Startol a Magyar Festészet Napja fesztivál

| 0 comments

Az idei, VIII. Magyar Fes­té­szet Napja prog­ram­so­ro­zat, szám­ta­lan hely­szí­nen, Buda­pes­ten, vidé­ken, sőt hatá­ra­in­kon túl, októ­ber 10-től 20-ig tart.

A Magyar Fes­té­szet Napja civil kez­de­mé­nye­zés­ként, néhány lel­kes ember erő­fe­szí­té­se­ként 2002-ben jött létre. Csak remélni lehe­tett, hogy egy­szer az egész orszá­got átszövő, az ország­ha­tárt is átlépő, egész héten át tartó művé­szeti fesz­ti­vál, a hazai kor­társ fes­té­szet méltó és átfogó sereg­szem­léje lesz.

Az első ren­dez­vényt 2002-ben sike­rült tető alá hozni. A máso­dik évben az ünnep már két­na­pos volt, 2006-ban pedig több mint egy héten át tar­tot­tak az ünnep­hez kötődő ese­mé­nyek. Idén 300 művész két­ezer­nél is több képe lesz lát­ható ország­szerte, sőt csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­niai, szé­kely­földi és szlo­vá­kiai kiál­lí­tó­he­lyek is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sága és kiál­lí­tó­i­nak száma évről évre nő, célja pedig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adódó érték elis­mer­te­tése, a kor­társ magyar festők és alko­tá­sai iránti közön­ség­sze­re­tet kivívása.

Az eddi­gi­ek­ből is kitű­nik, hogy a Magyar Fes­té­szet Napja min­den évben vál­to­zik, bővül, és egyre nagyobb lép­ték­ben gon­dol­ko­dik. Prog­ram­jait már régen nem csak tár­la­tok és kiál­lí­tá­sok alkot­ják; kon­cer­tek, iro­dalmi műso­rok és moz­gás­szín­házi előa­dá­sok is ünnep­lik a kor­társ festészetet.

for­rás: 168 Óra Online

Vélemény, hozzászólás?