Bar­tók Béla út 25.
Tel: 1 209 36 35
www.raday-galeria.hu
Nyit­va tar­tás: h-p: 12–18-ig, szo:10–13-ig
Kiál­lí­tó művé­szek: Gábor Áron , G. Hel­ler Zsu­zsa
Meg­nyit­ja: Szká­ro­si End­re köl­tő

Folya­ma­tos szem­lé­lő­dés és medi­tá­ció ered­mé­nye­kép­pen a táj és a ter­mé­szet állan­dó vál­to­zá­sa­it pró­bál­ja képi egy­ség­gé for­mál­ni, ami a ter­mé­szet ere­jét, dina­mi­ká­ját, fizi­kai vál­to­zá­sa­it tük­rö­zi. A szin­te átlát­szó, légi­es hát­tér előt­ti mini­má­lis tör­té­né­sek terem­tik meg a képi ese­mény dra­ma­tur­gi­á­ját. Nem táj­ké­pek ezek, hanem a lég­tér modu­lá­ci­ói.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő novem­ber 6-ig.

18.00 | Árkádia Galéria

Tradíció és mesterség”

1052 Buda­pest, Pia­ris­ta köz (Váci u. 31.)
Nyit­va tar­tás: 10–20.00-ig
Kiál­lí­tó művé­szek:
Decsi Ilo­na Luca, Deim Pál, Csík­szent­mi­há­lyi Róbert, Kéri Imre, Orosz Ist­ván
Kurá­tor: Decsi Ilo­na Luca
Meg­nyit­ja: Koós Ágnes
Köszön­tőt mond: Nav­ra­sits Tibor, Vas Péter

Figu­rá­lis és elvont fest­mé­nyek, pasz­te­lek és mez­zo­tin­to nyo­ma­tok

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő októ­ber 18-ig.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.