10.16. | vasárnap

11.00 | Bala­toni Múzeum

Együtt”

8360 Keszt­hely, Múzeum u. 2.
Tel.: 83/312–351
www.balatonimuzeum.hu
info@balatonimuzeum.hu
Nyitva tar­tás: hétfő kivé­te­lé­vel 9–16.00-ig
Köszöntőt mond: Dr. Rét­he­lyi Miklós

A Zala megyei alko­tók mel­lett Hor­vát­or­szág­ból, Szlo­vé­ni­á­ból és Auszt­ri­á­ból érkező művé­szek állí­ta­nak ki „együtt”.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető decem­ber 15-ig.

16.00 | Szent József Ház

Útköz­ben

Buda­pest, 1038 Temp­lom u. 20.
Tel.: +36 70 3896028
www.bekasmegyer-ofalu.hu
info@bekasmegyer-ofalu.hu
Nyitva tar­tás: tele­fo­nos idő­pont egyez­te­tés
Kiál­lító művé­szek: Tenk László Munkácsy-díjas festőmű­vész
Kurá­tor: Garami Gréta művé­szet­tör­té­nész
Meg­nyitja: Czakó Gábor író
Köszöntőt mond: köz­remű­kö­dik: Szar­vas József színművész

A kiál­lí­tás anyaga: Tenk László képe­iből és gobe­lin­je­iből készült válo­ga­tás, ami egy­szerre vissza­te­kin­tés és szám­ve­tés az eddigi alko­tói útjá­val. A T– Art Ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben a meg­nyitó után tár­lat­ve­ze­tés és kézmű­ves fog­lal­ko­zás várja a közön­sé­get. Az érdeklődők részére előre egyez­te­tett idő­pon­tok­ban további fog­lal­ko­zá­so­kat tar­ta­nak. Jelent­kezni Biha­riné Tenk Dórá­nál, +36 20 9120770-es tele­fon­szá­mon lehet.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető novem­ber 20-ig.

18.00 | Pár­be­széd Háza — kápolna

Törek­vés a szak­rá­lis művé­szet felé

1085 Buda­pest, Horánszky u. 20.
Kiál­lító művé­szek: Gaj­zágó Sán­dor, Kár­páti Tamás, Benkő Vik­tor
Meg­nyitja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­kö­dik a Duna­mel­léki Refor­má­tus Gyü­le­ke­zet Énekkara

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető novem­ber októ­ber 30-ig.

Vélemény, hozzászólás?