10.12. | szerda

17.00 | KÉPCSARNOK Prestige Galéria

Miniképek 100 Művész 100 Kép

1055 Bp. Falk Miksa u. 7.
Tel.: 283-4453
www.prestigegaleria.hu
info@prestigegaleria.hu, mednyanszky@kepcsarnok.hu
Nyitva tar­tás: H-P:10-18h, Sz:10-13h
Kiállító mű­vé­szek: 100 Művész
Kurátor: Zöld Anikó fes­tő­mű­vész
Megnyitja: Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író

A Magyar Festészet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat im­már ha­gyo­má­nyo­san egyik leg­nép­sze­rűbb tár­la­ta.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő ok­tó­ber 12- 26-ig

18.00 | Faur Zsófi Ráday Galéria

Nem várt történések

1114 Bp., Bartók Béla út 25.
Tel: 1 209 36 35
www.raday-galeria.hu
Nyitva tar­tás: h-p: 12-18-ig, szo:10-13-ig
Kiállító mű­vé­szek: Gábor Áron , G. Heller Zsuzsa
Megnyitja: Szkárosi Endre köl­tő

Folyamatos szem­lé­lő­dés és me­di­tá­ció ered­mé­nye­kép­pen a táj és a ter­mé­szet ál­lan­dó vál­to­zá­sa­it pró­bál­ja ké­pi egy­ség­gé for­mál­ni, ami a ter­mé­szet ere­jét, di­na­mi­ká­ját, fi­zi­kai vál­to­zá­sa­it tük­rö­zi. A szin­te át­lát­szó, lé­gi­es hát­tér előt­ti mi­ni­má­lis tör­té­né­sek te­rem­tik meg a ké­pi ese­mény dra­ma­tur­gi­á­ját. Nem táj­ké­pek ezek, ha­nem a lég­tér mo­du­lá­ci­ói.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő no­vem­ber 6-ig.

18.00 | Árkádia Galéria

„Tradíció és mesterség”

1052 Budapest, Piarista köz (Váci u. 31.)
Nyitva tar­tás: 10-20.00-ig
Kiállító mű­vé­szek:
Decsi Ilona Luca, Deim Pál, Csíkszentmihályi Róbert, Kéri Imre, Orosz István
Kurátor: Decsi Ilona Luca
Megnyitja: Koós Ágnes
Köszöntőt mond: Navrasits Tibor, Vas Péter

Figurális és el­vont fest­mé­nyek, pasz­te­lek és mez­zo­tin­to nyo­ma­tok

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő ok­tó­ber 18-ig.

Vélemény, hozzászólás?