Kiál­lí­tás hely­színe: Szép Műhely

Kiál­lí­tás címe: “Két part”
Kiál­lító művé­szek: Dobó Bian­ka, Faze­kas Leven­te, Hege­dűs Nor­bert, Heté­nyi Zsolt, Kár­pát­he­gyi Ist­ván, Koncz Gábor, Kovács Gábor, Schill­in­ger Balázs, Sza­bó Kris­tóf, Szi­lá­gyi Rudolf, Tisch Bálint

Meg­nyitja: Nagy And­rás galé­ria­ve­ze­tő

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
KÉT PART” projekt-kiállítás, per­for­mansz vagy amit akar­tok megjelenés-fiatal kép­ző­mű­vé­sze­nek. A két part a fővá­ros bal és a jobb olda­lát, Pes­tet és Budát szim­bo­li­zál­ja, ami közé hidat, kul­tu­rá­lis pon­ton hidat sze­ret­ne lefek­tet­ni, leg­alább a pro­jekt ide­jé­re a civil szer­ve­ző­dé­sű, poli­ti­ka­men­tes, kon­szen­zus­ra törek­vő műte­rem a Szép Műhely

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. novem­ber 3. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 17.

Nyit­va tar­tás:
szep mu logo

1053 Buda­pest, Szép u. 5.