Folyó”
a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves kiál­lí­tá­sa és díj­át­adó ünnep­sé­ge
Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 18., 18:00
Meg­nyitó helye: Szol­no­ki Galé­ria (Szol­nok, Temp­lom út 2.)
Köszön­tőt mond: Sza­lay Ferenc Szol­nok Megyei Jogú Város Pol­gár­mes­te­re
Meg­nyit­ja: Nagy T. Kata­lin művé­szet­tör­té­nész
Műsor: „Kép­ha­lá­szok” pro­ló­gus — a buda­pes­ti Nem­ze­ti Szín­ház művé­sze­i­nek
víz­par­ti ven­dég­já­té­ka a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból. Sze­rep­lők:
Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szor­csik Krisz­ta mv. Sző­nyi Ist­ván
gon­do­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val a szö­ve­get írta Vere­bes Ernő, szín­pad­ra
állí­tot­ta Atlasz Gábor. Zene: Vere­bes Ernő, Vere­bes György
Meg­te­kint­he­tő: 2014. decem­ber 15. (K-V: 9–17 h)

A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság idén ötö­dik alka­lom­mal ren­de­zi meg éves sereg­szem­lé­jét a Szol­no­ki Galé­ri­á­ban. A 115 tagot szám­lá­ló tár­sa­ság azon művé­sze­ket tömö­rí­ti, akik a Szol­no­ki Művész­te­lep szel­le­mi von­zás­kör­ze­té­hez tar­toz­nak itt­hon és kül­föl­dön. A kivá­ló név­sor és az egy­ko­ri hír­ne­ves Szol­no­ki Tri­en­ná­lé élet­ben tar­tá­sa mel­lett célunk, hogy a Szol­no­ki Művész­te­lep és Szol­nok olyan orszá­gos művészeti-kulturális cent­rum­má vál­jon, amely orszá­gos és nem­zet­kö­zi szin­ten is meg­ha­tá­ro­zó. Ezért 2014-ben a Magyar Fes­té­szet Nap­ján a Nem­zet­kö­zi Kép­ző­mű­vé­sze­ti Film­fesz­ti­vál társ­ren­dez­vé­nye­ként egy nagy volu­me­nű művé­sze­ti prog­ra­mot állí­tot­tunk össze, amely­nek gerin­cét a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves nagy kiál­lí­tá­sa képe­zi. A „FOLYÓ” tema­ti­ká­ra épü­lő tár­lat igyek­szik meg­fe­lel­ni az egy­ko­ri Szol­no­ki Tri­en­ná­lé hagyo­má­nya­i­nak vala­mint a Művész­te­lep jel­mon­da­tá­nak: Meg­úju­ló hagyo­mány.
www.djm.hu
www.szolnokimuvesztelep.com
Szol­no­ki Galé­ria, 5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Szolnok

Bak­sai József Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
“Limen” című kiál­lí­tá­sa

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 15. 17.30
Meg­nyitó helye: Aba-Novák Agó­ra Kul­tu­rá­lis Köz­pont Galé­ria
(5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.)
Meg­nyit­ja: Vere­bes György fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki Művész­te­lep művé­sze­ti veze­tő­je
Meg­te­kint­he­tő: 2014. novem­ber 2-ig
(H-V: 10:00–18:00)
www.ankk.hu

Titá­nok csar­no­ka fest­mény ins­tal­lá­ció
Vere­bes György fes­tő­mű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 1.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. decem­ber 15.
Kiál­lí­tás nyit­va tar­tá­sa: H-V 10:00–18:00
www.ankk.hu
www.verebesgyorgy.hu

Aba-Novák Kul­tu­rá­lis Köz­pont, 5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.

Szolnoki Művészeti Egyesület

Szur­csik József
Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész
Emlék­ana­lí­zis III. című kiál­lí­tá­sa

Meg­nyitó helye: Szol­no­ki Művész­te­lep – KERT Galé­ria
Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 18., 15:00
Meg­nyit­ja: Szom­ba­thy Bálint kép­ző­mű­vész, művé­sze­ti író
Meg­te­kint­he­tő: 2014. novem­ber 16-ig
(K-V: 10:00–16:00)
www.szolnokimuvesztelep.com

Szol­no­ki Művész­te­lep – KERT Galé­ria, 5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.

Szoboszlai Galéria

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 17. 17.00
Lous Stu­ijf­zand szob­rász­mű­vész és
Lóránt János Deme­ter Munkácsy-díjas, érde­mes művész
“Svéd­asz­tal” című kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Bol­dog Mária
Meg­te­kint­he­tő: K-P: 10.00–17.00, Szo: 10.00–13.00
2014. novem­ber 15-ig
Szol­nok, Jókai út 1.
Szo­bosz­lai Galé­ria