A Magyar Festészet Napja eseményeihez itt csatlakozhat!

Lap­zárta: 2018 szep­tem­ber 10.,
Jelent­ke­zést ezen idő­pont után nem tudunk fogad­ni.


Kiál­lí­tást ren­de­ző galé­ria (intéz­mény) neve (köte­le­ző)

Email cím (köte­le­ző)

A kiál­lí­tó művész neve (köte­le­ző)

A meg­nyi­tó pon­tos idő­pont­ja (köte­le­ző)

A kiál­lí­tás eddig tekint­he­tő meg (köte­le­ző)

A kiál­lí­tás címe (elne­ve­zé­se) (köte­le­ző)

Meg­nyi­tó sze­mély neve (köte­le­ző)

Köz­re­mű­kö­dők

A kiál­lí­tás rövid leírá­sa

A kiál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge

Ha ön nem robot, kér­jük írja be az ered­ményt! (köte­le­ző)

A csat­la­ko­zó ren­dez­vé­nye­ket, kiál­lí­tá­so­kat a MFN kura­tó­ri­u­ma elbí­rá­lá­sa alap­ján műsor­fü­ze­té­be fel­ve­szi, ese­ten­ként média­köz­lés­re is kiajánl­ja. A csat­la­ko­zó kiál­lí­tá­so­kat anya­gi segít­ség­ben nem tud­ja része­sí­te­ni. A csat­la­ko­zó fél ezt tudo­má­sul veszi, elfo­gad­ja és a kiál­lí­tást saját szer­ve­zé­sé­ben bonyo­lít­ja.