10.18. | kedd

11.00 | Szent Ist­ván Bazilika

Mai magyar szak­rá­lis fes­té­szet a Kárpát-medencében

1051 Bp., Szent Ist­ván tér 1.
Kurá­tor: Somo­gyi György, művé­szet­tör­té­nész
Meg­nyitja: Snell György pro­to­no­tá­rius, kano­nok, cím­ze­tes apát, a Szent Jobb őre, a Bazi­lika plé­bá­nosa
Köz­remű­kö­dik: Mizsei Zol­tán (magyar gre­go­rián ének)

14.00 | Hotel Hadik föld­szinti fogadóterme

Magyar Kato­na­festők Emlék­fa­lá­nak avatása

1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 29.
Nyitva tar­tás: Rész­vé­teli szán­dék jel­zése szük­sé­ges a belép­te­tés érde­ké­ben!
Az emlék­táb­lák készítői: a Bük­kösdi Gábor Kato­nai Képzőmű­vé­szeti Stú­dió tag­jai
Kurá­to­rok: Végh Haj­nal és Fröm­mel Gyula festőmű­vé­szek
Ava­tó­be­szé­det mond: Dr. Feledy Balázs művé­szeti író

17.00 | Magyar Nem­zeti Galéria

Nyi­tás a Kárpát-medencére – Magyar Fes­té­szet Napja X. – Doye­nek és fiatalok

1014 Buda­pest, Szent György tér 2., Buda­vári Palota A-B-C-D épü­let
Nyitva tar­tás: hétfő kivé­te­lé­vel 10–18.00-ig
Meg­nyitó: C I. eme­let,
a foga­dás és kiál­lí­tás hely­színe: C III. eme­let
Köszöntőt mond: Cser­háti Ágnest, az MTVA szó­vivője és kom­mu­ni­ká­ciós igazgató-helyettese
A kiál­lí­tást meg­nyitja: Csák Ferenc, az MNG főigaz­ga­tója
A kiál­lí­tást ren­dezte: Bene­dek Kata­lin, művé­szet­tör­té­nész
Kurá­to­rok: Bukta Nor­bert festőmű­vész, Szent­györ­gyi József festőmű­vész
Köz­remű­kö­dik: M. Kecs­kés And­rás expresszív tánc pan­to­mim előa­dása
Mun­ka­tár­sak: Sós Kata­lin művé­szet­tör­té­nész, Iski Kocsis Tibor festőművész

Életmű– és Maticska Jenő (fia­ta­lon elhunyt nagy­bá­nyai festőmű­vészről elne­ve­zett) díj átadása
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető novem­ber 6-ig.

18.00 | Város­ma­jor utca kira­ka­tai, Hegy­vi­dék Galéria

Kira­kat tárlat

1122 Bp. Város­ma­jor u. 16.
Tele­fon­szám: 201‑6607
www.hegytortenet.hu/galeria
info@hegyvidekgaleria.hu

Köszöntőt mond: Sikota Krisz­tina az Okta­tási és Kul­tu­rá­lis Bizott­ság elnöke
és a kiál­lí­tást meg­nyitja: Feledy Balázs művé­szeti író

Immá­ron több éves hagyo­mányra tekint vissza őszi ren­dez­vé­nyünk a Kira­kat Tár­lat, mely­nek során a Város­ma­jor– és néhány kör­nyező utca kira­ka­ta­i­ban helyi festők zsű­ri­zett képeit állít­juk ki. Ezzel az „akci­ó­val” az a célunk, hogy a művé­sze­tet kivi­gyük a hét­köz­napi embe­rek éle­tébe, akik így akarva –aka­rat­la­nul szem­be­sül­nek vele. A képek kiál­lí­tása ilyen for­má­ban, talán meg­hök­ken­tést kelt, de úgy érez­zük mai vilá­gunk­ban a szok­vá­nyos­tól eltérő mód­sze­rek­kel lehet hatást kiváltani.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető októ­ber 18–31-ig.

18.00 | Kon­dor Béla Közös­ségi Ház

Angyali üdvöz­let

1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.
Tele­fon­szám: 291‑6564
www.kondorkh.hu
kondorkh@kondorkh.hu
Nyitva tar­tás: naponta: 9–19 óráig
Kiál­lító művé­szek: Pestszentlőrinc-Pestszentimre 20 meg­hí­vott képzőmű­vé­szé­nek kiál­lí­tása
Kurá­to­rok: Árvay Zolta, Hul­ler Ágos­ton
Meg­nyitja: P. Szabó Ernő művé­szet­tör­té­nész
Köszöntőt mond: Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere

A rene­szánsz fes­té­szet egyik „nagy” témá­já­nak kor­társ képzőmű­vé­sze­ink sze­rinti újraértelmezése.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető októ­ber 18 – novem­ber 4-ig.

19.00 | Bake­lit Multi Art Center

IV. Dip­loma Nélkül

1095 Buda­pest Sorok­sári út 164.
Tele­fon­szám: +36 1 347 0803
www.bakelitstudio.hu
program@bakelitstudio.hu
Nyitva tar­tás: 9:00–24:00
Kurá­to­rok: Atlasz Gábor, Dóri Éva
Meg­nyitja: Dóri Éva, képzőmű­vé­szeti szakreferens

2008-ban került sor az I. Dip­loma nél­kül kiál­lí­tás meg­szer­ve­zé­sére, mely­nek lét­re­jöt­té­hez a Ferenc­vá­rosi Önkor­mány­zat is hoz­zá­já­rult támo­ga­tá­sá­val. Az első kiál­lí­tás nagy sikere kije­lölte a Dip­loma nél­kül útját a Bake­lit Multi Art Cen­ter éle­té­ben. Célunk idén, a 2011-es IV. Dip­loma nél­kül kiál­lí­tás­sal is az, hogy a leg­kü­lön­fé­lébb művé­szeti ágak men­tén teremt­sünk a külön­le­ges hely­szín múlt­já­nak érin­té­sé­vel közös jövőt, és meg­mu­tas­suk a világ­nak nem csak dip­lo­má­val a kezé­ben lehet valaki képzőmű­vész.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető novem­ber 8-ig.

Vélemény, hozzászólás?