Symbol Art Galéria

Kiál­lí­tás címe: Töre­de­zett emlé­ke­zet
Kiál­lító művesz: Zol­tai Bea
Meg­nyitja: Mar­tos Gábor művé­szeti író, a Múzeum Café főszerkesztője

A meg­nyitó után az Ektar együt­tes ad kon­ce­ret.
A kor­társ, imp­ro­vi­zatív kama­ra­ze­nét ját­szó for­má­ció, kom­po­zí­ci­óit bal­káni, távol-keleti és afri­kai zenei kul­tú­rák ins­pi­rál­ták, de a szi­go­rúb­ban szer­kesz­tett dara­bok­ban a közép­kori zene, az euró­pai nép­ze­nék és a kor­társ zene hatá­sai egy­aránt fel­lel­hetőek. Az Ektar indiai szó; annyit jelent: egy-húr: a négy muzsi­kus kife­je­zés­ben, melo­di­kus, rit­mi­kus vari­á­ci­ók­ban, mintha való­ban egy húron ját­sza­ná­nak.
www.ektar.hu

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Neo­re­ne­szánsz fel­ki­ál­tó­jel­ként áll Pápán a kicsi lakó­há­zak között a het­ven éve üres zsi­na­góga. Mit lehet kez­deni egy ilyen örök­ség­gel? 1944-ben négy nap alatt tün­tet­ték el azt a közös­sé­get, ame­lyik­nek meg­ha­tá­rozó élet­tere volt a most sötét, súlyos csend­del teli épü­let. Azelőtt egé­szen más­fajta csend töl­tötte meg a teret pén­tek estén­ként, a Szom­bat köszön­tése előtt. Ezt a két­féle üres­sé­get sze­ret­tem volna meg­ra­gadni a kép­so­ro­zat­tal, és fel­idézni vele azok­nak az emlé­két, akik­nek valaha ez a zsi­na­góga min­den­napi élet­tere volt.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 13. 18.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 25.

Nyitva tar­tás:
12.00–19.00 óráig.

A kiál­lí­tá­sok idő­tar­tama alatt kér­jük láto­ga­tá­sát a
+36 30 394 0880 — infó szá­mon jelezze.
symbol art gallery logo
1036 Buda­pest, Bécsi út 56.