11.00 | Szent István Bazilika

Mai magyar szakrális festészet a Kárpát-medencében

1051 Bp., Szent Ist­ván tér 1.
Kurá­tor: Somo­gyi György, művé­szet­tör­té­nész
Meg­nyit­ja: Snell György pro­to­no­tá­ri­us, kano­nok, cím­ze­tes apát, a Szent Jobb őre, a Bazi­li­ka plé­bá­no­sa
Köz­re­mű­kö­dik: Mizsei Zol­tán (magyar gre­go­ri­án ének)

14.00 | Hotel Hadik földszinti fogadóterme

Magyar Katonafestők Emlékfalának avatása

1146 Bp., Ajtó­si Dürer sor 29.
Nyit­va tar­tás: Rész­vé­te­li szán­dék jel­zé­se szük­sé­ges a belép­te­tés érde­ké­ben!
Az emlék­táb­lák készí­tői: a Bük­kös­di Gábor Kato­nai Kép­ző­mű­vé­sze­ti Stú­dió tag­jai
Kurá­to­rok: Végh Haj­nal és Fröm­mel Gyu­la fes­tő­mű­vé­szek
Ava­tó­be­szé­det mond: Dr. Feledy Balázs művé­sze­ti író

17.00 | Magyar Nemzeti Galéria

Nyitás a Kárpát-medencére – Magyar Festészet Napja X. – Doyenek és fiatalok

1014 Buda­pest, Szent György tér 2., Buda­vá­ri Palo­ta A-B-C-D épü­let
Nyit­va tar­tás: hét­fő kivé­te­lé­vel 10–18.00-ig
Meg­nyi­tó: C I. eme­let,
a foga­dás és kiál­lí­tás hely­szí­ne: C III. eme­let
Köszön­tőt mond: Cser­há­ti Ágnest, az MTVA szó­vi­vő­je és kom­mu­ni­ká­ci­ós igazgató-helyettese
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Csák Ferenc, az MNG főigaz­ga­tó­ja
A kiál­lí­tást ren­dez­te: Bene­dek Kata­lin, művé­szet­tör­té­nész
Kurá­to­rok: Buk­ta Nor­bert fes­tő­mű­vész, Szent­györ­gyi József fes­tő­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dik: M. Kecs­kés And­rás exp­resszív tánc pan­to­mim elő­adá­sa
Mun­ka­tár­sak: Sós Kata­lin művé­szet­tör­té­nész, Iski Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész

Életmű- és Matics­ka Jenő (fia­ta­lon elhunyt nagy­bá­nyai fes­tő­mű­vész­ről elne­ve­zett) díj átadá­sa
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő novem­ber 6-ig.

18.00 | Városmajor utca kirakatai, Hegyvidék Galéria

Kirakat tárlat

1122 Bp. Város­ma­jor u. 16.
Tele­fon­szám: 201‑6607
www.hegytortenet.hu/galeria
info@hegyvidekgaleria.hu

Köszön­tőt mond: Siko­ta Krisz­ti­na az Okta­tá­si és Kul­tu­rá­lis Bizott­ság elnö­ke
és a kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti író

Immá­ron több éves hagyo­mány­ra tekint vissza őszi ren­dez­vé­nyünk a Kira­kat Tár­lat, mely­nek során a Városmajor- és néhány kör­nye­ző utca kira­ka­ta­i­ban helyi fes­tők zsű­ri­zett képe­it állít­juk ki. Ezzel az „akci­ó­val” az a célunk, hogy a művé­sze­tet kivi­gyük a hét­köz­na­pi embe­rek éle­té­be, akik így akar­va -aka­rat­la­nul szem­be­sül­nek vele. A képek kiál­lí­tá­sa ilyen for­má­ban, talán meg­hök­ken­tést kelt, de úgy érez­zük mai vilá­gunk­ban a szok­vá­nyos­tól elté­rő mód­sze­rek­kel lehet hatást kivál­ta­ni.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő októ­ber 18–31-ig.

18.00 | Kondor Béla Közösségi Ház

Angyali üdvözlet

1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.
Tele­fon­szám: 291‑6564
www.kondorkh.hu
kondorkh@kondorkh.hu
Nyit­va tar­tás: napon­ta: 9–19 órá­ig
Kiál­lí­tó művé­szek: Pestszentlőrinc-Pestszentimre 20 meg­hí­vott kép­ző­mű­vé­szé­nek kiál­lí­tá­sa
Kurá­to­rok: Árvay Zol­ta, Hul­ler Ágos­ton
Meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész
Köszön­tőt mond: Ughy Atti­la, Pestszentlőrinc-Pestszentimre pol­gár­mes­te­re

A rene­szánsz fes­té­szet egyik „nagy” témá­já­nak kor­társ kép­ző­mű­vé­sze­ink sze­rin­ti újra­ér­tel­me­zé­se.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő októ­ber 18 – novem­ber 4-ig.

19.00 | Bakelit Multi Art Center

IV. Diploma Nélkül

1095 Buda­pest Sorok­sá­ri út 164.
Tele­fon­szám: +36 1 347 0803
www.bakelitstudio.hu
program@bakelitstudio.hu
Nyit­va tar­tás: 9:00–24:00
Kurá­to­rok: Atlasz Gábor, Dóri Éva
Meg­nyit­ja: Dóri Éva, kép­ző­mű­vé­sze­ti szak­re­fe­rens

2008-ban került sor az I. Dip­lo­ma nél­kül kiál­lí­tás meg­szer­ve­zé­sé­re, mely­nek lét­re­jöt­té­hez a Ferenc­vá­ro­si Önkor­mány­zat is hoz­zá­já­rult támo­ga­tá­sá­val. Az első kiál­lí­tás nagy sike­re kije­löl­te a Dip­lo­ma nél­kül útját a Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter éle­té­ben. Célunk idén, a 2011-es IV. Dip­lo­ma nél­kül kiál­lí­tás­sal is az, hogy a leg­kü­lön­fé­lébb művé­sze­ti ágak men­tén teremt­sünk a külön­le­ges hely­szín múlt­já­nak érin­té­sé­vel közös jövőt, és meg­mu­tas­suk a világ­nak nem csak dip­lo­má­val a kezé­ben lehet vala­ki kép­ző­mű­vész.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő novem­ber 8-ig.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.