Szent József Ház

Meg­nyitó he­lye: Szent József Ház
T-Art Alapítvány és Boldog Salamon Kör kö­zös szer­ve­zé­se
Gábor István, “Ősz in­tés” cí­mű kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködők: Ómuzsika együt­tes

Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
Az idén 70 éves Gábor István sok év után új­ra ter­mé­ke­nyen al­kot. Az ak­tu­á­lis ki­ál­lí­tás a ré­gi al­ko­tá­sok mel­lett eb­ből az új idő­szak­ból vá­lo­gat.

Megnyitó pon­tos idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 12. 16 óra
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. ok­tó­ber 26-ig
Kiállítás nyit­va­tar­tás:
Hétköznaponként 14-18 órá­ig.

1038 Budapest Templom u. 20.