18:30 — 21:00 órá­ig, a láto­ga­tott­ság­tól füg­gő­en.
Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál.

Vetí­tés : “fény­fes­té­szet” a Gár­do­nyi téren a meg­újult B’32 Galé­ria — Csont­váry Művé­sze­ti Udvar­ház és a Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar egy­ko­ri műter­mé­nek épü­let hom­lok­za­tán. Néhány jól ismert Csont­váry képet lát­ha­tunk majd a fala­kon kive­tít­ve , az utcai járó­ke­lők és a kiál­lí­tás­ra érke­ző közön­ség szá­má­ra hír­det­ve a Magyar Fes­té­szet Nap­ja , Újbu­da Önkor­mány­zat és a KULTI közös prog­ram­ját.