San Marco Galéria

San Marco Galéria

Az Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Központ

Ars Sacra Fesz­ti­vál alkal­má­ból ren­de­zett kiállítás

Meg­hí­vott művé­szek: Aknay János, Bráda Tibor, Gan­czaugh Mik­lós, Kár­páti Tamás, Kovács-Gombos Gábor, Konok Tamás, Sch­mal Károly, Szöllőssy Enikő, Tölg-Molnár Zol­tán, Zöld Anikó

Meg­nyitja: Garami Gréta művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­kö­dik: Ómu­zsika együttes

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 16. pén­tek 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 7-ig

Nyitva tar­tás: H-P: 9.00–16.00
okk_Ars Sacra
1032 Buda­pest, San Marco u. 81.