Symbol Art Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: Töredezett em­lé­ke­zet
Kiál­lító mű­vesz: Zoltai Bea
Meg­nyitja: Martos Gábor mű­vé­sze­ti író, a Múzeum Café fő­szer­kesz­tő­je

A meg­nyi­tó után az Ektar együt­tes ad kon­ce­ret.
A kor­társ, imp­ro­vi­za­tív ka­ma­ra­ze­nét ját­szó for­má­ció, kom­po­zí­ci­ó­it bal­ká­ni, távol-keleti és af­ri­kai ze­nei kul­tú­rák ins­pi­rál­ták, de a szi­go­rúb­ban szer­kesz­tett da­ra­bok­ban a kö­zép­ko­ri ze­ne, az eu­ró­pai nép­ze­nék és a kor­társ ze­ne ha­tá­sai egy­aránt fel­lel­he­tő­ek. Az Ektar in­di­ai szó; annyit je­lent: egy-húr: a négy mu­zsi­kus ki­fe­je­zés­ben, me­lo­di­kus, rit­mi­kus va­ri­á­ci­ók­ban, mint­ha va­ló­ban egy hú­ron ját­sza­ná­nak.
www.ektar.hu

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Neoreneszánsz fel­ki­ál­tó­jel­ként áll Pápán a ki­csi la­kó­há­zak kö­zött a het­ven éve üres zsi­na­gó­ga. Mit le­het kez­de­ni egy ilyen örök­ség­gel? 1944-ben négy nap alatt tün­tet­ték el azt a kö­zös­sé­get, ame­lyik­nek meg­ha­tá­ro­zó élet­te­re volt a most sö­tét, sú­lyos csend­del te­li épü­let. Azelőtt egé­szen más­faj­ta csend töl­töt­te meg a te­ret pén­tek es­tén­ként, a Szombat kö­szön­té­se előtt. Ezt a két­fé­le üres­sé­get sze­ret­tem vol­na meg­ra­gad­ni a kép­so­ro­zat­tal, és fel­idéz­ni ve­le azok­nak az em­lé­két, akik­nek va­la­ha ez a zsi­na­gó­ga min­den­na­pi élet­te­re volt.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 13. 18.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 25.

Nyitva tar­tás:
12.00-19.00 órá­ig.

A ki­ál­lí­tá­sok idő­tar­ta­ma alatt kér­jük lá­to­ga­tá­sát a
+36 30 394 0880 – in­fó szá­mon je­lez­ze.
symbol art gallery logo
1036 Budapest, Bécsi út 56.