Somogyi György

Városi Galé­ria

Somo­gyi György Munkácsy-díjas festőművész

Vala­hol a szi­ge­ten című jubi­le­umi kiál­lí­tás meg­nyitó
A festőmű­vész 70. szü­le­tés­napja alkal­má­ból ren­de­zett rend­ha­gyó tár­la­ton meg­te­kint­hető alko­tá­sok magángyűj­te­mé­nyek részét kép­zik, most elő­ször kerül­nek a nagy­kö­zön­ség előtt bemutatásra.

Meg­nyitja: P. Szabó Ernő művé­szet­tör­té­nész, művé­szeti író, az Új Művé­szet vezető szerkesztője

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 20. csü­tör­tök 18 óra

Infor­má­ció: 20/99–35-955
szentm_varosigaleria
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tököli u. 19.