Meg­nyitó helye: Szent József Ház
T-Art Ala­pít­vány és Bol­dog Sala­mon Kör közös szer­ve­zé­se
Gábor Ist­ván, “Ősz intés” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dők: Ómu­zsi­ka együt­tes

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Az idén 70 éves Gábor Ist­ván sok év után újra ter­mé­ke­nyen alkot. Az aktu­á­lis kiál­lí­tás a régi alko­tá­sok mel­lett ebből az új idő­szak­ból válo­gat.

Meg­nyi­tó pon­tos idő­pont­ja: 2014. októ­ber 12. 16 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. októ­ber 26-ig
Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tás:
Hét­köz­na­pon­ként 14–18 órá­ig.

1038 Buda­pest Temp­lom u. 20.