Szolnoki Művészeti Egyesület

Kiál­lí­tás hely­színe: Szolnoki Művészeti Egyesület, Damjanich János Múzeum, Szolnok

Kiál­lí­tás cí­me: “REFLEX” – A Szolnoki Képzőművészeti Társaság ki­ál­lí­tá­sa 2015
Kiál­lító művé­szek: Szolnoki Képzőművészeti Társaság
Meg­nyitja: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész

Közreműködők:
Szalay Ferenc, Szolnok MJV pol­gár­mes­te­re
Szemadám György kép­ző­mű­vész, az MMA el­nök­sé­gi tag­ja
Verebes György fes­tő­mű­vész, a Szolnoki Művésztelep mű­vé­sze­ti ve­ze­tő­je, a Szolnoki Képzőművészeti Társaság ala­pí­tó­ja
Ágoston Béla – Pengő Csaba Duó

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A “Reflex” te­ma­ti­ká­ra épü­lő nagy­ki­ál­lí­tás a Szolnokhoz és a Szolnoki Művésztelephez szak­mai és ba­rá­ti szá­lak­kal egy­aránt kö­tő­dő kép­ző­mű­vé­sze­ket tö­mö­rí­tő Szolnoki Képzőművészeti Társaság éves se­reg­szem­lé­je, mely im­már ha­to­dik al­ka­lom­mal ke­rül meg­ren­de­zés­re a Szolnoki Galériában a Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból. A tár­lat meg­nyi­tó ün­nep­sé­gén ran­gos dí­jak át­adá­sá­ra ke­rül sor.

“Reflex, ha…
Ha a fény ré­szecs­ke: ki­csiny­sé­gé­ben a tér összes di­men­zi­ó­ját hor­doz­za. Ha a fény hul­lám: moz­gá­sá­ban a mély­ség nyu­gal­mát rej­ti. Ha a fény ener­gia: min­den cse­lek­vés le­he­tő­sé­gét bir­to­kol­ja. Ha a fény idő: ben­ne a jö­vő múlt­tá, a múlt jö­vő­vé vá­lik. Ha a fény szám, ak­kor meg­szám­lál­ha­tat­lan. Ha a fény tér, a tá­vol­ság ka­land. Ha a fény do­log, ak­kor a te­rem­tés he­lye. Ha a fény élet, ak­kor szü­le­tés és ha­lál. Ha a fény test, ak­kor át­lát­ha­tó. Ha a fény ér­zés, ak­kor min­den tes­tet át­jár. Ha a fény gon­do­lat, ak­kor a tu­da­té. Ha a fény tu­dat, ak­kor az enyém. Ha van vi­lág, ak­kor az a fény ref­le­xe.”                   Verebes György

A Szolnoki Képzőművészeti Társaság tag­jai 2015. őszén:
Albrecht Júlia, Annie Kurz, Atlasz Gábor, Baksai József, Balogh Géza, Balogh Gyula, Balogh Zsófia, Baráth Fábián, Basa Anikó, Bereznai Péter, Bikácsi Daniela, Borbás Márton, Boros Miklós János, Bosnyák Zsuzsa, Bráda Tibor, Bugyi István József, Buhály József, Bukta Norbert, Czobor Sándor, Csáki Róbert, Cservenka Edit, Csikai Márta, Csurgai Ferenc, Danka Attila, Deák Ilona, Dobó Krisztina, Dóka Zoltán, Dóró Sándor, Dömény Boriska, Dr. Emil Dobriban, Dudás Sándor, E. Lakatos Aranka, Engler András, Farkas Rita, Fazekas Magdolna, Ferenczy Zsolt, Fischer Balázs, Florina Leinss, Gergely Réka, Gilly Tamás, Gránicz Tamás, Györfi Sándor, Gyulai Líviusz, Gyurcsek Ferenc, Halassy Csilla, Hangay Szabó László, Hegedűs Endre, Heinrich Schorno, Herczeg István, Herman Levente, Horváth Krisztián, Horváth Roland, Jószay Zsolt, Kácser László, Karmó Zoltán, Katona Zoltán, Kerekes Elek, Király György, Kolozsi Tibor, Kondor Attila, Koós Gábor, Kotormán Norbert, Kovács Lehel, Kő Pál, Krajcsovics Éva, Krizbai Sándor, Lakatos Pál Sándor, László Dániel, Lázár Tibor, Leeman Pascal, Lóránt János Demeter, Lous Stuijfzand, Lukács Gábor, Lukács Katalin, Magyari Márton, Márkus Péter, Máté György, Miroslav Jovančić, Muzsnay Ákos, Nádas Alexandra, Nagy Andrea, Nagy Árpád Pika, Nagy Attila, Nagy Dénes, Nagy Gábor, Nagy István, Nagy Katalin Matild, Nayg István, Palkó Tibor, Pető Barna, Pogány Gábor Benő, Polgár Botond, Rajcsók Attila, Rékassy Eszter, Reskó György, Révi Norbert, Sárközi Antal, Sárközi Róbert, Sebestyén Zoltán, Sinka Péter, Soós György, Stremény Géza, Sulyok Gabriella, Sváby Lajos, Szabó Ábel, Szabó Ágnes, Szabó Áron, Szabó Franciska, Szabó György, Szabó Imrefia Béla, Szabó Virág, Szakács Imre, Szalai Attila, Székely Beáta, Székhelyi Edith, Szemadám György, Szenteczky Csaba, Szente-Szabó Ákos, Szepessy Béla, Szkok Iván, Szurcsik József, Tanka Péter, Tenk László, Tóth Béla, Tóth Kovács József, Varga-Amár László, Varga Erik, Varga Patrícia Minerva, Verebes György, Véssey Gábor, Vikár P. István, Vincze Angéla, Zöld Anikó, Zsáki István, Zsemlye Ildikó

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 17. szom­bat, 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. de­cem­ber 13.

Nyitva tar­tás:
hét­fő ki­vé­te­lé­vel na­pon­ta 9.00-től 17.00 órá­ig

Szolnoki Galéria, 5000 Szolnok, Templom út 2.
TISZApART Mozi, 5000 Szolnok, Templom út 4.