10.13. | csütörtök

16.30 | Szol­noki Galéria

A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság ala­kuló kiállítása

5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.
Tel.: 06 56 513 640
www.djm.hu
muzeum@djm.hu
Nyitva tar­tás: K-V: 9–17 h, hét­főn zárva
Kiál­lító művé­szek: 60 művész
Kurá­tor: Vere­bes György
Meg­nyitja: Bayer Ilona újság­író, a Magyar Fes­té­szet Napja ala­pí­tója tagja
Köszöntőt mond: Dr. Kál­lai Mária Szol­nok Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Szol­nok város­hoz és a Szol­noki Művész­te­lep­hez szel­le­mi­leg, szak­ma­i­lag kötődő művé­szek alko­tá­sa­i­ból ren­de­zett rep­re­zen­ta­tív kiál­lí­tás a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság meg­ala­ku­lása alkalmából.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető 2011. decem­ber 20-ig

18.00 | Szol­noki Művésztelep-KERT Galéria

Kraj­cso­vics Éva Munkácsy-díjas festőmű­vész kiállítása

5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.
Tel.: 06 56 230 605
www.szolnokimuvesztelep.com
szolnoki@muvtelep.t-online.hu
Nyitva tar­tás: K-V: 10–16 h vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint
Kiál­lító művé­szek: Kraj­cso­vics Éva
Meg­nyitja: Vere­bes György festőmű­vész
Köszöntőt mond: Pogány Gábor Benő szob­rászmű­vész, a Szol­noki Művé­szeti Egye­sü­let elnöke

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető 2011. decem­ber 10.

Vélemény, hozzászólás?