Sajtóközlemény 2013

Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Graphisoft Park ad otthont a kortárs művészeti program fő attrakciójának

Buda­pest 2013. októ­ber 10. – Tizen­ket­te­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja a nagy­kö­zön­sé­get. A tizen­egy évvel ezelőtt egy­na­pos­nak indult kor­társ festészet-ünnep az egy­re nívó­sabb kap­cso­ló­dó prog­ra­mok­nak köszön­he­tő­en ebben az évben is több­na­pos­ra duz­zadt. 2013-ban a Magyar Fes­té­szet nap­ja kiemelt ven­dé­gei a szom­szé­dos Szer­bia fes­tő­mű­vé­szei lesz­nek. E mel­lett idén a szer­ve­zők több alka­lom­mal és hely­szí­nen is meg­em­lé­kez­nek a 160 éve szü­le­tett magyar fes­tő­ről, Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar­ról

Kiss Zol­tán Lász­ló a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány elnö­ke a fes­té­szet ünne­pé­nek alap­esz­mé­je­ként a szel­le­mi nyi­tott­sá­got és a szak­mai sok­szí­nű­sé­get emel­te ki, ahol a nézők min­den fes­tői irány­zat leg­jobb­ja­i­val talál­koz­hat­nak. „A fes­té­szet – mint ősi műfaj – a maga sze­mé­lyes jelen­lé­té­vel külön­le­ges jelen­tő­sé­gű lehet a XXI. szá­zad súlyos ellent­mon­dá­sok­kal ter­helt vizu­á­lis kul­tú­rá­já­ban, mely­nek fon­tos­sá­gát már a művé­sze­ti neve­lés­ben is elen­ged­he­tet­len­nek tart­juk.”

Októ­ber 17-én nyit­ja meg kapu­it a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben meg­va­ló­su­ló egyik leg­na­gyobb gyűj­te­mé­nyes, közös tár­lat a Gra­phi­soft Park­ban. A vado­nat­új, erre a ren­dez­vény­re külön­le­ge­sen fel­ké­szí­tett, kb. 1000 nm-es kiál­lí­tó­tér­ben a magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb ven­dég fes­tő­mű­vé­szek alko­tá­sai lát­ha­tók majd. Kocsány János a Gra­phi­soft Park vezér­igaz­ga­tó­ja meg­győ­ző­dés­sel vall­ja, hogy a kre­a­tív gon­dol­ko­dás szer­ves részét képe­zi a művé­sze­ti alko­tá­sok meg­ér­té­se, befo­ga­dá­sa és sze­re­te­te. „A művé­szek által vászon­ra fel­vitt gon­do­la­tok ins­pi­rál­ják az egyéb terü­le­te­ken alko­tó, első­sor­ban műsza­ki vég­zett­sé­gű mun­ka­tár­sa­kat. Örü­lünk, hogy teret biz­to­sít­ha­tunk a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­nek, és bízunk ben­ne, hogy sike­rül köze­lebb hoz­nunk a fes­tő­mű­vé­szek sok­szí­nű üze­ne­tét az iro­da­park mun­ka­tár­sa­i­hoz.”

Októ­ber 18-án ren­de­zik meg az immár hagyo­má­nyos­sá vált Fes­té­szet Ünne­pét a XI. kerü­let­ben, a Bar­tók Béla úton. A Gel­lért Hotel­től a Móricz Zsig­mond kör­té­rig szá­mos galé­ria kap­cso­ló­dik be az egész napos, ingye­nes, igé­nyes, inter­ak­tív és lát­vá­nyos ren­dez­vény­fo­lyam­ba.

Októ­ber 19-én gaz­dag prog­ram­mal vár­ják a Tisza-parti város alko­tói a fes­té­szet iránt rajon­gó­kat a fővá­ros­ban és Szol­no­kon egy­aránt. A vidé­ki művész­vi­lág kép­vi­se­le­té­ben ebben az esz­ten­dő­ben a Szol­no­ki Galé­ria és Művész­te­lep ismét csat­la­ko­zik a ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz.

Októ­ber 20-án Sze­ge­den, a REÖK Palo­tá­ban a Magyar Fes­té­szet Nap­ja egyik kiemelt ren­dez­vé­nyén a hazai alko­tók 70 év felet­ti tag­jai és a fia­tal, 35 év alat­ti gene­rá­ció művé­sze­tét ismer­he­tik meg a műfaj sze­rel­me­sei. Élet­mű­dí­jat kap a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány fes­tő­mű­vé­szei közül egy doa­yen és Maticska-díjat érde­mel ki fest­mé­nye­i­vel egy külön­le­ges, fia­tal tehet­ség.

Sze­ma­dám György fes­tő­mű­vész, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tago­za­tá­nak veze­tő­je elmond­ta, hogy az orszá­gos jelen­tő­sé­gű, új szellemi-kulturális cent­rum, a Pes­ti Viga­dó kiál­lí­tó­ter­me­i­nek átadá­sá­ig a nagy hagyo­mánnyal ren­del­ke­ző Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiállítás-sorozatot a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia kiemelt szak­mai ren­dez­vény­ként támo­gat­ja. „Az MMA kép­ző­mű­vé­sze­ti szak­mai díjak, ösz­tön­dí­jak, illet­ve egyéb anya­gi és erköl­csi támo­ga­tá­sok for­má­já­ban szol­gál­ja a kiemel­ke­dő súllyal meg­je­le­nő művé­szi törek­vé­se­ket, vala­mint segí­ti szín­vo­na­las, új művek lét­re­jöt­tét.”

Évről évre egy­re több galé­ria és kiál­lí­tó­hely kap­cso­ló­dik a Fes­té­szet Nap­ja ünne­pé­hez, új szí­nek­kel, tar­tal­mak­kal tölt­ve meg azt. A prog­ram­so­ro­zat egyik kife­je­zett inno­vá­ci­ós érté­ke, hogy a kor­társ fes­té­szet mel­lett a társ­mű­vé­sze­tek több hely­szí­nen is fon­tos sze­rep­hez jut­nak, mint pl. a Fene­ket­len tónál, a Kopa­szi Gát­nál, a Mil­le­ná­ri­son, a Wax Bőr­gyár kul­tu­rá­lis tere­in vagy a Gra­phi­soft Park­ban meg­ren­de­zett ese­mé­nye­ken. Az ünne­pi ren­dez­vény­sor egyik jel­leg­ze­tes ele­me az önte­vé­keny­ség is, amellyel a képzőművész-szakmát és a közön­sé­get érin­tő kér­dé­sek folya­ma­to­san átfor­má­lód­nak esemény-tervezetekké és meg­va­ló­su­ló prog­ra­mok­ká.

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja szá­mos segí­tő tár­sat tud­hat idén is maga mel­lett, ezek közül kiemel­ke­dik a Gra­phi­soft Park, mint a ren­dez­vény egyik fő hely­szí­ne, Újbu­da Önkor­mány­zat, egy másik köz­pon­ti hely­szín biz­to­sí­tó­ja és szak­mai part­ne­re a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia. A Fes­té­szet Ünne­pe köré szer­ve­ző­dő ren­dez­vé­nyek kiemelt média­part­ne­re, a köz­mé­dia több csa­tor­ná­já­val, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyon­ke­ze­lő Alap (MTVA).

Hát­tér: A Magyar Fes­té­szet Nap­ja ünne­pét elő­ször 2002-ben ren­dez­ték meg Buda­pes­ten, civil kez­de­mé­nye­zés­re, Szent Lukács, az orvo­sok és a fes­tők védő­szent­je nap­ján. A kor­társ fes­té­sze­ti sereg­szem­le meg­ál­mo­dói – Brá­da Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilo­na, Szent­györ­gyi József és Fabók Gyu­la – és köve­tő­ik a fest­mé­nyek művé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó érték elis­mer­te­té­se, a kor­társ magyar fes­tők és műve­ik irán­ti közön­ség­sze­re­tet kiví­vá­sa mel­lett évről évre külö­nö­sen nagy hang­súlyt fek­tet­nek a társ­mű­vé­sze­tek jelen­lé­té­re a foko­za­to­san fesz­ti­vál­lá duz­za­dó prog­ram­so­ro­zat­ban. A hagyo­má­nyos ele­mek – egyéni- és gyűj­te­mé­nyes kiál­lí­tá­sok, műhely­be­szél­ge­té­sek és kon­cer­tek – mel­lett inter­ak­tív performance-ok, workshop-ok, szim­pó­zi­u­mok és több más inno­va­tív műsor­elem is gaz­da­gít­ja a ren­dez­vé­nye­ket. Hagyo­má­nyos­sá vált min­den évben egy-egy élet­mű­díj átadá­sa a kor­társ fes­tő­mű­vé­szet egyik nagy doayen-je szá­má­ra Tavaly Veres Sán­dor Lász­ló vehet­te át az elis­me­rést, aki­nek külön kiál­lí­tá­sa is lát­ha­tó majd a Gel­lért Hotel Zene­ter­mé­ben. A régeb­bi díja­zot­tak között olyan neve­ket olvas­ha­tunk, mint Loson­czy Tamás, Kokas Ignác, Sváby Lajos, Konok Tamás és Brez­nay József. Ebben az esz­ten­dő­ben egy külön­le­ges fia­tal tehet­ség Maticska-díjjal lehet gaz­da­gabb a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány jóvol­tá­ból