Magyar Festészet Napja programja 2016

   Idén tizen­ötö­dik alka­lom­mal ünne­pel­jük a magyar kor­társ fes­té­sze­tet.
Min­den évben, Szent Lukács, a fes­tők és orvo­sok védő­szent­jé­nek nap­ja, októ­ber 18.-a köré szer­ve­ződ­nek azok a kiál­lí­tá­sok, aho­vá a kor­társ művé­sze­tet ked­ve­lő nagy­kö­zön­sé­get vár­juk. 2002-ben a Fene­ket­len tónál egy hét­vé­gén indult az első ren­dez­vény. Mára több hetes ren­dez­vény­so­ro­zat­tá duz­zad­va több száz részt­ve­vő kiál­lí­tó­val, közel száz, orszá­go­san és kül­föld­ről csat­la­ko­zó galé­ri­á­val büsz­kél­ked­he­tünk. Ala­pít­vá­nyunk kurá­to­ra­i­nak önzet­len, egész éves mun­ká­ján ala­pul a fes­té­szet ünne­pé­nek sike­re.

Egye­dül­ál­ló és egyet­len alka­lom Magyar­or­szá­gon, ami­kor több száz kor­társ fes­tő­mű­vésszel talál­koz­hat a közön­ség egy idő­ben és tér­ben. Célunk e művé­sze­ti ág nép­sze­rű­sí­té­se, meg­ked­vel­te­té­se, lehe­tő­sé­get teremt­ve a nagy talál­ko­zá­sok szá­má­ra. Éppen ezért, tár­la­ta­ink ingye­ne­sen láto­gat­ha­tók.

2016-ban három nagy pil­lé­ren nyug­szik a fes­té­szet ünne­pe. Esz­ter­gom­ban a fő hely­szí­nen , Újbu­dán a fővá­ros­ban és Szol­no­kon a Tisza part­ján egy­más után nyíl­nak az izgal­mas kiál­lí­tá­sok. A vidé­ki hely­szí­nek külö­nö­sen fon­to­sak szá­munk­ra, ezzel is kinyil­vá­nít­juk nyi­tott­sá­gun­kat az ország más terü­le­te­in alko­tó fes­tő­mű­vé­szek felé. Inno­vá­ci­ós ele­me tevé­keny­sé­günk­nek az is, hogy folya­ma­to­san bővít­jük a hoz­zánk csat­la­ko­zó galé­ri­ák körét. Ennek köszön­he­tő­en talál­tunk rá új, fris­sen meg­nyi­tott kiál­lí­tó­he­lyek­re, ami­ket e prog­ram­so­ro­zat­tal könnye­dén a kép­ző­mű­vé­szet vér­ke­rin­gé­sé­be kap­csol­hat­tunk. Inno­va­tív meg­ol­dás az is, hogy lehe­tő­sé­gek sze­rint, egy kiál­lí­tás meg­nyi­tó ese­mé­nyén több társ­mű­vé­szet is sze­rep­hez jut, mint szín­ház, zene, lát­vány és elő­adó­mű­vé­szet.

Hagyo­má­nyo­san a fes­té­szet ünne­pe ad alkal­mat a szak­mai díjak átadá­sá­ra. Ebben az évben októ­ber 16-án Esz­ter­gom­ban a Szent Adal­bert Köz­pont­ban ren­de­zett Élő Magyar Fes­té­szet című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­já­val egy­be­kö­tött gála­es­ten kerül sor a nagy ese­mény­re. Az Élet­mű­dí­jat egy 70 év felet­ti doyen kap­ja. A Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Festészeti-díját egy művé­sze­té­ben érett, szak­ma­i­lag kiemel­ke­dő sze­mély vehe­ti át a közép­ge­ne­rá­ci­ó­ból. A fia­ta­lon elhunyt nagy­bá­nyai fes­tő­te­het­ség­ről elne­ve­zett Matics­ka Jenő-díjat pedig az a pro­fesszi­o­ná­lis fia­tal alko­tó kap­ja, aki­nek mun­ká­ját a szak­ma is korán elis­me­ri.

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vá­nyá­nak elsőd­le­ges és fő támo­ga­tó­ja, vala­mint tizen­öt éve vál­to­zat­la­nul segí­tő­je, Újbu­da Önkor­mány­za­ta. Több éve támo­ga­tók között tud­hat­juk a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tago­za­tát is.

erdo
Az idei kiál­lí­tás soro­za­tunk fővéd­nö­ke: Dr. Erdő Péter bíbo­ros, esz­ter­go­mi érsek


Rendezvényeink időrendben

Szep­tem­ber 22.

18.00.Vés­sey Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa — „56-os oltár” Szent Ist­ván Bazi­li­ka / Lovag terem. 1051 Buda­pest, Szent Ist­ván tér 1.

Október 8.

12.00Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek (MROE) kiál­lí­tá­sa
Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény, Buda­pest, Ráday u. 18.

Október 11.

18.00Mini­ké­pek — Vizi­vá­ro­si Galé­ria. Évek óta a szak­ma egyik leg­si­ke­re­sebb ren­dez­vé­nye.
100 fes­tő­mű­vész önval­lo­má­sa, egyen­ként 20x20 cm-es vász­non.
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja Feledy Balázs művé­sze­ti író.
1027 Buda­pest, Kapás utca 55.

Október 14. – egész napos rendezvény

Magyar Festészet Napja Újbudán

11.00Kelen­he­gyi úti Műte­rem­ház­ban meg­ko­szo­rúz­zuk Kokas Ignác fes­tő­mű­vész emlék­táb­lá­ját, mert idén ünne­pel­jük szü­le­té­sé­nek 90. évfor­du­ló­ját. Kelen­he­gyi u. 12–14.
13.00Újbu­da Galé­ri­á­ban a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból a Kelen­he­gyi úti Műte­rem­ház fes­tő­mű­vé­sze­i­nek alko­tá­sa­i­ból nyí­lik kiál­lí­tás. A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Józsa Kitty művé­szet­tör­té­nész.
Helye: Újbu­dai Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal (1113 Zsom­bo­lyai út 5. I.emelet) A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő 2016. novem­ber 7-ig, a hiva­ta­li idő­ben.
14.00„Galé­ri­a­sé­ták a Bar­tó­kon” címet vise­lő galé­ri­a­sé­ták cél­ja a Bar­tók Béla úton elhe­lyez­ke­dő galé­ri­ák promo­tá­lá­sa a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ese­mé­nyei sorá­ban. Koráb­ban együtt­mű­kö­dé­si szán­dé­ku­kat kinyil­vá­ní­tott galé­ri­ák Kult 11, öt perc gya­log­út­ra fek­sze­nek egy­más­tól. Ennek függ­vé­nyé­ben készült el az idő­be­osz­tás. A kiál­lí­tá­so­kon tör­té­nő beszé­de­ket Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész és Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus egy­mást vált­va vég­zi. Az idő­be­osz­tás­ban az egyes idő­tar­ta­mok a kiál­lí­tott művé­szek és a galé­ri­ák faj­sú­lyos­sá­gá­tól füg­gő­en elté­rő.

14.00–14.20Tin­ta Art Galé­ri­á­ban indul a kiál­lí­tást mél­ta­tó beszéd, a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Őszi Tár­lat díja­zott­ja­i­nak tár­la­tán. Bar­tók B. út 1.
14.25–14.40Bor és Kéz­mű­ves Galé­ria Tóth Anna­má­ria és Tóth Mari­ca MKE III. évf. fes­tő­mű­vész hall­ga­tók tár­la­ta, Bar­tók B. út 8.
14.45–15.00MOHA Kul­túr­tér„Idő­kap­szu­la” Jas­chik Művé­sze­ti Szak­kö­zép fes­tő sza­kos hall­ga­tó­i­nak kiál­lí­tá­sa. Az ani­má­ció és a fes­té­szet kap­cso­la­ta – moz­gó­ké­pes bemu­ta­tó, Bar­tók B. út 11–13.
15.05–15.20Elel­ven Blokk„Lekép­zés” Jas­chik Művé­sze­ti Szak­kö­zép dekor sza­kos hall­ga­tó­i­nak fes­té­sze­ti bemu­ta­tó­ja, Ken­de u. 1.
15.25–15.40Három Hét Galé­ria — Wol­s­ky And­rás kép­ző­mű­vész tár­la­ta, Bar­tók B. út 37.
15.45–16.00La Nube Galé­ria – Mészá­ros Bori fes­tő­mű­vész illuszt­rá­ci­ós kiál­lí­tá­sa.
16.05–17.20Arnol­do Galé­ria — Gaj­zá­gó Sán­dor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa, Bar­tók Béla út 46.
17.40Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál a Gár­do­nyi téren.
Beszé­det mond Szkok Iván fes­tő­mű­vész.

18.00Kokas Ignác Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész emlék­ki­ál­lí­tá­sa a B32 Galé­ria és Kul­túr­tér­ben az Újbu­dai Kul­túrá­lis, peda­gó­gi­ai és Média KFT. szer­ve­zé­sé­ben. Nem csak a nagy­mé­re­tű tojás­tem­pe­ra képek lát­ha­tók majd, hanem a kis­mé­re­tű gyöngy­sze­mek: gvas­sok és akva­rel­lek és gra­fi­kák is kiál­lí­tás­ra kerül­nek.
Meg­nyit­ja: Szo­tyory Lász­ló Mun­ká­csy Mihály-díjas fes­tő­mű­vész.

Október 15 Kiemelt rendezvényeink Szolnokon

A Kép­ző­mű­vé­szet Ünne­pe Szol­no­kon a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. évfor­du­ló­ja kap­csán.

10.00 — Buda­pest­ről indu­lás autó­busszal (Szent Ist­ván kór­ház par­ko­ló­já­ból)
11.30Lász­ló Dáni­el fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tó­ja A tár­la­tot Brá­da Tibor, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ala­pí­tó­ja nyit­ja meg
Hely­szín: Móra Ferenc Műve­lő­dé­si Köz­pont (2730 Alber­tirsa, Pes­ti út 85.)
14.00Sár­kö­zi Antal fes­tő­mű­vész egyé­ni tár­la­ta
Hely­szín: Szol­no­ki Művész­te­lep — KERT Galé­ria, a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság 2015-ben meg­ren­de­zett “Ref­lex” című nagy­ki­ál­lí­tá­sa díja­zott­ja, (5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.)
15.00„Fest­ebéd” a Szol­no­ki Művész­te­lep kert­jé­ben
16.00Nádas Ale­xand­ra kép­ző­mű­vész és Nagy Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Hely­szín: Szo­bosz­lai Galé­ria (5000 Szol­nok, Jókai u. 1.)
16.30“Az áldo­zat sza­bad­sá­ga” — A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa
1. Hely­szín: Aba-Novák Agó­ra Galé­ria (5000 Szol­nok, Hild tér 1.)
17.00III. Szol­no­ki Bronz­ön­tő Szim­pó­zi­um záró kiál­lí­tá­sa
Hely­szín: Aba-Novák Agó­ra Galé­ria kis ter­me (5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.)
18.00“Az áldo­zat sza­bad­sá­ga” — A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa és díj­át­adó gála
2. Hely­szín: Szol­no­ki Galé­ria (5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.)
Ünne­pi beszé­det mond: Sza­lay Ferenc, Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re Pogány Gábor Benő szob­rász­mű­vész, a Szol­no­ki Művé­sze­ti Egye­sü­let elnö­ke Vere­bes György fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki Művész­te­lep művé­sze­ti veze­tő­je, a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság ala­pí­tó­ja Az ünnep­sé­get, illet­ve díj­át­adó gálát ugyan­ezen hely­szí­nen a szin­tén az emlék­év jegyé­ben zaj­ló Nem­zet­kö­zi Kép­ző­mű­vé­sze­ti Film­fesz­ti­vál záró- és díj­át­adó ünnep­sé­ge köve­ti 20.00 órá­tól.
— A TISZA­pART Mozi Galé­ri­á­ban Orosz Ist­ván Kossuth-díjas gra­fi­kus­mű­vész “Anamor­fó­zi­sok” című kiál­lí­tá­sát tekint­he­tik meg az érdek­lő­dők. (5000 Szol­nok, Temp­lom út 4.)
Mood Kávé­zó Galé­ria, Var­ga Erik “Az angya­lok hall­gat­nak” című kama­ra kiál­lí­tá­sa folya­ma­to­san láto­gat­ha­tó.
Nyit­va tar­tás: H-P: 10.00–20.00, (Szol­nok, Kos­suth L. út 9.)

A prog­ra­mok rész­le­te­sen
www.szolnokimuvesztelep.com
Buszt indí­tunk a Szent Ist­ván Kór­ház par­ko­ló­já­ból, 10.00 óra­kor. Buda­pest
Nagy­vá­rad tér.

Október 16. Kiemelt rendezvényeink Esztergomban

Tájé­koz­tat­juk, hogy a főren­dez­vény hely­szí­né­re, Esz­ter­gom­ba három autó­busszal ter­vez­zük vin­ni az érdek­lő­dő­ket.
A buszok indu­lá­si helye:
Buda­pest, Nagy­vá­rad tér, Szent Ist­ván kór­ház par­ko­ló­ja.
Indu­lás ide­je: 9.30 óra. Vissza­in­du­lás Buda­pest­re: 20.30 óra.
Az autó­busz igény­be­vé­te­le ingye­nes, de ehhez regiszt­rál­nia kell, lét­szám meg­je­lö­lés­sel a festnapinfo@gmail.com címen.
A követ­ke­ző ingye­nes prog­ra­mok­kal tesszük szí­ne­seb­bé a napot:

11.30Esz­ter­go­mi Keresz­tény Múze­um: “Magyar­or­szá­gi szen­tek” orszá­gos pályá­za­ti kiál­lí­tás díj­ki­osz­tás­sal. Tár­lat­ve­ze­tő: Kont­sek Ildi­kó a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja.
12.30Dzsá­mi Galé­ria: „ Fény­bri­gád és meg­hí­vot­tai” üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás.
Meg­nyit­ja: Sze­ke­res­né Czi­ne­ge Erzsé­bet az intéz­mény igaz­ga­tó­ja. Élő zene. Cate­ring.
14.30Ron­del­la Galé­ria: ”Üdvöz­let a szabadsághozóknak”-”Salus liber­ta­tem feren­ti­bus”

Orszá­gos fes­té­sze­ti pályá­za­ti kiál­lí­tás az 1956-os for­ra­da­lom és Mind­szenty bíbo­ros úr emlé­ké­nek szen­tel­ve. A néző­ket üdvöz­li Dr. Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esztergom-budapesti érsek. Meg­nyit­ja: Kont­sek Ildi­kó a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja. Díj­ki­osz­tás.
Elő­ze­te­sen beje­lent­ke­zés­sel — 10 fő felet­ti cso­port ese­tén a varmegom@invitel.hu cím­re
leg­alább 1 mun­ka­nap­pal koráb­ban, vagy sze­mé­lyes jelent­ke­zés­sel a Vár­mú­ze­um pénz­tá­rá­ban (Szent Ist­ván tér 1) — ( 10–15 perc vára­ko­zás szük­sé­ges lehet)
Szombat-Vasárnap 10–16h órá­ig a hely­szí­nen

16.30Esz­ter­go­mi vár: „FÉNY ÉS ÁRNYÉK Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
A meg­nyi­tón bemu­ta­tás­ra kerül: “Veláz­quez asz­ta­la“ c. tánc — moz­gás­szín­há­zi elő­adás
Elő­ad­ják: Hor­váth Ange Lász­ló és Atlasz Gábor.

 

Főrendezvény

18.00Szent Adal­bert Köz­pont: „Élő magyar fes­té­szet” Magyar­or­szág három fes­té­sze­ti gene­rá­ci­ó­já­nak monst­re bemu­ta­tó­ja. A közön­sé­get üdvöz­li Dr.Erdő Péter prí­más, érsek úr. Meg­nyit­ja Szur­csik József fes­tő­mű­vész a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia ren­des tag­ja.

Díj­át­adá­sok:
Élet­mű­díj (EMMI)
Matics­ka Jenő-díj (EMMI)
Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Festészeti-díja
Élő zene. Cate­ring.

Október 17.

18.00”Női vonal”
Éven­te nagy érdek­lő­dést kivál­tó tár­la­tunk
Pró­fé­ta Galé­ria. Buda­pest, Szt. Gel­lért tér 3.

Októ­ber 18.

16.00IX. kerü­le­ti diá­kok fes­tő per­for­man­sza,
A Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból a Kál­vin téren (a temp­lom előtt) tehet­sé­ges IX. kerü­le­ti művé­sze­ti isko­lá­sok óri­ás fest­mé­nye­ket készí­te­nek. Rend­ha­gyó módon szó­lít­ja meg az utca embe­rét: főleg azok­nak kínál vizu­á­lis élményt, akik nem szán­nak időt egy kiál­lí­tás meg­te­kin­té­sé­re, Buda­pest, Kál­vin tér
18.00Made in Count­ry című kiál­lí­tás, Karin­thy Sza­lon.
10 magyar és 10 Magyar­or­szá­gon élő kül­föl­di kép­ző­mű­vész páron­ként készí­tett közös mun­kái kerül­nek bemu­ta­tás­ra. A fes­té­szet, mint közös plat­form. Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.

Október 19.

17.00Művé­sze­ti isko­lá­sok kiál­lí­tá­sa, Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sá­gi Művé­sze­ti Galé­ria. Buda­pest, Deák Ferenc u.17.

Október 20

18.00„Átszel­le­mí­tett tár­gyak” Plasz­ti­kus képek tár­la­ta – Kle­bels­berg Kul­túr­kú­ria
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus.
Buda­pest, Temp­lom u. 2–10.

Októ­ber 21.

17.00Vin­cze Angé­la festőmű­vész “Sza­bad­ság“ című kiál­lí­tá­sa, Erdei Éva Galé­ria. 1028 Buda­pest, Kon­dor u. 29.

Október 22.

18.00”Tra­dí­ció és meg­úju­lás” üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tás a Róth Mik­sa Emlék­ház­ban. Élő zene. Buda­pest, VII. Nefe­lejcs u. 26.

Fő támogató:


Ujbuda_LOGO_large

Kiemelt támogató:

Ujbuda_LOGO_large