Szolnoki Művészeti Egyesület

Kiál­lí­tás hely­színe: Szol­noki Művé­szeti Egye­sü­let, Dam­ja­nich János Múzeum, Szolnok

Kiál­lí­tás címe: REFLEX — A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiál­lí­tása 2015
Kiál­lító művé­szek: Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság
Meg­nyitja: Garami Gréta művészettörténész

Köz­remű­ködők:
Sza­lay Ferenc, Szol­nok MJV pol­gár­mes­tere
Szema­dám György képzőmű­vész, az MMA elnök­ségi tagja
Vere­bes György festőmű­vész, a Szol­noki Művész­te­lep művé­szeti vezetője, a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság ala­pí­tója
Ágos­ton Béla — Pengő Csaba Duó

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A “Ref­lex” tema­ti­kára épülő nagy­ki­ál­lí­tás a Szol­nok­hoz és a Szol­noki Művész­te­lep­hez szak­mai és baráti szá­lak­kal egy­aránt kötődő képzőmű­vé­sze­ket tömö­rítő Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság éves sereg­szem­léje, mely immár hato­dik alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a Szol­noki Galé­ri­á­ban a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból. A tár­lat meg­nyitó ünnep­sé­gén ran­gos díjak átadá­sára kerül sor.

“Ref­lex, ha…
Ha a fény részecske: kicsiny­sé­gé­ben a tér összes dimen­zi­ó­ját hor­dozza. Ha a fény hul­lám: moz­gá­sá­ban a mély­ség nyu­gal­mát rejti. Ha a fény ener­gia: min­den cse­lek­vés lehető­sé­gét bir­to­kolja. Ha a fény idő: benne a jövő múlttá, a múlt jövővé válik. Ha a fény szám, akkor meg­szám­lál­ha­tat­lan. Ha a fény tér, a távol­ság kaland. Ha a fény dolog, akkor a terem­tés helye. Ha a fény élet, akkor szü­le­tés és halál. Ha a fény test, akkor átlát­ható. Ha a fény érzés, akkor min­den tes­tet átjár. Ha a fény gon­do­lat, akkor a tudaté. Ha a fény tudat, akkor az enyém. Ha van világ, akkor az a fény ref­lexe.”                   Vere­bes György

A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság tag­jai 2015. őszén:
Alb­recht Júlia, Annie Kurz, Atlasz Gábor, Bak­sai József, Balogh Géza, Balogh Gyula, Balogh Zsó­fia, Baráth Fábián, Basa Anikó, Berez­nai Péter, Biká­csi Dani­ela, Bor­bás Már­ton, Boros Mik­lós János, Bos­nyák Zsu­zsa, Bráda Tibor, Bugyi Ist­ván József, Buh­ály József, Bukta Nor­bert, Czo­bor Sán­dor, Csáki Róbert, Cser­venka Edit, Csi­kai Márta, Csur­gai Ferenc, Danka Attila, Deák Ilona, Dobó Krisz­tina, Dóka Zol­tán, Dóró Sán­dor, Dömény Bor­iska, Dr. Emil Dob­ri­ban, Dudás Sán­dor, E. Laka­tos Aranka, Eng­ler And­rás, Far­kas Rita, Faze­kas Mag­dolna, Feren­czy Zsolt, Fischer Balázs, Flo­rina Leinss, Ger­gely Réka, Gilly Tamás, Grá­nicz Tamás, Györfi Sán­dor, Gyu­lai Lívi­usz, Gyur­csek Ferenc, Halassy Csilla, Han­gay Szabó László, Hegedűs Endre, Hein­rich Schorno, Her­czeg Ist­ván, Her­man Levente, Hor­váth Krisz­tián, Hor­váth Roland, Jószay Zsolt, Kácser László, Karmó Zol­tán, Katona Zol­tán, Kere­kes Elek, Király György, Kolo­zsi Tibor, Kon­dor Attila, Koós Gábor, Kotor­mán Nor­bert, Kovács Lehel, Kő Pál, Kraj­cso­vics Éva, Kriz­bai Sán­dor, Laka­tos Pál Sán­dor, László Dániel, Lázár Tibor, Leeman Pas­cal, Lóránt János Deme­ter, Lous Stu­ijf­zand, Lukács Gábor, Lukács Kata­lin, Magyari Már­ton, Már­kus Péter, Máté György, Miro­slav Jovančić, Muzs­nay Ákos, Nádas Ale­xandra, Nagy And­rea, Nagy Árpád Pika, Nagy Attila, Nagy Dénes, Nagy Gábor, Nagy Ist­ván, Nagy Kata­lin Matild, Nayg Ist­ván, Palkó Tibor, Pető Barna, Pogány Gábor Benő, Pol­gár Botond, Raj­csók Attila, Rékassy Esz­ter, Reskó György, Révi Nor­bert, Sár­közi Antal, Sár­közi Róbert, Sebes­tyén Zol­tán, Sinka Péter, Soós György, Stre­mény Géza, Sulyok Gab­ri­ella, Sváby Lajos, Szabó Ábel, Szabó Ágnes, Szabó Áron, Szabó Fran­ciska, Szabó György, Szabó Imre­fia Béla, Szabó Virág, Sza­kács Imre, Sza­lai Attila, Szé­kely Beáta, Szék­he­lyi Edith, Szema­dám György, Szen­teczky Csaba, Szente-Szabó Ákos, Sze­pessy Béla, Szkok Iván, Szur­csik József, Tanka Péter, Tenk László, Tóth Béla, Tóth Kovács József, Varga-Amár László, Varga Erik, Varga Pat­rí­cia Minerva, Vere­bes György, Vés­sey Gábor, Vikár P. Ist­ván, Vin­cze Angéla, Zöld Anikó, Zsáki Ist­ván, Zsem­lye Ildikó

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 17. szom­bat, 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. decem­ber 13.

Nyitva tar­tás:
hétfő kivé­te­lé­vel naponta 9.00-től 17.00 óráig

Szol­noki Galé­ria, 5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.
TISZA­pART Mozi, 5000 Szol­nok, Temp­lom út 4.