Kiál­lí­tás hely­színe: Szol­no­ki Művé­sze­ti Egye­sü­let, Dam­ja­nich János Múze­um, Szol­nok

Kiál­lí­tás címe: REFLEX — A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2015
Kiál­lító művé­szek: Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság
Meg­nyitja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész

Köz­re­mű­kö­dők:
Sza­lay Ferenc, Szol­nok MJV pol­gár­mes­te­re
Sze­ma­dám György kép­ző­mű­vész, az MMA elnök­sé­gi tag­ja
Vere­bes György fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki Művész­te­lep művé­sze­ti veze­tő­je, a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság ala­pí­tó­ja
Ágos­ton Béla — Pen­gő Csa­ba Duó

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A “Ref­lex” tema­ti­ká­ra épü­lő nagy­ki­ál­lí­tás a Szol­nok­hoz és a Szol­no­ki Művész­te­lep­hez szak­mai és bará­ti szá­lak­kal egy­aránt kötő­dő kép­ző­mű­vé­sze­ket tömö­rí­tő Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves sereg­szem­lé­je, mely immár hato­dik alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zés­re a Szol­no­ki Galé­ri­á­ban a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból. A tár­lat meg­nyi­tó ünnep­sé­gén ran­gos díjak átadá­sá­ra kerül sor.

Ref­lex, ha…
Ha a fény részecs­ke: kicsiny­sé­gé­ben a tér összes dimen­zi­ó­ját hor­doz­za. Ha a fény hul­lám: moz­gá­sá­ban a mély­ség nyu­gal­mát rej­ti. Ha a fény ener­gia: min­den cse­lek­vés lehe­tő­sé­gét bir­to­kol­ja. Ha a fény idő: ben­ne a jövő múlt­tá, a múlt jövő­vé válik. Ha a fény szám, akkor meg­szám­lál­ha­tat­lan. Ha a fény tér, a távol­ság kaland. Ha a fény dolog, akkor a terem­tés helye. Ha a fény élet, akkor szü­le­tés és halál. Ha a fény test, akkor átlát­ha­tó. Ha a fény érzés, akkor min­den tes­tet átjár. Ha a fény gon­do­lat, akkor a tuda­té. Ha a fény tudat, akkor az enyém. Ha van világ, akkor az a fény ref­le­xe.”                   Vere­bes György

A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság tag­jai 2015. őszén:
Albrecht Júlia, Annie Kurz, Atlasz Gábor, Bak­sai József, Balogh Géza, Balogh Gyu­la, Balogh Zsó­fia, Baráth Fábi­án, Basa Ani­kó, Berez­nai Péter, Biká­csi Dani­e­la, Bor­bás Már­ton, Boros Mik­lós János, Bos­nyák Zsu­zsa, Brá­da Tibor, Bugyi Ist­ván József, Buhály József, Buk­ta Nor­bert, Czo­bor Sán­dor, Csá­ki Róbert, Cser­ven­ka Edit, Csi­kai Már­ta, Csur­gai Ferenc, Dan­ka Atti­la, Deák Ilo­na, Dobó Krisz­ti­na, Dóka Zol­tán, Dóró Sán­dor, Dömény Bor­is­ka, Dr. Emil Dob­ri­ban, Dudás Sán­dor, E. Laka­tos Aran­ka, Eng­ler And­rás, Far­kas Rita, Faze­kas Mag­dol­na, Feren­czy Zsolt, Fis­cher Balázs, Flor­ina Leinss, Ger­gely Réka, Gilly Tamás, Grá­nicz Tamás, Györ­fi Sán­dor, Gyu­lai Lívi­usz, Gyur­csek Ferenc, Halassy Csil­la, Han­gay Sza­bó Lász­ló, Hege­dűs End­re, Hein­rich Schor­no, Herczeg Ist­ván, Her­man Leven­te, Hor­váth Krisz­ti­án, Hor­váth Roland, Jószay Zsolt, Kácser Lász­ló, Kar­mó Zol­tán, Kato­na Zol­tán, Kere­kes Elek, Király György, Kolo­zsi Tibor, Kon­dor Atti­la, Koós Gábor, Kotor­mán Nor­bert, Kovács Lehel, Kő Pál, Kraj­cso­vics Éva, Kriz­bai Sán­dor, Laka­tos Pál Sán­dor, Lász­ló Dáni­el, Lázár Tibor, Lee­man Pas­cal, Lóránt János Deme­ter, Lous Stu­ijf­zand, Lukács Gábor, Lukács Kata­lin, Magya­ri Már­ton, Már­kus Péter, Máté György, Miros­lav Jovančić, Muzs­nay Ákos, Nádas Ale­xand­ra, Nagy And­rea, Nagy Árpád Pika, Nagy Atti­la, Nagy Dénes, Nagy Gábor, Nagy Ist­ván, Nagy Kata­lin Matild, Nayg Ist­ván, Pal­kó Tibor, Pető Bar­na, Pogány Gábor Benő, Pol­gár Botond, Raj­csók Atti­la, Rék­assy Esz­ter, Res­kó György, Révi Nor­bert, Sár­kö­zi Antal, Sár­kö­zi Róbert, Sebes­tyén Zol­tán, Sin­ka Péter, Soós György, Stre­mény Géza, Sulyok Gab­ri­el­la, Sváby Lajos, Sza­bó Ábel, Sza­bó Ágnes, Sza­bó Áron, Sza­bó Fran­cis­ka, Sza­bó György, Sza­bó Imre­fia Béla, Sza­bó Virág, Sza­kács Imre, Sza­lai Atti­la, Szé­kely Beá­ta, Szék­he­lyi Edith, Sze­ma­dám György, Szen­tecz­ky Csa­ba, Szente-Szabó Ákos, Sze­pessy Béla, Szkok Iván, Szur­csik József, Tan­ka Péter, Tenk Lász­ló, Tóth Béla, Tóth Kovács József, Varga-Amár Lász­ló, Var­ga Erik, Var­ga Pat­rí­cia Miner­va, Vere­bes György, Vés­sey Gábor, Vikár P. Ist­ván, Vin­c­ze Angé­la, Zöld Ani­kó, Zsá­ki Ist­ván, Zsem­lye Ildi­kó

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 17. szom­bat, 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. decem­ber 13.

Nyit­va tar­tás:
hét­fő kivé­te­lé­vel napon­ta 9.00-től 17.00 órá­ig

Szol­no­ki Galé­ria, 5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.
TISZA­pART Mozi, 5000 Szol­nok, Temp­lom út 4.