San Marco Galéria

San Marco Galéria

A T-Art Ala­pít­vány festő támo­ga­tó­i­nak cso­por­tos kiállítása

Meg­nyitja: Tenk László

Köz­remű­ködők:
“A mag el van vetve” Tóth Meny­hért festői világa zene-mozgás-képzőművészeti per­for­mansz Előad­ják: Atlasz Gábor, Ger­ge­lyi Júlia, Hor­váth Ange László, Nagy Péter
ren­dezte: Atlasz Gábor

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A T-Art Ala­pít­vány idén is meg­ren­dezi éves kol­lek­tív tár­la­tát, mely­nek célja – mint min­den évben –, hogy az ala­pít­vány­hoz csat­la­kozó festőmű­vé­szek közö­sen állít­sák ki aktu­á­lis munkáikat.

A meg­nyi­tón bemu­ta­tásra kerülő zene-mozgás-képzőművészet-performansz Tóth Meny­hért festői vilá­gá­ból építi fel jele­ne­teit, tánc­cal, moz­gás­sal, zené­vel és han­gok­kal, ter­mé­sze­tes szín­pad­képi esz­kö­zök­kel, idézve a festő és gon­dol­kodó géni­usz orga­ni­kus, koz­mi­kus egye­dül­álló világszemléletét.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 14. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 4-ig

Nyitva tar­tás: hét­köz­nap 9.00–16.00

Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Tel: 388‑2373
www.kulturkozpont.hu
1032 Buda­pest, San Marco u. 81.