Szolnok

“Folyó”
a Szolnoki Képzőművészeti Társaság éves ki­ál­lí­tá­sa és díj­át­adó ün­nep­sé­ge
Meg­nyitó idő­pontja: ok­tó­ber 18., 18:00
Meg­nyitó he­lye: Szolnoki Galéria (Szolnok, Templom út 2.)
Köszöntőt mond: Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere
Megnyitja: Nagy T. Katalin mű­vé­szet­tör­té­nész
Műsor: „Képhalászok” pro­ló­gus – a bu­da­pes­ti Nemzeti Színház mű­vé­sze­i­nek
víz­par­ti ven­dég­já­té­ka a Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból. Szereplők:
Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szorcsik Kriszta mv. Szőnyi István
gon­do­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val a szö­ve­get ír­ta Verebes Ernő, szín­pad­ra
ál­lí­tot­ta Atlasz Gábor. Zene: Verebes Ernő, Verebes György
Megtekinthető: 2014. de­cem­ber 15. (K-V: 9-17 h)

A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A Szolnoki Képzőművészeti Társaság idén ötö­dik al­ka­lom­mal ren­de­zi meg éves se­reg­szem­lé­jét a Szolnoki Galériában. A 115 ta­got szám­lá­ló tár­sa­ság azon mű­vé­sze­ket tö­mö­rí­ti, akik a Szolnoki Művésztelep szel­le­mi von­zás­kör­ze­té­hez tar­toz­nak itt­hon és kül­föl­dön. A ki­vá­ló név­sor és az egy­ko­ri hír­ne­ves Szolnoki Triennálé élet­ben tar­tá­sa mel­lett cé­lunk, hogy a Szolnoki Művésztelep és Szolnok olyan or­szá­gos művészeti-kulturális cent­rum­má vál­jon, amely or­szá­gos és nem­zet­kö­zi szin­ten is meg­ha­tá­ro­zó. Ezért 2014-ben a Magyar Festészet Napján a Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál társ­ren­dez­vé­nye­ként egy nagy vo­lu­me­nű mű­vé­sze­ti prog­ra­mot ál­lí­tot­tunk össze, amely­nek ge­rin­cét a Szolnoki Képzőművészeti Társaság éves nagy ki­ál­lí­tá­sa ké­pe­zi. A „FOLYÓ” te­ma­ti­ká­ra épü­lő tár­lat igyek­szik meg­fe­lel­ni az egy­ko­ri Szolnoki Triennálé ha­gyo­má­nya­i­nak va­la­mint a Művésztelep jel­mon­da­tá­nak: Megújuló ha­gyo­mány.
www.djm.hu
www.szolnokimuvesztelep.com
Szolnoki Galéria, 5000 Szolnok, Templom út 2.

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Szolnok

Baksai József Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
“Limen” cí­mű ki­ál­lí­tá­sa

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. ok­tó­ber 15. 17.30
Meg­nyitó he­lye: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Galéria
(5000 Szolnok, Hild J. tér 1.)
Megnyitja: Verebes György fes­tő­mű­vész, a Szolnoki Művésztelep mű­vé­sze­ti ve­ze­tő­je
Megtekinthető: 2014. no­vem­ber 2-ig
(H-V: 10:00-18:00)
www.ankk.hu

Titánok csar­no­ka fest­mény ins­tal­lá­ció
Verebes György fes­tő­mű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitó idő­pontja: ok­tó­ber 1.
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. de­cem­ber 15.
Kiállítás nyit­va tar­tá­sa: H-V 10:00-18:00
www.ankk.hu
www.verebesgyorgy.hu

Aba-Novák Kulturális Központ, 5000 Szolnok, Hild J. tér 1.

Szolnoki Művészeti Egyesület

Szurcsik József
Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész
Emlékanalízis III. cí­mű ki­ál­lí­tá­sa

Meg­nyitó he­lye: Szolnoki Művésztelep – KERT Galéria
Meg­nyitó idő­pontja: 2014. ok­tó­ber 18., 15:00
Megnyitja: Szombathy Bálint kép­ző­mű­vész, mű­vé­sze­ti író
Megtekinthető: 2014. no­vem­ber 16-ig
(K-V: 10:00-16:00)
www.szolnokimuvesztelep.com

Szolnoki Művésztelep – KERT Galéria, 5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.

Szoboszlai Galéria

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. ok­tó­ber 17. 17.00
Lous Stuijfzand szob­rász­mű­vész és
Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas, ér­de­mes mű­vész
“Svédasztal” cí­mű ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Boldog Mária
Megtekinthető: K-P: 10.00-17.00, Szo: 10.00-13.00
2014. no­vem­ber 15-ig
Szolnok, Jókai út 1.
Szoboszlai Galéria