Sajtóanyag 2017

Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2017 

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja, mint az ország leg­na­gyobb művé­sze­ti moz­gal­ma, immár 16 alka­lom­mal pezs­dí­ti fel a fes­tő­mű­vész szak­ma szin­te min­den részt­ve­vő­jét. Októ­ber 18-a, Szent Lukács a fes­tők védő­szent­jé­nek ünne­pe köré szer­ve­ződ­ve vár­ja több száz kiál­lí­tás a nagy­kö­zön­sé­get. Ünne­pel­jük együtt a magyar kor­társ fes­té­sze­tet!

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Magyar­or­szág leg­na­gyobb fes­té­sze­ti ese­mé­nye, ame­lyet a szak­ma elis­mer és vár, nép­sze­rű­sé­ge töret­len, szük­sé­ges­sé­ge pedig vitat­ha­tat­lan. Képes meg­fo­gal­maz­ni és a tár­sa­da­lom figyel­mét fel­hív­ni a kor­társ fes­té­szet és művé­szet fon­tos­sá­gá­ra, fel­ada­ta­i­ra, össze­fog­la­ló jel­le­gé­vel pedig egy­ben hiány­pót­ló funk­ci­ót is betölt.

Az idei év fő kiál­lí­tá­sa és egy­ben a szak­mai díj­át­adó­nak helyet biz­to­sí­tó ren­dez­vény, az ÉMAGYAR FESTÉSZET — A HAL címet vise­li. 2017. októ­ber 15–27. között, stí­lu­so­san a Duna part­ján álló Bál­na Buda­pest épü­le­té­ben tekint­he­tő meg a a köz­pon­ti nagy tár­lat, amely magá­ba fog­lal­ja a doyenek-festőmesterek, a közép­ge­ne­rá­ció és a fia­tal gene­rá­ció műve­it. A Magyar Fes­té­szet Nap­ja köz­pon­ti kiál­lí­tá­sa a Cafe Buda­pest Kor­társ Művé­sze­ti Fesz­ti­vál prog­ram­so­ro­za­tá­nak része.

A három szek­ció kurá­to­rai:
doye­nek — Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész,
közép­ge­ne­rá­ció: Bak­sai József Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész,
fia­ta­lok — Hor­váth Dáni­el fes­tő­mű­vész, az MKE tanár­se­géd­je.

Az elmúlt évek hagyo­má­nyá­vá vált, hogy a gene­rá­ci­ó­kat bemu­ta­tó kiál­lí­tás kül­föl­di fes­tő­ket is ven­dé­gül lát, vala­mint egy társ­mű­vé­sze­ti ág csat­la­ko­zik a ren­dez­vény­hez. 2017-ben a mur­na­ui művészte­lep (Német­or­szág) alko­tó­it lát­juk ven­dé­gül. Tizen­öt művész har­minc művel csat­la­ko­zik a nagy volu­me­nű bemu­ta­tó­hoz. Továb­bá a kiál­lí­tás részét képe­zi mint társ­mű­vé­szet, a kortárs magyar üveg­festésze­tet bemu­ta­tó válo­ga­tás is.

A meg­nyi­tón elhang­zó szak­mai mél­ta­tá­sok és a nívós műsor mel­lett min­den évben nagy izga­lom kísé­ri a leg­ran­go­sabb szak­mai díjak átadá­sát. Az immár évti­ze­des hagyo­mány­ra vissza­te­kin­tő Életmű-díjat egy 70 év felet­ti doyen kap­ja. A Magyar Művésze­ti Akadémia Festészeti-díját egy művé­sze­té­ben érett, szak­ma­i­lag kiemel­ke­dő sze­mély vehe­ti át a közép­ge­ne­rá­ci­ó­ból. A fia­ta­lon elhunyt nagy­bá­nyai fes­tő­te­het­ség­ről elne­ve­zett Matics­ka Jenő-díjat pedig az a pro­fesszi­o­ná­lis fia­tal alko­tó kap­ja, aki­nek mun­ká­ját a szak­ma már korán elis­me­ri. Az idei támo­ga­tó a Földmű­velésügyi Minisztérium két díjat is ado­má­nyoz a kiál­lí­tás tema­ti­ká­já­hoz leg­kö­ze­lebb álló két mű alko­tó­já­nak.

Idén is sok­ol­da­lú, a magyar fes­té­sze­tet átfo­gó­an és rész­le­te­i­ben is bemu­ta­tó prog­ram­so­ro­za­tot szer­vez­tünk, amely­hez orszá­go­san mint­egy nyolc­van prog­ram csat­la­ko­zott. Igye­kez­tünk fel­so­rol­ni mind­azon ese­mé­nye­ket, ame­lyek az Ala­pít­vány saját szer­ve­zé­sé­ben zaj­la­nak, illet­ve a szol­no­ki ese­mény­sort, amely évek óta kiemelt vidé­ki ren­dez­vé­nyünk. Az ala­pít­vány új meg­bí­zott elnö­ke, Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki Művész­te­lep veze­tő­je adott új len­dü­le­tet fes­té­szet napi orga­ni­zá­ci­ó­nak, amely­nek ered­mé­nye­ként töb­bek között új arcu­lat és kom­mu­ni­ká­ci­ós rend­szer is fel­épült. Szí­ves figyel­mük­be ajánl­juk hon­la­pun­kat és Face­book olda­lun­kat, amely kor­sze­rű és nap­ra­kész.

www.festeszetnapja.hu; https://www.facebook.com/festeszet.napja/

P R O G R A M O K

MINIKÉPEK — KÉPPÁROK

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 10. 18 óra
Helye: Víz­ivá­ro­si Galé­ria (1027 Buda­pest, Kapás u. 55.)
Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti író
Köz­re­mű­kö­dik: Fer­ge Eli­za­bet a Bar­tók Béla Zene­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la növen­dé­ke hár­fán, fel­ké­szí­tő tanár Bat­ta Judit
Meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 31-ig

A Mini­ké­pek — Képp­árok című kiál­lí­tás a 2017. évi Magyar Fes­té­szet Nap­ja  prog­ram­so­ro­zat egyik külön­le­ges szak­mai cse­me­gé­je és a művé­szek köré­ben a leg­nép­sze­rűbb ese­mény. A tár­lat idei kon­cep­ci­ó­ja sze­rint min­den művész két kép­pel mutat­ko­zik be, lehe­tő­sé­get adva ezzel a mélyebb meg­is­me­rés­re és átélés­re, egy­ben az is kide­rül, hogy a mini­kép, mint a fes­tő afo­riz­má­ja miként jele­nít­he­tő meg egy kép­pár­ban. A kiál­lí­tás címé­hez hűen, a tár­lat pár­ja 2017. októ­ber 20-án nyí­lik a Viga­dó Galé­ri­á­ban.

A meg­nyi­tón a Magyar Alko­tó­mű­vé­sze­ti Köz­hasz­nú Non­pro­fit Kft. (MANK) szak­mai díjat ad át egy kiemel­ke­dő műtár­gyat alko­tó fes­tő­mű­vész­nek.

Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA ÚJBUDÁN

október 13. péntek

Magyar Fes­té­szet Nap­ja Újbu­dán – Egész napos ren­dez­vény­so­ro­zat a kerü­let­ben.

A fes­té­szet ünne­pe a XI. kerü­let­ből indult hódí­tó útjá­ra és vált ország­ha­tá­ro­kat is átlé­pő nagy­ívű prog­ram­so­ro­zat­tá. A Gel­lért tér­től a Móricz Zsig­mond kör­té­rig szá­mos galé­ria kap­cso­ló­dik be az egész napos, ingye­nes, igé­nyes, inter­ak­tív és lát­vá­nyos ren­dez­vény­fo­lyam­ba.

11.00 Koszo­rú­zás a Kelen­he­gyi úti Művész­ház­ban (Buda­pest XI. ker. Kelen­he­gyi út 12–14.)

13.00 Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa, Újbu­da Galé­ria (1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai u. 5.)
Köszön­tőt mond: Pin­tér Son­ja
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN ala­pí­tó­ja
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 13-ig

www.festeszetnapja.hu   www.ujbuda.hu   www.verebesgyorgy.hu

14.00 Galériaséták a Bartókon
A Bar­tók Béla Boule­vard galé­ri­á­i­val együtt­mű­köd­ve a Gel­lért tér­től a Móricz Zsig­mond kör­té­rig, a Bar­tók Béla út jelen­tő­sebb kiál­lí­tó helye­it láto­gat­juk végig ezen a dél­utá­non. A fes­té­sze­ti tár­la­to­kat Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész és Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus mutat­ja be és mél­tat­ja. A séta 14 óra­kor indul a Bar­tók Béla út 1-ben a Tin­ta Art Café-ból (1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 1.). Idő­tar­tam kb. 2 óra.

17.00 Koszo­rú­zás a Csont­váry emléktáb­lá­nál (1111 Buda­pest, Gár­do­nyi tér)

18.00 ”            “ — A Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem és az Ester­há­zy Károly Egye­tem Vizu­á­lis Művé­sze­ti Inté­ze­té­nek fris­sen vég­zett fes­tő­mű­vé­sze­i­nek kiál­lí­tá­sa
Helye: B32 Tre­zor Galé­ria (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.)
A tár­la­ton a művé­sze­ti fel­ső­ok­ta­tás­ban a közel­múlt­ban vég­zett fes­tő­mű­vé­szek mutat­koz­nak be. Tema­ti­kai és for­mai eklek­ti­kus­ság teszi iga­zán izgal­mas­sá ezt a válo­ga­tást. A kiál­lí­tás bete­kin­tést enged a fris­sen vég­zett gene­rá­ció világ­lá­tá­sá­ba. Mennyi­re köve­tik a tech­ni­kai újí­tá­so­kat, hogyan viszo­nyul­nak a hagyo­má­nyok­hoz, mit talál­nak von­zó­nak és mitől tar­ta­nak a most húsz és har­minc közöt­ti­ek.

Meg­nyit­ja: Hor­váth Dáni­el fes­tő­mű­vész, a kiál­lí­tás kurá­to­ra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 3-ig (H-P: 10–18 h)

18.30 Tár­lat­ve­zetés Voj­nich Erzsébet festőművész kiál­lí­tá­sán, B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.)

19,30 Tár­lat­ve­zetés Mik­sa Bálint fes­tő­művész kiál­lí­tá­sán, Karin­thy Sza­lon (1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.)

Pro­jekt­fe­le­lő­sök: Vin­c­ze Pet­ro­nel­la, Török Gábor

A KÉPZŐMŰVÉSZET ÜNNEPE SZOLNOKON

 2017. október 12.

17.00 Fészek
Nagy Kata­lin Matild gra­fi­kus­mű­vész és Nagy Dénes fes­tő­mű­vész műte­rem kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Révi Nor­bert szob­rász­mű­vész
Helye: Lakás­mű­te­rem (5000 Szol­nok, Liget út 31.)
Meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 12. 17–20 órá­ig

 2017. október 14.

10.00–14.00 Színes tintákról álmo­dom
Nap­fa állí­tás a Szol­no­ki Galé­ria előtt (Szol­nok, Temp­lom út 2.)
A Magisz­ter Fényes Adolf Művé­sze­ti Szak­gim­ná­zi­u­ma és Alap­fo­kú Művé­sze­ti Isko­lá­ja képzőművészeti- és drá­ma­ta­go­za­tos diák­ja­i­nak ins­tal­lá­ci­ó­ja

13.00 Építész Kira­kat
Kiál­lí­tás a deb­re­ce­ni épí­tész­kép­zés szol­no­ki tema­ti­kus évé­nek mun­ká­i­ból
Hely­szín: Aba-Novák Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Liszt Ferenc Kiál­lí­tó­tér
(5000 Szol­nok, Hild tér 1.)
Meg­nyit­ja: Álmos­di Árpád épí­tész, Szen­tir­mai Tamás docens, a Deb­re­ce­ni Egye­tem Műsza­ki Kar Épí­tész­mér­nök Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő­je
Láto­gat­ha­tó: 2017. októ­ber 30-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00–16.00 között)

14.00 Kósa János Munkácsy-díjas festőművész kiál­lí­tá­sa
Helye: Szol­no­ki Művész­te­lep – KERT Galé­ria (5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.)
Meg­nyit­ja: Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 12-ig (K-V: 10.00–16.00 vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint)

15.00 „Fes­tebéd” a Szol­no­ki Művészte­lep kertjében

16.00 In memo­riam Baranyó ndor
Helye: Szo­bosz­lai Galé­ria (5000 Szol­nok, Jókai u. 1.)
Meg­nyit­ja: Csi­szár Róbert művé­sze­ti író
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 11-ig (K-P: 10.00–17.00, SZ: 10.00–13.00) 

16.45 LIMES – a Szol­no­ki Képző­művésze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2017
A Szol­no­ki Művész­te­lep­hez és Szol­nok váro­sá­hoz szak­mai, bará­ti szá­lak­kal kötő­dő kép­ző­mű­vé­sze­ket tömö­rí­tő Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves nagy­ki­ál­lí­tá­sa
Helye: Aba-Novák Agó­ra Galé­ria  (5000 Szol­nok, Hild tér 1.)
Meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 17-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00–16.00 között)

17.15 IV. Szol­no­ki Bronz­szob­rá­sza­ti Szimpózium kiál­lí­tá­sa
Helye: Aba-Novák Agó­ra Galé­ria kül­ső ter­me
Meg­nyit­ja: Nagy T. Kata­lin művé­szet­tör­té­nész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 7-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00–16.00 között)

18.00 LIMES a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2017 meg­nyi­tó ünnep­ség és díj­át­adó gála
Meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Helye: Szol­no­ki Galé­ria (5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.)
Meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 17-ig (K-V: 9.00–17.00

2017. október 26. Fir­kák – Kerényi János Feren­czy Noémi-díjas gra­fi­kus­művész kiál­lí­tá­sa

Helye: Ver­se­ghy Ferenc Könyv­tár és Köz­mű­ve­lő­dé­si Intéz­mény
(5000 Szol­nok, Kos­suth tér 2.)
Köz­re­mű­kö­dik: Kathy Hor­váth Lajos hege­dű­mű­vész, érdemes-és kivá­ló művész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 23-ig

A ren­dez­vény­so­ro­zat a Nem­zet­kö­zi Tudo­má­nyos Film­fesz­ti­vál társ­ren­dez­vé­nye.

ÉMAGYAR FETÉSZET — A HAL

RENDEZVÉNY

Ide­je: 2017. októ­ber 15. 17 óra
Helye: Bál­na Buda­pest (1093, Buda­pest, Fővám tér 11–12.)
A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter
Köszön­tőt mond: Rolf Beuting Mur­nau (Német­or­szág) város pol­gár­mes­te­re
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész
A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra kerül a „Víz” című elő­adás. Ren­de­ző: Atlasz Gábor

A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes a MFNA szó­vi­vő­je
A ren­dez­vény gaszt­ro­nó­mi­ai házi­gaz­dá­ja: a Hal­kol­bász Lovag­rend
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 27-ig

A kiál­lí­tás a Cafe Buda­pest Kor­társ Művé­sze­ti Fesz­ti­vál része.

Vize­ink magán­éle­te köz­ügy” – ezt a Woy­nar­o­vich Elek idé­ze­tet válasz­tot­ta Élő magyar fes­té­szet című nagy­sza­bá­sú kiál­lí­tá­sá­nak mot­tó­já­ul a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány. A kor­osz­tá­lyo­kon átíve­lő, vál­to­za­tos stí­lu­sok szí­nes palet­tá­ját fel­vo­nul­ta­tó kor­társ kiál­lí­tás a hal-víz-környezet tema­ti­ka köré szer­ve­ző­dik. Az októ­ber 15-i meg­nyi­tó ünnep­ség során átadás­ra kerül a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Életmű-díja és a fia­tal fes­tők Matics­ka Jenő-díja az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma jóvol­tá­ból, vala­mint a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Fes­té­sze­ti díja, amely egy kiemel­ke­dő közép­ge­ne­rá­ci­ós művészt illet. Továb­bi két szak­mai díjat a Föld­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um biz­to­sít a „hal” témát magas szín­vo­na­lon meg­je­le­ní­tő művész szá­má­ra. A több szeg­menst fel­öle­lő kiál­lí­tás külön­le­ges­sé­ge a német­or­szá­gi Mur­nau város fes­tő­mű­vé­sze­i­nek bemu­tat­ko­zá­sa, vala­mint egy érté­kes válo­ga­tás a kor­társ magyar üveg­fes­té­szet leg­újabb műve­i­ből. Az ese­ményt egy erre az alka­lom­ra készült zenés szín­pa­di kore­og­rá­fia és gaszt­ro­nó­mi­ai bemu­ta­tó is szí­ne­sí­ti.

TUDÓSPORTRÉK — KIÁLLÍTÁS A HALÁSZAT ÉS A HALTUDOÁNYOK JELES ALAKJAIRÓL

Ide­je: 2017. októ­ber 18. 18 óra
Helye: Vár­Me­ző Galé­ria (1012 Buda­pest, Atti­la út 93.)

A hal­tu­do­má­nyok terü­le­tén elért ered­mé­nye­ik alap­ján kivá­lasz­tott 25 tudós port­ré­ját fes­te­ti meg a Föl­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um, mél­tó emlé­ket állít­va ezzel a kuta­tó, tudós sze­mé­lyek­nek. A meg­bí­zá­so­kat a magyar fes­tő­mű­vé­szek port­ré­is­ta kivá­ló­sá­gai tel­je­sí­tik, aki­ket a MFN Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­ma kért fel.

Kurá­tor: Boly­ki Ist­ván fes­tő­mű­vész

MINIKÉPEK — KÉPPÁROK

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 20. 17 óra
Helye: Viga­dó Galé­ria (1051 Buda­pest, Viga­dó tér 2.)
Meg­nyit­ja: Ste­fa­no­vits Péter fes­tő­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dik Szil­vásy Vik­tó­ria hege­dűn és Rudolf And­rás brá­csán
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 19-ig

A Mini­ké­pek – Képp­árok című kiál­lí­tás a 2017. évi Magyar Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­zat egyik kiemelt és a művé­szek köré­ben az egyik leg­nép­sze­rűbb ese­mé­nye. A tár­lat idei kon­cep­ci­ó­ja sze­rint min­den művész két képé­vel mutat­ko­zik be, lehe­tő­sé­get adva ezzel a mélyebb meg­is­me­rés­re és átélés­re, egy­ben az is kide­rül, hogy a mini­kép, mint a fes­tő afo­riz­má­ja miként jele­nít­he­tő meg egy kép­pár­ban.

A Magyar Alko­tó­mű­vé­sze­ti Köz­hasz­nú Non­pro­fit Kft. (MANK) szak­mai díja­zás­ban része­sít egy kiemel­ke­dő műtár­gyat alko­tó fes­tő­mű­vészt.

Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész

 

MROE MAGYAR RAJZTATNÁROK ORSZÁGOS  EGYESÜLETE KIÁLLÍTÁSA

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21. 11 óra
Helye: Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény (1092 Buda­pest, Ráday u. 18.
Buda­pest)

Művész­ként és tanár­ként egy­szer­re létez­ni csak tel­jes láng­gal égve lehet, ugyan­is mind­ket­tő oda­adást köve­tel. A kiál­lí­tó művész­ta­ná­rok­ban van annyi tűz, lel­ke­se­dés, ener­gia, hogy mind­két dol­got élmény­ként tud­ják meg­él­ni. A saját művek vilá­gá­ba egy-egy csen­de­sebb idő­szak­ban tud­nak vissza­tér­ni, vagy ami­kor éppen a más­fé­le fel­ada­tok miatt a fan­tá­zi­á­juk ellen­áll­ha­tat­la­nul köve­te­li a fes­tő­vász­nat és ecse­tet. A kiál­lí­tás­ra hazánk min­den megyé­jé­ből érkez­nek alko­tók.

I VONAL VI.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21. 15,00 óra
Helye: Zikk­urat Galé­ria (1095 Buda­pest, Bajor Gizi park 1.)

Köszön­tőt mond: Dr. Major Gyön­gyi a Kor­társ Női Ref­le­xi­ók Fóru­ma Egye­sü­let elnö­ke

A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: iski Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész
A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes a MFNA szó­vi­vő­je
A kiál­lí­tás kurá­to­ra: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész
Köz­re­mű­köd­nek a SZÁMALK-Szalézi Szak­gim­ná­zi­um gra­fi­ka sza­kos hall­ga­tói a Női vona­lak – Per­for­mance elő­adá­suk­kal (Dér Kata, Németh Anna, Rat­ter Judit, Tircz­ka Orso­lya, fel­ké­szí­tő tanár Fal­tisz Ale­xand­ra)
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 5-ig.

A Nem­ze­ti Szín­ház kiál­lí­tó helye Buda­pes­ten, a szín­ház köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban talál­ha­tó. Hét ter­mét spi­rál ala­kú vonal köti össze, ami külö­nös atmosz­fé­rát teremt a női lélek mani­fesz­tá­ci­ó­i­nak.

ALAPÍTÓK — A MAGYAR FESTÉSZET NAPJÁT LÉTREHOZÓ FESTŐMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA

Ide­je: 2017. októ­ber 22. 16 óra
Helye: Pró­fé­ta Galé­ria (1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.)

Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti író

Magyar Fes­té­szet Nap­ja civil kez­de­mé­nye­zés­ként – Brá­da Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilo­na, Szent­györ­gyi József, Fabók Gyu­la köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – 2002-ben jött lét­re. Ám, hogy a kez­de­mé­nye­zés hosszan tar­tó, élet­ké­pes legyen, ala­pít­vá­nyi szer­ve­zet­té vált 2005-ben. Ekkor csat­la­koz­tak az ala­pí­tók­hoz efZám­bó Ist­ván, Tölg-Molnár Zol­tán, Vés­sey Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vé­szek. Az ő mun­kás­sá­guk jele­sebb képe­it lát­hat­ják és vissza­te­kin­tést kap­hat­nak Ala­pít­vány elmúlt 15 évé­nek ered­mé­nye­i­be.

Pro­jekt­fe­le­lős: Móri Már­ta fes­tő­mű­vész

EGYÜTT ÉLNI MŰTÁRGGYAL, EGYÜTT ÉLNI FESTMÉNNYEL

Kerekasztal-beszélgetés szak­ér­tő sze­mé­lyi­sé­gek rész­vé­te­lé­vel és a közön­ség bevo­ná­sá­val.

Helye: B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.)
Ide­je: 2017. októ­ber 27. 18.00 óra
A beszél­ge­tést veze­ti: Feledy Balázs művé­sze­ti író
Beszél­ge­tő part­ne­rek:
Speng­ler Kata­lin műgyűj­tő
Fehér Lász­ló Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész
Laj­ta Gábor fes­tő­mű­vész, művé­sze­ti író
Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész

Mi a műgyűj­tés értel­me? Van-e az alko­tók és fest­mé­nyek meg­is­me­ré­sé­nek mód­szer­ta­na? Miért sze­re­tünk meg egyes fest­mé­nye­ket, és miért uta­sí­tunk el máso­kat? Befek­te­tés ez egy­ál­ta­lán, vagy csak szem­fény­vesz­tés? Akarunk-e manap­ság bir­to­kol­ni műtár­gya­kat? Hova tesszük? Megunjuk-e? Van-e ked­venc kor­társ fes­tő­mű­vé­szünk, műtár­gyunk?

A kér­dé­sek, gon­do­la­tok az átlag­em­ber viszo­nyu­lá­sa­it fesze­ge­ti műtár­gyak­hoz, fest­mé­nyek­hez, állás­fog­la­lás­ra sar­kal­va őket.

Pro­jek­fe­le­lős: Török Gábor

Támo­gatóink:

Föld­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um, Újbu­da Önkor­mány­za­ta, MMA, NKA, CAFe, MANK,

Szol­no­ki Művész­te­lep, Nem­ze­ti Szín­ház, Magyar Mező­gaz­da­sá­gi Múze­um és Könyv­tár, Vár­me­ző Galé­ria, Szol­nok város Önkor­mány­za­ta

 

HÁTTÉR

MÚLT:

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja ünne­pét elő­ször 2002-ben ren­dez­ték meg Buda­pes­ten, civil kez­de­mé­nye­zés­re, Szent Lukács, az orvo­sok és a fes­tők védő­szent­je nap­ján. A kor­társ fes­té­sze­ti sereg­szem­le meg­ál­mo­dói – Brá­da Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilo­na, Szent­györ­gyi József és Fabók Gyu­la – és köve­tő­ik a fest­mé­nyek művé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó érték elis­mer­te­té­se, a kor­társ magyar fes­tők és műve­ik irán­ti közön­ség­sze­re­tet kiví­vá­sa mel­lett évről évre külö­nö­sen nagy hang­súlyt fek­tet­nek a társ­mű­vé­sze­tek jelen­lé­té­re a foko­za­to­san fesz­ti­vál­lá duz­za­dó prog­ram­so­ro­zat­ban. A hagyo­má­nyos ele­mek – egyéni- és gyűj­te­mé­nyes kiál­lí­tá­sok, műhely­be­szél­ge­té­sek és kon­cer­tek – mel­lett inter­ak­tív performance-ok, workshop-ok, szim­pó­zi­u­mok és több más inno­va­tív műsor­elem is gaz­da­gít­ja a ren­dez­vé­nye­ket. A fes­té­szet ünne­pe évről évre a Magyar Fes­té­szet Ala­pít­vány kurá­to­ra­i­nak (akik magug is alko­tó művé­szek) áldo­za­tos mun­ká­ja alap­ján jön lét­re. Anya­gi hát­te­rét az aktu­á­lis pályá­za­to­kon elnyert össze­gek és a támo­ga­tók ado­má­nyai biz­to­sít­ják.

DÍJAK:

A szak­ma ran­gos elis­me­ré­sek­kel díjaz­za a leg­jobb­nak ítélt művé­sze­ket a Magyar Fes­té­szet Nap­ján. Az Életmű-díjat egy 70 év felet­ti doyen kap­ja. Az Élet­mű­díj dön­tő­bi­zott­sá­gá­nak tag­jai a koráb­bi díja­zot­tak, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja kura­tó­ri­u­má­nak fel­kért tag­jai, illet­ve a kul­tu­rá­lis tár­ca egy kép­vi­se­lő­je, hiszen évről évre a minisz­té­ri­um áll­ja a díj­jal járó egy­mil­lió forin­tos jutal­mat. Jelölt az a 70. élet­évét beöl­tött mes­ter lehet, aki mögött több évti­ze­des, elis­mert élet­mű áll, mun­kás­sá­ga pedig isko­la­te­rem­tő volt.

2003 – Los­son­czy Tamás †
2004 – Kokas Ignác †
2005 – Sváby Lajos
2006 – Ger­zson Pál †
2007 – Deim Pál †
2008 – Konok Tamás
2009 – Bartl József †
2010 – Brez­nay József †
2011 – Szent­györ­gyi József †
2012 – Veress Sán­dor Lász­ló
2013 – Ilo­na Kese­rü Ilo­na
2014 –Mol­nár Sán­dor
2015- Végh And­rás

A Magyar Művésze­ti Akadémia fes­té­sze­ti díja a magyar fes­té­szet, így a hazai kul­tú­ra ápo­lá­sá­nak elis­me­ré­sé­ért jár egy közép­ge­ne­rá­ci­ós fes­tő­nek. A díj a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­ma és a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia dön­té­se alap­ján ada­tik át. Anya­gi hát­te­rét, ötszáz­ezer forin­tot, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia biz­to­sít­ja. A díj min­den­ko­ri oda­íté­lé­sé­nél a kura­tó­ri­um fon­tos­nak tart­ja, hogy a jelöl­tek mun­kás­sá­ga túl­mu­tas­son a műte­rem és a kiál­lí­tó­te­rek fala­in. Fon­tos, hogy művé­sze­tük hatást gya­ko­rol­jon az elkö­vet­ke­ző generáció/generációk kép­ző­mű­vé­sze­i­re és egy­faj­ta köve­ten­dő pél­da­ként jár­jon elől szá­muk­ra. Ezen túl­me­nő­en a kura­tó­ri­um igyek­szik olyan jelöl­te­te­ket kiál­lí­ta­ni, és így sza­va­zás­ra bocsáj­ta­ni, aki­nek (a mai tudá­sunk sze­rint) a mun­kás­sá­ga az egye­te­mes és magyar fes­té­szet, kép­ző­mű­vé­szet terén is meg­ha­tá­ro­zó.

2013 – Almá­si Ala­dár
2014 – Ger­ber Pál
2015 – Bak­sai József

A fia­ta­lon elhunyt nagy­bá­nyai fes­tő­te­het­ség­ről elne­ve­zett Matics­ka Jenő-díjat az a pro­fesszi­o­ná­lis fia­tal alko­tó kap­ja, aki­nek mun­ká­it a szak­ma is korán elis­me­ri. A Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­ma és az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma dön­té­se alap­ján éven­ként egy­szer, októ­ber 18-án a fes­té­szet nap­ján kerül átadás­ra. A díjat a MFN Ala­pít­vány mini­mum három 40 éves­nél fia­ta­labb jelölt­jé­ből egy fes­tő­mű­vész kap­ja meg, ame­lyet a MFN és az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma bizott­sá­ga egy­han­gú sza­va­zás útján választ ki. A díj anya­gi hát­te­rét az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma biz­to­sít­ja.

2011 – Bele­nyi Sza­bolcs
2012 — Sza­bó Atti­la – Hor­váth Roland
2013 — Király Gábor
2014 — Vere­bics Ágnes
2015 – Hor­váth Dáni­el