10.17. | hétfő

18.00 | Városháza Galéria

Ellenfényben, 200 éve született Liszt Ferenc

1184 Budapest, Üllői u. 400.
Telefonszám: 296 1300
www.bp18.hu, www.kondorkh.hu
kondorkh@kondorkh.hu
Nyitva tar­tás: A hét öt nap­ján, vál­to­zó az ügy­fél­fo­ga­dás sze­rint
Kiállító mű­vé­szek: Pestszentlőrinc–Pestszentimre 18 kép­ző­mű­vé­sze
Kurátor: Buczkó Imre
Megnyitja: Dr. Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író
Köszöntőt mond: Dr. Lévay István Zoltán al­pol­gár­mes­ter
A ki­ál­lí­tás há­zi­asszo­nya Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla KH igaz­ga­tó­ja.

A ter­mé­szet el­len­fény­ben szám­ta­lan je­les fes­tőt ál­lí­tott ne­héz fel­adat elé és szü­let­tek má­ig cso­dált al­ko­tá­sok. A Liszt bi­cen­te­ná­ri­um al­kal­má­ból nem mu­laszt­hat­juk el ki­fe­jez­ni tisz­te­le­tün­ket.
Felkérő le­ve­lünk­ben utal­tunk egy­részt a ket­tős té­ma­vá­lasz­tás le­he­tő­sé­gé­re de to­vább­gon­dol­va a két gon­do­lat öt­vö­ze­te is kö­vet­he­tő le­het.
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő ok­tó­ber 10 – ok­tó­ber 21-ig.

18.00 | Malom Galéria

2000 Szentendre Bogdányi u. 32.
Az idén ti­ze­dik al­ka­lom­mal je­lent­ke­ző Magyar Festészet Napja ki­ál­lí­tás­so­ro­zat egyik leg­át­fo­góbb be­mu­ta­tó­ja a szent­end­rei Malomban a mint­egy 150 mű­vész rész­vé­te­lé­vel meg­ren­de­zés­re ke­rü­lő, el­ső­sor­ban a „kö­zép­ge­ne­rá­ció” mű­vé­sze­it be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tás. A ki­ál­lí­tás anya­gá­nak har­ma­da ha­tá­ron kí­vül elő ma­gyar mű­vé­szek mun­ká­ja.
Megnyitja: Novotny Tihamér, mű­vé­sze­ti író
Közreműködik: a Zuglói Filharmónia Rézfúvós Kvintettje.

Vélemény, hozzászólás?