Szolnoki rendezvények 2016

A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon a Magyar Festészet Napja alkalmából az 1956­os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán

Szolnok, 2016. ok­tó­ber 5 -­ 23.

Az 1956­-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc­ra tör­té­nő em­lé­ke­zés je­gyé­ben meg­ren­de­zés­re ke­rü­lő prog­ra­mok so­rá­ban ki­emel­ke­dő fon­tos­ság­gal bír­nak a kép­ző­mű­vé­sze­ti ese­mé­nyek, ren­dez­vé­nyek. A mű­al­ko­tá­so­kat be­fo­ga­dó kö­zön­ség olyan él­mé­nyek­kel gaz­dag­szik, me­lyek le­he­tő­vé te­szik az egy­ko­ri ese­mé­nyek­be, kö­rül­mé­nyek­be tör­té­nő ér­zel­mi be­le­he­lyez­ke­dést. A ki­ál­lí­tás­ra ke­rü­lő fest­mé­nyek, gra­fi­kák, szob­rok ez­ál­tal kö­ze­lebb vi­szik a szem­lé­lő­ket an­nak fel­is­me­ré­sé­hez, hogy mennyi­re szo­ros kap­cso­lat áll fenn a 60 év­vel ez­előtt tör­tén­tek és az or­szág, a ma­gyar­ság mai hely­ze­te, sza­bad­sá­ga kö­zött.

A 2016 ok­tó­be­ré­ben a Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból Szolnokon le­bo­nyo­lí­tás­ra ke­rü­lő ren­dez­vé­nyek mind­egyi­ké­re igaz, hogy ugyan nem csak a vá­ros­ban, ha­nem az or­szág tel­jes te­rü­le­tén mű­kö­dő kép­ző­mű­vé­szek ak­tív köz­re­mű­kö­dé­sé­vel fog­nak zaj­la­ni, azon­ban el­sőd­le­ges cél az 1956­os ese­mé­nyek szol­no­ki vo­nat­ko­zá­sa­i­nak fó­kusz­ba he­lye­zé­se.

A ren­dez­vény­so­ro­zat a ha­gyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en csak­nem min­den szol­no­ki és több vi­dé­ki hely­szí­nen zaj­lik, me­lyek a kö­vet­ke­zők:

1. Sárközi Antal festőművész egyéni tárlata Szolnoki Művésztelep ­ KERT Galéria

5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.
A Magyar Festészet Napja he­lyi ese­mé­nye­i­nek egyik meg­ha­tá­ro­zó szín­te­re a Szolnoki Művésztelep, il­let­ve a KERT Galéria. Ahogy a ko­ráb­bi évek­ben, úgy 2016. ok­tó­ber 15­én, szom­ba­ton 14.00 óra­kor is egy meg­ha­tá­ro­zó kor­társ ma­gyar fes­tő­mű­vész egyé­ni ki­ál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tó­já­ra ke­rül sor. Ez év­ben Sárközi Antal fes­tő­mű­vész, a Szolnoki Képzőművészeti Társaság 2015­ben meg­ren­de­zett “Reflex” cí­mű nagy­ki­ál­lí­tá­sa dí­ja­zott­já­nak nyi­lik tár­la­ta. Az ese­ményt 15.00 órá­tól „Festebéd” kö­ve­ti a ga­lé­ri­á­ban, il­let­ve a mű­vész­te­lep kert­jé­ben.
Tár­lata meg­te­kint­he­tő: 2016. no­vem­ber 13-ig
Nyitva tar­tás: K-V: 10.00-16.00 (vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint)

2. “Az áldozat szabadsága” ­ A Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása Szolnoki Galéria

5000 Szolnok, Templom út 2.
Aba­Novák Agóra Galéria
5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
A Szolnokhoz és a Szolnoki Művésztelephez szak­mai és ba­rá­ti szá­lak­kal egy­aránt kö­tő­dő kép­ző­mű­vé­sze­ket tö­mö­rí­tő, im­már más­fél­száz fős tag­ság­gal bí­ró Szolnoki Képzőművészeti Társaság éves se­reg­szem­lé­je ok­tó­ber 15­én nyí­lik több hely­szí­nen “Az ál­do­zat sza­bad­sá­ga” ­ A Szolnoki Képzőművészeti Társaság ki­ál­lí­tá­sa 2016 cím­mel. Az or­szá­go­san meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­ség­gel bí­ró, a Magyar Festészet Napja szol­no­ki ren­dez­vé­nye­i­nek ge­rin­cét al­ko­tó tár­lat ha­to­dik al­ka­lom­mal ke­rül meg­ren­de­zés­re a Szolnoki Galériában és az Aba­Novák Agóra Galériában. A Társaság tag­jai 2016­ban egy, az ’56­os ese­mé­nyek­hez szim­bo­li­ku­sabb mó­don köt­he­tő és egy, az azok­ra köz­vet­len, di­rekt mó­don ref­lek­tá­ló mű­vek be­adá­sát le­he­tő­vé té­vő fel­ké­rést kap­nak.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. de­cem­ber 13-ig

Az ok­tó­ber 15-­ei szol­no­ki ren­dez­vé­nyek­re egy díj­ta­la­nul igény­be ve­he­tő au­tó­busz in­dul Budapestről az­nap 10.00 óra­kor, al­ber­tirs­ai meg­ál­lás­sal, ahol a le­uta­zók­nak le­he­tő­sé­gük lesz részt ven­ni László Dániel fes­tő­mű­vész, a Szolnoki Képzőművészeti Társaság tag­ja egyé­ni ki­ál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tó­ján a Móra Ferenc Művelődési Központban (2730 Albertirsa, Pesti út 85.) 11.30­-kor. A tár­la­tot Bráda Tibor, a Magyar Festészet Napja ala­pí­tó­ja nyit­ja meg. Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 13-ig.

– Az Aba­Novák Agóra Galéria bel­ső ter­mé­ben a Társaság azon tag­ja­i­nak nyí­lik cso­por­tos tár­la­ta ok­tó­ber 15­-én, szom­ba­ton 16.30 óra­kor, akik az em­lék­év­hez konk­ré­tan kap­cso­ló­dó mun­kák­kal sze­re­pel­nek a jö­vő évi nagy­ki­ál­lí­tá­son.

– A Szolnoki Galériában az “Áldozat sza­bad­sá­ga” té­ma ál­tal hor­do­zott üze­ne­tet sza­ba­dab­ban meg­kö­ze­lí­tő, ér­tel­me­ző mű­vek ke­rül­nek ki­ál­lí­tás­ra. A Szolnoki Galériában szin­tén ok­tó­ber 15­én, 18.00 óra­kor kez­dő­dő meg­nyi­tó ün­nep­sé­gen és díj­át­adó gá­lán az egy­be­gyűl­te­ket Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­te­re, Pogány Gábor Benő szob­rász­mű­vész, a Szolnoki Művészeti Egyesület el­nö­ke és Verebes György fes­tő­mű­vész, a Szolnoki Művésztelep mű­vé­sze­ti ve­ze­tő­je, a Szolnoki Képzőművészeti Társaság ala­pí­tó­ja kö­szön­ti. A mű­fa­jok ta­lál­ko­zá­sá­nak je­gyé­ben köz­re­mű­kö­dé­sük­kel ne­ves szín­mű­vé­szek és ze­né­szek eme­lik az ese­mény szín­vo­na­lát.

– A TISZApART Mozi Galériában (5000 Szolnok, Templom út 4.) Orosz István gra­fi­kus­mű­vész “Anamorfózisok” cí­mű ki­ál­lí­tá­sát te­kint­he­tik meg az ér­dek­lő­dők. Az ün­nep­sé­get, il­let­ve gá­lát ugyan­ezen haly­szí­nen a szin­tén az em­lék­év je­gyé­ben zaj­ló Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál záró­ és díj­át­adó ün­nep­sé­ge kö­ve­ti.

3. Nádas Alexandra képzőművész és Nagy Gábor Munkácsy­díjas festőművész kiállítása

Szoboszlai Galéria
5000 Szolnok, Jókai u. 1.
A Szoboszlai Galériában Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból évek óta ha­gyo­má­nyo­san meg­ha­tá­ro­zó ma­gyar művész­házaspárok ki­ál­lí­tás ke­rül sor. 2016. ok­tó­ber 15­-én, szom­ba­ton 16.00 óra­kor Nádas Alexandra kép­ző­mű­vész és Nagy Gábor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész tár­la­ta nyí­lik.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 12-ig.

4. III. Szolnoki Bronzöntő Szimpózium zárókiállítása

Aba­Novák Agóra Galéria, kül­ső te­rem
5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
A 2016 ko­ra őszén a Szolnoki Művésztelepen le­bo­nyo­lí­tás­ra ke­rü­lő, szin­tén a for­ra­dal­mi ese­mé­nyek­hez és ér­zü­let­hez kö­tő­dő te­ma­ti­ka men­tén szer­ve­ző­dő III. Szolnoki Bronzöntő Szimpózium részt­ve­vő­i­nek a szim­pó­zi­um so­rán szü­le­tett mun­ká­i­ból az Aba-Novák Agóra Galéria kül­ső ter­mé­ben nyí­lik ki­ál­lí­tás ok­tó­ber 15­-én, szom­ba­ton 17.00 óra­kor.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 6-ig.

5. Tamás Mária festőművész kiállítása

Nagykörű Galéria
5065 Nagykörű, Rákóczi út 29.
A Magyar Festészet Napja szol­no­ki ren­dez­vé­nye­i­hez min­den év­ben ha­gyo­má­nyo­san csat­la­ko­zik a Nagykörű Galéria is, ahol idén Tamás Mária fes­tő­mű­vész ok­tó­ber 7­-én, szom­ba­ton 17.00 óra­kor nyí­ló egyé­ni tár­la­tát te­kint­he­tik meg az ér­dek­lő­dők.

6. “Üdv néked Ifjúság!” rajzpályázat kiállítása

Aba­Novák Agóra Multitér
5000 Szolnok, Hild J. tér 1.

Az 1956­os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. év­for­du­ló­já­nak mél­tó meg­ün­nep­lé­se cél­já­ból a Szolnoki Művésztelep rajz­pá­lyá­za­tot hir­det gim­na­zis­ta, szak­kö­zép­is­ko­lás és szak­is­ko­lás, va­la­mint ál­ta­lá­nos is­ko­lás di­á­kok ré­szé­re “Üdv né­ked if­jú­ság!” cím­mel, há­rom kor­cso­port szá­má­ra ki­írt kü­lön­bö­ző té­mák sze­rint. A pá­lyá­za­ti anyag­ból ren­de­zett ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó ün­nep­sé­gé­re és díj­át­adó­já­ra 2016. ok­tó­ber 29­én, 17.00 óra­kor ke­rül sor az Aba­Novák Agóra Multitérben, me­lyet azo­nos hely­szí­nen, köz­vet­le­nül utá­na a TISZApART Mozi ál­tal ki­írt film­pá­lyá­zat díj­át­adó ün­nep­sé­ge, il­let­ve a Tisza Táncegyüttes meg­em­lé­ke­ző mű­so­ra kö­ve­ti, mely ren­dez­vé­nyek­re a rajz­pá­lyá­zat va­la­mennyi je­len­lé­vő részt­ve­vő­je meg­hí­vást kap.