SZTEJKI

Meg­nyitó he­lye: SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola, Deszk

A Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból, “Légy Te ma­gad a mű­al­ko­tás!” cí­mű rajz­pá­lyá­zat zsű­ri­zett al­ko­tá­sai lat­ha­tó­ak.
Meg­nyitja: Ágoston Lóránt fes­tő­mű­vész, rajz ta­nár
Közreműködők: A Zoltánfy István Á.I. ének­ka­ra, vers­mon­dói, nép­tán­co­sai.
A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Hogyan ér­tel­mez­zék a di­á­kok a meg­adott té­mát? Készítsenek ön­arc­ké­pet hí­res fes­tők
port­réi alap­ján, úgy­ne­ve­zett pa­ra­frá­zi­so­kat. Próbálják ked­venc fes­tő­jük­nek a stí­lu­sá­ban
el­ké­szí­te­ni ön­arc­ké­pü­ket akár Picasso-kubista, Rembrant-barokk, Warhol-pop-art, vagy Vajda Lajos stí­lu­sá­ban. Szabadon vá­lo­gat­hat­nak a mű­vé­szet­tör­té­net szám­ta­lan nagy­mes­te­ré­nek mű­al­ko­tá­sai kö­zött.

A képek az alábbi technikákkal készülhetnek:

 • Rajz, kü­lön­bö­ző sok­szo­ro­sí­tó gra­fi­kai el­já­rá­sok, fest­mény, kol­lázs, ve­gyes tech­ni­kák
 • Fotó át­ala­kí­tás­sal is ké­szül­het­nek ké­pek, de eb­ben az eset­ben ha­gyo­má­nyos esz­kö­zök­kel (rajz, fes­tés, kol­lázs,…) egé­szít­sék ki azo­kat, nem di­gi­tá­lis tech­ni­kák­kal (mint pl. pho­toshop, paint, gimp…)
 • Fotót ab­ban az eset­ben is el­fo­ga­dunk, ha ma­ga az alany és an­nak kör­nye­ze­te van „át­fest­ve”,
  il­let­ve úgy be­ren­dez­ve, mint az ere­de­ti fest­mé­nyen, az­az a fény­kép utó­lag nincs ma­ni­pu­lál­va
 • Készülhetnek al­ko­tá­sok vi­deó, stop-motion, vagy más ani­má­ci­ós tech­ni­ká­val is, ahol az
  egész át­ala­ku­lá­si fo­lya­ma­tot be­mu­tat­hat­ják. Ennek idő­tar­ta­ma nem ha­lad­hat­ja meg az 1
  per­cet. Digitalizált vál­to­za­tát aján­lott a www.mammutmail.com nagy fáj­lok kül­dé­sé­re
  al­kal­mas ol­dal­ra fel­töl­te­ni, de el­jut­tat­hat­ják más adat­hor­do­zón is is­ko­lánk cí­mé­re.
  Az aláb­bi e-mail cím­re küld­he­tik a di­gi­ta­li­zált pá­lya­mun­ká­kat: loriub@gmail.com
  Egy di­ák akár több mun­ká­val is pá­lyáz­hat. A mun­kák max. A/2-es mé­re­tű­ek le­het­nek,
  pasz­par­tuz­ni nem kell.

A pá­lyá­za­tot 3 kor­cso­port­ban (1-4., 5-8., 9-12. osz­tály) hir­det­jük meg.
A be­kül­dött al­ko­tá­sok ele­jé­nek jobb al­só sar­ká­ba kér­jük, hogy az ere­de­ti mű 7 cm ma­gas
bé­lyeg­ké­pét he­lyez­zék el, an­nak al­ko­tó­já­nak és a mű cí­mé­nek meg­ne­ve­zé­sé­vel.
A be­kül­dött al­ko­tá­sok há­tul­ján kér­jük fel­tün­tet­ni a kö­vet­ke­ző ada­to­kat: név, életkor/osztály,
is­ko­la ne­ve, cí­me (e-mail), te­le­fon­szá­ma, fel­ké­szí­tő ta­nár ne­ve.
A pá­lyá­za­ti anya­got há­rom­ta­gú szak­mai zsű­ri ér­té­ke­li, a zsű­ri dön­té­se alap­ján ke­rül sor a
díj­ki­osz­tás­ra és a ki­ál­lí­tá­son be­mu­ta­tan­dó anyag vá­lo­ga­tá­sá­ra.
A pá­lya­mun­kák be­ér­ke­zé­si ha­tár­ide­je: 2014. ok­tó­ber 13. (hét­fő).
A pá­lya­mű­ve­ket a kö­vet­ke­ző cím­re kér­jük el­jut­tat­ni:
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola, 6772 Deszk, Móra u. 2.
A di­ák­mun­kák ki­ál­lí­tá­sá­nak ün­ne­pé­lyes meg­nyi­tó­ja és díj­ki­osz­tó­ja a desz­ki Zoltánfy István
Általános Iskola au­lá­já­ban lesz.
Érdeklődni Ágoston Lórántnál a pá­lyá­zat szer­ve­ző­jé­nél le­het: loriub@gmail.com

A meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014.10.17. pén­tek 12,00
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014.10.17-2014.10.31.
A ki­ál­lí­tás min­den hét­köz­nap az is­ko­la nyit­va­tar­tá­si ide­je alatt te­kint­he­tő meg:
H-P 07,30-16,00 óra kö­zött.
6772 Deszk, Móra u. 2.