Rendezvények

Magyar Festészet Napja programja 2016

   Idén ti­zen­ötö­dik al­ka­lom­mal ün­ne­pel­jük a ma­gyar kor­társ fes­té­sze­tet.
Minden év­ben, Szent Lukács, a fes­tők és or­vo­sok vé­dő­szent­jé­nek nap­ja, ok­tó­ber 18.-a kö­ré szer­ve­ződ­nek azok a ki­ál­lí­tá­sok, aho­vá a kor­társ mű­vé­sze­tet ked­ve­lő nagy­kö­zön­sé­get vár­juk. 2002-ben a Feneketlen tó­nál egy hét­vé­gén in­dult az el­ső ren­dez­vény. Mára több he­tes ren­dez­vény­so­ro­zat­tá duz­zad­va több száz részt­ve­vő ki­ál­lí­tó­val, kö­zel száz, or­szá­go­san és kül­föld­ről csat­la­ko­zó ga­lé­ri­á­val büsz­kél­ked­he­tünk. Alapítványunk ku­rá­to­ra­i­nak ön­zet­len, egész éves mun­ká­ján ala­pul a fes­té­szet ün­ne­pé­nek si­ke­re.

Egyedülálló és egyet­len al­ka­lom Magyarországon, ami­kor több száz kor­társ fes­tő­mű­vésszel ta­lál­koz­hat a kö­zön­ség egy idő­ben és tér­ben. Célunk e mű­vé­sze­ti ág nép­sze­rű­sí­té­se, meg­ked­vel­te­té­se, le­he­tő­sé­get te­remt­ve a nagy ta­lál­ko­zá­sok szá­má­ra. Éppen ezért, tár­la­ta­ink in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tók.

2016-ban há­rom nagy pil­lé­ren nyug­szik a fes­té­szet ün­ne­pe. Esztergomban a fő hely­szí­nen , Újbudán a fő­vá­ros­ban és Szolnokon a Tisza part­ján egy­más után nyíl­nak az iz­gal­mas ki­ál­lí­tá­sok. A vi­dé­ki hely­szí­nek kü­lö­nö­sen fon­to­sak szá­munk­ra, ez­zel is ki­nyil­vá­nít­juk nyi­tott­sá­gun­kat az or­szág más te­rü­le­te­in al­ko­tó fes­tő­mű­vé­szek fe­lé. Innovációs ele­me te­vé­keny­sé­günk­nek az is, hogy fo­lya­ma­to­san bő­vít­jük a hoz­zánk csat­la­ko­zó ga­lé­ri­ák kö­rét. Ennek kö­szön­he­tő­en ta­lál­tunk rá új, fris­sen meg­nyi­tott ki­ál­lí­tó­he­lyek­re, ami­ket e prog­ram­so­ro­zat­tal könnye­dén a kép­ző­mű­vé­szet vér­ke­rin­gé­sé­be kap­csol­hat­tunk. Innovatív meg­ol­dás az is, hogy le­he­tő­sé­gek sze­rint, egy ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó ese­mé­nyén több társ­mű­vé­szet is sze­rep­hez jut, mint szín­ház, ze­ne, lát­vány és elő­adó­mű­vé­szet.

Hagyományosan a fes­té­szet ün­ne­pe ad al­kal­mat a szak­mai dí­jak át­adá­sá­ra. Ebben az év­ben ok­tó­ber 16-án Esztergomban a Szent Adalbert Központban ren­de­zett Élő Magyar Festészet cí­mű ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­já­val egy­be­kö­tött gá­la­es­ten ke­rül sor a nagy ese­mény­re. Az Életműdíjat egy 70 év fe­let­ti do­yen kap­ja. A Magyar Művészeti Akadémia Festészeti-díját egy mű­vé­sze­té­ben érett, szak­ma­i­lag ki­emel­ke­dő sze­mély ve­he­ti át a kö­zép­ge­ne­rá­ci­ó­ból. A fi­a­ta­lon el­hunyt nagy­bá­nyai fes­tő­te­het­ség­ről el­ne­ve­zett Maticska Jenő-díjat pe­dig az a pro­fesszi­o­ná­lis fi­a­tal al­ko­tó kap­ja, aki­nek mun­ká­ját a szak­ma is ko­rán el­is­me­ri.

A Magyar Festészet Napja Alapítványának el­sőd­le­ges és fő tá­mo­ga­tó­ja, va­la­mint ti­zen­öt éve vál­to­zat­la­nul se­gí­tő­je, Újbuda Önkormányzata. Több éve tá­mo­ga­tók kö­zött tud­hat­juk a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatát is.

erdo
Az idei ki­ál­lí­tás so­ro­za­tunk fő­véd­nö­ke: Dr. Erdő Péter bí­bo­ros, esz­ter­go­mi ér­sek


Rendezvényeink időrendben

Szep­tem­ber 22.

18.00.Véssey Gábor fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa – „56-os ol­tár” Szent István Bazilika / Lovag te­rem. 1051 Budapest, Szent István tér 1.

Október 8.

12.00Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének (MROE) ki­ál­lí­tá­sa
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, Budapest, Ráday u. 18.

Október 11.

18.00Miniképek – Vizivárosi Galéria. Évek óta a szak­ma egyik leg­si­ke­re­sebb ren­dez­vé­nye.
100 fes­tő­mű­vész ön­val­lo­má­sa, egyen­ként 20×20 cm-es vász­non.
A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író.
1027 Budapest, Kapás ut­ca 55.


Október 14. – egész napos rendezvény

Magyar Festészet Napja Újbudán

11.00Kelenhegyi úti Műteremházban meg­ko­szo­rúz­zuk Kokas Ignác fes­tő­mű­vész em­lék­táb­lá­ját, mert idén ün­ne­pel­jük szü­le­té­sé­nek 90. év­for­du­ló­ját. Kelenhegyi u. 12-14.
13.00Újbuda Galériában a Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból a Kelenhegyi úti Műteremház fes­tő­mű­vé­sze­i­nek al­ko­tá­sa­i­ból nyí­lik ki­ál­lí­tás. A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Józsa Kitty mű­vé­szet­tör­té­nész.
Helye: Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Zsombolyai út 5. I.emelet) A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő 2016. no­vem­ber 7-ig, a hi­va­ta­li idő­ben.
14.00„Galériaséták a Bartókon” cí­met vi­se­lő ga­lé­ri­a­sé­ták cél­ja a Bartók Béla úton el­he­lyez­ke­dő ga­lé­ri­ák promo­tá­lá­sa a Magyar Festészet Napja ese­mé­nyei so­rá­ban. Korábban együtt­mű­kö­dé­si szán­dé­ku­kat ki­nyil­vá­ní­tott ga­lé­ri­ák Kult 11, öt perc gya­log­út­ra fek­sze­nek egy­más­tól. Ennek függ­vé­nyé­ben ké­szült el az idő­be­osz­tás. A ki­ál­lí­tá­so­kon tör­té­nő be­szé­de­ket Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész és Sipos Endre mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus egy­mást vált­va vég­zi. Az idő­be­osz­tás­ban az egyes idő­tar­ta­mok a ki­ál­lí­tott mű­vé­szek és a ga­lé­ri­ák faj­sú­lyos­sá­gá­tól füg­gő­en el­té­rő.

14.00-14.20Tinta Art Galériában in­dul a ki­ál­lí­tást mél­ta­tó be­széd, a Hódmezővásárhelyi Őszi Tárlat dí­ja­zott­ja­i­nak tár­la­tán. Bartók B. út 1.
14.25-14.40Bor és Kézműves Galéria Tóth Annamária és Tóth Marica MKE III. évf. fes­tő­mű­vész hall­ga­tók tár­la­ta, Bartók B. út 8.
14.45–15.00MOHA Kultúrtér„Időkapszula” Jaschik Művészeti Szakközép fes­tő sza­kos hall­ga­tó­i­nak ki­ál­lí­tá­sa. Az ani­má­ció és a fes­té­szet kap­cso­la­ta – moz­gó­ké­pes be­mu­ta­tó, Bartók B. út 11-13.
15.05-15.20Elelven Blokk„Leképzés” Jaschik Művészeti Szakközép de­kor sza­kos hall­ga­tó­i­nak fes­té­sze­ti be­mu­ta­tó­ja, Kende u. 1.
15.25-15.40Három Hét Galéria – Wolsky András kép­ző­mű­vész tár­la­ta, Bartók B. út 37.
15.45-16.00La Nube Galéria – Mészáros Bori fes­tő­mű­vész il­luszt­rá­ci­ós ki­ál­lí­tá­sa.
16.05-17.20Arnoldo Galéria – Gajzágó Sándor fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa, Bartók Béla út 46.
17.40Koszorúzás a Csontváry em­lék­táb­lá­nál a Gárdonyi té­ren.
Beszédet mond Szkok Iván fes­tő­mű­vész.

18.00Kokas Ignác Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész em­lék­ki­ál­lí­tá­sa a B32 Galéria és Kultúrtérben az Újbudai Kultúrális, pe­da­gó­gi­ai és Média KFT. szer­ve­zé­sé­ben. Nem csak a nagy­mé­re­tű to­jás­tem­pe­ra ké­pek lát­ha­tók majd, ha­nem a kis­mé­re­tű gyöngy­sze­mek: gvas­sok és ak­va­rel­lek és gra­fi­kák is ki­ál­lí­tás­ra ke­rül­nek.
Megnyitja: Szotyory László Munkácsy Mihály-díjas fes­tő­mű­vész.

Október 15 Kiemelt rendezvényeink Szolnokon

A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon a Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. év­for­du­ló­ja kap­csán.

10.00 – Budapestről in­du­lás au­tó­busszal (Szent István kór­ház par­ko­ló­já­ból)
11.30László Dániel fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tó­ja A tár­la­tot Bráda Tibor, a Magyar Festészet Napja ala­pí­tó­ja nyit­ja meg
Helyszín: Móra Ferenc Művelődési Központ (2730 Albertirsa, Pesti út 85.)
14.00Sárközi Antal fes­tő­mű­vész egyé­ni tár­la­ta
Helyszín: Szolnoki Művésztelep – KERT Galéria, a Szolnoki Képzőművészeti Társaság 2015-ben meg­ren­de­zett "Reflex" cí­mű nagy­ki­ál­lí­tá­sa dí­ja­zott­ja, (5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.)
15.00„Festebéd” a Szolnoki Művésztelep kert­jé­ben
16.00Nádas Alexandra kép­ző­mű­vész és Nagy Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Helyszín: Szoboszlai Galéria (5000 Szolnok, Jókai u. 1.)
16.30"Az ál­do­zat sza­bad­sá­ga" – A Szolnoki Képzőművészeti Társaság ki­ál­lí­tá­sa
1. Helyszín: Aba-Novák Agóra Galéria (5000 Szolnok, Hild tér 1.)
17.00III. Szolnoki Bronzöntő Szimpózium zá­ró ki­ál­lí­tá­sa
Helyszín: Aba-Novák Agóra Galéria kis ter­me (5000 Szolnok, Hild J. tér 1.)
18.00"Az ál­do­zat sza­bad­sá­ga" – A Szolnoki Képzőművészeti Társaság ki­ál­lí­tá­sa és díj­át­adó gá­la
2. Helyszín: Szolnoki Galéria (5000 Szolnok, Templom út 2.)
Ünnepi be­szé­det mond: Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re Pogány Gábor Benő szob­rász­mű­vész, a Szolnoki Művészeti Egyesület el­nö­ke Verebes György fes­tő­mű­vész, a Szolnoki Művésztelep mű­vé­sze­ti ve­ze­tő­je, a Szolnoki Képzőművészeti Társaság ala­pí­tó­ja Az ün­nep­sé­get, il­let­ve díj­át­adó gá­lát ugyan­ezen hely­szí­nen a szin­tén az em­lék­év je­gyé­ben zaj­ló Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál záró- és díj­át­adó ün­nep­sé­ge kö­ve­ti 20.00 órá­tól.
– A TISZApART Mozi Galériában Orosz István Kossuth-díjas gra­fi­kus­mű­vész "Anamorfózisok" cí­mű ki­ál­lí­tá­sát te­kint­he­tik meg az ér­dek­lő­dők. (5000 Szolnok, Templom út 4.)
Mood Kávézó Galéria, Varga Erik “Az an­gya­lok hall­gat­nak” cí­mű ka­ma­ra ki­ál­lí­tá­sa fo­lya­ma­to­san lá­to­gat­ha­tó.
Nyitva tar­tás: H-P: 10.00-20.00, (Szolnok, Kossuth L. út 9.)

A prog­ra­mok rész­le­te­sen
www.szolnokimuvesztelep.com
Buszt in­dí­tunk a Szent István Kórház par­ko­ló­já­ból, 10.00 óra­kor. Budapest
Nagyvárad tér.

Október 16. Kiemelt rendezvényeink Esztergomban

Tájékoztatjuk, hogy a fő­ren­dez­vény hely­szí­né­re, Esztergomba há­rom au­tó­busszal ter­vez­zük vin­ni az ér­dek­lő­dő­ket.
A bu­szok in­du­lá­si he­lye:
Budapest, Nagyvárad tér, Szent István kór­ház par­ko­ló­ja.
Indulás ide­je: 9.30 óra. Visszaindulás Budapestre: 20.30 óra.
Az au­tó­busz igény­be­vé­te­le in­gye­nes, de eh­hez re­giszt­rál­nia kell, lét­szám meg­je­lö­lés­sel a festnapinfo@gmail.com cí­men.
A kö­vet­ke­ző in­gye­nes prog­ra­mok­kal tesszük szí­ne­seb­bé a na­pot:

11.30Esztergomi Keresztény Múzeum: “Magyarországi szen­tek” or­szá­gos pá­lyá­za­ti ki­ál­lí­tás díj­ki­osz­tás­sal. Tárlatvezető: Kontsek Ildikó a Keresztény Múzeum igaz­ga­tó­ja.
12.30Dzsámi Galéria: „ Fénybrigád és meg­hí­vot­tai” üveg­fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás.
Megnyitja: Szekeresné Czinege Erzsébet az in­téz­mény igaz­ga­tó­ja. Élő ze­ne. Catering.
14.30Rondella Galéria: ”Üdvözlet a szabadsághozóknak”-”Salus li­ber­ta­tem fe­ren­ti­bus”

Országos fes­té­sze­ti pá­lyá­za­ti ki­ál­lí­tás az 1956-os for­ra­da­lom és Mindszenty bí­bo­ros úr em­lé­ké­nek szen­tel­ve. A né­ző­ket üd­vöz­li Dr. Erdő Péter bí­bo­ros, prí­más, esztergom-budapesti ér­sek. Megnyitja: Kontsek Ildikó a Keresztény Múzeum igaz­ga­tó­ja. Díjkiosztás.
Előzetesen be­je­lent­ke­zés­sel – 10 fő fe­let­ti cso­port ese­tén a varmegom@invitel.hu cím­re
leg­alább 1 mun­ka­nap­pal ko­ráb­ban, vagy sze­mé­lyes je­lent­ke­zés­sel a Vármúzeum pénz­tá­rá­ban (Szent István tér 1) – ( 10-15 perc vá­ra­ko­zás szük­sé­ges le­het)
Szombat-Vasárnap 10-16h órá­ig a hely­szí­nen

16.30Esztergomi vár: „FÉNY ÉS ÁRNYÉK” Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
A meg­nyi­tón be­mu­ta­tás­ra ke­rül: “Velázquez asz­ta­la“ c. tánc – moz­gás­szín­há­zi elő­adás
Előadják: Horváth Ange László és Atlasz Gábor.

 

Főrendezvény

18.00Szent Adalbert Központ: „Élő ma­gyar fes­té­szet” Magyarország há­rom fes­té­sze­ti ge­ne­rá­ci­ó­já­nak monst­re be­mu­ta­tó­ja. A kö­zön­sé­get üd­vöz­li Dr.Erdő Péter prí­más, ér­sek úr. Megnyitja Szurcsik József fes­tő­mű­vész a Magyar Művészeti Akadémia ren­des tag­ja.

Díjátadások:
Életműdíj (EMMI)
Maticska Jenő-díj (EMMI)
Magyar Művészeti Akadémia Festészeti-díja
Élő ze­ne. Catering.

Október 17.

18.00”Női vo­nal”
Évente nagy ér­dek­lő­dést ki­vál­tó tár­la­tunk
Próféta Galéria. Budapest, Szt. Gellért tér 3.

Októ­ber 18.

16.00IX. ke­rü­le­ti di­á­kok fes­tő per­for­man­sza,
A Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból a Kálvin té­ren (a temp­lom előtt) te­het­sé­ges IX. ke­rü­le­ti mű­vé­sze­ti is­ko­lá­sok óri­ás fest­mé­nye­ket ké­szí­te­nek. Rendhagyó mó­don szó­lít­ja meg az ut­ca em­be­rét: fő­leg azok­nak kí­nál vi­zu­á­lis él­ményt, akik nem szán­nak időt egy ki­ál­lí­tás meg­te­kin­té­sé­re, Buda­pest, Kál­vin tér
18.00Made in Country cí­mű ki­ál­lí­tás, Karinthy Szalon.
10 ma­gyar és 10 Magyarországon élő kül­föl­di kép­ző­mű­vész pá­ron­ként ké­szí­tett kö­zös mun­kái ke­rül­nek be­mu­ta­tás­ra. A fes­té­szet, mint kö­zös plat­form. Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.

Október 19.

17.00Művészeti is­ko­lá­sok ki­ál­lí­tá­sa, Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria. Budapest, Deák Ferenc u.17.

Október 20

18.00„Átszellemített tár­gyak” Plasztikus ké­pek tár­la­ta – Klebelsberg Kultúrkúria
A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja Sipos Endre mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus.
Budapest, Templom u. 2-10.

Októ­ber 21.

17.00Vin­cze Angéla festőmű­vész “Sza­bad­ság“ cí­mű ki­ál­lí­tá­sa, Erdei Éva Galéria. 1028 Buda­pest, Kon­dor u. 29.

Október 22.

18.00”Tradíció és meg­úju­lás” üveg­fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás a Róth Miksa Emlékházban. Élő ze­ne. Budapest, VII. Nefelejcs u. 26.

Fő támogató:


Ujbuda_LOGO_large

Kiemelt támogató:

Ujbuda_LOGO_large