11.00 | Balatoni Múzeum

Együtt”

8360 Keszt­hely, Múze­um u. 2.
Tel.: 83/312–351
www.balatonimuzeum.hu
info@balatonimuzeum.hu
Nyit­va tar­tás: hét­fő kivé­te­lé­vel 9–16.00-ig
Köszön­tőt mond: Dr. Rét­he­lyi Mik­lós

A Zala megyei alko­tók mel­lett Hor­vát­or­szág­ból, Szlo­vé­ni­á­ból és Auszt­ri­á­ból érke­ző művé­szek állí­ta­nak ki „együtt”.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő decem­ber 15-ig.

16.00 | Szent József Ház

Útközben

Buda­pest, 1038 Temp­lom u. 20.
Tel.: +36 70 3896028
www.bekasmegyer-ofalu.hu
info@bekasmegyer-ofalu.hu
Nyit­va tar­tás: tele­fo­nos idő­pont egyez­te­tés
Kiál­lí­tó művé­szek: Tenk Lász­ló Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Kurá­tor: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész
Meg­nyit­ja: Cza­kó Gábor író
Köszön­tőt mond: köz­re­mű­kö­dik: Szar­vas József szín­mű­vész

A kiál­lí­tás anya­ga: Tenk Lász­ló képe­i­ből és gobe­lin­je­i­ből készült válo­ga­tás, ami egy­szer­re vissza­te­kin­tés és szám­ve­tés az eddi­gi alko­tói útjá­val. A T- Art Ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben a meg­nyi­tó után tár­lat­ve­ze­tés és kéz­mű­ves fog­lal­ko­zás vár­ja a közön­sé­get. Az érdek­lő­dők részé­re elő­re egyez­te­tett idő­pon­tok­ban továb­bi fog­lal­ko­zá­so­kat tar­ta­nak. Jelent­kez­ni Biha­ri­né Tenk Dórá­nál, +36 20 9120770-es tele­fon­szá­mon lehet.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő novem­ber 20-ig.

18.00 | Párbeszéd Háza — kápolna

Törekvés a szakrális művészet felé

1085 Buda­pest, Horánsz­ky u. 20.
Kiál­lí­tó művé­szek: Gaj­zá­gó Sán­dor, Kár­pá­ti Tamás, Ben­kő Vik­tor
Meg­nyit­ja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik a Duna­mel­lé­ki Refor­má­tus Gyü­le­ke­zet Ének­ka­ra

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő novem­ber októ­ber 30-ig.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.