Szent Adalbert Központ 2016

Élő magyar fes­té­szet” — Magyar­or­szág három fes­té­sze­ti gene­rá­ci­ó­já­nak bemu­ta­tó­ja
A Magyar Fes­té­szet nap­ja köz­pon­ti, fő ren­dez­vé­nye

Szent Adal­bert Köz­pont
(2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 10.)
2016. októ­ber 16-november 9.

 

A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szur­csik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész,
a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi docen­se
A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes, a MFNA szó­vi­vő­je
Díj­át­adá­sok: Élet­mű­díj, Matics­ka Jenő-díj az EMMI támo­ga­tá­sá­val,
Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Festészeti-díja
Köz­re­mű­kö­dött: Móra Erzsi és Gál Gábor
www.szentadalbert.hu

A fotó­kat készí­tet­te: ifj. Török Gábor

2016.10.16. Szent Adal­bert Köz­pont „Élő magyar fes­té­szet”