Szent József Ház

Meg­nyitó helye: Szent József Ház
T-Art Ala­pít­vány és Bol­dog Sala­mon Kör közös szer­ve­zése
Gábor Ist­ván, “Ősz intés” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Garami Gréta művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Ómu­zsika együttes

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Az idén 70 éves Gábor Ist­ván sok év után újra ter­mé­ke­nyen alkot. Az aktu­á­lis kiál­lí­tás a régi alko­tá­sok mel­lett ebből az új idő­szak­ból válogat.

Meg­nyitó pon­tos idő­pontja: 2014. októ­ber 12. 16 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 26-ig
Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tás:
Hét­köz­na­pon­ként 14–18 óráig.

1038 Buda­pest Temp­lom u. 20.