Sajtótájékoztató 2017

Sajtótájékoztató a Magyar Festészet Napja eseményeiről 2017

Vár­Me­ző Galé­ria, 2017. októ­ber 4.
A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón a prog­ra­mot Brá­da Tibor tisz­te­let­be­li elnök, Vere­bes György elnök, Hor­váth Dáni­el kurá­tor, Török Gábor tit­kár, kurá­tor, Vin­c­ze Angé­la kurá­tor, Atlasz Gábor, Zöld Ani­kó kurá­tor, Boly­ki Ist­ván kurá­tor és Vin­c­ze Pet­ro­nel­la ismer­tet­te a saj­tó meg­je­lent kép­vi­se­lői szá­má­ra.