Koszorúzás

18:30 – 21:00 órá­ig, a lá­to­ga­tott­ság­tól füg­gő­en.
Koszorúzás a Csontváry em­lék­táb­lá­nál.

Vetítés : “fény­fes­té­szet” a Gárdonyi té­ren a meg­újult B’32 Galéria – Csontváry Művészeti Udvarház és a Csontváry Kosztka Tivadar egy­ko­ri mű­ter­mé­nek épü­let hom­lok­za­tán. Néhány jól is­mert Csontváry ké­pet lát­ha­tunk majd a fa­la­kon ki­ve­tít­ve , az ut­cai já­ró­ke­lők és a ki­ál­lí­tás­ra ér­ke­ző kö­zön­ség szá­má­ra hír­det­ve a Magyar Festészet Napja , Újbuda Önkormányzat és a KULTI kö­zös prog­ram­ját.