Szabó Gyula Emlékház (SK)

Kiál­lí­tás címe: Válo­ga­tás a Völgyi-Skonda kor­társ gyűj­te­mény­ből
Kiál­lító művé­sz: Lóránt János Deme­ter
Meg­nyitja: Feledy Balázs műve­szeti író
Köz­remű­ködők:
Geoff­rey Cre­mer — fuvola
Kiál­lí­tás rövid leírása:
Mint­egy 30 figu­rá­lis akva­rell, melyek témája a vidéki élet. Enyhe iró­nia és humor, mindez akva­rell­ben ritka téma­kör. A Munkácsy-díjas érde­mes festőmű­vész, Lóránt János Deme­ter vissza­térő részt­vevője a losonci Nóg­rádi Múzeum és Galé­ria –ren­dezte nem­zet­közi Akva­rell Tri­en­ná­lé­nak. A közön­ség ezzel a kiál­lí­tás­sal egy új olda­lá­ról ismer­hezi meg.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 25.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 20.

Nyitva tar­tás: min­den pén­te­ken 14–17 óra
A meg­hir­de­tett tele­fon­szá­mon (00421 911 494 485) a láto­ga­tásra bár­mi­lyen más idő­pont egyeztethető.

Az Emlék­ház meg­kö­ze­lí­tése: a losonci Liget (Park) mel­lett.
Luce­nec, ul. Juli­usa Sza­boa 1, 98401 SK