10.16. | vasárnap

11.00 | Balatoni Múzeum

„Együtt”

8360 Keszthely, Múzeum u. 2.
Tel.: 83/312-351
www.balatonimuzeum.hu
info@balatonimuzeum.hu
Nyitva tar­tás: hét­fő ki­vé­te­lé­vel 9-16.00-ig
Köszöntőt mond: Dr. Réthelyi Miklós

A Zala me­gyei al­ko­tók mel­lett Horvátországból, Szlovéniából és Ausztriából ér­ke­ző mű­vé­szek ál­lí­ta­nak ki „együtt”.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő de­cem­ber 15-ig.

16.00 | Szent József Ház

Útközben

Budapest, 1038 Templom u. 20.
Tel.: +36 70 3896028
www.bekasmegyer-ofalu.hu
info@bekasmegyer-ofalu.hu
Nyitva tar­tás: te­le­fo­nos idő­pont egyez­te­tés
Kiállító mű­vé­szek: Tenk László Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Kurátor: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész
Megnyitja: Czakó Gábor író
Köszöntőt mond: köz­re­mű­kö­dik: Szarvas József szín­mű­vész

A ki­ál­lí­tás anya­ga: Tenk László ké­pe­i­ből és gobe­lin­je­i­ből ké­szült vá­lo­ga­tás, ami egy­szer­re vissza­te­kin­tés és szám­ve­tés az ed­di­gi al­ko­tói út­já­val. A T- Art Alapítvány szer­ve­zé­sé­ben a meg­nyi­tó után tár­lat­ve­ze­tés és kéz­mű­ves fog­lal­ko­zás vár­ja a kö­zön­sé­get. Az ér­dek­lő­dők ré­szé­re elő­re egyez­te­tett idő­pon­tok­ban to­váb­bi fog­lal­ko­zá­so­kat tar­ta­nak. Jelentkezni Bihariné Tenk Dóránál, +36 20 9120770-es te­le­fon­szá­mon le­het.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő no­vem­ber 20-ig.

18.00 | Párbeszéd Háza – kápolna

Törekvés a szakrális művészet felé

1085 Budapest, Horánszky u. 20.
Kiállító mű­vé­szek: Gajzágó Sándor, Kárpáti Tamás, Benkő Viktor
Megnyitja: Somogyi György mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködik a Dunamelléki Református Gyülekezet Énekkara

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő no­vem­ber ok­tó­ber 30-ig.

Vélemény, hozzászólás?