Startol a Magyar Festészet Napja fesztivál

| 0 comments

Az idei, VIII. Magyar Festészet Napja programsorozat, számtalan helyszínen, Budapesten, vidéken, sőt határainkon túl, október 10-től 20-ig tart.

A Magyar Festészet Napja ci­vil kez­de­mé­nye­zés­ként, né­hány lel­kes em­ber erő­fe­szí­té­se­ként 2002-ben jött lét­re. Csak re­mél­ni le­he­tett, hogy egy­szer az egész or­szá­got át­szö­vő, az or­szág­ha­tárt is át­lé­pő, egész hé­ten át tar­tó mű­vé­sze­ti fesz­ti­vál, a ha­zai kor­társ fes­té­szet mél­tó és át­fo­gó se­reg­szem­lé­je lesz.

Az el­ső ren­dez­vényt 2002-ben si­ke­rült te­tő alá hoz­ni. A má­so­dik év­ben az ün­nep már két­na­pos volt, 2006-ban pe­dig több mint egy hé­ten át tar­tot­tak az ün­nep­hez kö­tő­dő ese­mé­nyek. Idén 300 mű­vész két­ezer­nél is több ké­pe lesz lát­ha­tó or­szág­szer­te, sőt csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­ni­ai, szé­kely­föl­di és szlo­vá­ki­ai ki­ál­lí­tó­he­lyek is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat lá­to­ga­tott­sá­ga és ki­ál­lí­tó­i­nak szá­ma év­ről év­re nő, cél­ja pe­dig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek mű­vé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó ér­ték el­is­mer­te­té­se, a kor­társ ma­gyar fes­tők és al­ko­tá­sai irán­ti kö­zön­ség­sze­re­tet ki­ví­vá­sa.

Az ed­di­gi­ek­ből is ki­tű­nik, hogy a Magyar Festészet Napja min­den év­ben vál­to­zik, bő­vül, és egy­re na­gyobb lép­ték­ben gon­dol­ko­dik. Programjait már ré­gen nem csak tár­la­tok és ki­ál­lí­tá­sok al­kot­ják; kon­cer­tek, iro­dal­mi mű­so­rok és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok is ün­nep­lik a kor­társ fes­té­sze­tet.

for­rás: 168 Óra Online

Vélemény, hozzászólás?