San Marco

Meg­nyitó he­lye: Óbudai Kulturális Központ, San Marco Galéria.

T-Art Alapítvány fes­tő tá­mo­ga­tó­i­nak ki­ál­lí­tá­sa
Meg­nyitja: Dr.Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író
Közreműködők: Ómuzsika együt­tes.

Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
A T-Art Alapítvány idén is meg­ren­de­zi éves kol­lek­tív tár­la­tát, mely­nek cél­ja, hogy az ala­pít­vány­hoz csat­la­ko­zó mű­vé­szek kö­zö­sen ál­lít­sák ki ak­tu­á­lis mun­ká­i­kat. Az al­ko­tá­sok együt­tes be­mu­ta­tá­sa a sti­lisz­ti­kai sok­szí­nű­ség el­le­né­re egy egy­sé­ges, a festészeti-művészeti mi­nő­sé­get pri­o­ri­zá­ló mű­vé­szet­szem­lé­let­ről ta­nús­ko­dik, és vall­ja a fes­té­szet stí­lu­so­kon és irány­za­to­kon át­íve­lő szép­sé­ge­i­nek vál­to­zat­lan idő­sze­rű­sé­gét. A tár­lat­ra min­den év­ben két új mű­vész is meg­hí­vást kap.

Megnyitó idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 10. 18 óra
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. ok­tó­ber 24-ig
okk logo
Kiállítás nyit­va­tar­tás:
Hétköznaponként 9-16 órá­ig.
1032 Budapest, San Marco u. 81.