10.17. | hétfő

18.00 | Város­háza Galéria

Ellen­fény­ben, 200 éve szü­le­tett Liszt Ferenc

1184 Buda­pest, Üllői u. 400.
Tele­fon­szám: 296 1300
www.bp18.hu, www.kondorkh.hu
kondorkh@kondorkh.hu
Nyitva tar­tás: A hét öt nap­ján, vál­tozó az ügy­fél­fo­ga­dás sze­rint
Kiál­lító művé­szek: Pestszentlőrinc–Pestszentimre 18 képzőmű­vé­sze
Kurá­tor: Buczkó Imre
Meg­nyitja: Dr. Feledy Balázs művé­szeti író
Köszöntőt mond: Dr. Lévay Ist­ván Zol­tán alpol­gár­mes­ter
A kiál­lí­tás házi­asszo­nya Csá­szár Bíró Lilla, a Kon­dor Béla KH igazgatója.

A ter­mé­szet ellen­fény­ben szám­ta­lan jeles festőt állí­tott nehéz fel­adat elé és szü­let­tek máig cso­dált alko­tá­sok. A Liszt bicen­te­ná­rium alkal­má­ból nem mulaszt­hat­juk el kife­jezni tisz­te­le­tün­ket.
Fel­kérő leve­lünk­ben utal­tunk egy­részt a kettős téma­vá­lasz­tás lehető­sé­gére de tovább­gon­dolva a két gon­do­lat ötvö­zete is követ­hető lehet.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető októ­ber 10 – októ­ber 21-ig.

18.00 | Malom Galéria

2000 Szent­endre Bog­dá­nyi u. 32.
Az idén tize­dik alka­lom­mal jelent­kező Magyar Fes­té­szet Napja kiál­lí­tás­so­ro­zat egyik leg­át­fo­góbb bemu­ta­tója a szent­end­rei Malom­ban a mint­egy 150 művész rész­vé­te­lé­vel meg­ren­de­zésre kerülő, első­sor­ban a „közép­ge­ne­rá­ció” művé­szeit bemu­tató kiál­lí­tás. A kiál­lí­tás anya­gá­nak har­mada hatá­ron kívül elő magyar művé­szek mun­kája.
Meg­nyitja: Novotny Tiha­mér, művé­szeti író
Köz­remű­kö­dik: a Zug­lói Fil­har­mó­nia Réz­fú­vós Kvintettje.

Vélemény, hozzászólás?