Csatlakozás

Tisz­telt Galériavezető!

Fel­kér­jük, hogy intéz­mé­nyé­vel kap­cso­lódó ren­dez­vény­ként csat­la­koz­zon a Magyar Fes­té­szet Nap­ja rendezvénysorozathoz. Az ala­pít­vá­nyunk által szer­ve­zett, kiemelt prog­ra­mok 2017. októ­ber havában kerül­nek meg­ren­de­zésre. Fes­té­szeti kiál­lí­tá­suk ter­mé­sze­te­sen kezdőd­het október elején, illetve záródhat november közepén, végén.

Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány szán­déka, hogy erő­sítse a köz­tu­dat­ban a magyar fes­té­szet össze­tar­to­zá­sát. A fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adódó érté­kek elis­mer­te­té­sét, és kivívja a kor­társ magyar festők és alko­tá­saik iránti tiszteletet. Prog­ram­ja­in­kon a társmű­vé­sze­tek is jelen van­nak, kon­cer­tek­kel, iro­dalmi műso­rok­kal és moz­gás­szín­házi előa­dá­sok­kal együtt ünne­pel­jük a kor­társ festészetet.

Amit kérni szeretnénk

Nyil­vá­nít­sák ki a helyi saj­tó­ban és egyéb médi­u­mok­ban, hogy a Magyar Fes­té­szet Nap­jához kap­cso­lódó ren­dez­vényt tar­ta­nak októ­ber­ben. Kér­jük fel­tün­tetni a Magyar Fes­té­szet Napja logót.

A LOGÓ ITT LETÖLTHETŐ

Amit nyúj­tani tudunk:

– több ezres pél­dány­szám­ban meg­je­lenő prog­ram­fü­ze­tünk­ben való elhe­lye­zés
– hon­la­pun­kon és Facebook oldalunkon sze­re­pel­tet­jük ren­dez­vé­nyü­ket a prog­ram­lis­tá­ban
– hon­la­pun­kon sze­re­pel­tet­jük a ren­dez­vé­nyükről készült archív anya­gok link­jeit
– médi­a­nyi­lat­ko­za­tok­ban fel­so­rol­juk a leg­pa­ti­ná­sabb orszá­gos ese­mé­nyek közt

A Magyar Festészet Napja eseményeihez itt csatlakozhat!

Lap­zárta: 2017 szep­tem­ber 13, Jelent­ke­zést ezen idő­pont után nem tudunk fogadni!


Kiállítást rendező galéria (intézmény) neve (kötelező)

Email cím (kötelező)

A kiállító művész neve (kötelező)

A megnyitó pontos időpontja (kötelező)

A kiállítás eddig tekinthető meg (kötelező)

A kiállítás címe (elnevezése) (kötelező)

Megnyitó személy neve (kötelező)

Közreműködők

A kiállítás rövid leírása

A kiállítás helyszíne, nyitvatartása, megközelíthetősége

Ha ön nem robot, kérjük írja be az ered­ményt! (kötelező)

A csatlakozó rendezvényeket, kiállításokat a MFN kuratóriuma elbírálása alapján műsorfüzetébe felveszi, esetenként médiaközlésre is kiajánlja. A csatlakozó kiállításokat anyagi segítségben nem tudja részesíteni. A csatlakozó fél ezt tudomásul veszi, elfogadja és a kiállítást saját szervezésében bonyolítja.


Köszön­jük meg­tisz­telő együttműködését!