Szép Műhely

Kiál­lí­tás hely­színe: Szép Műhely

Kiál­lí­tás címe: “Két part“
Kiál­lító művé­szek: Dobó Bianka, Faze­kas Levente, Hegedűs Nor­bert, Heté­nyi Zsolt, Kár­pát­he­gyi Ist­ván, Koncz Gábor, Kovács Gábor, Schil­lin­ger Balázs, Szabó Kris­tóf, Szi­lá­gyi Rudolf, Tisch Bálint

Meg­nyitja: Nagy And­rás galériavezető

Kiál­lí­tás rövid leírása:
KÉT PART” projekt-kiállítás, per­for­mansz vagy amit akar­tok megjelenés-fiatal képzőmű­vé­sze­nek. A két part a fővá­ros bal és a jobb olda­lát, Pes­tet és Budát szim­bo­li­zálja, ami közé hidat, kul­tu­rá­lis pon­ton hidat sze­retne lefek­tetni, leg­alább a pro­jekt ide­jére a civil szer­vező­désű, poli­ti­ka­men­tes, kon­szen­zusra törekvő műte­rem a Szép Műhely

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. novem­ber 3. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 17.

Nyitva tar­tás:
szep mu logo

1053 Buda­pest, Szép u. 5.