Szép Műhely

Kiál­lí­tás hely­színe: Szép Műhely

Kiál­lí­tás cí­me: “Két part”
Kiál­lító művé­szek: Dobó Bianka, Fazekas Levente, Hegedűs Norbert, Hetényi Zsolt, Kárpáthegyi István, Koncz Gábor, Kovács Gábor, Schillinger Balázs, Szabó Kristóf, Szilágyi Rudolf, Tisch Bálint

Meg­nyitja: Nagy András ga­lé­ria­ve­ze­tő

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
“KÉT PART” projekt-kiállítás, per­for­mansz vagy amit akar­tok megjelenés-fiatal kép­ző­mű­vé­sze­nek. A két part a fő­vá­ros bal és a jobb ol­da­lát, Pestet és Budát szim­bo­li­zál­ja, ami kö­zé hi­dat, kul­tu­rá­lis pon­ton hi­dat sze­ret­ne le­fek­tet­ni, leg­alább a pro­jekt ide­jé­re a ci­vil szer­ve­ző­dé­sű, po­li­ti­ka­men­tes, kon­szen­zus­ra tö­rek­vő mű­te­rem a Szép Műhely

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. novem­ber 3. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 17.

Nyitva tar­tás:
szep mu logo

1053 Budapest, Szép u. 5.