Kiál­lí­tás hely­színe: Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont — San Mar­co Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiál­lí­tás
Kiál­lító művé­szek: T-Art Ala­pít­vány fes­tő támo­ga­tó­i­nak kiál­lí­tá­sa
Meg­nyitja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész

Köz­re­mű­kö­dők:
Meg­le­pe­tés­ven­dé­gek

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A T-Art ala­pít­vány idén is meg­ren­de­zi éves kol­lek­tív tár­la­tát, mely­nek cél­ja, hogy az ala­pít­vány­hoz csat­la­ko­zó fes­tő­mű­vé­szek közö­sen állít­sák ki aktu­á­lis mun­ká­i­kat. Az idén 25 éves T-Art rend­ha­gyó meg­nyi­tó­ján Gara­mi Gré­ta az ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak tag­ja­i­val beszél­get, melyet meg­le­pe­tés elő­adók és művé­sze­ti albu­mok sor­so­lá­sa követ.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. pén­tek 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 30.

Nyit­va tar­tás:
Hét­köz­na­po­kon 9–16 órá­ig láto­gat­ha­tó.

1032 Buda­pest San Mar­co u. 81.