San Marco Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Óbudai Kulturális Központ – San Marco Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: Magyar Festészet Napja ki­ál­lí­tás
Kiál­lító művé­szek: T-Art Alapítvány fes­tő tá­mo­ga­tó­i­nak ki­ál­lí­tá­sa
Meg­nyitja: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész

Közreműködők:
Meglepetésvendégek

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A T-Art ala­pít­vány idén is meg­ren­de­zi éves kol­lek­tív tár­la­tát, mely­nek cél­ja, hogy az ala­pít­vány­hoz csat­la­ko­zó fes­tő­mű­vé­szek kö­zö­sen ál­lít­sák ki ak­tu­á­lis mun­ká­i­kat. Az idén 25 éves T-Art rend­ha­gyó meg­nyi­tó­ján Garami Gréta az ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­má­nak tag­ja­i­val be­szél­get, me­lyet meg­le­pe­tés elő­adók és mű­vé­sze­ti al­bu­mok sor­so­lá­sa kö­vet.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 16. pén­tek 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 30.

Nyitva tar­tás:
Hétköznapokon 9-16 órá­ig lá­to­gat­ha­tó.

1032 Budapest San Marco u. 81.