Szabó Gyula Emlékház (SK)

Kiál­lí­tás cí­me: Válogatás a Völgyi-Skonda kor­társ gyűj­te­mény­ből
Kiál­lító művé­sz: Lóránt János Demeter
Meg­nyitja: Feledy Balázs mű­ve­sze­ti író
Közreműködők:
Geoffrey Cremer – fu­vo­la
Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Mintegy 30 fi­gu­rá­lis ak­va­rell, me­lyek té­má­ja a vi­dé­ki élet. Enyhe iró­nia és hu­mor, mind­ez ak­va­rell­ben rit­ka té­ma­kör. A Munkácsy-díjas ér­de­mes fes­tő­mű­vész, Lóránt János Demeter vissza­té­rő részt­ve­vő­je a lo­son­ci Nógrádi Múzeum és Galéria -ren­dez­te nem­zet­kö­zi Akvarell Triennálénak. A kö­zön­ség ez­zel a ki­ál­lí­tás­sal egy új ol­da­lá­ról is­merhe­zi meg.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. szep­tem­ber 25.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 20.

Nyitva tar­tás: min­den pén­te­ken 14-17 óra
A meg­hir­de­tett te­le­fon­szá­mon (00421 911 494 485) a lá­to­ga­tás­ra bár­mi­lyen más idő­pont egyez­tet­he­tő.

Az Emlékház meg­kö­ze­lí­té­se: a lo­son­ci Liget (Park) mel­lett.
Lucenec, ul. Juliusa Szaboa 1, 98401 SK