Rendezvényünkhöz itt csatlakozhat

Tisz­telt Galériavezető!

Fel­kér­jük, hogy intéz­mé­nyé­vel kap­cso­lódó ren­dez­vény­ként csat­la­koz­zon a Magyar Fes­té­szet Nap­jai fesz­ti­vál­hoz. Az ala­pít­vá­nyunk által szer­ve­zett, kiemelt prog­ra­mok 2015. októ­ber havá­ban kerül­nek meg­ren­de­zésre. Fes­té­szeti kiál­lí­tá­suk ter­mé­sze­te­sen kezdőd­het októ­ber ele­jén, illetve záród­hat novem­ber köze­pén, végén.

Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány szán­déka, hogy erő­sítse a köz­tu­dat­ban a magyar fes­té­szet össze­tar­to­zá­sát. A fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adódó érté­kek elis­mer­te­té­sét, és kivívja a kor­társ magyar festők és alko­tá­saik iránti sze­re­te­tet. Prog­ram­ja­in­kon a társmű­vé­sze­tek is jelen van­nak, kon­cer­tek­kel, iro­dalmi műso­rok­kal és moz­gás­szín­házi előa­dá­sok­kal együtt ünne­pel­jük a kor­társ festészetet.

Amit kérni szeretnénk

Nyil­vá­nít­sák ki a helyi saj­tó­ban és egyéb médi­u­mok­ban, hogy a Magyar Fes­té­szet Nap­ja­i­hoz kap­cso­lódó ren­dez­vényt tar­ta­nak októ­ber­ben. Kér­jük fel­tün­tetni, a Fes­té­szet Napja logót.
A logó letölt­hető itt
png for­má­tum­ban
pdf for­má­tum­ban

Amit nyúj­tani tudunk:

- több ezres pél­dány­szám­ban meg­je­lenő prog­ram­fü­ze­tünk­ben való elhe­lye­zés
– hon­la­pun­kon sze­re­pel­tet­jük ren­dez­vé­nyü­ket a prog­ram­lis­tá­ban
– hon­la­pun­kon sze­re­pel­tet­jük a ren­dez­vé­nyükről készült archív anya­gok link­jeit
– médi­a­nyi­lat­ko­za­tok­ban fel­so­rol­juk a leg­pa­ti­ná­sabb orszá­gos ese­mé­nyek közt

A Magyar Fes­té­szet Napja ese­mé­nye­i­hez itt csatlakozhat!

Lap­zárta: 2017 szep­tem­ber 8, Jelent­ke­zést ezen idő­pont után nem tudunk fogadni!


Kiál­lí­tást ren­dező galé­ria (intéz­mény) neve (köte­lező)

Email cím (köte­lező)

A kiál­lító művész neve (köte­lező)

A meg­nyitó pon­tos idő­pontja (köte­lező)

A kiál­lí­tás eddig tekint­hető meg (köte­lező)

A kiál­lí­tás címe (elne­ve­zése) (köte­lező)

Meg­nyitó sze­mély neve (köte­lező)

Köz­remű­ködők

A kiál­lí­tás rövid leírása

A kiál­lí­tás hely­színe, nyit­va­tar­tása, meg­kö­ze­lít­hető­sége

Ha ön nem robot, kér­jük írja be az ered­ményt! (köte­lező)

A csat­la­kozó ren­dez­vé­nye­ket, kiál­lí­tá­so­kat a MFN kura­tó­ri­uma elbí­rá­lása alap­ján műsor­fü­ze­tébe fel­ve­szi, ese­ten­ként média­köz­lésre is kiajánlja. A csat­la­kozó kiál­lí­tá­so­kat anyagi segít­ség­ben nem tudja része­sí­teni. A csat­la­kozó fél ezt tudo­má­sul veszi, elfo­gadja és a kiál­lí­tást saját szer­ve­zé­sé­ben bonyolítja.


Köszön­jük meg­tisz­telő együttműködését!