10.18. | kedd

11.00 | Szent István Bazilika

Mai magyar szakrális festészet a Kárpát-medencében

1051 Bp., Szent István tér 1.
Kurátor: Somogyi György, mű­vé­szet­tör­té­nész
Megnyitja: Snell György pro­to­no­tá­ri­us, ka­no­nok, cím­ze­tes apát, a Szent Jobb őre, a Bazilika plé­bá­no­sa
Közreműködik: Mizsei Zoltán (ma­gyar gre­go­ri­án ének)

14.00 | Hotel Hadik földszinti fogadóterme

Magyar Katonafestők Emlékfalának avatása

1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 29.
Nyitva tar­tás: Részvételi szán­dék jel­zé­se szük­sé­ges a be­lép­te­tés ér­de­ké­ben!
Az em­lék­táb­lák ké­szí­tői: a Bükkösdi Gábor Katonai Képzőművészeti Stúdió tag­jai
Kurátorok: Végh Hajnal és Frömmel Gyula fes­tő­mű­vé­szek
Avatóbeszédet mond: Dr. Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író

17.00 | Magyar Nemzeti Galéria

Nyitás a Kárpát-medencére – Magyar Festészet Napja X. – Doyenek és fiatalok

1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota A-B-C-D épü­let
Nyitva tar­tás: hét­fő ki­vé­te­lé­vel 10-18.00-ig
Megnyitó: C I. eme­let,
a fo­ga­dás és ki­ál­lí­tás hely­szí­ne: C III. eme­let
Köszöntőt mond: Cserháti Ágnest, az MTVA szó­vi­vő­je és kom­mu­ni­ká­ci­ós igazgató-helyettese
A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Csák Ferenc, az MNG fő­igaz­ga­tó­ja
A ki­ál­lí­tást ren­dez­te: Benedek Katalin, mű­vé­szet­tör­té­nész
Kurátorok: Bukta Norbert fes­tő­mű­vész, Szentgyörgyi József fes­tő­mű­vész
Közreműködik: M. Kecskés András exp­resszív tánc pan­to­mim elő­adá­sa
Munkatársak: Sós Katalin mű­vé­szet­tör­té­nész, Iski Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész

Életmű- és Maticska Jenő (fi­a­ta­lon el­hunyt nagy­bá­nyai fes­tő­mű­vész­ről el­ne­ve­zett) díj át­adá­sa
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő no­vem­ber 6-ig.

18.00 | Városmajor utca kirakatai, Hegyvidék Galéria

Kirakat tárlat

1122 Bp. Városmajor u. 16.
Telefonszám: 201-6607
www.hegytortenet.hu/galeria
info@hegyvidekgaleria.hu

Köszöntőt mond: Sikota Krisztina az Oktatási és Kulturális Bizottság el­nö­ke
és a ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író

Immáron több éves ha­gyo­mány­ra te­kint vissza őszi ren­dez­vé­nyünk a Kirakat Tárlat, mely­nek so­rán a Városmajor- és né­hány kör­nye­ző ut­ca ki­ra­ka­ta­i­ban he­lyi fes­tők zsű­ri­zett ké­pe­it ál­lít­juk ki. Ezzel az „ak­ci­ó­val” az a cé­lunk, hogy a mű­vé­sze­tet ki­vi­gyük a hét­köz­na­pi em­be­rek éle­té­be, akik így akar­va -aka­rat­la­nul szem­be­sül­nek ve­le. A ké­pek ki­ál­lí­tá­sa ilyen for­má­ban, ta­lán meg­hök­ken­tést kelt, de úgy érez­zük mai vi­lá­gunk­ban a szok­vá­nyos­tól el­té­rő mód­sze­rek­kel le­het ha­tást ki­vál­ta­ni.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő ok­tó­ber 18-31-ig.

18.00 | Kondor Béla Közösségi Ház

Angyali üdvözlet

1181 Budapest, Kondor Béla sé­tány 8.
Telefonszám: 291-6564
www.kondorkh.hu
kondorkh@kondorkh.hu
Nyitva tar­tás: na­pon­ta: 9-19 órá­ig
Kiállító mű­vé­szek: Pestszentlőrinc-Pestszentimre 20 meg­hí­vott kép­ző­mű­vé­szé­nek ki­ál­lí­tá­sa
Kurátorok: Árvay Zolta, Huller Ágoston
Megnyitja: P. Szabó Ernő mű­vé­szet­tör­té­nész
Köszöntőt mond: Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre pol­gár­mes­te­re

A re­ne­szánsz fes­té­szet egyik „nagy” té­má­já­nak kor­társ kép­ző­mű­vé­sze­ink sze­rin­ti új­ra­ér­tel­me­zé­se.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő ok­tó­ber 18 – no­vem­ber 4-ig.

19.00 | Bakelit Multi Art Center

IV. Diploma Nélkül

1095 Budapest Soroksári út 164.
Telefonszám: +36 1 347 0803
www.bakelitstudio.hu
program@bakelitstudio.hu
Nyitva tar­tás: 9:00-24:00
Kurátorok: Atlasz Gábor, Dóri Éva
Megnyitja: Dóri Éva, kép­ző­mű­vé­sze­ti szak­re­fe­rens

2008-ban ke­rült sor az I. Diploma nél­kül ki­ál­lí­tás meg­szer­ve­zé­sé­re, mely­nek lét­re­jöt­té­hez a Ferencvárosi Önkormányzat is hoz­zá­já­rult tá­mo­ga­tá­sá­val. Az el­ső ki­ál­lí­tás nagy si­ke­re ki­je­löl­te a Diploma nél­kül út­ját a Bakelit Multi Art Center éle­té­ben. Célunk idén, a 2011-es IV. Diploma nél­kül ki­ál­lí­tás­sal is az, hogy a leg­kü­lön­fé­lébb mű­vé­sze­ti ágak men­tén te­remt­sünk a kü­lön­le­ges hely­szín múlt­já­nak érin­té­sé­vel kö­zös jö­vőt, és meg­mu­tas­suk a vi­lág­nak nem csak dip­lo­má­val a ke­zé­ben le­het va­la­ki kép­ző­mű­vész.
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő no­vem­ber 8-ig.

Vélemény, hozzászólás?