San Marco Galéria

A T-Art Ala­pít­vány fes­tő támo­ga­tó­i­nak cso­por­tos kiál­lí­tá­sa

Meg­nyitja: Tenk Lász­ló

Köz­remű­ködők:
“A mag el van vet­ve” Tóth Meny­hért fes­tői vilá­ga zene-mozgás-képzőművészeti per­for­mansz Elő­ad­ják: Atlasz Gábor, Ger­ge­lyi Júlia, Hor­váth Ange Lász­ló, Nagy Péter
ren­dez­te: Atlasz Gábor

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A T-Art Ala­pít­vány idén is meg­ren­de­zi éves kol­lek­tív tár­la­tát, mely­nek cél­ja – mint min­den évben –, hogy az ala­pít­vány­hoz csat­la­ko­zó fes­tő­mű­vé­szek közö­sen állít­sák ki aktu­á­lis mun­ká­i­kat.

A meg­nyi­tón bemu­ta­tás­ra kerü­lő zene-mozgás-képzőművészet-performansz Tóth Meny­hért fes­tői vilá­gá­ból épí­ti fel jele­ne­te­it, tánc­cal, moz­gás­sal, zené­vel és han­gok­kal, ter­mé­sze­tes szín­pad­ké­pi esz­kö­zök­kel, idéz­ve a fes­tő és gon­dol­ko­dó géni­usz orga­ni­kus, koz­mi­kus egye­dül­ál­ló világ­szem­lé­le­tét.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 14. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 4-ig

Nyit­va tar­tás: hét­köz­nap 9.00–16.00

Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Tel: 388‑2373
www.kulturkozpont.hu
1032 Buda­pest, San Mar­co u. 81.