KÉPTELENSÉG!
kor­társ képek, szín­ház és beszél­ge­tés
Keptelenseg
Sze­rin­ted ez micso­da?
Te mit látsz ben­ne?
Talán min­den­ki mást?
Vagy ugyan­azt csak más­képp?
Hát ez nem kép­te­len­ség?

Egy­sze­rű­en beszél­ge­tünk ven­dé­ge­ink­kel, arról hogy a külön­bö­ző kor­társ képek mit indí­ta­nak
el ben­nünk… meg­moz­gat, fel­dúl, hide­gen hagy vagy éppen lel­ke­sít és ins­pi­rál, itt bár­mi
lehet­sé­ges, és min­den érvé­nyes…
A beszél­ge­tés egy-egy pont­ján meg­ál­lunk, és mi belé­pünk a „szín­pad­ra”, egy külö­nös tér­be,
ahol beszéd nél­kül, han­gok­kal, moz­gás­sal és gesz­tu­sok­kal sza­ba­don alko­tunk, élő zenei
kísé­ret­tel. Lét­re­jön­nek for­mák, viszo­nyok és hely­ze­tek, ami­ben ott hul­lám­zik vala­mi
eszen­ci­á­lis és meg­fog­ha­tat­lan. Itt egy egé­szen külö­nös módon keve­red­nek össze a képek és a saját bel­ső vilá­gunk.
Nem tud­juk mi fog tör­tén­ni, mert min­den itt és most szü­le­tik, csak egyet­len esté­re. Itt min­dent sza­bad és sem­mi sem köte­le­ző, a beszél­ge­tés­ben is annyi­ra veszel részt amennyi­re sze­ret­nél, és akár marad­hatsz csak szem­lé­lő­dő is. A lényeg, hogy hagyd, hogy has­son rád ami tör­té­nik…

KÉPTELENSÉG-FELHÍVÁS

Idő­pont: októ­ber 1. csü­tör­tök 19.30 óra
Belé­pő: 2.500Ft/fő
Jelent­ke­zés: htkikoto@gmail.com

RS9+ „Val­lai kert” 1075 Buda­pest, Rum­bach Sebes­tyén u. 10.
(Deák tér­től 2 perc­re)