Szoboszlai Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Szoboszlai Galéria, Szolnok

Kiál­lí­tás cí­me: Ég és föld
Kiál­lító művé­szek: Sulyok Gabriella és Tenk László
Meg­nyitja: Verebes György

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A Páratlan pá­ro­sok so­ro­zat ta­valy ok­tó­ber­ben, a Magyar Festészet Napja ki­emelt ren­dez­vé­nye­ként Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész és Lous Stuifzand kép­ző­mű­vész kö­zös be­mu­tat­ko­zá­sá­val kez­dő­dött.
Az idén Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas gra­fi­kus­mű­vész és Tenk László Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kö­zös tár­la­tá­ra vár­juk a ma­gyar Festészet Napján az ér­dek­lő­dő­ket. Az idei ki­ál­lí­tás azért is ku­ri­ó­zum, mert Tenk László és Sulyok Gabriella most ál­lí­ta­nak ki elő­ször együtt…

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 17. 16.30
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015, no­vem­ber 28. 13.00

Nyitva tar­tás:
kedd-péntek 10.00-17.00
szom­bat 10.00-13.00
szoboszlai logo
Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
A ga­lé­ria köz­vet­le­nül a szol­no­ki fő­tér mel­lett, a Művésztelep fe­lé in­dul­va bal­ra, az el­ső ut­cá­ban ta­lál­ha­tó.
5000 Szolnok, Jókai ut­ca 1.