Szolnok

“Folyó“
a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság éves kiál­lí­tása és díj­át­adó ünnep­sége
Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 18., 18:00
Meg­nyitó helye: Szol­noki Galé­ria (Szol­nok, Temp­lom út 2.)
Köszöntőt mond: Sza­lay Ferenc Szol­nok Megyei Jogú Város Pol­gár­mes­tere
Meg­nyitja: Nagy T. Kata­lin művé­szet­tör­té­nész
Műsor: „Kép­ha­lá­szok” pro­ló­gus — a buda­pesti Nem­zeti Szín­ház művé­sze­i­nek
víz­parti ven­dég­já­téka a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból. Sze­replők:
Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szor­csik Kriszta mv. Sző­nyi Ist­ván
gon­do­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val a szö­ve­get írta Vere­bes Ernő, szín­padra
állí­totta Atlasz Gábor. Zene: Vere­bes Ernő, Vere­bes György
Meg­te­kint­hető: 2014. decem­ber 15. (K-V: 9–17 h)

A kiál­lí­tás rövid leírása:
A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság idén ötö­dik alka­lom­mal ren­dezi meg éves sereg­szem­lé­jét a Szol­noki Galé­ri­á­ban. A 115 tagot szám­láló tár­sa­ság azon művé­sze­ket tömö­ríti, akik a Szol­noki Művész­te­lep szel­lemi von­zás­kör­ze­té­hez tar­toz­nak itt­hon és kül­föl­dön. A kiváló név­sor és az egy­kori hír­ne­ves Szol­noki Tri­en­nálé élet­ben tar­tása mel­lett célunk, hogy a Szol­noki Művész­te­lep és Szol­nok olyan orszá­gos művészeti-kulturális cent­rummá vál­jon, amely orszá­gos és nem­zet­közi szin­ten is meg­ha­tá­rozó. Ezért 2014-ben a Magyar Fes­té­szet Nap­ján a Nem­zet­közi Képzőmű­vé­szeti Film­fesz­ti­vál társ­ren­dez­vé­nye­ként egy nagy volu­menű művé­szeti prog­ra­mot állí­tot­tunk össze, amely­nek gerin­cét a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság éves nagy kiál­lí­tása képezi. A „FOLYÓ” tema­ti­kára épülő tár­lat igyek­szik meg­fe­lelni az egy­kori Szol­noki Tri­en­nálé hagyo­má­nya­i­nak vala­mint a Művész­te­lep jel­mon­da­tá­nak: Meg­újuló hagyo­mány.
www.djm.hu
www.szolnokimuvesztelep.com
Szol­noki Galé­ria, 5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.

Aba-Novák Agóra Kul­tu­rá­lis Köz­pont Szolnok

Bak­sai József Munkácsy-díjas festőmű­vész
“Limen” című kiállítása

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 15. 17.30
Meg­nyitó helye: Aba-Novák Agóra Kul­tu­rá­lis Köz­pont Galé­ria
(5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.)
Meg­nyitja: Vere­bes György festőmű­vész, a Szol­noki Művész­te­lep művé­szeti vezetője
Meg­te­kint­hető: 2014. novem­ber 2-ig
(H-V: 10:00–18:00)
www.ankk.hu

Titá­nok csar­noka fest­mény ins­tal­lá­ció
Vere­bes György festőmű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 1.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. decem­ber 15.
Kiál­lí­tás nyitva tar­tása: H-V 10:00–18:00
www.ankk.hu
www.verebesgyorgy.hu

Aba-Novák Kul­tu­rá­lis Köz­pont, 5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.

Szol­noki Művé­szeti Egyesület

Szur­csik József
Munkácsy-díjas képzőmű­vész
Emlék­ana­lí­zis III. című kiállítása

Meg­nyitó helye: Szol­noki Művész­te­lep – KERT Galé­ria
Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 18., 15:00
Meg­nyitja: Szom­ba­thy Bálint képzőmű­vész, művé­szeti író
Meg­te­kint­hető: 2014. novem­ber 16-ig
(K-V: 10:00–16:00)
www.szolnokimuvesztelep.com

Szol­noki Művész­te­lep – KERT Galé­ria, 5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.

Szo­bosz­lai Galéria

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 17. 17.00
Lous Stu­ijf­zand szob­rászmű­vész és
Lóránt János Deme­ter Munkácsy-díjas, érde­mes művész
“Svéd­asz­tal” című kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Bol­dog Mária
Meg­te­kint­hető: K-P: 10.00–17.00, Szo: 10.00–13.00
2014. novem­ber 15-ig
Szol­nok, Jókai út 1.
Szo­bosz­lai Galéria