Startol a Magyar Festészet Napja fesztivál

Az idei, VIII. Magyar Festészet Napja programsorozat, számtalan helyszínen, Budapesten, vidéken, sőt határainkon túl, október 10-től 20-ig tart.

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja civil kez­de­mé­nye­zés­ként, néhány lel­kes ember erő­fe­szí­té­se­ként 2002-ben jött lét­re. Csak remél­ni lehe­tett, hogy egy­szer az egész orszá­got átszö­vő, az ország­ha­tárt is átlé­pő, egész héten át tar­tó művé­sze­ti fesz­ti­vál, a hazai kor­társ fes­té­szet mél­tó és átfo­gó sereg­szem­lé­je lesz.

Az első ren­dez­vényt 2002-ben sike­rült tető alá hoz­ni. A máso­dik évben az ünnep már két­na­pos volt, 2006-ban pedig több mint egy héten át tar­tot­tak az ünnep­hez kötő­dő ese­mé­nyek. Idén 300 művész két­ezer­nél is több képe lesz lát­ha­tó ország­szer­te, sőt csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­ni­ai, szé­kely­föl­di és szlo­vá­ki­ai kiál­lí­tó­he­lyek is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sá­ga és kiál­lí­tó­i­nak szá­ma évről évre nő, cél­ja pedig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó érték elis­mer­te­té­se, a kor­társ magyar fes­tők és alko­tá­sai irán­ti közön­ség­sze­re­tet kiví­vá­sa.

Az eddi­gi­ek­ből is kitű­nik, hogy a Magyar Fes­té­szet Nap­ja min­den évben vál­to­zik, bővül, és egy­re nagyobb lép­ték­ben gon­dol­ko­dik. Prog­ram­ja­it már régen nem csak tár­la­tok és kiál­lí­tá­sok alkot­ják; kon­cer­tek, iro­dal­mi műso­rok és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok is ünnep­lik a kor­társ fes­té­sze­tet.

for­rás: 168 Óra Online

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.