Tisz­telt Galériavezető!

Fel­kér­jük, hogy intéz­mé­nyé­vel csat­la­koz­zon a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz. Az ala­pít­vá­nyunk által szer­ve­zett, kiemelt prog­ra­mok 2018. októ­ber havá­ban kerül­nek meg­ren­de­zésre. Fes­té­szeti kiál­lí­tá­suk kezdőd­het októ­ber ele­jén, illet­ve záród­hat novem­ber köze­pén, végén.

Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány szán­déka, hogy erő­sítse a köz­tu­dat­ban a magyar fes­té­szet össze­tar­to­zá­sát, a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adó­dó érté­kek elis­mer­te­té­sét, és kivív­ja a kor­társ magyar fes­tők és alko­tá­saik irán­ti tisz­te­le­tet. Prog­ram­ja­in­kon a társmű­vé­sze­tek is jelen van­nak, kon­cer­tek­kel, iro­dalmi műso­rok­kal és moz­gás­szín­házi előa­dá­sok­kal együtt ünne­pel­jük a kor­társ fes­té­sze­tet.

Amit kér­ni sze­ret­nénk:

Nyil­vá­nít­sák ki a helyi saj­tó­ban és egyéb médi­u­mok­ban, hogy a Magyar Fes­té­szet Nap­jához kap­cso­lódó ren­dez­vényt tar­ta­nak októ­ber­ben. Kér­jük a kiál­lí­tás meg­hí­vó­ján, a kísé­rő kiad­vá­nyo­kon tün­tes­sék fel a Magyar Fes­té­szet Nap­ja logó­ját.

A LOGÓ ITT LETÖLTHETŐ

Amit nyúj­tani tudunk:

– több ezres pél­dány­szám­ban meg­je­lenő prog­ram­fü­ze­tünk­ben való elhe­lye­zés
– hon­la­pun­kon és Face­book olda­lun­kon sze­re­pel­tet­jük ren­dez­vé­nyü­ket a prog­ram­lis­tá­ban
– hon­la­pun­kon sze­re­pel­tet­jük a ren­dez­vé­nyükről készült archív anya­gok link­jeit
– médi­a­nyi­lat­ko­za­tok­ban fel­so­rol­juk a leg­pa­ti­ná­sabb orszá­gos ese­mé­nyek közt

A Magyar Festészet Napja eseményeihez itt csatlakozhat!

Lap­zárta: 2018 szep­tem­ber 10.,
Jelent­ke­zést ezen idő­pont után nem tudunk fogad­ni.


Kiál­lí­tást ren­de­ző galé­ria (intéz­mény) neve (köte­le­ző)

Email cím (köte­le­ző)

A kiál­lí­tó művész neve (köte­le­ző)

A meg­nyi­tó pon­tos idő­pont­ja (köte­le­ző)

A kiál­lí­tás eddig tekint­he­tő meg (köte­le­ző)

A kiál­lí­tás címe (elne­ve­zé­se) (köte­le­ző)

Meg­nyi­tó sze­mély neve (köte­le­ző)

Köz­re­mű­kö­dők

A kiál­lí­tás rövid leírá­sa

A kiál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge

Ha ön nem robot, kér­jük írja be az ered­ményt! (köte­le­ző)

A csat­la­ko­zó ren­dez­vé­nye­ket, kiál­lí­tá­so­kat a MFN kura­tó­ri­u­ma elbí­rá­lá­sa alap­ján műsor­fü­ze­té­be fel­ve­szi, ese­ten­ként média­köz­lés­re is kiajánl­ja. A csat­la­ko­zó kiál­lí­tá­so­kat anya­gi segít­ség­ben nem tud­ja része­sí­te­ni. A csat­la­ko­zó fél ezt tudo­má­sul veszi, elfo­gad­ja és a kiál­lí­tást saját szer­ve­zé­sé­ben bonyo­lít­ja.


Köszön­jük meg­tisz­telő együtt­mű­kö­dé­sét!