18.00 | Városháza Galéria

Ellenfényben, 200 éve született Liszt Ferenc

1184 Buda­pest, Üllői u. 400.
Tele­fon­szám: 296 1300
www.bp18.hu, www.kondorkh.hu
kondorkh@kondorkh.hu
Nyit­va tar­tás: A hét öt nap­ján, vál­to­zó az ügy­fél­fo­ga­dás sze­rint
Kiál­lí­tó művé­szek: Pestszentlőrinc–Pestszentimre 18 kép­ző­mű­vé­sze
Kurá­tor: Bucz­kó Imre
Meg­nyit­ja: Dr. Feledy Balázs művé­sze­ti író
Köszön­tőt mond: Dr. Lévay Ist­ván Zol­tán alpol­gár­mes­ter
A kiál­lí­tás házi­asszo­nya Csá­szár Bíró Lil­la, a Kon­dor Béla KH igaz­ga­tó­ja.

A ter­mé­szet ellen­fény­ben szám­ta­lan jeles fes­tőt állí­tott nehéz fel­adat elé és szü­let­tek máig cso­dált alko­tá­sok. A Liszt bicen­te­ná­ri­um alkal­má­ból nem mulaszt­hat­juk el kife­jez­ni tisz­te­le­tün­ket.
Fel­ké­rő leve­lünk­ben utal­tunk egy­részt a ket­tős téma­vá­lasz­tás lehe­tő­sé­gé­re de tovább­gon­dol­va a két gon­do­lat ötvö­ze­te is követ­he­tő lehet.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő októ­ber 10 – októ­ber 21-ig.

18.00 | Malom Galéria

2000 Szent­end­re Bog­dá­nyi u. 32.
Az idén tize­dik alka­lom­mal jelent­ke­ző Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiál­lí­tás­so­ro­zat egyik leg­át­fo­góbb bemu­ta­tó­ja a szent­end­rei Malom­ban a mint­egy 150 művész rész­vé­te­lé­vel meg­ren­de­zés­re kerü­lő, első­sor­ban a „közép­ge­ne­rá­ció” művé­sze­it bemu­ta­tó kiál­lí­tás. A kiál­lí­tás anya­gá­nak har­ma­da hatá­ron kívül elő magyar művé­szek mun­ká­ja.
Meg­nyit­ja: Novotny Tiha­mér, művé­sze­ti író
Köz­re­mű­kö­dik: a Zug­lói Fil­har­mó­nia Réz­fú­vós Kvin­tett­je.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.