Meg­nyitó helye: Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont, San Mar­co Galé­ria.

T-Art Ala­pít­vány fes­tő támo­ga­tó­i­nak kiál­lí­tá­sa
Meg­nyitja: Dr.Feledy Balázs művé­sze­ti író
Köz­re­mű­kö­dők: Ómu­zsi­ka együt­tes.

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A T-Art Ala­pít­vány idén is meg­ren­de­zi éves kol­lek­tív tár­la­tát, mely­nek cél­ja, hogy az ala­pít­vány­hoz csat­la­ko­zó művé­szek közö­sen állít­sák ki aktu­á­lis mun­ká­i­kat. Az alko­tá­sok együt­tes bemu­ta­tá­sa a sti­lisz­ti­kai sok­szí­nű­ség elle­né­re egy egy­sé­ges, a festészeti-művészeti minő­sé­get pri­o­ri­zá­ló művé­szet­szem­lé­let­ről tanús­ko­dik, és vall­ja a fes­té­szet stí­lu­so­kon és irány­za­to­kon átíve­lő szép­sé­ge­i­nek vál­to­zat­lan idő­sze­rű­sé­gét. A tár­lat­ra min­den évben két új művész is meg­hí­vást kap.

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. októ­ber 10. 18 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. októ­ber 24-ig
okk logo
Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tás:
Hét­köz­na­pon­ként 9–16 órá­ig.
1032 Buda­pest, San Mar­co u. 81.