San Marco Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont — San Marco Galéria

Kiál­lí­tás címe: Magyar Fes­té­szet Napja kiál­lí­tás
Kiál­lító művé­szek: T-Art Ala­pít­vány festő támo­ga­tó­i­nak kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Garami Gréta művészettörténész

Köz­remű­ködők:
Meglepetésvendégek

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A T-Art ala­pít­vány idén is meg­ren­dezi éves kol­lek­tív tár­la­tát, mely­nek célja, hogy az ala­pít­vány­hoz csat­la­kozó festőmű­vé­szek közö­sen állít­sák ki aktu­á­lis mun­ká­i­kat. Az idén 25 éves T-Art rend­ha­gyó meg­nyi­tó­ján Garami Gréta az ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak tag­ja­i­val beszél­get, melyet meg­le­pe­tés előa­dók és művé­szeti albu­mok sor­so­lása követ.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. pén­tek 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 30.

Nyitva tar­tás:
Hét­köz­na­po­kon 9–16 óráig látogatható.

1032 Buda­pest San Marco u. 81.