A Magyar Festészet Napja Alapítvány saját programjai


 
 

RENDEZVÉNY
2017. októ­ber 15–27.
ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET 2017 — A HAL
Ide­je: 2017. októ­ber 15. 17 óra
Helye: Bál­na Buda­pest (1093 Buda­pest, Fővám tér 11–12.)
A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész
A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra kerül a „Víz” című elő­adás. Ren­de­ző: Atlasz Gábor
A ren­dez­vény gaszt­ro­nó­mi­ai házi­gaz­dá­ja: a Hal­kol­bász Lovag­rend
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 27-ig
tovább » 
 

RENDEZVÉNYEK IDŐRENDBEN

2017. októ­ber 21–28.
MROE — Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­te kiál­lí­tá­sa

Helye: Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény (1092 Buda­pest, Ráday u. 18.)
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21. 11 óra

Művész­ként és tanár­ként egy­szer­re létez­ni csak tel­jes láng­gal égve lehet, ugyan­is mind­ket­tő oda­adást köve­tel. A kiál­lí­tó művész­ta­ná­rok­ban van annyi tűz, lel­ke­se­dés, ener­gia, hogy mind­két dol­got élmény­ként tud­ják meg­él­ni. A saját művek vilá­gá­ba egy-egy csen­de­sebb idő­szak­ban tud­nak vissza­tér­ni, vagy ami­kor éppen a más­fé­le fel­ada­tok miatt a fan­tá­zi­á­juk ellen­áll­ha­tat­la­nul köve­te­li a fes­tő­vász­nat és ecse­tet. A kiál­lí­tás­ra hazánk min­den megyé­jé­ből érkez­nek alko­tók.
tovább » 

2017. októ­ber 10–28.
Mini­ké­pek — Képp­árok

Helye: Víz­ivá­ro­si Galé­ria (1027 Buda­pest, Kapás u. 55.)
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 10. 18 óra
Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti író
Köz­re­mű­kö­dik Fer­ge Eli­za­bet a Bar­tók Béla Zene­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép Isko­la növen­dé­ke hár­fán

A Mini­ké­pek — Képp­árok című kiál­lí­tás a 2017. évi Magyar Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­zat egyik kiemelt és a művé­szek köré­ben az egyik leg­nép­sze­rűbb ese­mé­nye. A tár­lat idei kon­cep­ci­ó­ja sze­rint min­den művész két képé­vel mutat­ko­zik be, lehe­tő­sé­get adva ezzel a mélyebb meg­is­me­rés­re és átélés­re, egy­ben az is kide­rül, hogy a mini­kép, mint a fes­tő afo­riz­má­ja miként jele­nít­he­tő meg egy kép­pár­ban.
tovább » 

2017. októ­ber 13.
Magyar Fes­té­szet Nap­ja Újbu­dán - Egész napos ren­dez­vény soro­zat a kerü­let­ben

11.00   Koszo­rú­zás a Kelen­he­gyi úti Művész­ház­ban
13.00   Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa, Újbu­da Galé­ria (1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai u. 5.)
14.00   Galé­ri­a­sé­ták a Bar­tó­kon
A Bar­tók Béla Boule­vard galé­ri­á­i­val együtt­mű­köd­ve a Gel­lért tér­től a Móricz Zsig­mond kör­té­rig, a Bar­tók Béla út  jelen­tő­sebb kiál­lí­tó helye­it láto­gat­juk végig ezen a délutánon.A fes­té­sze­ti tár­la­to­kat Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész és Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus mutat­ja be és mél­tat­ja. A séta 14 óra­kor indul a Bar­tók Béla út 1-ben a Tin­ta Art Café-ból (1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 1.). Idő­tar­tam kb. 2 óra.
17.00 Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál (1111 Buda­pest, Gár­do­nyi tér)
18.00 Voj­nich Erzsé­bet kiál­lí­tá­sa, B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.)
19.00 Dip­lo­ma után — A Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem fris­sen vég­zett fes­tő­mű­vé­sze­i­nek kiál­lí­tá­sa, B32 Tre­zor Galé­ria (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.) A tár­la­ton a művé­sze­ti fel­ső­ok­ta­tás­ban a közel­múlt­ban vég­zett fes­tő­mű­vé­szek mutat­koz­nak be a Magyar Fes­té­szet Nap­ja közön­sé­gé­nek. Tema­ti­kai és for­mai eklek­ti­kus­ság teszi iga­zán izgal­mas­sá ezt a válo­ga­tást. A kiál­lí­tás bete­kin­tést enged a fris­sen vég­zett gene­rá­ció világ­lá­tá­sá­ba. Mennyi­re köve­tik a tech­ni­kai újí­tá­so­kat, hogyan viszo­nyul­nak a hagyo­mány­hoz, mit talál­nak von­zó­nak és mitől tar­ta­nak a most húsz és har­minc közöt­ti­ek.
tovább » 

2017. októ­ber 14.
A Képzőmű­vé­szet Ünne­pe Szol­no­kon

Kósa János Munkácsy-díjas festőmű­vész kiál­lí­tása
Ide­je: 2017. októ­ber 14. 14,00 óra
Helye: Szol­noki Művésztelep-Kert Galé­ria (5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.)
“Fest­ebéd” a Szol­no­ki Művész­te­lep kert­jé­ben
Ide­je: 2017. októ­ber 14. 15,00 óra
Limes a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiál­lí­tása 2017
Ide­je: 2017. októ­ber 14. 16,00 óra
I. Hely­szín: Aba-Novák Agó­ra Galé­ria (5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.)
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
IV. Szol­no­ki Bronz­szob­rá­sza­ti Szim­pó­zi­um záró kiál­lí­tá­sa
Ide­je: 2017. októ­ber 14. 16,30 óra
Hely­szín: Aba-Novák Agó­ra Galé­ria kis ter­me (5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.)
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Nagy T. Kata­lin művé­szet­tör­té­nész
Limes a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiál­lí­tása 2017 — meg­nyi­tó és díj­át­adó gála
Ide­je: 2017. októ­ber 14. 18,00 óra
II. Hely­szín: Szol­no­ki Galé­ria (5000 Szol­nok, Temp­lom út 4.
Köszön­tőt mond: Sza­lay Ferenc, Szol­nok Megyei Jogú Város  pol­gár­mes­te­re
Pogány Gábor Benő szob­rász­mű­vész, a Szol­no­ki Művé­sze­ti Egye­sü­let elnö­ke
Vere­bes György fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki Művész­te­lep művé­sze­ti veze­tő­je, a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság ala­pí­tó­ja
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész

A ren­dez­vény­so­ro­zat a Nem­zet­kö­zi Tudo­má­nyos Film­fesz­ti­vál társ­ren­dez­vé­nye.

A prog­ramra aznap autó­buszt indí­tunk Buda­pestről, elő­ze­tes regiszt­rá­ció szük­sé­ges.
Regiszt­rá­ció 2017. októ­ber 1-től a festnapinfo@gmail.com címen.
tovább » 

2017. októ­ber 15–27.
ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET 2017 — A HAL

Ide­je: 2017. októ­ber 15. 17 óra
Helye: Bál­na Buda­pest (1093 Buda­pest, Fővám tér 11–12.)
A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész
A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra kerül a „Víz” című elő­adás. Ren­de­ző: Atlasz Gábor
A ren­dez­vény gaszt­ro­nó­mi­ai házi­gaz­dá­ja: a Hal­kol­bász Lovag­rend
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 27-ig.

A kiál­lí­tás a Cafe Buda­pest Kor­társ Művé­sze­ti Fesz­ti­vál kere­te­in belül zaj­lik.

Vize­ink magán­éle­te köz­ügy” – ezt a Woy­nar­o­vich Elek idé­ze­tet válasz­tot­ta Élő magyar fes­té­szet című nagy­sza­bá­sú kiál­lí­tá­sá­nak mot­tó­já­ul a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány. A kor­osz­tá­lyo­kon átíve­lő, vál­to­za­tos stí­lu­sok szí­nes palet­tá­ját fel­vo­nul­ta­tó kor­társ kiál­lí­tás a hal-víz-környezet tema­ti­ka köré szer­ve­ző­dik. Az októ­ber 15-i meg­nyi­tó ünnep­ség során átadás­ra kerül a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Élet­mű­dí­ja és a fia­tal fes­tők Matics­ka Jenő-díja az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma jóvol­tá­ból, vala­mint a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Fes­té­sze­ti díja, amely egy kiemel­ke­dő közép­ge­ne­rá­ci­ós művészt illet. Továb­bi két szak­mai díjat a Föld­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um biz­to­sít a „hal” témát magas szín­vo­na­lon meg­je­le­ní­tő művész szá­má­ra. A több szeg­menst fel­öle­lő kiál­lí­tás külön­le­ges­sé­ge a német­or­szá­gi Mur­nau város fes­tő­mű­vé­sze­i­nek bemu­tat­ko­zá­sa, vala­mint egy érté­kes válo­ga­tás a kor­társ magyar üveg­fes­té­szet leg­újabb műve­i­ből. Az ese­ményt egy erre az alka­lom­ra készült zenés szín­pa­di kore­og­rá­fia és gaszt­ro­nó­mi­ai bemu­ta­tó is szí­ne­sí­ti.
tovább » 

2017. októ­ber 18–27.
Tudós­port­rék — kiál­lí­tás a halá­szat és a hal­tu­do­má­nyok jeles alak­ja­i­ról

Helye: Vár­Me­ző Galé­ria (1012 Buda­pest, Atti­la út 93.)
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 18.

A hal­tu­do­má­nyok terü­le­tén elért ered­mé­nye­ik alap­ján kivá­lasz­tott 25 tudós port­ré­ját fes­te­ti meg a Föl­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um, mél­tó emlé­ket állít­va ezzel a kuta­tó, tudós sze­mé­lyek­nek. A meg­bí­zá­so­kat a magyar fes­tő­mű­vé­szek port­ré­is­ta kivá­ló­sá­gai tel­je­sí­tik, aki­ket a MFN Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­ma kért fel.
tovább » 

2017. októ­ber 20 — novem­ber 19.
Mini­ké­pek – Képp­árok

Helye: Viga­dó Galé­ria (1051 Buda­pest, Viga­dó tér 2.)
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 20. 17 óra
Meg­nyit­ja: Ste­fa­no­vits Péter fes­tő­mű­vész

A Mini­ké­pek — Képp­árok című kiál­lí­tás a 2017. évi Magyar Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­zat egyik kiemelt és a művé­szek köré­ben az egyik leg­nép­sze­rűbb ese­mé­nye. A tár­lat idei kon­cep­ci­ó­ja sze­rint min­den művész két képé­vel mutat­ko­zik be, lehe­tő­sé­get adva ezzel a mélyebb meg­is­me­rés­re és átélés­re, és egy­ben az is kide­rül, hogy a mini­kép, mint a fes­tő afo­riz­má­ja miként jele­nít­he­tő meg egy kép­pár­ban.
tovább » 

2017. októ­ber 21 — novem­ber 5.
Női vonal VI.

Helye: Zikk­urat Galé­ria (1095 Buda­pest, Bajor Gizi park 1.)
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21. 15,00 óra

A Nem­ze­ti Szín­ház kiál­lí­tó helye Buda­pes­ten, a szín­ház köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban talál­ha­tó. Hét ter­mét spi­rál ala­kú vonal köti össze, ami külö­nös atmosz­fé­rát teremt a női lélek mani­fesz­tá­ci­ó­i­nak.
tovább » 

2017. októ­ber 22.
Ala­pí­tók — A Magyar Fes­té­szet Nap­ját meg­ál­mo­dó és lét­re­ho­zó fes­tő­mű­vé­sze­i­nek kiál­lí­tá­sa

Helye: Pró­fé­ta Galé­ria (111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.)
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 22. 16.00

Magyar Fes­té­szet Nap­ja civil kez­de­mé­nye­zés­ként – Brá­da Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilo­na, Szent­györ­gyi József, Fabók Gyu­la köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – 2002-ben jött lét­re. Ám, hogy a kez­de­mé­nye­zés hosszan tar­tó, élet­ké­pes legyen, Ala­pít­vá­nyi szer­ve­zet­té kel­lett vál­nia 2005-ben. Brá­da Tibor és Szent­györ­gyi József fes­tő­mű­vész ötlet­gaz­dák­hoz az ala­pít­vá­nyi for­ma kiala­kí­tá­sa érde­ké­ben ala­pí­tó­ként csat­la­ko­zott még efZám­bó Ist­ván, Tölg-Molnár Zol­tán, Vés­sey Gábor fes­tő­mű­vé­szek. Az ő mun­kás­sá­guk jele­sebb képe­it mutat­juk be és egy­ben véle­mény­nyil­vá­ní­tás­ra is sor kerül az ala­pít­vány mun­kás­sá­gá­nak ered­mé­nyes­sé­gé­ről az elmúlt 15 év tekin­te­té­ben.
tovább » 

2017. októ­ber 27.
Együtt élni műtárggyal, együtt élni fest­ménnyel — Kerek­asz­tal beszél­ge­tés köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek rész­vé­te­lé­vel és a közön­ség bevo­ná­sá­val.

Helye: B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.)
Ide­je: 2017. októ­ber 27. 18.00 óra
A beszél­ge­tést veze­ti: Feledy Balázs művé­sze­ti író

Mi a műgyűj­tés értel­me? Van-e az alko­tók és fest­mé­nyek meg­is­me­ré­sé­nek mód­szer­ta­na? Miért sze­re­tünk meg egyes fest­mé­nye­ket, és miért uta­sí­tunk el máso­kat? Befek­te­tés ez egy­ál­ta­lán, vagy csak szem­fény­vesz­tés? Akarunk-e manap­ság bir­to­kol­ni műtár­gya­kat? Hova tesszük? Megunjuk-e? Van-e ked­venc kor­társ fes­tő­mű­vé­szünk, műtár­gyunk?
tovább » 

A ren­dez­vény­so­ro­zat támo­ga­tói:

Újbu­da Önkor­mány­za­ta, Föld­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um, Magyar Művé­sze­ti Akadémia,CAFe Buda­pest, Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap, Vár­Me­ző Galé­ria és Mező­gaz­da­sá­gi Könyv­tár