Somogyi György

Városi Galéria

Somogyi György Munkácsy-díjas festőművész

Valahol a szi­ge­ten cí­mű ju­bi­le­u­mi ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó
A fes­tő­mű­vész 70. szü­le­tés­nap­ja al­kal­má­ból ren­de­zett rend­ha­gyó tár­la­ton meg­te­kint­he­tő al­ko­tá­sok ma­gán­gyűj­te­mé­nyek ré­szét kép­zik, most elő­ször ke­rül­nek a nagy­kö­zön­ség előtt be­mu­ta­tás­ra.

Meg­nyitja: P. Szabó Ernő mű­vé­szet­tör­té­nész, mű­vé­sze­ti író, az Új Művészet ve­ze­tő szer­kesz­tő­je

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 20. csü­tör­tök 18 óra

Információ: 20/99-35-955
szentm_varosigaleria
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.