Szol­noki kiál­lí­tás

 

2014

Folyó – A Szolnoki Képzőművészeti cso­port ki­ál­lí­tá­sa 2014
Szolnoki Galéria -(5000, Szolnok, Templom út 2.)
2014.október 18 – de­cem­ber 15.
Köszöntőt mon­dott: Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re va­la­mint Szemadán György a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti ta­go­za­tá­nak ve­ze­tő­je
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Nagy T. Katalin mű­vé­szet­tör­té­nész
A meg­nyi­tó ün­nep­ség al­kal­má­ból köz­re­mű­köd­tek a Magyar Nemzeti Színház mű­vé­szei:
Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szorcsik Krisztina mv.
Előadták a „ Képhalászok” pro­ló­gus cí­mű szín­mű­vet
Szőnyi István gon­do­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val ír­ta Verebes Ernő
Színpadra ál­lí­tot­ta: Atlasz Gábor
Zene: Verebes Ernő, Verebes György

Comments are closed.