San Marco Galéria

San Marco Galéria

A T-Art Alapítvány fes­tő tá­mo­ga­tó­i­nak cso­por­tos ki­ál­lí­tá­sa

Meg­nyitja: Tenk László

Köz­remű­ködők:
“A mag el van vet­ve” Tóth Menyhért fes­tői vi­lá­ga zene-mozgás-képzőművészeti per­for­mansz Előadják: Atlasz Gábor, Gergelyi Júlia, Horváth Ange László, Nagy Péter
ren­dez­te: Atlasz Gábor

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A T-Art Alapítvány idén is meg­ren­de­zi éves kol­lek­tív tár­la­tát, mely­nek cél­ja – mint min­den év­ben –, hogy az ala­pít­vány­hoz csat­la­ko­zó fes­tő­mű­vé­szek kö­zö­sen ál­lít­sák ki ak­tu­á­lis mun­ká­i­kat.

A meg­nyi­tón be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő zene-mozgás-képzőművészet-performansz Tóth Menyhért fes­tői vi­lá­gá­ból épí­ti fel je­le­ne­te­it, tánc­cal, moz­gás­sal, ze­né­vel és han­gok­kal, ter­mé­sze­tes szín­pad­ké­pi esz­kö­zök­kel, idéz­ve a fes­tő és gon­dol­ko­dó gé­ni­usz or­ga­ni­kus, koz­mi­kus egye­dül­ál­ló vi­lág­szem­lé­le­tét.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 14. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 4-ig

Nyitva tar­tás: hét­köz­nap 9.00-16.00

Óbudai Kulturális Központ
Tel: 388-2373
www.kulturkozpont.hu
1032 Budapest, San Marco u. 81.