Kiál­lí­tás címe: Töre­de­zett emlé­ke­zet
Kiál­lító művesz: Zol­tai Bea
Meg­nyitja: Mar­tos Gábor művé­sze­ti író, a Múze­um Café főszer­kesz­tő­je

A meg­nyi­tó után az Ektar együt­tes ad kon­ce­ret.
A kor­társ, imp­ro­vi­za­tív kama­ra­ze­nét ját­szó for­má­ció, kom­po­zí­ci­ó­it bal­ká­ni, távol-keleti és afri­kai zenei kul­tú­rák ins­pi­rál­ták, de a szi­go­rúb­ban szer­kesz­tett dara­bok­ban a közép­ko­ri zene, az euró­pai nép­ze­nék és a kor­társ zene hatá­sai egy­aránt fel­lel­he­tő­ek. Az Ektar indi­ai szó; annyit jelent: egy-húr: a négy muzsi­kus kife­je­zés­ben, melo­di­kus, rit­mi­kus vari­á­ci­ók­ban, mint­ha való­ban egy húron ját­sza­ná­nak.
www.ektar.hu

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Neo­rene­szánsz fel­ki­ál­tó­jel­ként áll Pápán a kicsi lakó­há­zak között a het­ven éve üres zsi­na­gó­ga. Mit lehet kez­de­ni egy ilyen örök­ség­gel? 1944-ben négy nap alatt tün­tet­ték el azt a közös­sé­get, ame­lyik­nek meg­ha­tá­ro­zó élet­te­re volt a most sötét, súlyos csend­del teli épü­let. Azelőtt egé­szen más­faj­ta csend töl­töt­te meg a teret pén­tek estén­ként, a Szom­bat köszön­té­se előtt. Ezt a két­fé­le üres­sé­get sze­ret­tem vol­na meg­ra­gad­ni a kép­so­ro­zat­tal, és fel­idéz­ni vele azok­nak az emlé­két, akik­nek vala­ha ez a zsi­na­gó­ga min­den­na­pi élet­te­re volt.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 13. 18.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 25.

Nyit­va tar­tás:
12.00–19.00 órá­ig.

A kiál­lí­tá­sok idő­tar­ta­ma alatt kér­jük láto­ga­tá­sát a
+36 30 394 0880 — infó szá­mon jelez­ze.
symbol art gallery logo
1036 Buda­pest, Bécsi út 56.