REFLEX

Ref­lex – A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti cso­port kiál­lí­tá­sa 2015
Szol­no­ki Galé­ria (5000, Szol­nok, Temp­lom út 2.)
2015. októ­ber 17-december 13.
Köszön­tőt mon­dott: Sza­lay Ferenc Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re vala­mint Pogány Gábor Benő a Szol­no­ki Művé­sze­ti Egye­sü­let elnö­ke
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dött: Ágos­ton Béla – Pen­gő Csa­ba