Szent István Bazilika

Szent István Bazilika | Lovag terem

CHAM10kg2011.qxd
Kiál­lí­tás cí­me: ’56-os Oltár
Kiál­lító művé­sz: Véssey Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, az MMa ren­des tag­ja

Meg­nyitja: Wehner Tibor mű­vé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A ki­ál­lí­tás az ARS SACRA (Szakrális Művészetek Hete) 10 éves, a Magyar fes­té­szet nap­ja ala­pít­vány 15 éves ren­dez­vény­so­ro­za­tok, és ’56-os for­ra­da­lom 60. év­for­du­ló­já­hoz kap­cso­ló­dik.

Előszó
Ez a ki­ál­lí­tás az egyik, éle­te­met igen ko­rán meg­ha­tá­ro­zó él­mény, az 1956-os ma­gyar for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc sors­for­dí­tó nap­ja­i­ra em­lé­ke­ző tisz­tel­gés azok előtt, akik e tisz­ta, meg­ren­dí­tő ere­jű pár nap te­vő­le­ges ré­sze­sei vol­tak, és le­het­tek.
Tiszteletadás azok előtt a bát­rak előtt, akik meg­lát­ták, át­érez­ték és igaz lé­lek­erő­vel ki­áll­va egy mam­mut agy­rém el­le­né­ben, meg is mu­tat­ták, hogy mi a sza­bad­ság, ez a nagy erő, ami át­ren­dez di­men­zi­ó­kat, és meg­for­dít vi­lág­ren­de­ket; mert sza­bad­ság nél­kül az élet fa­bat­kát sem ér. a sza­bad­ság az em­ber­nek ter­mé­sze­tes, el­en­ged­he­tet­len élet­for­má­ja; az em­ber a sza­bad­ság­ban éli meg iga­zi ter­mé­sze­tét, ez ala­kít­ja le­he­tő­sé­ge­it, jel­le­mét, és a sza­bad­ság­ban tel­je­sít­he­ti be kül­de­té­sét, em­ber vol­tát, em­ber­sé­gét.
Szerencsés az, aki sze­mé­lye­sen él­het át ilyen idő­ket, mert kor­tár­sai élet­for­má­ló pél­dá­ja meg­nyit előt­te egy tisz­ta utat.
E ki­ál­lí­tás raj­zai, ké­pei, és szob­rai em­lé­ke­zé­sek, köl­tői transz­po­zí­ci­ók, exp­resszív lá­to­má­sok, me­di­tá­ci­ós he­lyek, amik egy­részt kö­tőd­nek a va­ló­ság­hoz, – hisz’ ez hív­ta elő őket – más­részt el­len­dül­nek at­tól, mert így: az em­lé­ke­zés, az ér­ze­lem, s az ér­te­lem szent há­rom­szö­gén át a ki­fe­je­zés ere­jé­vel vá­lik lát­ha­tó­vá – egy sze­mé­lyes, te­hát eu­ró­pai priz­ma ál­tal – az, ami iga­zá­ból, vagy­is szel­le­mi ér­te­lem­ben tör­tént.
Véssey Gábor
2016.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 22. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. ok­tó­ber 31.

Nyitva tar­tás: H-V: 10.00-17.00


ves_gabor
vesseygabor@gmail.com
1051 Budapest, Szent István tér 1.