Szent István Bazilika | Lovag terem

CHAM10kg2011.qxd
Kiál­lí­tás címe: ’56-os Oltár
Kiál­lító művé­sz: Vés­sey Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, az MMa ren­des tag­ja

Meg­nyitja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A kiál­lí­tás az ARS SACRA (Szak­rá­lis Művé­sze­tek Hete) 10 éves, a Magyar fes­té­szet nap­ja ala­pít­vány 15 éves ren­dez­vény­so­ro­za­tok, és ’56-os for­ra­da­lom 60. évfor­du­ló­já­hoz kap­cso­ló­dik.

Elő­szó
Ez a kiál­lí­tás az egyik, éle­te­met igen korán meg­ha­tá­ro­zó élmény, az 1956-os magyar for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc sors­for­dí­tó nap­ja­i­ra emlé­ke­ző tisz­tel­gés azok előtt, akik e tisz­ta, meg­ren­dí­tő ere­jű pár nap tevő­le­ges része­sei vol­tak, és lehet­tek.
Tisz­te­let­adás azok előtt a bát­rak előtt, akik meg­lát­ták, átérez­ték és igaz lélek­erő­vel kiáll­va egy mam­mut agy­rém elle­né­ben, meg is mutat­ták, hogy mi a sza­bad­ság, ez a nagy erő, ami átren­dez dimen­zi­ó­kat, és meg­for­dít világ­ren­de­ket; mert sza­bad­ság nél­kül az élet fabat­kát sem ér. a sza­bad­ság az ember­nek ter­mé­sze­tes, elen­ged­he­tet­len élet­for­má­ja; az ember a sza­bad­ság­ban éli meg iga­zi ter­mé­sze­tét, ez ala­kít­ja lehe­tő­sé­ge­it, jel­le­mét, és a sza­bad­ság­ban tel­je­sít­he­ti be kül­de­té­sét, ember vol­tát, ember­sé­gét.
Sze­ren­csés az, aki sze­mé­lye­sen élhet át ilyen idő­ket, mert kor­tár­sai élet­for­má­ló pél­dá­ja meg­nyit előt­te egy tisz­ta utat.
E kiál­lí­tás raj­zai, képei, és szob­rai emlé­ke­zé­sek, köl­tői transz­po­zí­ci­ók, exp­resszív láto­má­sok, medi­tá­ci­ós helyek, amik egy­részt kötőd­nek a való­ság­hoz, – hisz’ ez hív­ta elő őket – más­részt ellen­dül­nek attól, mert így: az emlé­ke­zés, az érze­lem, s az érte­lem szent három­szö­gén át a kife­je­zés ere­jé­vel válik lát­ha­tó­vá – egy sze­mé­lyes, tehát euró­pai priz­ma által – az, ami iga­zá­ból, vagy­is szel­le­mi érte­lem­ben tör­tént.
Vés­sey Gábor
2016.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 22. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 31.

Nyit­va tar­tás: H-V: 10.00–17.00


ves_gabor
vesseygabor@gmail.com
1051 Buda­pest, Szent Ist­ván tér 1.