Szoboszlai Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Szo­bosz­lai Galé­ria, Szolnok

Kiál­lí­tás címe: Ég és föld
Kiál­lító művé­szek: Sulyok Gab­ri­ella és Tenk László
Meg­nyitja: Vere­bes György

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A Párat­lan páro­sok soro­zat tavaly októ­ber­ben, a Magyar Fes­té­szet Napja kiemelt ren­dez­vé­nye­ként Lóránt János Deme­ter Munkácsy-díjas festőmű­vész és Lous Stu­if­zand képzőmű­vész közös bemu­tat­ko­zá­sá­val kezdő­dött.
Az idén Sulyok Gab­ri­ella Munkácsy-díjas gra­fi­kusmű­vész és Tenk László Munkácsy-díjas festőmű­vész közös tár­la­tára vár­juk a magyar Fes­té­szet Nap­ján az érdeklődő­ket. Az idei kiál­lí­tás azért is kuri­ó­zum, mert Tenk László és Sulyok Gab­ri­ella most állí­ta­nak ki elő­ször együtt…

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 17. 16.30
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015, novem­ber 28. 13.00

Nyitva tar­tás:
kedd-péntek 10.00–17.00
szom­bat 10.00–13.00
szoboszlai logo
Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­hető­sége:
A galé­ria köz­vet­le­nül a szol­noki főtér mel­lett, a Művész­te­lep felé indulva balra, az első utcá­ban talál­ható.
5000 Szol­nok, Jókai utca 1.