San Marco Galéria

Az Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont

Ars Sac­ra Fesz­ti­vál alkal­má­ból ren­de­zett kiál­lí­tás

Meg­hí­vott művé­szek: Aknay János, Brá­da Tibor, Gan­czaugh Mik­lós, Kár­pá­ti Tamás, Kovács-Gombos Gábor, Konok Tamás, Sch­mal Károly, Szöl­lős­sy Eni­kő, Tölg-Molnár Zol­tán, Zöld Ani­kó

Meg­nyitja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: Ómu­zsi­ka együt­tes

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 16. pén­tek 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 7-ig

Nyit­va tar­tás: H-P: 9.00–16.00
okk_Ars Sacra
1032 Buda­pest, San Mar­co u. 81.