Szol­noki kiál­lí­tás

 

2014

Folyó – A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti cso­port kiál­lí­tá­sa 2014
Szol­no­ki Galé­ria -(5000, Szol­nok, Temp­lom út 2.)
2014.október 18 — decem­ber 15.
Köszön­tőt mon­dott: Sza­lay Ferenc Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re vala­mint Sze­ma­dán György a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti tago­za­tá­nak veze­tő­je
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Nagy T. Kata­lin művé­szet­tör­té­nész
A meg­nyi­tó ünnep­ség alkal­má­ból köz­re­mű­köd­tek a Magyar Nem­ze­ti Szín­ház művé­szei:
Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szor­csik Krisz­ti­na mv.
Elő­ad­ták a „ Kép­ha­lá­szok” pro­ló­gus című szín­mű­vet
Sző­nyi Ist­ván gon­do­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val írta Vere­bes Ernő
Szín­pad­ra állí­tot­ta: Atlasz Gábor
Zene: Vere­bes Ernő, Vere­bes György