San Marco

Meg­nyitó helye: Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont, San Marco Galéria.

T-Art Ala­pít­vány festő támo­ga­tó­i­nak kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Dr.Feledy Balázs művé­szeti író
Köz­remű­ködők: Ómu­zsika együttes.

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A T-Art Ala­pít­vány idén is meg­ren­dezi éves kol­lek­tív tár­la­tát, mely­nek célja, hogy az ala­pít­vány­hoz csat­la­kozó művé­szek közö­sen állít­sák ki aktu­á­lis mun­ká­i­kat. Az alko­tá­sok együt­tes bemu­ta­tása a sti­lisz­ti­kai sok­színű­ség elle­nére egy egy­sé­ges, a festészeti-művészeti minő­sé­get pri­o­ri­záló művé­szet­szem­lé­letről tanús­ko­dik, és vallja a fes­té­szet stí­lu­so­kon és irány­za­to­kon átívelő szép­sé­ge­i­nek vál­to­zat­lan idő­szerű­sé­gét. A tár­latra min­den évben két új művész is meg­hí­vást kap.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 10. 18 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 24-ig
okk logo
Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tás:
Hét­köz­na­pon­ként 9–16 óráig.
1032 Buda­pest, San Marco u. 81.