RS9+ Vallai kert

KÉPTELENSÉG!
kor­társ ké­pek, szín­ház és be­szél­ge­tés
Keptelenseg
Szerinted ez mi­cso­da?
Te mit látsz ben­ne?
Talán min­den­ki mást?
Vagy ugyan­azt csak más­képp?
Hát ez nem kép­te­len­ség?

Egyszerűen be­szél­ge­tünk ven­dé­ge­ink­kel, ar­ról hogy a kü­lön­bö­ző kor­társ ké­pek mit in­dí­ta­nak
el ben­nünk… meg­moz­gat, fel­dúl, hi­de­gen hagy vagy ép­pen lel­ke­sít és ins­pi­rál, itt bár­mi
le­het­sé­ges, és min­den ér­vé­nyes…
A be­szél­ge­tés egy-egy pont­ján meg­ál­lunk, és mi be­lé­pünk a „szín­pad­ra”, egy kü­lö­nös tér­be,
ahol be­széd nél­kül, han­gok­kal, moz­gás­sal és gesz­tu­sok­kal sza­ba­don al­ko­tunk, élő ze­nei
kí­sé­ret­tel. Létrejönnek for­mák, vi­szo­nyok és hely­ze­tek, ami­ben ott hul­lám­zik va­la­mi
eszen­ci­á­lis és meg­fog­ha­tat­lan. Itt egy egé­szen kü­lö­nös mó­don ke­ve­red­nek össze a ké­pek és a sa­ját bel­ső vi­lá­gunk.
Nem tud­juk mi fog tör­tén­ni, mert min­den itt és most szü­le­tik, csak egyet­len es­té­re. Itt min­dent sza­bad és sem­mi sem kö­te­le­ző, a be­szél­ge­tés­ben is annyi­ra ve­szel részt amennyi­re sze­ret­nél, és akár ma­rad­hatsz csak szem­lé­lő­dő is. A lé­nyeg, hogy hagyd, hogy has­son rád ami tör­té­nik…

KÉPTELENSÉG-FELHÍVÁS

Időpont: ok­tó­ber 1. csü­tör­tök 19.30 óra
Belépő: 2.500Ft/fő
Jelentkezés: htkikoto@gmail.com

RS9+ „Vallai kert” 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10.
(Deák tér­től 2 perc­re)