Városi Galéria

Somogyi György Munkácsy-díjas festőművész

Vala­hol a szi­ge­ten című jubi­le­u­mi kiál­lí­tás meg­nyi­tó
A fes­tő­mű­vész 70. szü­le­tés­nap­ja alkal­má­ból ren­de­zett rend­ha­gyó tár­la­ton meg­te­kint­he­tő alko­tá­sok magán­gyűj­te­mé­nyek részét kép­zik, most elő­ször kerül­nek a nagy­kö­zön­ség előtt bemu­ta­tás­ra.

Meg­nyitja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész, művé­sze­ti író, az Új Művé­szet veze­tő szer­kesz­tő­je

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 20. csü­tör­tök 18 óra

Infor­má­ció: 20/99–35-955
szentm_varosigaleria
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.