Kiál­lí­tás címe: Válo­ga­tás a Völgyi-Skonda kor­társ gyűj­te­mény­ből
Kiál­lító művé­sz: Lóránt János Deme­ter
Meg­nyitja: Feledy Balázs műve­sze­ti író
Köz­re­mű­kö­dők:
Geoff­rey Cre­mer — fuvo­la
Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Mint­egy 30 figu­rá­lis akva­rell, melyek témá­ja a vidé­ki élet. Eny­he iró­nia és humor, mind­ez akva­rell­ben rit­ka téma­kör. A Munkácsy-díjas érde­mes fes­tő­mű­vész, Lóránt János Deme­ter vissza­té­rő részt­ve­vő­je a loson­ci Nóg­rá­di Múze­um és Galé­ria -ren­dez­te nem­zet­kö­zi Akva­rell Tri­en­ná­lé­nak. A közön­ség ezzel a kiál­lí­tás­sal egy új olda­lá­ról ismerhe­zi meg.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 25.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 20.

Nyit­va tar­tás: min­den pén­te­ken 14–17 óra
A meg­hir­de­tett tele­fon­szá­mon (00421 911 494 485) a láto­ga­tás­ra bár­mi­lyen más idő­pont egyez­tet­he­tő.

Az Emlék­ház meg­kö­ze­lí­té­se: a loson­ci Liget (Park) mel­lett.
Luce­nec, ul. Juli­u­sa Sza­boa 1, 98401 SK