Meg­nyitó helye: SZTEJKI Zol­tán­fy Ist­ván Álta­lá­nos Isko­la, Deszk

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból, “Légy Te magad a műal­ko­tás!” című rajz­pá­lyá­zat zsű­ri­zett alko­tá­sai lat­ha­tó­ak.
Meg­nyitja: Ágos­ton Lóránt fes­tő­mű­vész, rajz tanár
Köz­re­mű­kö­dők: A Zol­tán­fy Ist­ván Á.I. ének­ka­ra, vers­mon­dói, nép­tán­co­sai.
A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Hogyan értel­mez­zék a diá­kok a meg­adott témát? Készít­se­nek önarc­ké­pet híres fes­tők
port­réi alap­ján, úgy­ne­ve­zett para­frá­zi­so­kat. Pró­bál­ják ked­venc fes­tő­jük­nek a stí­lu­sá­ban
elké­szí­te­ni önarc­ké­pü­ket akár Picasso-kubista, Rembrant-barokk, Warhol-pop-art, vagy Vaj­da Lajos stí­lu­sá­ban. Sza­ba­don válo­gat­hat­nak a művé­szet­tör­té­net szám­ta­lan nagy­mes­te­ré­nek műal­ko­tá­sai között.

A képek az alábbi technikákkal készülhetnek:

 • Rajz, külön­bö­ző sok­szo­ro­sí­tó gra­fi­kai eljá­rá­sok, fest­mény, kol­lázs, vegyes tech­ni­kák
 • Fotó átala­kí­tás­sal is készül­het­nek képek, de ebben az eset­ben hagyo­má­nyos esz­kö­zök­kel (rajz, fes­tés, kol­lázs,…) egé­szít­sék ki azo­kat, nem digi­tá­lis tech­ni­kák­kal (mint pl. pho­toshop, paint, gimp…)
 • Fotót abban az eset­ben is elfo­ga­dunk, ha maga az alany és annak kör­nye­ze­te van „átfest­ve”,
  illet­ve úgy beren­dez­ve, mint az ere­de­ti fest­mé­nyen, azaz a fény­kép utó­lag nincs mani­pu­lál­va
 • Készül­het­nek alko­tá­sok videó, stop-motion, vagy más ani­má­ci­ós tech­ni­ká­val is, ahol az
  egész átala­ku­lá­si folya­ma­tot bemu­tat­hat­ják. Ennek idő­tar­ta­ma nem halad­hat­ja meg az 1
  per­cet. Digi­ta­li­zált vál­to­za­tát aján­lott a www.mammutmail.com nagy fáj­lok kül­dé­sé­re
  alkal­mas oldal­ra fel­töl­te­ni, de eljut­tat­hat­ják más adat­hor­do­zón is isko­lánk címé­re.
  Az aláb­bi e-mail cím­re küld­he­tik a digi­ta­li­zált pálya­mun­ká­kat: loriub@gmail.com
  Egy diák akár több mun­ká­val is pályáz­hat. A mun­kák max. A/2-es mére­tű­ek lehet­nek,
  pasz­par­tuz­ni nem kell.

A pályá­za­tot 3 kor­cso­port­ban (1–4., 5–8., 9–12. osz­tály) hir­det­jük meg.
A bekül­dött alko­tá­sok ele­jé­nek jobb alsó sar­ká­ba kér­jük, hogy az ere­de­ti mű 7 cm magas
bélyeg­ké­pét helyez­zék el, annak alko­tó­já­nak és a mű címé­nek meg­ne­ve­zé­sé­vel.
A bekül­dött alko­tá­sok hátul­ján kér­jük fel­tün­tet­ni a követ­ke­ző ada­to­kat: név, életkor/osztály,
isko­la neve, címe (e-mail), tele­fon­szá­ma, fel­ké­szí­tő tanár neve.
A pályá­za­ti anya­got három­ta­gú szak­mai zsű­ri érté­ke­li, a zsű­ri dön­té­se alap­ján kerül sor a
díj­ki­osz­tás­ra és a kiál­lí­tá­son bemu­ta­tan­dó anyag válo­ga­tá­sá­ra.
A pálya­mun­kák beér­ke­zé­si határ­ide­je: 2014. októ­ber 13. (hét­fő).
A pálya­mű­ve­ket a követ­ke­ző cím­re kér­jük eljut­tat­ni:
SZTEJKI Zol­tán­fy Ist­ván Álta­lá­nos Isko­la, 6772 Deszk, Móra u. 2.
A diák­mun­kák kiál­lí­tá­sá­nak ünne­pé­lyes meg­nyi­tó­ja és díj­ki­osz­tó­ja a desz­ki Zol­tán­fy Ist­ván
Álta­lá­nos Isko­la aulá­já­ban lesz.
Érdek­lőd­ni Ágos­ton Lóránt­nál a pályá­zat szer­ve­ző­jé­nél lehet: loriub@gmail.com

A meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014.10.17. pén­tek 12,00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014.10.17–2014.10.31.
A kiál­lí­tás min­den hét­köz­nap az isko­la nyit­va­tar­tá­si ide­je alatt tekint­he­tő meg:
H-P 07,30–16,00 óra között.
6772 Deszk, Móra u. 2.