A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon a Magyar Festészet Napja alkalmából az 1956­os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán

Szol­nok, 2016. októ­ber 5 -­ 23.

Az 1956­-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc­ra tör­té­nő emlé­ke­zés jegyé­ben meg­ren­de­zés­re kerü­lő prog­ra­mok sorá­ban kiemel­ke­dő fon­tos­ság­gal bír­nak a kép­ző­mű­vé­sze­ti ese­mé­nyek, ren­dez­vé­nyek. A műal­ko­tá­so­kat befo­ga­dó közön­ség olyan élmé­nyek­kel gaz­dag­szik, melyek lehe­tő­vé teszik az egy­ko­ri ese­mé­nyek­be, körül­mé­nyek­be tör­té­nő érzel­mi bele­he­lyez­ke­dést. A kiál­lí­tás­ra kerü­lő fest­mé­nyek, gra­fi­kák, szob­rok ezál­tal köze­lebb viszik a szem­lé­lő­ket annak fel­is­me­ré­sé­hez, hogy mennyi­re szo­ros kap­cso­lat áll fenn a 60 évvel ezelőtt tör­tén­tek és az ország, a magyar­ság mai hely­ze­te, sza­bad­sá­ga között.

A 2016 októ­be­ré­ben a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból Szol­no­kon lebo­nyo­lí­tás­ra kerü­lő ren­dez­vé­nyek mind­egyi­ké­re igaz, hogy ugyan nem csak a város­ban, hanem az ország tel­jes terü­le­tén műkö­dő kép­ző­mű­vé­szek aktív köz­re­mű­kö­dé­sé­vel fog­nak zaj­la­ni, azon­ban elsőd­le­ges cél az 1956­os ese­mé­nyek szol­no­ki vonat­ko­zá­sa­i­nak fókusz­ba helye­zé­se.

A ren­dez­vény­so­ro­zat a hagyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en csak­nem min­den szol­no­ki és több vidé­ki hely­szí­nen zaj­lik, melyek a követ­ke­zők:

1. Sárközi Antal festőművész egyéni tárlata Szolnoki Művésztelep ­ KERT Galéria

5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.
A Magyar Fes­té­szet Nap­ja helyi ese­mé­nye­i­nek egyik meg­ha­tá­ro­zó szín­te­re a Szol­no­ki Művész­te­lep, illet­ve a KERT Galé­ria. Ahogy a koráb­bi évek­ben, úgy 2016. októ­ber 15­én, szom­ba­ton 14.00 óra­kor is egy meg­ha­tá­ro­zó kor­társ magyar fes­tő­mű­vész egyé­ni kiál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tó­já­ra kerül sor. Ez évben Sár­kö­zi Antal fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság 2015­ben meg­ren­de­zett “Ref­lex” című nagy­ki­ál­lí­tá­sa díja­zott­já­nak nyi­lik tár­la­ta. Az ese­ményt 15.00 órá­tól „Fest­ebéd” köve­ti a galé­ri­á­ban, illet­ve a művész­te­lep kert­jé­ben.
Tár­lata meg­te­kint­he­tő: 2016. novem­ber 13-ig
Nyit­va tar­tás: K-V: 10.00–16.00 (vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint)

2. “Az áldozat szabadsága” ­ A Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása Szolnoki Galéria

5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.
Aba­Novák Agó­ra Galé­ria
5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.
A Szol­nok­hoz és a Szol­no­ki Művész­te­lep­hez szak­mai és bará­ti szá­lak­kal egy­aránt kötő­dő kép­ző­mű­vé­sze­ket tömö­rí­tő, immár más­fél­száz fős tag­ság­gal bíró Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves sereg­szem­lé­je októ­ber 15­én nyí­lik több hely­szí­nen “Az áldo­zat sza­bad­sá­ga” ­ A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2016 cím­mel. Az orszá­go­san meg­ha­tá­ro­zó jelen­tő­ség­gel bíró, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja szol­no­ki ren­dez­vé­nye­i­nek gerin­cét alko­tó tár­lat hato­dik alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zés­re a Szol­no­ki Galé­ri­á­ban és az Aba­Novák Agó­ra Galé­ri­á­ban. A Tár­sa­ság tag­jai 2016­ban egy, az ’56­os ese­mé­nyek­hez szim­bo­li­ku­sabb módon köt­he­tő és egy, az azok­ra köz­vet­len, direkt módon ref­lek­tá­ló művek beadá­sát lehe­tő­vé tévő fel­ké­rést kap­nak.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. decem­ber 13-ig

Az októ­ber 15-­ei szol­no­ki ren­dez­vé­nyek­re egy díj­ta­la­nul igény­be vehe­tő autó­busz indul Buda­pest­ről aznap 10.00 óra­kor, alber­tirs­ai meg­ál­lás­sal, ahol a leuta­zók­nak lehe­tő­sé­gük lesz részt ven­ni Lász­ló Dáni­el fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság tag­ja egyé­ni kiál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tó­ján a Móra Ferenc Műve­lő­dé­si Köz­pont­ban (2730 Alber­tirsa, Pes­ti út 85.) 11.30­-kor. A tár­la­tot Brá­da Tibor, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ala­pí­tó­ja nyit­ja meg. Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 13-ig.

— Az Aba­Novák Agó­ra Galé­ria bel­ső ter­mé­ben a Tár­sa­ság azon tag­ja­i­nak nyí­lik cso­por­tos tár­la­ta októ­ber 15­-én, szom­ba­ton 16.30 óra­kor, akik az emlék­év­hez konk­ré­tan kap­cso­ló­dó mun­kák­kal sze­re­pel­nek a jövő évi nagy­ki­ál­lí­tá­son.

— A Szol­no­ki Galé­ri­á­ban az “Áldo­zat sza­bad­sá­ga” téma által hor­do­zott üze­ne­tet sza­ba­dab­ban meg­kö­ze­lí­tő, értel­me­ző művek kerül­nek kiál­lí­tás­ra. A Szol­no­ki Galé­ri­á­ban szin­tén októ­ber 15­én, 18.00 óra­kor kez­dő­dő meg­nyi­tó ünnep­sé­gen és díj­át­adó gálán az egy­be­gyűl­te­ket Sza­lay Ferenc, Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re, Pogány Gábor Benő szob­rász­mű­vész, a Szol­no­ki Művé­sze­ti Egye­sü­let elnö­ke és Vere­bes György fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki Művész­te­lep művé­sze­ti veze­tő­je, a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság ala­pí­tó­ja köszön­ti. A műfa­jok talál­ko­zá­sá­nak jegyé­ben köz­re­mű­kö­dé­sük­kel neves szín­mű­vé­szek és zené­szek eme­lik az ese­mény szín­vo­na­lát.

— A TISZA­pART Mozi Galé­ri­á­ban (5000 Szol­nok, Temp­lom út 4.) Orosz Ist­ván gra­fi­kus­mű­vész “Anamor­fó­zi­sok” című kiál­lí­tá­sát tekint­he­tik meg az érdek­lő­dők. Az ünnep­sé­get, illet­ve gálát ugyan­ezen haly­szí­nen a szin­tén az emlék­év jegyé­ben zaj­ló Nem­zet­kö­zi Kép­ző­mű­vé­sze­ti Film­fesz­ti­vál záró­ és díj­át­adó ünnep­sé­ge köve­ti.

3. Nádas Alexandra képzőművész és Nagy Gábor Munkácsy­díjas festőművész kiállítása

Szo­bosz­lai Galé­ria
5000 Szol­nok, Jókai u. 1.
A Szo­bosz­lai Galé­ri­á­ban Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból évek óta hagyo­má­nyo­san meg­ha­tá­ro­zó magyar művész­házaspárok kiál­lí­tás kerül sor. 2016. októ­ber 15­-én, szom­ba­ton 16.00 óra­kor Nádas Ale­xand­ra kép­ző­mű­vész és Nagy Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész tár­la­ta nyí­lik.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 12-ig.

4. III. Szolnoki Bronzöntő Szimpózium zárókiállítása

Aba­Novák Agó­ra Galé­ria, kül­ső terem
5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.
A 2016 kora őszén a Szol­no­ki Művész­te­le­pen lebo­nyo­lí­tás­ra kerü­lő, szin­tén a for­ra­dal­mi ese­mé­nyek­hez és érzü­let­hez kötő­dő tema­ti­ka men­tén szer­ve­ző­dő III. Szol­no­ki Bronz­ön­tő Szim­pó­zi­um részt­ve­vő­i­nek a szim­pó­zi­um során szü­le­tett mun­ká­i­ból az Aba-Novák Agó­ra Galé­ria kül­ső ter­mé­ben nyí­lik kiál­lí­tás októ­ber 15­-én, szom­ba­ton 17.00 óra­kor.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 6-ig.

5. Tamás Mária festőművész kiállítása

Nagy­kö­rű Galé­ria
5065 Nagy­kö­rű, Rákó­czi út 29.
A Magyar Fes­té­szet Nap­ja szol­no­ki ren­dez­vé­nye­i­hez min­den évben hagyo­má­nyo­san csat­la­ko­zik a Nagy­kö­rű Galé­ria is, ahol idén Tamás Mária fes­tő­mű­vész októ­ber 7­-én, szom­ba­ton 17.00 óra­kor nyí­ló egyé­ni tár­la­tát tekint­he­tik meg az érdek­lő­dők.

6. “Üdv néked Ifjúság!” rajzpályázat kiállítása

Aba­Novák Agó­ra Mul­ti­tér
5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.

Az 1956­os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. évfor­du­ló­já­nak mél­tó meg­ün­nep­lé­se cél­já­ból a Szol­no­ki Művész­te­lep rajz­pá­lyá­za­tot hir­det gim­na­zis­ta, szak­kö­zép­is­ko­lás és szak­is­ko­lás, vala­mint álta­lá­nos isko­lás diá­kok részé­re “Üdv néked ifjú­ság!” cím­mel, három kor­cso­port szá­má­ra kiírt külön­bö­ző témák sze­rint. A pályá­za­ti anyag­ból ren­de­zett kiál­lí­tás meg­nyi­tó ünnep­sé­gé­re és díj­át­adó­já­ra 2016. októ­ber 29­én, 17.00 óra­kor kerül sor az Aba­Novák Agó­ra Mul­ti­tér­ben, melyet azo­nos hely­szí­nen, köz­vet­le­nül utá­na a TISZA­pART Mozi által kiírt film­pá­lyá­zat díj­át­adó ünnep­sé­ge, illet­ve a Tisza Tánc­együt­tes meg­em­lé­ke­ző műso­ra köve­ti, mely ren­dez­vé­nyek­re a rajz­pá­lyá­zat vala­mennyi jelen­lé­vő részt­ve­vő­je meg­hí­vást kap.