Szent István Bazilika

Szent Ist­ván Bazi­lika | Lovag terem

CHAM10kg2011.qxd
Kiál­lí­tás címe: ’56-os Oltár
Kiál­lító művé­sz: Vés­sey Gábor Munkácsy-díjas festőmű­vész, az MMa ren­des tagja

Meg­nyitja: Weh­ner Tibor művészettörténész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A kiál­lí­tás az ARS SACRA (Szak­rá­lis Művé­sze­tek Hete) 10 éves, a Magyar fes­té­szet napja ala­pít­vány 15 éves ren­dez­vény­so­ro­za­tok, és ’56-os for­ra­da­lom 60. évfor­du­ló­já­hoz kapcsolódik.

Elő­szó
Ez a kiál­lí­tás az egyik, éle­te­met igen korán meg­ha­tá­rozó élmény, az 1956-os magyar for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc sors­for­dító nap­ja­ira emlé­kező tisz­tel­gés azok előtt, akik e tiszta, meg­ren­dítő erejű pár nap tevő­le­ges része­sei vol­tak, és lehet­tek.
Tisz­te­let­adás azok előtt a bát­rak előtt, akik meg­lát­ták, átérez­ték és igaz lélekerő­vel kiállva egy mam­mut agy­rém elle­né­ben, meg is mutat­ták, hogy mi a sza­bad­ság, ez a nagy erő, ami átren­dez dimen­zi­ó­kat, és meg­for­dít világ­ren­de­ket; mert sza­bad­ság nél­kül az élet fabat­kát sem ér. a sza­bad­ság az ember­nek ter­mé­sze­tes, elen­ged­he­tet­len élet­for­mája; az ember a sza­bad­ság­ban éli meg igazi ter­mé­sze­tét, ez ala­kítja lehető­sé­geit, jel­le­mét, és a sza­bad­ság­ban tel­je­sít­heti be kül­de­té­sét, ember vol­tát, ember­sé­gét.
Sze­ren­csés az, aki sze­mé­lye­sen élhet át ilyen idő­ket, mert kor­tár­sai élet­for­máló pél­dája meg­nyit előtte egy tiszta utat.
E kiál­lí­tás raj­zai, képei, és szob­rai emlé­ke­zé­sek, költői transz­po­zí­ciók, expresszív láto­má­sok, medi­tá­ciós helyek, amik egy­részt kötőd­nek a való­ság­hoz, – hisz’ ez hívta elő őket – más­részt ellen­dül­nek attól, mert így: az emlé­ke­zés, az érze­lem, s az érte­lem szent három­szö­gén át a kife­je­zés ere­jé­vel válik lát­ha­tóvá – egy sze­mé­lyes, tehát euró­pai prizma által – az, ami iga­zá­ból, vagyis szel­lemi érte­lem­ben tör­tént.
Vés­sey Gábor
2016.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 22. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 31.

Nyitva tar­tás: H-V: 10.00–17.00


ves_gabor
vesseygabor@gmail.com
1051 Buda­pest, Szent Ist­ván tér 1.