SZTEJKI

Meg­nyitó helye: SZTEJKI Zol­tánfy Ist­ván Álta­lá­nos Iskola, Deszk

A Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból, “Légy Te magad a műal­ko­tás!” című rajz­pá­lyá­zat zsű­ri­zett alko­tá­sai lat­ha­tóak.
Meg­nyitja: Ágos­ton Lóránt festőmű­vész, rajz tanár
Köz­remű­ködők: A Zol­tánfy Ist­ván Á.I. ének­kara, vers­mon­dói, nép­tán­co­sai.
A kiál­lí­tás rövid leírása:
Hogyan értel­mez­zék a diá­kok a meg­adott témát? Készít­se­nek önarc­ké­pet híres festők
port­réi alap­ján, úgy­ne­ve­zett para­frá­zi­so­kat. Pró­bál­ják ked­venc festő­jük­nek a stí­lu­sá­ban
elké­szí­teni önarc­ké­pü­ket akár Picasso-kubista, Rembrant-barokk, Warhol-pop-art, vagy Vajda Lajos stí­lu­sá­ban. Sza­ba­don válo­gat­hat­nak a művé­szet­tör­té­net szám­ta­lan nagy­mes­te­ré­nek műal­ko­tá­sai között.

A képek az alábbi tech­ni­kák­kal készülhetnek:

 • Rajz, külön­böző sok­szo­ro­sító gra­fi­kai eljá­rá­sok, fest­mény, kol­lázs, vegyes technikák
 • Fotó átala­kí­tás­sal is készül­het­nek képek, de ebben az eset­ben hagyo­má­nyos esz­kö­zök­kel (rajz, fes­tés, kol­lázs,…) egé­szít­sék ki azo­kat, nem digi­tá­lis tech­ni­kák­kal (mint pl. pho­tos­hop, paint, gimp…)
 • Fotót abban az eset­ben is elfo­ga­dunk, ha maga az alany és annak kör­nye­zete van „átfestve”,
  illetve úgy beren­dezve, mint az ere­deti fest­mé­nyen, azaz a fény­kép utó­lag nincs manipulálva
 • Készül­het­nek alko­tá­sok videó, stop-motion, vagy más ani­má­ciós tech­ni­ká­val is, ahol az
  egész átala­ku­lási folya­ma­tot bemu­tat­hat­ják. Ennek idő­tar­tama nem halad­hatja meg az 1
  per­cet. Digi­ta­li­zált vál­to­za­tát aján­lott a www.mammutmail.com nagy fáj­lok kül­dé­sére
  alkal­mas oldalra fel­töl­teni, de eljut­tat­hat­ják más adat­hor­do­zón is isko­lánk címére.
  Az alábbi e-mail címre küld­he­tik a digi­ta­li­zált pálya­mun­ká­kat: loriub@gmail.com
  Egy diák akár több mun­ká­val is pályáz­hat. A mun­kák max. A/2-es méretűek lehet­nek,
  pasz­par­tuzni nem kell.

A pályá­za­tot 3 kor­cso­port­ban (1–4., 5–8., 9–12. osz­tály) hir­det­jük meg.
A bekül­dött alko­tá­sok ele­jé­nek jobb alsó sar­kába kér­jük, hogy az ere­deti mű 7 cm magas
bélyeg­ké­pét helyez­zék el, annak alko­tó­já­nak és a mű címé­nek meg­ne­ve­zé­sé­vel.
A bekül­dött alko­tá­sok hátul­ján kér­jük fel­tün­tetni a követ­kező ada­to­kat: név, életkor/osztály,
iskola neve, címe (e-mail), tele­fon­száma, fel­ké­szítő tanár neve.
A pályá­zati anya­got három­tagú szak­mai zsűri érté­keli, a zsűri dön­tése alap­ján kerül sor a
díj­ki­osz­tásra és a kiál­lí­tá­son bemu­ta­tandó anyag válo­ga­tá­sára.
A pálya­mun­kák beér­ke­zési határ­ideje: 2014. októ­ber 13. (hétfő).
A pályamű­ve­ket a követ­kező címre kér­jük eljut­tatni:
SZTEJKI Zol­tánfy Ist­ván Álta­lá­nos Iskola, 6772 Deszk, Móra u. 2.
A diák­mun­kák kiál­lí­tá­sá­nak ünne­pé­lyes meg­nyi­tója és díj­ki­osz­tója a deszki Zol­tánfy Ist­ván
Álta­lá­nos Iskola aulá­já­ban lesz.
Érdeklődni Ágos­ton Lóránt­nál a pályá­zat szer­vező­jé­nél lehet: loriub@gmail.com

A meg­nyitó idő­pontja: 2014.10.17. pén­tek 12,00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014.10.17–2014.10.31.
A kiál­lí­tás min­den hét­köz­nap az iskola nyit­va­tar­tási ideje alatt tekint­hető meg:
H-P 07,30–16,00 óra között.
6772 Deszk, Móra u. 2.